Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Mineralförordning (1992:285)

Mineralförordningen

Utfärdad: 1992-05-07

Ansökan om undersökningstillstånd

En ansökan om undersökningstillstånd ska vara skriftlig och ges in till bergmästaren. Den ska innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, hemvist och adress samt kontaktperson om sökanden är en juridisk person,

 2. det eller de koncessionsmineral ansökan avser,

 3. huruvida ansökan gäller undersökning av koncessionsmineral i alunskiffer,

 4. det eller de områden som avses med ansökan,

 5. huruvida det inom området finns områden som omfattas av bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ eller 17 kap. 3 § minerallagen (1991:45),

 6. huruvida förhållandena är sådana som avses i 2 kap. 4 § minerallagen,

 7. huruvida förhållandena är sådana som anges i 2 kap. 9 § minerallagen,

 8. de omständigheter som i enlighet med 2 kap. 2 § första stycket minerallagen talar för att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral,

 9. den benämning som sökanden föreslår på undersökningsområdet, och

 10. den planerade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen samt om de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt.

Om ansökan avser något annat mineral än diamant, ska ansökan dessutom innehålla uppgifter om de fastigheter som berörs av ansökan samt fastighetsägarnas och andra, för sökanden kända, sakägares namn och adress.

Om bergmästaren begär det ska sökanden ge in en plan för hur undersökningsarbetet ska bedrivas och en utredning om sina möjligheter att fullfölja planen.

Tillsammans med ansökningshandlingarna ska sökanden lämna en karta där det område som omfattas av ansökan är utmärkt. Kartan, som ska ges in i det antal exemplar som bergmästaren bestämmer, ska vara i skala om minst 1:10 000 eller, om bergmästaren medger det, i annan skala, dock minst 1:100 000.

SFS 2022:729

Sökanden skall betala ansökningsavgift med 500 kronor per påbörjat område på 2 000 hektar. Avgiften skall betalas när ansökan ges in till bergmästaren.

SFS 1998:218

Om en ansökan som avser diamant inte avvisas ska bergmästaren kungöra ansökan i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning.

Om ansökan avser något annat mineral ska bergmästaren sända en underrättelse om ansökan till berörda fastighetsägare, övriga kända sakägare och innehavare av företrädesrätt enligt 2 kap. 4 § minerallagen (1991:45).

Länsstyrelsen och kommunen ska ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt första och andra styckena inom en viss tid.

Om ansökan avser ett område som används för renskötsel, ska även Sametinget ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt första och andra styckena inom en viss tid.

SFS 2022:729

Om ansökan inte uppfyller vad som fordras enligt 1 § eller om den i övrigt är ofullständig eller om sökanden inte betalar ansökningsavgift enligt 2 § eller förskott enligt 11 §, skall bergmästaren förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Föreläggandet skall delges. Om sökanden inte avhjälper bristen skall bergmästaren avvisa ansökan, dock bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet eller om sökanden inte har betalat ansökningsavgift eller förskott.

Beslut om undersökningstillstånd

Till ett meddelat undersökningstillstånd ska det följa med en karta över det område som omfattas av tillståndet.

Om tillståndet avser ett område där en rätt till översättning av en arbetsplan enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upplysning om rätten till översättning lämnas tillsammans med tillståndet.

Sveriges geologiska undersökning får meddela föreskrifter om vad tillståndet ska innehålla och om hur kartan ska vara utformad.

SFS 2014:783

Bergmästaren ska sända kopior av meddelade undersökningstillstånd tillsammans med en karta till länsstyrelsen och kommunen och till Sametinget i de fall undersökningstillstånden avser områden som används för renskötsel.

Om tillståndet avser diamant ska dessutom bergmästaren inom två månader från det att tillståndet meddelades kungöra tillståndets innehåll i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning.

Om tillståndet avser ett område där en rätt till översättning av en arbetsplan enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upplysning om rätten till översättning framgå av kungörelsen enligt andra stycket.

Om tillståndet avser något annat mineral än diamant, ska berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges en kopia av tillståndet och kartan.

SFS 2022:729

Förlängning av undersökningstiden

En ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett undersökningstillstånd skall vara åtföljd av en redogörelse för utförda undersökningsarbeten samt, om bergmästaren begär det, en plan för hur undersökningsarbetet skall bedrivas under den begärda förlängningstiden samt en utredning om sökandens möjligheter att fullfölja planen. Om ändamålsenligt arbete inte har utförts under tillståndstiden skall sökanden redogöra för orsakerna till detta.

