Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:860

Utkom från trycket den 30 augusti 2016
utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 9 a §, av följande lydelse.

I 7–10 §§ fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om

  1. områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,

  2. skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken,

  3. natur- och kulturmiljö enligt 12 kap. miljöbalken,

  4. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,

  5. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

  6. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

  7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen, och

  8. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis.

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om förordning (EU) nr 511/2014 och förordning (EU) 2015/1866, när det gäller sådana genetiska resurser och traditionella kunskaper som avses i förordning (EU) nr 511/2014 och sådana traditionella kunskaper som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:860

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)