Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1427

Publicerad den 11 oktober 2022
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 6 oktober 2022

Regeringen föreskriver att 3 kap. 17 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om två år. Planerna ska ses över minst en gång varje år och utöver det vid behov.

1)

Senaste lydelse 2020:647.

Av planen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till tillsynsstrategin.

2) Varje nationell tillsynsstrategi ska omfatta en period om fyra år. Den ska ses över minst en gång varje år och utöver det vid behov.

2)

Senaste lydelse 2020:647.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)