Om en ansökan om förlängning av giltighetstiden endast avser en del av det ursprungliga undersökningsområdet skall beskrivning och karta över det sökta området fogas till ansökan.

I fråga om ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett undersökningstillstånd tillämpas i övrigt 1 och 2 §§, 3 § första och andra styckena och 4 §.

Bergmästaren får i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna om vad en ansökan skall innehålla och vad som skall fogas till ansökningen.

SFS 2005:162

Om ett beslut om förlängning av giltighetstiden endast gäller en del av det ursprungliga undersökningsområdet, ska en karta över det område som omfattas av förlängningen lämnas tillsammans med beslutet. Dessutom ska det i beslutet anges att undersökningsområdet har ändrats.

Beslut om förlängning ska sändas till länsstyrelsen och kommunen och till Sametinget i de fall beslutet avser områden som används för renskötsel.

Om beslutet avser något annat mineral än diamant, ska bergmästaren sända en kopia av beslutet och, i förekommande fall, av kartan till berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare.

Om beslutet avser diamant, ska bergmästaren kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning.

SFS 2022:729

Underrättelser i vissa fall m.m.

Rubriken införd g. SFS2005-0162

Bergmästaren ska senast den 31 augusti 2022 i Post- och Inrikes Tidningar och i relevanta ortstidningar informera om att gällande undersökningstillstånd har förlängts den 10 juni 2022 enligt 2 kap. 7 a § första stycket, 7 b § första stycket eller 7 c § första eller tredje stycket minerallagen (1991:45). Bergmästaren ska senast den 31 augusti 2022 även publicera information på Bergsstatens webbplats om vilka undersökningstillstånd som har förlängts och om giltighetstiden för vart och ett av dessa undersökningstillstånd.

SFS 2022:412

I fråga om undersökningstillstånd som har förlängts enligt 2 kap. 7 a första stycket, 7 b första stycket eller 7 c § första stycket minerallagen (1991:45) ska bergmästaren senast den 31 maj 2021 underrätta om förlängningen genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i en ortstidning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 b § upphävd g. F 2022:412. Tidigare beteckning 8 c §.

SFS 2022:412

SFS 2022:412

Överlåtelse av undersökningstillstånd

En ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om sökandens och förvärvarens namn, hemvist och adress samt kontaktpersoner, om sökanden eller förvärvaren är juridiska personer. En kopia av undersökningstillståndet skall fogas till ansökan. I övrigt tillämpas 1 § tredje stycket beträffande förvärvarens möjligheter samt 2–4 §§ och 8 § andra–fjärde styckena.

SFS 2005:162

Prövning och fastställelse av arbetsplan

Rubriken införd g. SFS2005-0162

En tillståndshavares begäran enligt 3 kap. 5 d § första stycket minerallagen (1991:45) om prövning av en arbetsplan ska vara skriftlig och ges in till bergmästaren. Begäran ska innehålla

 1. uppgift om sökandens namn och adress samt, om sökanden är en juridisk person, kontaktperson,

 2. den arbetsplan som begäran avser,

 3. bevis om att arbetsplanen har delgetts berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt minst tre veckor före sökandens begäran,

 4. kopia på de invändningar som har framställts mot arbetsplanen, och

 5. de omständigheter som enligt sökanden gör de avsedda arbetena nödvändiga för en ändamålsenlig undersökning.

Om skyldighet uppkommit för tillståndshavaren att tillhandahålla en översättning av arbetsplanen enligt 3 kap. 5 b § minerallagen ska begäran enligt första stycket även innehålla en kopia av översättningen av arbetsplanen och bevis om att översättningen har delgetts berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt tillsammans med arbetsplanen.

SFS 2014:783

Bergmästaren ska sända kopia av beslut i ärenden om fastställelse av en arbetsplan till länsstyrelsen och kommunen.

Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som används för renskötsel, ska en kopia av beslutet även sändas till Sametinget.

SFS 2014:783

Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om vad en arbetsplan enligt 3 kap. 5 § minerallagen (1991:45) ska innehålla och om hur den ska vara utformad.

SFS 2014:783

Avgift för undersökningstillstånd

Vid beslut om beviljande av nytt undersökningstillstånd ska en avgift betalas med följande belopp per påbörjat hektar av undersökningsområdet:

 1. om tillståndet avser diamant, 2 kronor, varav 40 öre avser det första året, 60 öre det andra året och 1 krona det tredje året,

 2. om tillståndet avser något annat koncessionsmineral, 20 kronor, varav 4 kronor avser det första året, 6 kronor det andra året och 10 kronor det tredje året.

