Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1306

Publicerad den 6 juli 2022
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver1) i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU.

2)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att 29 kap. 27–29 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 29 kap. 27 § ska utgå,

dels att 14 kap. 16 § och 29 kap. 1, 2, 17, 19, 32, 33, 37, 68 och 69 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 kap. 70 a §, av följande lydelse.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för behandling eller omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.

Med avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall, deponi, deponera avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

3) Med farligt avfall och icke-farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).

3)

Senaste lydelse 2020:691.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön.

4) Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från eller icke-farliga rensningsmassor på land i anslutning till det vatten som har rensats, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

4)

Senaste lydelse 2018:1460.

Anmälningsplikten gäller inte uppläggning av rensningsmassor från jordbruk eller skogsbruk om uppläggningen inte medför skada för människors hälsa eller miljön.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att behandla animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5–17, 30 eller 31 §§.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att yrkesmässigt behandla animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5–17, 30 eller 31 §§.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt någon av 5–17, 21–25, 65–67 eller 70 a §§.

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.436 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1306
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet och som enligt äldre bestämmelser inte är tillståndspliktig får fortsätta verksamheten utan tillstånd till och med den 1 januari 2025. För att fortsätta verksamheten efter det datumet krävs ett tillstånd. Om en ansökan om tillstånd har kommit in till tillståndsmyndigheten före den 1 januari 2025 får verksamheten dock fortsätta till dess att ansökan har prövats slutligt, om prövningsmyndigheten inte bestämmer annat.

  3. En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälningspliktig får fortsätta verksamheten utan att göra en anmälan till och med den 1 januari 2024. För att fortsätta verksamheten efter det datumet krävs en anmälan. Om en anmälan har gjorts till tillsynsmyndigheten före den 1 januari 2024 får verksamheten dock fortsätta till dess att handläggningen av anmälan avslutats, om tillsynsmyndigheten inte bestämmer annat.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)