Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:75

Publicerad den 3 mars 2020
Lag om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 18 e § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168.

2) Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som

2)

Senaste lydelse 2011:393.

 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,

 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,

  a) i eller i närheten av tätorter,

  b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,

  c) på Gotland, eller

  d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och

 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En aktuell översiktsplan enligt 3 kap. 1 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:75

1. Denna lag träder i kraft den 11 september 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av sådana ärenden till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)