Avgiften ska dock alltid vara lägst 100 kronor.

SFS 2022:729

Vid beslut om förlängning av undersökningstillståndets giltighetstid enligt 2 kap. 6 § minerallagen (1991:45) ska en avgift betalas med följande belopp per påbörjat hektar och år:

 1. om tillståndet avser diamant, 2 kronor,

 2. om tillståndet avser något annat koncessionsmineral, 21 kronor.

Avgiften ska dock alltid vara lägst 200 kronor.

SFS 2022:729

Vid beslut om ytterligare förlängning av undersökningstillståndets giltighetstid enligt 2 kap. 7 § första stycket minerallagen (1991:45) ska en avgift betalas med följande belopp per påbörjat hektar och år:

 1. om tillståndet avser diamant, 5 kronor,

 2. om tillståndet avser något annat koncessionsmineral, 50 kronor.

Avgiften ska dock alltid vara lägst 400 kronor.

SFS 2022:729

Vid beslut om ytterligare förlängning av undersökningstillståndets giltighetstid enligt 2 kap. 7 § andra stycket minerallagen (1991:45) ska en avgift betalas med följande belopp per påbörjat hektar och år:

 1. om tillståndet avser diamant, 10 kronor,

 2. om tillståndet avser något annat koncessionsmineral, 100 kronor.

Avgiften ska dock alltid vara lägst 800 kronor.

SFS 2022:729

Avgift enligt 10–10 c §§ skall betalas förskottsvis för undersökningstiden eller förlängningsperioden.

I samband med att ansökan om undersökningstillstånd eller om förlängning av giltighetstiden ges in skall förskott på avgiften betalas. Vid ansökan om undersökningstillstånd beräknas förskottet med hänsyn till det sökta områdets storlek och vid ansökan om förlängning med hänsyn till det sökta områdets storlek och den förlängningstid som begärs.

Avgift och förskott skall betalas till bergmästaren.

SFS 2005:162

Om ett beräknat förskott enligt 11 § överstiger det belopp som slutligt fastställs som avgift, skall överskjutande belopp betalas tillbaka till sökanden. Förskott för det första året skall dock endast betalas tillbaka om undersökningstillstånd inte meddelas eller meddelas för en mindre areal än den sökta, på grund av förhållanden som sökanden inte kunnat styra över.

SFS 1998:218

Om tillståndshavaren frånträder sitt undersökningstillstånd enligt 6 kap. 2 § minerallagen (1991:45) skall den del av avgiften enligt 10–10 c §§ som inte utnyttjats betalas tillbaka. Återbetalning sker dock inte för det första året och för åren därefter endast till den del den återstående avgiften avser hela tolvmånadersperioder och hela hektar.

SFS 2005:162

Närmare föreskrifter om hinder mot undersökningsarbete

[Upphävd g. F (2010:529).]

SFS 2010:529

Undersökningsarbete eller bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får inte utan medgivande av Länsstyrelsen i Norrbottens län äga rum inom raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun. Raketskjutfältets omfattning anges i bilagan till denna förordning.

Länsstyrelsen skall vid beslut i ärenden enligt första stycket i möjligaste mån tillgodose att rymdverksamheten och undersökningsarbeten eller bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet kan bedrivas parallellt. Om det inte är möjligt får medgivande lämnas endast om rymdverksamheten inte hindras. Medgivande får förenas med villkor.

SFS 1996:812

Avstånd som anges i 3 kap. 7 § första stycket minerallagen (1991:45) räknas i horisontalplanet. I fall som anges i 3 kap. 7 § första stycket 1 minerallagen räknas avståndet från ytterkanten av bank eller skärning eller, om det inte finns någon sådan, från själva anläggningens ytterkant.

SFS 2005:162

I ärenden om medgivande till undersökningsarbete inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska bergmästaren inhämta yttrande från kommunen.

SFS 2011:363

Rapporteringsskyldighet

Rubriken införd g. SFS1998-0218

Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om vad en redovisning enligt 14 kap. 3 § minerallagen (1991:45) skall innehålla och hur den skall vara utformad.

