Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1419

Publicerad den 13 september 2022
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 8 september 2022

Regeringen föreskriver att 3 kap. 13 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Statens jordbruksverk ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1)

Senaste lydelse 2020:819.

  1. djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §,

  2. föreskrifter som Statens jordbruksverk har meddelat med stöd av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

  3. hantering av sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs som avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 02 02*).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1419

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)