Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Miljöskyddsförordning (1989:364)

Miljöskyddsförordningen

Denna förordning har enligt förordning (1998:899) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:899).

Inledande bestämmelser

Denna förordning gäller för verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöskyddslagen (1969:387).

Termer och begrepp som används i miljöskyddslagen har samma betydelse i denna förordning.

Till denna förordning hör en bilaga. I bilagan anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen (1969:387).

Statens naturvårdsverk får i fråga om miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som avses i 5 a § miljöskyddslagen(1969:387) och som inte får åsidosättas på grund av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

SFS 1995:953

Tillståndsprövning

Obligatorisk prövning

Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387)

 1. anlägga en fabrik eller annan inrättning,

 2. släppa ut avloppsvatten eller

 3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller annat fast ämne, om åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller även vid ändring av inrättning eller verksamhet, om åtgärden innebär att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning så att en olägenhet av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt kan uppstå. Vad som sägs i första stycket gäller vidare i fråga om en sådan ändring som innebär att verksamheten kommer att bedrivas eller inrättningen utformas på annat sätt än vad som bestämts i ett tillståndsbeslut.

SFS 1992:606

Tillstånd till utsläpp av fast avfall eller andra fasta ämnen i ett vattenområde behövs inte, om tillstånd till åtgärden har lämnats enligt vattenlagen (1983:291).

Tillståndsfrågor som avses i 3 § prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd beträffande miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.

En tillståndsfråga, som enligt första stycket skall prövas av länsstyrelsen, skall i stället prövas av koncessionsnämnden. om

 1. regeringen skall pröva frågan enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,

 2. frågan har samband med en annan tillståndsfråga som prövas av nämnden eller

 3. länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör hänskjutas till nämnden.

Frivillig prövning

En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 3 §, skall prövas av länsstyrelsen.

Första stycket gäller inte om koncessionsnämnden i fråga om den verksamhet som avses med en tillståndsansökan handlägger ett ärende enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) eller om en ansökan om tillstånd på annat sätt har samband med ett ärende som handläggs av nämnden.

Länsstyrelsen får hänskjuta ett ärende som avses i första stycket till koncessionsnämnden, om det finns särskilda skäl.

Förfarandet

Handläggningen av tillståndsfrågor skall med beaktande av bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387), förvaltningslagen (1986:223) och denna förordning anpassas till förhållandena i varje särskilt ärende.

Den som planerar att anlägga en inrättning eller vidta en åtgärd som omfattas av tillståndsplikt skall i god tid innan tillstånd söks inhämta råd och upplysningar från länsstyrelsen om hur samrådsskyldigheten enligt 12 a § miljöskyddslagen(1969:387) lämpligen bör fullgöras.

En tillståndsmyndighet avgör självmant om en ansökan eller framställning skall tas upp till prövning av myndigheten eller om ärendet skall lämnas över till en annan tillståndsmyndighet för prövning. Ett sådant avgörande får inte överklagas.

Ett beslut av länsstyrelsen att enligt 26 § miljöskyddslagen (1969: 387) självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.

En kungörelse enligt 14 § andra stycket 1 miljöskyddslagen (1969: 387) skall i fråga om ansökningar om tillstånd innehålla

 1. uppgifter om var verksamheten skall bedrivas, en kortfattad beskrivning av vad ansökningen innehåller om verksamhetens beskaffenhet och omfattning samt en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen,

 2. uppgift om var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga,

 3. uppgift om den tid inom vilken yttranden över ansökningen skall ges in.

I fråga om framställningar av statens naturvårdsverk som avses i 26 § miljöskyddslagen samt ansökningar om ändring av tillstånd eller villkor gäller första stycket i tillämpliga delar. Kungörelsen i sådana ärenden skall också innehålla uppgift om den åtgärd eller ändring som yrkas.

Andra stycket gäller också när länsstyrelsen enligt 26 § miljöskyddslagen självmant har beslutat att ta upp frågan om omprövning av en verksamhet.

SFS 1991:654

Ett exemplar av handlingarna i ett ärende skall av tillståndsmyndigheten sändas till det ställe där handlingarna skall hållas tillgängliga.