SFS 1998:218

Ansökan om bearbetningskoncession

En ansökan om bearbetningskoncession ska vara skriftlig, ges in till bergmästaren och innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 4 kap. 2 § femte stycket minerallagen (1991:45) samt uppgifter om

 1. sökandens namn, hemvist och adress samt kontaktperson om sökanden är en juridisk person,

 2. det eller de koncessionsmineral ansökan avser,

 3. huruvida ansökan avser bearbetning av koncessionsmineral i alunskiffer,

 4. det område och den tid som avses med ansökan,

 5. de fastigheter som berörs av ansökan samt fastighetsägarnas och andra, för sökanden kända, sakägares namn och adress,

 6. huruvida det inom eller omedelbart intill området finns områden som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 10 § eller 17 kap. 3 § minerallagen,

 7. huruvida det finns sådan företrädesrätt som avses i 4 kap. 3 § minerallagen,

 8. huruvida det finns sådant förhållande som nämns i 4 kap. 4 § minerallagen,

 9. den planerade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt,

 10. sökandens plan för den planerade verksamheten,

 11. undersökningstillstånd som sökanden har eller har haft inom området,

 12. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens uppfattning bör gälla för verksamheten, och

 13. den benämning sökanden föreslår på koncessionsområdet.

Bergmästaren ska i varje särskilt fall efter samråd med sökanden bestämma i hur många exemplar ansökan och de handlingar som avses i 18 § ska ges in.

Bergmästaren får i ett enskilt fall medge undantag från föreskrifterna i första stycket om sökanden i det begärda koncessionsärendet redan innehar utmål.

SFS 2022:729

Till en ansökan enligt 17 § ska sökanden foga

 1. karta och beskrivning över det område som avses med ansökan,

 2. en berättelse över de resultat som undersökningsarbetet har lett till, de geologiska och geofysiska kartor som har upprättats samt annan utredning som kan vara av betydelse då man bedömer om en fyndighet som kan ekonomiskt tillgodogöras har blivit påträffad,

 3. arbetsprogram för den planerade verksamheten, och

 4. styrkt avskrift av ansökan.

Av kartan och beskrivningen ska det begärda koncessionsområdets belägenhet tydligt framgå, liksom belägenheten av de områden där bestämmelserna i 4 kap. 4 §, 5 kap. 10 § eller 17 kap. 3 § minerallagen (1991:45) kan bli tillämpliga, de ställen inom koncessionsområdet där det eller de koncessionsmineral som avses med ansökningen har påträffats samt de övriga förhållanden som sökanden känner till, vilka är av betydelse då man bedömer fyndighetens storlek, läge och sträckning.

Om sökanden samtidigt vill söka koncession för flera områden, som är belägna i närheten av varandra, får en gemensam ansökan ges in för alla områdena.

Bergmästaren får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i första stycket, om sökanden i det begärda koncessionsområdet redan innehar antingen bearbetningskoncession för något annat koncessionsmineral än som omfattas av ansökan eller utmål. Detsamma gäller om ansökan avser en fyndighet av ett mineral som före minerallagens ikraftträdande inte omfattades av den äldre gruv- och minerallagstiftningen och bearbetning av fyndigheten pågick då minerallagen trädde i kraft.

SFS 2010:169

Sökanden skall betala ansökningsavgift med 80 000 kronor för varje koncessionsområde. Avgiften skall betalas när ansökan ges in till bergmästaren.

SFS 2005:162

Om ansökan inte uppfyller vad som fordras enligt 17 och 18 §§ eller om den i övrigt är ofullständig eller om sökanden inte betalar ansökningsavgift enligt 19 §, skall bergmästaren förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Föreläggandet skall delges. Om sökanden inte avhjälper bristen skall bergmästaren avvisa ansökan, dock bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, om miljökonsekvensbeskrivning inte har getts in eller om sökanden inte har betalat ansökningsavgift.

SFS 2005:162

Bergmästaren skall skicka meddelande om ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till berörda fastighetsägare, nyttjanderättshavare, servitutshavare, industriella företag samt innehavare av företrädesrätt enligt 4 kap. 4 § minerallagen (1991:45).

I kungörelser och meddelanden skall bergmästaren ange dels att invändningar mot ansökan skall göras skriftligen hos bergmästaren inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd, dels att invändningar mot miljökonsekvensbeskrivningen skall göras hos länsstyrelsen inom samma tid.

SFS 2005:162

Vid prövning av en ansökan om bearbetningskoncession ska bergmästaren efter samråd med länsstyrelsen underrätta Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen om bearbetningen kan antas medföra sådan väsentlig skada på jord- eller skogsbruket som avses i 8 kap. 6 a § minerallagen (1991:45).

SFS 2022:729

Beslut om bearbetningskoncession

Den som meddelar en bearbetningskoncession ska sända en kopia av beslutet till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen och till Sametinget i de fall koncessionen avser ett område som används för renskötsel. Om regeringen meddelar en koncession ska en kopia av beslutet dessutom sändas till bergmästaren.

Sedan en koncession har meddelats ska bergmästaren delge berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare kopia av koncessionen.

