Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1601

Publicerad den 6 december 2022
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 1 december 2022

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att 1 kap. 11 och 13 §§ och 19 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 b §, av följande lydelse.

2) Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en tillfällig ändring av en verksamhet enligt 21 kap. 8–10 §§ som använder gas som bränsle, om ändringen behövs till följd av en överhängande risk för brist på gas och verksamheten avser produktion av

2)

Tidigare 1 kap. 5 b § upphävd genom 2020:529.

 1. fjärrvärme, eller

 2. fjärrvärme och el.

Det krävs dock tillstånd om ändringen leder till att verksamhetens totala installerade tillförda effekt ökar eller om verksamheten omfattas av en annan verksamhetskod.

3) Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

3)

Senaste lydelse 2022:111.

 1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

 2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5, 5 a eller 5 b §, eller

 3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

4) Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4)

Senaste lydelse 2022:111.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas

 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,

 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,

 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller

 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

När förbrukningen beräknas ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1601
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 b § tillämpas även på anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)