Koncessionsnämnden skall genast sända meddelanden om ansökningar enligt miljöskyddslagen (1969:387) till Statens naturvårdsverk, länsstyrelsen och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och om framställningar enligt 26 § samma lag till länsstyrelsen och den kommunala nämnden. När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall meddelande sändas till nämnden.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 26 § miljöskyddslagen självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet, skall länsstyrelsen underrätta den kommunala nämnden om beslutet.

SFS 1993:426

Tillståndsmyndigheten skall meddela besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning genom kungörelse i ortstidning. Statens naturvårdsverk, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet skall på lämpligt sätt underrättas.

Ett beslut i ett tillståndsärende skall sändas till statens naturvårdsverk eller en sådan kommunal nämnd som avses i 12 §. Koncessionsnämnden skall sända beslutet till länsstyrelsen. Har samråd med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet sändas till den myndigheten.

SFS 1991:1637

Tillsyn

I ärenden enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) skall koncessionsnämnden tillämpa bestämmelserna om förfarandet i ärenden om tillståndsprövning.

Innan en kommun gör en framställning om överlåtelse av tillsynsansvar till den kommunala nämnden enligt 44 a § första stycket miljöskyddslagen(1969:387), bör den samråda med länsstyrelsen.

När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av den fortlöpande tillsynen mellan länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall fästas vid kommunens önskemål.

SFS 1991:1637

Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultatet av denna verksamhet,

 2. hur den som utövar miljöfarlig verksamhet skall utöva sådan kontroll som avses i 38 a § miljöskyddslagen (1969:387).

SFS 1992:606

Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport enligt miljöskyddslagen(1969:387) skall redovisas. Därvid får föreskrivas att den som är skyldig att avge en miljörapport skall lämna en redogörelse för anläggningens miljöpåverkan även i annat avseende än vad som omfattas av villkor i ett tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen.

SFS 1992:606

En miljörapport, som avser sådan miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall innehålla en redovisning av de skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått som har vidtagits och resultatet av dessa åtgärder.

SFS 1992:606

Beslut i frågor som rör tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall sändas till övriga berörda tillsynsmyndigheter.

Anmälningsskyldighet

Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöskyddslagen (1969:387)

 1. anlägga en fabrik eller annan inrättning som i bilagan till denna förordning har beteckningen C eller vidta en ändring av inrättningen eller den verksamhet som bedrivs där, om ändringen är av betydelse från störningssynpunkt,

 2. utöva en verksamhet av annat slag än som avses i 1 och som i bilagan har beteckningen C eller ändra en sådan verksamhet, om ändringen är av betydelse från störningssynpunkt,

 3. ändra en inrättning eller verksamhet av sådant slag som i bilagan har beteckningen A eller B och som inte kräver tillstånd enligt 3 § andra stycket.

Om skyldighet att söka tillstånd vid ändring av en inrättning eller verksamhet som omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen, gäller vad som sägs i 3 § andra stycket.

SFS 1991:1637

En anmälan om åtgärd enligt 19 § första stycket skall göras i god tid innan åtgärden vidtas. Anmälan skall vara skriftlig. Den skall ges in till den kommunala nämnden i frågor som avses i 19 § första stycket 1 eller 2 och till länsstyrelsen i frågor som avses i 3.

Om tillsynen över en inrättning eller verksamhet som avses i 19 § första stycket 3 har överlåtits till den kommunala nämnden, skall anmälan i stället göras till nämnden.

Anmälan skall göras till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen eller fråga är om miljöfarlig verksamhet som utövas eller avses utövas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

SFS 1994:856

Om tillstånd söks till en åtgärd som avses i 19 § första stycket, behöver anmälan inte göras. Anmälan behöver inte heller göras i fråga om utsläpp av avloppsvatten från enstaka hushåll.

Om det föreligger särskilda skäl, får en sådan kommunal nämnd som avses i 12 § hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen.

SFS 1991:1637

Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vid vilken tidpunkt en anmälan skall göras.

En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälningshandlingarna skall ges in i tre exemplar, om verksamheten eller inrättningen har beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.

