Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:605

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307.

Detta kapitel gäller inte miljöskador som

  1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),

  2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,

  3. omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,

  4. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som inte varit möjlig att skydda sig mot, eller

  5. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)