Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:598

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 c § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.

2) Det som anges i 2 b § gäller inte kontroll eller rättighet som utövas av staten genom regeringen.

2)

Senaste lydelse 2011:713.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 2 a § och 2 b § första och andra styckena hindrar inte att en transmissionsnätsoperatör bedriver sådan produktion av el som avses i 3 kap. 12 § andra stycket ellagen (1997:857) eller ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av el som uteslutande är knuten till driften av transmissionsnätsoperatörens elektriska ledningsnät.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:598

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)