Den kommunala nämnd som avses i 12 § skall genast sända ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan har getts in till länsstyrelsen, skall länsstyrelsen sända ett exemplar av handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser en inrättning eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, skall nämnden eller länsstyrelsen också sända ett exemplar av anmälan till Statens naturvårdsverk.

SFS 1993:426

De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över en anmälan.

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela råd eller föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöskyddslagen (1969:387) om det behövs. Om en sådan åtgärd inte beslutas skall myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Samråd med statens naturvårdsverk

Samråd med statens naturvårdsverk skall ske, innan förordnande om rättelse enligt 41 a § miljöskyddslagen (1969:387) meddelas eller handräckning enligt 47 § samma lag begärs, om det kan befaras att kostnaden för förfarandet inte kan tas ut av den som åtgärden riktas mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte hinner ske.

Statens naturvårdsverk skall av övriga tillsynsmyndigheter underrättas om förhållanden som kan föranleda naturvårdsverkets tillämpning av 23--25 §§, 41 eller 52 § miljöskyddslagen (1969:387).

Miljöskyddsavgift

När statens naturvårdsverk utreder om någon skall påföras miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall verket, om förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken samtidigt pågår rörande den aktuella överträdelsen, samråda med förundersökningsledaren. Om det är lämpligt, bör naturvårdsverket samordna sitt utredningsarbete med förundersökningen.

Det åligger övriga tillsynsmyndigheter att i den omfattning det behövs biträda naturvårdsverket vid utredning av frågor om miljöskyddsavgift.

Miljöskyddsområde

Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969: 387) skall länsstyrelsen upprätta förslag till föreskrifter och kungöra förslaget. Kungörelsen skall innehålla ett föreläggande för dem som saken angår att. om de så vill, framställa erinringar mot förslaget hos länsstyrelsen inom viss tid från kungörandet. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Kungörelsen skall införas i ortstidning.

Om det är uppenbart att förslaget berör endast en viss eller vissa sakägare får, i stället för att kungörandet sker. föreläggandet delges dessa sakägare.

När föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen(1969:387) har meddelats, ändrats eller upphävts, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också införas i ortstidning. Sakägarna skall anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning.

Länsstyrelsen får förordna att länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen(1969:387) skall gälla utan hinder av att det har överklagats.

Övriga bestämmelser

Om koncessionsnämnden utfärdar en kungörelse i ett överklagat ärende gäller vad som sägs i 13 §. Kungörelsen skall införas i ortstidning.

En kungörelse enligt första stycket skall innehålla uppgifter om verksamhetens lokalisering och beskaffenhet samt var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga. Koncessionsnämnden får i kungörelsen införa de övriga uppgifter som nämnden anser behövs.

Länsstyrelsen skall föra register över miljöfarlig verksamhet. Ändamålet med registret är att samordna tillsynen över miljöfarlig verksamhet för att förebygga eller minska olägenheter i miljön. Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret skall innehålla uppgifter om

 1. den som bedriver verksamheten med angivande av namn och postadress,

 2. platsen för verksamheten med angivande av fastighetsbeteckning och koordinater enligt Rikets nät,

 3. verksamheten enligt bilagan till denna förordning,

 4. gällande tillstånd till eller dispens för verksamheten eller delar därav enligt miljöskyddslagstiftningen eller motsvarande bestämmelser enligt äldre lagstiftning samt villkor och beslut om kontrollprogram som är knutet till verksamheten,

 5. andra beslut som Koncessionsnämnden för miljöskydd eller en annan tillståndsmyndighet har meddelat för verksamheten.

Statens naturvårdsverk samt de länsstyrelser och kommunala tillsynsmyndigheter vars tillsynsområde kan påverkas av verksamheten får ha terminalåtkomst till registret.

SFS 1993:426

Fastighetsdomstolen skall underrätta statens naturvårdsverk om dom eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av talan enligt miljöskyddslagen (1969:387).

Har en tillsynsmyndighet förordnat om rättelse enligt 41 a § miljöskyddslagen (1969: 387), får kostnaderna för åtgärderna förskotteras av allmänna medel.