Om koncessionen avser ett område där en rätt till översättning av en arbetsplan enligt 3 kap. 5 b § minerallagen (1991:45) kan uppkomma, ska en upplysning om rätten till översättning lämnas tillsammans med tillståndet.

SFS 2014:783

Förlängning av koncessionstiden

Innan bergmästaren meddelar beslut om förlängning av koncessionstiden enligt 4 kap. 8 § minerallagen (1991:45) skall koncessionshavaren ges tillfälle att komma in med yttrande.

SFS 2005:162

En ansökan om förlängning av koncessionstiden enligt 4 kap. 9 eller 10 § minerallagen (1991:45) skall vara åtföljd av en redogörelse för pågående arbeten med anknytning till koncessionsområdet.

I fråga om ansökan och beslut om förlängning av koncessionstiden enligt 4 kap. 9 eller 10 § minerallagen tillämpas i övrigt 17–22 §§ i tillämpliga delar.

SFS 1993:694

Överlåtelse av bearbetningskoncession

En ansökan om medgivande till överlåtelse av bearbetningskoncession ska vara skriftlig och ges in till bergmästaren. Den ska innehålla uppgifter om

 1. sökandens och förvärvarens namn, hemvist och adress, samt

 2. förvärvarens plan för den fortsatta verksamheten och en utredning om förvärvarens tekniska och ekonomiska möjligheter att fullfölja planen.

En kopia av bearbetningskoncessionen ska fogas till ansökan.

Sökanden ska betala ansökningsavgift med 2 000 kronor för varje överlåten koncession.

I övrigt tillämpas 19 § andra meningen och 20 § i fråga om sökanden.

Bergmästaren ska sända en kopia av beslutet till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen. Bergmästaren ska delge berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare en kopia av beslutet.

SFS 2008:1232

Frånträdande av del av koncessionsområdet

En ansökan om frånträdande av rätten till en viss del av koncessionsområdet ska vara skriftlig och ges in till bergmästaren. Den ska innehålla uppgifter om

 1. de kvarvarande tillgångarna på koncessionsmineral,

 2. den planerade återstående verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt,

 3. sökandens plan för den planerade återstående verksamheten, och

 4. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens uppfattning bör gälla för den återstående verksamheten.

SFS 2022:729

Till en ansökan enligt 26 § skall sökanden foga

 1. karta och beskrivning över det återstående området enligt ansökan och

 2. arbetsprogram för den planerade återstående verksamheten.

SFS 2005:162

Inhämtande av yttrande i vissa koncessionsärenden

Länsstyrelsen ska inhämta yttrande från kommunen vid det samråd som enligt 8 kap. 1 § tredje stycket och 8 kap. 3 § andra stycket minerallagen (1991:45) ska äga rum i ärenden om beviljande av bearbetningskoncession enligt 4 kap. 2 § minerallagen och om förlängning av koncessionstiden enligt 4 kap. 10 § minerallagen. Länsstyrelsen ska bedöma miljökonsekvensbeskrivningen.

Bergmästaren ska inhämta yttrande från kommunen i ett ärende som gäller ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2011:363

Kostnader i vissa ärenden

Ersättning för kostnader enligt 8 kap. 6 eller 12 § minerallagen (1991:45) skall avse ersättning för bergmästarens resa och uppehälle i samband med inställelse vid undersökning på platsen.

SFS 2005:162

Ansökan om markanvisning

Ansökan om markanvisning skall innehålla

 1. uppgift om sökandens namn, hemvist och adress,

 2. beskrivning av den mark eller det utrymme inom och utom koncessionsområdet som sökanden vill ta i anspråk,

 3. uppgift om de fastigheter som berörs av ansökan samt fastighetsägarnas och övriga sakägares namn och adress,

 4. uppgift om tvist som enligt

  8 kap. 8, 8 a eller 9 § minerallagen (1991:45) skall prövas vid markanvisningsförrättningen,

 5. uppgift om huruvida det inom det sökta området finns sådana områden som enligt 9 kap. 2 § andra stycket minerallagen (1991:45) inte får anvisas,

 6. uppgift om huruvida överenskommelse enligt 9 kap. 2 § första stycket minerallagen (1991:45) har träffats,

 7. förslag om aktförvarare enligt 32 § och om sammanträdeslokal om sådan behövs vid förrättningen.

SFS 2005:946

Till en ansökan enligt 30 § ska sökanden foga

 1. karta och beskrivning över den mark eller det utrymme som avses med ansökan,

 2. kopia av avtal enligt 9 kap. 2 § första stycket minerallagen (1991:45) om sådant avtal har träffats, och

 3. kopia av ansökningshandlingarna.

