Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1603

Publicerad den 6 december 2022
Förordning om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 1 december 2022

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11 och 13 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)1) i stället för lydelsen enligt förordningen (2022:112) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

  1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

  2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 eller 5 b §, eller

  3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 a, 27 c och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)