Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:75 Publicerad den 3 mars 2020Lag om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 27 februari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168. föreskrivs att 7 kap. 18 e § miljöbalken ska ha följande lydelse.7 kap.18 e §18 e § Senaste lydelse 2011:393. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område somär lämpligt för utvecklingen av landsbygden,är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,a) i eller i närheten av tätorter,b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,c) på Gotland, ellerd) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, ochinte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.En aktuell översiktsplan enligt 3 kap. 1 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande.1. Denna lag träder i kraft den 11 september 2024.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av sådana ärenden till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)