Markens eller utrymmets belägenhet ska tydligt framgå av kartan och beskrivningen.

SFS 2010:169

Om det behövs skall bergmästaren sända kopia av ansökningshandlingarna till en lämplig person på platsen (aktförvarare). Denne skall hålla handlingarna tillgängliga för sakägarna.

Om ansökningen rör mark eller annat utrymme utanför koncessionsområdet, skall bergmästaren inhämta yttrande från kommunen.

SFS 2005:946

Sammanträde under markanvisningsförrättning

Bergmästaren skall minst fyra veckor i förväg införa kungörelse om tid och plats för sammanträde enligt 9 kap. 13 § minerallagen (1991:45) i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning. Om sammanträdet blir uppskjutet eller om nytt sammanträde skall hållas behöver ny kungörelse inte utfärdas.

Bergmästaren skall underrätta länsstyrelsen och kommunen om tid och plats för sammanträde enligt 9 kap. 13 § minerallagen (1991:45).

SFS 1993:694

Kallelser enligt 9 kap. 14 § minerallagen (1991:45), kungörelse enligt 34 § och underrättelser enligt 35 § skall innehålla en kort redogörelse för innehållet i ansökan och upplysning om innehållet i 9 kap. 16 § minerallagen. Om aktförvarare har utsetts enligt 32 § skall kallelserna, kungörelsen och underrättelserna innehålla uppgifter om aktförvararens namn och om platsen där kopia av ansökningshandlingarna finns tillgängliga.

SFS 2005:162

Protokoll vid markanvisningsförrättning

Protokoll skall föras vid sammanträde enligt 9 kap. 13 § minerallagen (1991:45). Vid annan handläggning under markanvisningsförrättningen skall protokoll föras om det vid handläggningen meddelas ett beslut som skall tas in i protokoll eller om det i övrigt behövs för att handläggningen skall kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt. Protokollet skall föras av bergmästaren.

I protokollet anges

 1. tid och plats för handläggningen,

 2. namnen på förrättningsmännen samt eventuellt anlitad tolk,

 3. namnen på sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter som berörs av ärendet med uppgift om sakägarnas anknytning till fastigheterna,

 4. namnen på andra som skall underrättas om sammanträde och som är närvarande,

 5. vem som har ansökt om förrättningen,

 6. kort beteckning av saken,

 7. fullmakt som lämnas muntligen inför förrättningsmännen,

 8. förrättningsmännens beslut och eventuellt förekommande skiljaktig mening.

Om det är lämpligt får de uppgifter som anges i första stycket 3–5 lämnas genom en hänvisning till handling i akten.

SFS 2005:162

Utöver vad som framgår av 38 § skall protokollet vid ett sammanträde med sakägare innehålla

 1. en kort redogörelse för sammanträdets gång,

 2. de yrkanden och invändningar som framställs vid sammanträdet, ändringar i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av yrkanden,

 3. en kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet samt yttranden över dessa omständigheter,

 4. en redogörelse för den utredning som har lagts fram,

 5. vad som i övrigt kan antas få betydelse vid ett överklagande eller som av annan anledning anses böra bevaras för framtiden.

Om någon uppgift som enligt första stycket 2–4 skall antecknas i protokollet, har tagits upp i någon annan handling i akten skall det i protokollet bara hänvisas till den handlingen.

SFS 2005:162

En berättelse av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfattning som den kan antas vara av betydelse i ärendet. Förrättningsmännen får dock bestämma att berättelsen i stället skall tas upp på fonetisk väg.

Fonogram skall återges i vanlig skrift, när förrättningsmännen eller, efter överklagande, domstol eller annan myndighet anser att det behövs eller när sakägare eller någon annan begär en avskrift. Utskriftens riktighet skall bestyrkas av en tjänsteman vid Bergsstaten, varefter utskriften skall fogas till handlingarna i ärendet.

Fonogram skall bevaras i oförändrat skick till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga kraft. Om ett fonogram har återgivits i vanlig skrift får det förstöras.

SFS 2005:162

Protokollet över ett sammanträde med sakägarna skall om möjligt sättas upp vartefter sammanträdet fortgår. Om inte det kan ske skall minnesanteckningar föras. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp så snart som möjligt efter sammanträdets slut.

När protokollet har satts upp skall bergmästaren göra en anteckning om detta på protokollet. Bergmästaren skall därvid på protokollet ange dagen då han eller hon gjorde anteckningen och satte sitt namn eller sin signatur på protokollet.

