Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1604

Publicerad den 6 december 2022
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 1 december 2022

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

Senaste lydelse av

1 kap. 5 b § 2022:1601

rubriken närmast efter 1 kap. 5 § 2022:1602.

dels att 1 kap. 5 b § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast efter 1 kap. 5 § ska utgå,

dels att 1 kap. 11 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

2) Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

2)

Senaste lydelse 2022:112.

  1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

  2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller

  3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

3) Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 a och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

3)

Senaste lydelse 2022:112.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1604

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2024.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)