Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1301

Publicerad den 6 juli 2022
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 25 d och 27 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 28 a–28 c §§, och närmast före 28 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1) En anmälan som avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det som anges i 25 § innehålla

1)

Senaste lydelse 2019:1309.

 1. uppgifter om de typer av avfall och mängder avfall som ska behandlas,

 2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,

 3. uppgifter om de största mängder avfall som vid något tillfälle ska lagras inför och efter behandlingen,

 4. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

 5. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och

 6. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

2) Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avses i 25 d § ska, när ärendet är tillräckligt utrett, förelägga om försiktighetsmått eller förbud om ärendet avser en sådan verksamhet som behandlar avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

2)

Senaste lydelse 2020:530.

 1. typer av avfall och mängder avfall som får behandlas,

 2. metoder för att behandla avfall som får användas,

 3. största mängder avfall som vid något tillfälle får lagras inför och efter behandlingen,

 4. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen i fråga,

 5. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

 6. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och

 7. åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Säkerheter för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter

En kommun får, inom ramen för tillsynen av en sådan verksamhet med behandling eller insamling av avfall som är anmälningspliktig enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), om det finns särskilda skäl, besluta att verksamheten endast får bedrivas om länsstyrelsen har gjort en bedömning i fråga om säkerhet enligt 28 c §.

Ett sådant beslut får inte meddelas när staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund bedriver eller avser att bedriva verksamhet.

Den som mottagit ett beslut enligt 28 a § och vill begära länsstyrelsens bedömning i fråga om säkerhet med anledning av kommunens beslut ska ge in en begäran till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas.

En länsstyrelse som har mottagit en ansökan enligt 28 b § ska bedöma om en säkerhet behövs för kostnaderna för de återställningsåtgärder som verksamheten kan leda till. Om länsstyrelsen bedömer att en säkerhet behövs ska länsstyrelsen besluta att verksamheten får bedrivas endast om verksamhetsutövaren ställer säkerhet med det belopp som länsstyrelsen anger.

En säkerhet ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål. Säkerheten får ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten ska prövas av länsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1301

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)