SFS 2005:162

Förrättningskostnader

Sökanden skall betala

 1. markanvisningsavgift med 80 000 kronor om sammanträde hålls vid förrättningen och i annat fall med 40 000 kronor,

 2. ersättning för gode männens inställelse vid förrättningen,

 3. ersättning till sakkunniga,

 4. övriga förrättningskostnader, såsom kostnad för upprättande av karta och för de markeringar på marken som behövs.

Ersättning till gode männen lämnas enligt bestämmelserna i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

SFS 2005:162

Beslut om markanvisning

Bergmästaren ska sända kopia av beslutet om markanvisning till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen.

SFS 2008:1232

Betalning av ersättning

Då ersättning deponeras enligt 10 kap. 2 § minerallagen (1991:45) skall den ersättningsskyldige till länsstyrelsen ge in ett utdrag av protokollet över markanvisningsförrättningen och gravationsbevis i fråga om de fastigheter som berörs. Om den ersättningsskyldige inte gör det, skall länsstyrelsen skaffa handlingarna på dennes bekostnad.

SFS 2005:162

Om den ersättningsskyldige inte betalar eller deponerar ersättning enligt 10 kap. 2 § minerallagen (1991:45) inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen på begäran av den som är berättigad till ersättningen söka verkställighet av ersättningsbeslutet.

Om ersättning har deponerats hos länsstyrelsen eller om länsstyrelsen har tagit ut ersättning, skall länsstyrelsen så snart som möjligt sätta in ersättningen på bank eller hos kreditmarknadsföretag mot ränta.

SFS 2004:338

Mineralersättning

Rubriken införd g. SFS2005-0162

När mineralersättning enligt 7 kap. 7 § minerallagen (1991:45) fastställs ska mängden uppfordrad malm och dess innehåll av koncessionsmineral bestämmas med ledning av vad som kan tillgodogöras efter det att anrikning har skett.

Vid beräkningen av genomsnittspriset under året ska följande uppgifter användas:

 1. för silver det dagliga fix spot-priset på ädelmetallbörsen London Bullion Market,

 2. för övriga ädelmetaller de dagliga eftermiddagsfixpriserna på ädelmetallbörsen London Bullion Market,

 3. för övriga metaller utom järn de dagliga cash official-säljpriserna på metallbörsen London Metal Exchange,

 4. för järn det publicerade priset för gruvföretaget i fråga avseende pellets, och

 5. för övriga mineral ett skäligt belopp.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 48 § upphävd g. F 1993:694.

SFS 2008:1232

Beslut om mineralersättning ska delges koncessionshavaren och fastighetsägare inom koncessionsområdet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 49 § upphävd g. F 1993:694.

SFS 2008:1232

Inbetalning av mineralersättning till staten skall göras genom insättning på ett särskilt konto som administreras av Sveriges geologiska undersökning.

SFS 2005:162

Vissa kartor m.m.

Kartor enligt 14 kap. 4 § minerallagen (1991:45) skall upprättas och kompletteras av den som Sveriges geologiska undersökning har förklarat behörig att utföra gruvmätningar.

Utdrag av kartorna skall sändas till bergmästaren.

Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om kartorna samt om verkställande av utdrag av kartorna och insändande av sådana utdrag.

SFS 2005:162

Den som innehar en bearbetningskoncession för torium ska föra journal över undersökningsarbetet och bearbetningen. Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om journalföringen.

SFS 2022:729

Prover och rapporter som avses i 14 kap. 5 § första stycket minerallagen (1991:45) skall ges in till Sveriges geologiska undersökning. Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om sådan redovisning.

SFS 2005:162

Upphörande av bearbetningskoncession

Om giltighetstiden för en bearbetningskoncession går ut eller om koncessionshavaren frånträder sin rätt enligt 6 kap. 2 § andra stycket minerallagen (1991:45) ska bergmästaren sända meddelande om detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen och, om det kan ske, till fastighetsägaren.

SFS 2008:1232

Dagbok och aktbildning i ärenden hos bergmästaren

Bergmästaren skall föra dagbok över ärendena. För varje ärende skall det framgå när ansökan kom in, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka handlingar som har kommit in eller upprättats samt dagen då ärendet avgjordes. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

Dagboken består av en förteckning över ärendena och av dagboksblad över handläggningen av de enskilda ärendena. Dagboksblad behöver dock bara föras när ärendets beskaffenhet kräver det.

De handlingar som ges in eller upprättas i ett ärende skall sammanföras till en akt.

Beslut som inte tas upp i protokollet skall antecknas på dagboksbladet eller någon annan handling i akten.

Register

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0162

Bergmästaren skall föra ett register över undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. I registret skall anteckning göras om beslut och åtgärder som rör ett undersöknings- eller koncessionsområde samt om andra omständigheter som är av betydelse för bedömande av rätten till en mineralfyndighet inom ett sådant område.

Om en domstol eller annan myndighet har meddelat ett beslut som bör antecknas i registret skall en kopia av beslutet sändas till bergmästaren inom en vecka.

Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare föreskrifter om registrets inrättande och förande.

SFS 2005:162

Anmälan om gruvdrift

När gruvarbete eller motsvarande arbete påbörjas, nedläggs, avbryts för en längre tid än sex månader eller återupptas, ska detta genast anmälas hos bergmästaren. Bergmästaren ska genast underrätta länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs om en anmälan kommer in.

Innehavare av gruva eller motsvarande anläggning som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra sådan anmälan som avses i första stycket ska dömas till böter.

SFS 2008:1232

Föreskrifter om äldre mineralrättigheter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0162

Ärenden som avses i 4 d och 5 g övergångsbestämmelserna till minerallagen (1991:45) prövas av bergmästaren.

Försvarsavgift enligt 6 kap. 8 § gruvlagen (1974:342) skall betalas med 100 kronor för varje påbörjat hektar av utmålets areal.

Avgift enligt femte punkten sjätte stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter skall betalas med 60 kronor för varje påbörjat hektar av det område som omfattas av rättigheten.

Avgiften skall betalas till bergmästaren årsvis i förskott före utgången av december.

Överklagande

Sveriges geologiska undersöknings beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län enligt 14 a § får överklagas hos regeringen.

SFS 1996:812

Tillämpningsföreskrifter

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av minerallagen (1991:45) får meddelas av Sveriges geologiska undersökning.

SFS 2005:162

Bilaga

 SFS1992-0285_SFS1992285A_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:285

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992, då gruvförordningen (1974:344), förordningen (1974:893) om vissa mineralfyndigheter och kungörelsen (1960:80) angående ersättning till gode män vid utmålsförrättningar skall upphöra att gälla.

Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

2. I ärenden om förlängning av inmutningsrätt tillämpas 9–10 §§ gruvförordningen i stället för 7–8 §§ denna förordning.

3. I ärenden enligt 9 kap. 4 § gruvlagen (1974:342) tillämpas 26 och 29 §§ gruvförordningen.

4. Om rätten till ett utmål upphör enligt 6 kap. 9, 10 eller 13 § gruvlagen tillämpas 25 § gruvförordningen.

5. I ärenden enligt 15 § lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter tillämpas 3 a § förordningen om vissa mineralfyndigheter.

SFS 1993:694

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:1352

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

2. Bestämmelserna i 10 § i dess nya lydelse tillämpas i ärenden där ansökan om undersökningstillstånd getts in efter ikraftträdandet.

SFS 1995:1452

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 1996:48

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1996.

SFS 1996:812

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1996.

2. Av 17 kap. 3 § andra stycket minerallagen (1991:45) följer att den nya bestämmelsen inte inverkar på koncessionshavares rätt att bedriva undersökningsarbete eller bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet, om koncession beviljades innan förordningens ikraftträdande.

3. 14 a § skall inte tillämpas i fråga om undersökningsarbete som bedrivs med stöd av undersökningstillstånd som beviljats före den 1 augusti 1996.

SFS 1996:1497

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:218

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

2. De nya bestämmelserna i 1010 c §§ mineralförordningen skall tillämpas endast i ärenden där ansökan getts in efter den 30 juni 1998.

SFS 1998:879

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2004:338

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:162

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

2. För ärenden där ansökan om undersökningstillstånd har getts in före ikraftträdandet gäller 1, 3, 6 och 8 §§ mineralförordningen (1992:285) i sin äldre lydelse.

SFS 2005:946

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:1232

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:169

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:529

Utkom d. 15 juni 2010.

SFS 2011:363

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2014:783

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§, 6 § andra stycket och 8 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för undersökningstillstånd där ärendet hos bergmästaren inleddes före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 9 a § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2017:969

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:643

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

SFS 2020:579

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2021:121

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2021.

SFS 2022:412

Denna förordning träder i kraft d. 10 juni 2022.

SFS 2022:729
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för

  1. undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som har beviljats före ikraftträdandet, eller som beviljas efter ikraftträdandet men där ärendet om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet,

  2. ärenden om förlängning av undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts, och

  3. ärenden om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts.