Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01994D0741-20220101.pdf

01994D0741 — SV — 01.01.2022 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 1994

om frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av vissa direktiv inom avfallsområdet (genomförande av rådets direktiv 91/692/EEG)

(94/741/EG)

(EGT L 296 17.11.1994, s. 42)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 6 mars 2007

  L 67

7

7.3.2007

▸M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/2252 av den 16 december 2021

  L 454

4

17.12.2021


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 1994

om frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av vissa direktiv inom avfallsområdet (genomförande av rådets direktiv 91/692/EEG)

(94/741/EG)

Artikel 1

De frågeformulär som utgör bilaga till detta beslut och som avser rådets direktiv 75/439/EEG, 75/442/EEG och 86/278/EEG antas härmed.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall använda dessa frågeformulär som grund för utarbetandet av de områdesrapporter som de skall lämna till kommissionen i enlighet med artikel 5 i direktiv 91/692/EEG.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

FORTECKNING ÖVER FRÅGEFORMULÄR

1. Frågeformulär avseende rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (1), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (2).

2. Frågeformulär avseende rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (3), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

3. Frågeformulär avseende rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (4), ändrat genom direktiv 91/692/EEG.

Tillämpning av direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön

FRÅGEFORMULÄR

för medlemsstaternas rapport om införlivande med nationell lagstiftning och genomförande av direktiv 75/439/EEG om omhändertagande av spilloljor, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (5)

Uppgifter som redan lämnats behöver inte upprepas

I.   INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING

1.

 
a) 

Har kommissionen fått uppgifter om gällande lagar och andra författningar för att införliva direktivet i dess ändrade lydelse med nationell lagstiftning?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

2.

 
a) 

Har åtgärder vidtagits i enlighet med artikel 7?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, har kommissionen fått uppgifter om dessa åtgärder?

(ja/nej)

c) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

3.

 
a) 

Har strängare åtgärder vidtagits i enlighet med artikel 16?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, har kommissionen fått uppgifter om dessa åtgärder?

(ja/nej)

c) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

II.   GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET

1.

 
a) 

Har det i enlighet med artikel 2 och 3 vidtagits nödvändiga åtgärder för att säkerställa att spilloljor omhändertas och bortskaffas utan att orsaka skador på människor och miljön som kan undvikas?

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

c) 

Om svaret är ”ja”, fyll i nedanstående tabell så långt möjligt och ange om någon uppgift är en uppskattning.

i) 

 

År 1

År 2

År 3

Total kvantitet olja som saluförts/sålts när uppgift finns

 

 

 

ii) 

 

År 1

År 2

År 3

Total kvantitet genererad spillolja, varav:

 

 

 

Omhändertagen kvantitet

 

 

 

Regenererad kvantitet

 

 

 

Förbränd kvantitet

 

 

 

Deponerad kvantitet

(inbegripet slutförvaring)

 

 

 

2.

 
a) 

Har några tekniska, ekonomiska eller organisatoriska begränsningar som avses i artikel 3.1 förhindrat medlemsstaten från att prioritera bearbetning av spilloljor genom regenerering?

(ja/nej)

b) 

Om svaret ar ”ja”, lämna uppgifter om detta.

c) 

Har några tekniska, ekonomiska eller organisatoriska hänsyn som avses i artikel 3.2 påverkat möjligheten att förbränna spilloljor?

(ja/nej)

d) 

Om svaret är ”ja”, lämna uppgifter om detta.

e) 

Om ovan nämnda begränsningar förhindrat regenerering eller förbränning av spilloljor, har några åtgärder vidtagits i enlighet med artikel 3.3?

(ja/nej)

f) 

Om svaret är ”ja”, lämna uppgifter om detta.

3.

 
a) 

Har information till allmänheten lämnats och kampanjer genomförts i enlighet med artikel 5.1 ?

b) 

Om svaret på a är ”ja”, ange nationella kampanjer och ge om möjligt exempel på andra kampanjer, med uppgift om den myndighet som lanserat kampanjen, dess art, media (TV, radio, tidningar osv.), målgrupper samt utvärdering av kampanjens effektivitet om en utvärdering har gjorts (den kan uttryckas som en ökning av omhändertagandet av spilloljor för bearbetning eller återvinning).

4. Fyll i nedanstående tabell avseende företag som omhändertar spilloljor (ange om någon uppgift är en uppskattning).

5.

 
a) 

Har det beslutats att spilloljorna skall behandlas på något av de sätt som anges i artikel 3, i enlighet med artikel 5.3?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, ange typ av behandling.

c) 

Om svaret är ”ja”, ange om lämpliga kontrollförfaranden har fastställts och beskriv i så fall dessa kortfattat.

6.

 
a) 

Fyll i nedanstående tabell avseende företag som omhändertar spilloljor och ange om någon uppgift är en uppskattning.

b) 

Ange hur den behöriga myndigheten kontrollerat att alla tillämpliga miljö- och hälsoskyddsåtgärder har vidtagits (i enlighet med artikel 6.2).

7.

 
a) 

Fyll i nedanstående tabell med gränsvärdena för de ämnen som förtecknas i bilagan till direktiv (artikel 8.1 a) och med andra parametrar eller ämnen.

Förorenande ämne

Gränsvärde i bilagan till direktivet

Nationellt gränsvärde

Kommentarer (använd vid behov ett separat blad)

mg/Nm3

Värde

Enhet

Cd

 

0,5

 

 

 

 

Ni

 

1

 

 

 

 

 

antingen

 

eller

 

 

 

Cr

 

 

 

 

 

 

Cu

 

1,5

5

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Pb

 

5

 

 

 

 

CI

 

100

 

 

 

 

F

 

5

 

 

 

 

SO2

 

 

 

 

 

Stoft (totalt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Fyll i nedanstående tabell med uppgift om de kontroller som tillämpas med avseende på anläggningar med en tillförd värmeeffekt på mindre än 3 MW (artikel 8.1 b) och ange eventuella nationella gränsvärden.

Förorenande ämne

Nationellt gränsvärde

Kommentarer

(använd vid behov ett separat blad)

Värde

Enhet

Cd

 

 

 

Ni

 

 

 

Cr

 

 

 

Cu

 

 

 

V

 

 

 

Pb

 

 

 

Cl

 

 

 

F

 

 

 

SO2

 

 

 

Stoft (totalt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Fyll i nedanstående tabell avseende förbränning av spilloljor i anläggningar och ange om någon uppgift är en uppskattning.

NUTS-nivå för tillsynsmyndigheten (Artikel 8.1)

Antal myndigheter

Kommentarer

≥ 3 MW

 

 

 

≤ 3 MW

 

 

 

8. Fyll i enlighet med artikel 11 i nedanstående tabell avseende de minimikvantiteter spilloljor som beslutas av medlemsstaterna.

 

Minimikvantitet

Kommentarer

Produktion

 

 

Insamling

 

 

Omhändertagande

 

 

9.

 
a) 

Beviljas företag som samlar in spilloljor gottgörelse i enlighet med artikel 14?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, ange genomsnittsbeloppet på denna gottgörelse, beskriv hur den beräknas och finansieras.

10.

 
a) 

Beviljas företag som omhändertar spilloljor gottgörelse i enlighet med artikel 14?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, ange genomsnittsbeloppet på denna gottgörelse, beskriv hur den beräknas och finansieras.

Tillämpning av direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön

▾M1

FRÅGEFORMULÄR

för medlemsstaternas rapport om införlivande och genomförande av direktiv 2006/12/EG.

▾B

Uppgifter som redan lämnats behöver inte upprepas.

I.   INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING

1.

 
a) 

Har kommissionen fått uppgifter om gällande lagar och andra författningar för att införliva direktivet i dess ändrade lydelse med nationell lagstiftning?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

2. Ange i nedanstående tabell (uppskattning) antalet behöriga myndigheter på varje angiven NUTS-nivå som utsetts i enlighet med artikel 6 och ange ansvarsområde genom att kryssa i tillämplig ruta.

Typ av myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal myndigheter eller institutioner

Planer för avfallshantering (Artikel 7.1)

Tillstånd för bortskaffande av avfall (Artikel 9.1) (*1)

Tillstånd för återvinningsåtgärder (Artikel 10) (*1)

Registrering av undantag från kraven i artiklarna 9 och 10 (Artikel 11)

Registrering av anläggningar eller företag i enlighet med (Artikel 12)

Kommentarer (använd vid behov ett separat blad)

NUTS 0 (*2)

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 1

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 3

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 4

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 5

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Anläggningar/företag.

(*2)   

NUTS: Nomenclature of territorial units för statistiscs (Eurostat) (Nomenklatur för statistiska territoriella enheter).

II.   GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET

1.

 
a) 

Har planer för avfallshantering utarbetats för att förverkliga de mål som avses i artiklarna 3, 4 och 5?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

c) 

Ange uppgifter enligt följande för varje plan för avfallshantering som utarbetats (använd vid behov ett separat blad).

d) 
i) 

Har något samarbete i enlighet med artikel 7.2 ägt rum med andra medlemsstater eller med kommissionen?

(ja/nej)

ii) 

Om svaret är ”ja”, lämna uppgifter om omfattningen av och formen för samarbetet.

e) 
i) 

Har kommissionen fått uppgifter om allmänna åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 7.3?

(ja/nej)

ii) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

2.

 
a) 

Har kommissionen fått uppgifter om åtgärder som avses vidtas i enlighet med artikel 3.1?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

3.

 
a) 

Har åtgärder vidtagits för att uppfylla den i artikel 5.1 angivna förpliktelsen att inrätta ett gemensamt och ändamålsenligt nätverk för anläggningar för bortskaffande?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, lämna uppgifter om detta.

c) 

Ange i vilken utsträckning och form eventuellt samarbete med andra medlemsstater har ägt rum vid uppfyllandet av villkoret i artikel 5.1.

d) 

Vilken grad av självförsörjning har uppnåtts i medlemsstaten? Illustrera svaret med aktuella eller beräknade siffror för det avfall som produceras och omhändertas i medlemsstaten av det totala avfall i medlemsstaten som kräver omhändertagande.

▾M1

4. Lämna i enlighet med artikel 7.1 följande uppgifter om de finns tillgängliga, och ange om någon siffra är en uppskattning:

 

Hushållsavfall och liknande avfall

(ton/år)

Total avfallsgenerering (*1) varav:

återvinning (*1)

 

förbränning (*1)

 

förbränning med energiutvinning (*1)

 

deponering (*1)

 

annat, v.g. specificera (*1):

 

(*1)   

Inom medlemsstaten.

▾B

5.

 
a) 

Har allmänna bestämmelser antagits om undantag i enlighet med artikel 11?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja” men kommissionen inte har informerats om de antagna allmänna bestämmelserna, ange skälen till detta.

6.

 
a) 

Krävs det att någon typ av inrättning eller företag som avses i artiklarna 9 och 10 lämnar redovisning i standardformat i enlighet med artikel 14?

(ja/nej)

Om svaret är ja, lämna uppgifter om detta.

b) 

Krävs det att producenterna följer bestämmelserna i artikel 14?

(ja/nej)

Om svaret är ja, lämna uppgifter om detta.

Tillämpning av direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön

▾M2

FRÅGEFORMULÄR

för medlemsstaternas rapport om införlivande med nationell lagstiftning och genomförande av rådets direktiv 86/278/EEG om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (6), ändrat genom rådets direktiv 91/692/EEG (7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 (8)

▾B

Uppgifter som redan lämnats behöver inte upprepas.

I.   INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING

1.

 
a) 

Har kommissionen fått uppgifter om gällande lagar och andra författningar för att införliva direktivet i dess ändrade lydelse med nationell lagstiftning?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

2.

 
a) 

Om nationella åtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 5 för att säkerställa att avloppsslam inte får användas i jord med en koncentration av en eller flera tungmetaller som överskrider de överenskomna gränsvärdena, har kommissionen underättats om dessa åtgärder?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

c) 

Om nationella bestämmelser har antagits som är strängare än bestämmelserna i direktivet, har kommissionen underrättats om dessa i enlighet med artikel 12?

(ja/nej)

d) 

Om svaret är ”nej”, ange skälen till detta.

II.   GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET

1. Ange eventuella särskilda villkor som har bedömts vara nödvändiga för att skydda människors hälsa samt miljön i enlighet med artikel 3.2 första strecksatsen när slamrester från septitankar och andra liknande installationer för behandling av spillvatten används för jordbruksändamål.

2.

 
a) 

Fyll i nedanstående tabell med avseende på artikel 5 och ange om någon uppgift är en uppskattning:

Metall

Artikel 5.1

Artikel 5.2 a

Artikel 5.2 b

Koncentration i jord

Koncentration i slam

Användning i jordbruket

Direktiv Bilaga 1 A

Nationella gränsvärden

Direktiv Bilaga 1 B

Nationella gränsvärden

Direktiv Bilaga 1 C

Nationella gränsvärden

mg/kg torrsubstans

mg/kg torrsubstans

mg/kg torrsubstans

mg/kg torrsubstans

kg/ha/år

kg/ha/år

Kadmium

1-3

 

20-40

 

0,15

 

Koppar

50-140

 

1 000 -1 750

 

12

 

Nickel

30-75

 

300-400

 

3

 

Bly

50-300

 

750-1 200

 

15

 

Zink

150-300

 

2 500 -4 000

 

30

 

Kvicksilver

1-1,5

 

16-25

 

0,1

 

Krom

 

 

 

b) 

Om alternativet enligt artikel 5.2 a har valts, ange den maximala kvantitet slam som får användas per ytenhet och år (i ton torrsubstans per hektar och ar).

c) 

Om mindre stränga gränsvärden för tungmetallkoncentrationer i jord har tillåtits i enlighet med bilaga 1 A fotnot 1, fyll i nedanstående tabell och ange om någon uppgift är en uppskattning.

Metall

Antal områden (*1)

Areal som omfattas (ha)

Jordtyp (inbegripet hydro-logiska egenskaper)

pH

Nytt gränsvärde (mg/kg torrsubstans)

Kommentar eller skäl till undantaget (använd vid behov ett separat blad)

Kadmium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nickel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvicksilver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Eller antalet reningsanläggningar som omfattas av undantaget.

d) 

Om mindre stränga gränsvärden för tungmet^llkoncentrationer i jord har tillåtits i enlighet med artikel 1 A fotnot 2, fyll i nedanstående tabell (de tre första kolumnerna är inte obligatoriska):

Metall

Antal områden (*1)

Maximal tillåten kvantitet slam (ton torrsubstans)

Jordtyp (inbegripet hydrologiska egenskaper)

PH

Nytt gränsvärde (mg/kg torrsubstans)

Kommentarer eller skäl för undantaget (använd vid behov ett separat blad)

Koppar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nickel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Eller antal reningsanläggningar som omfattas av undantaget.

e) 

Om mindre stränga gränsvärden för tungmetallkoncentration i jord har tillåtits i enlighet med artikel 1 C fotnot 1, fyll i nedanstående tabell och ange om någon uppgift är en uppskattning.

Metall

Antal områden

Maximal tillåten kvantitet slam (ton torrsubstans)

Jordtyp (inbegripet hydrologiska egenskaper)

pH

Nytt gränsvärde (kg/ha/ar torrsubstans)

Kommentarer eller skäl för undantaget (använd vid behov ett separat blad)

Kadmium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nickel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvicksilver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 
a) 

Beskriv med avseende på artikel 6 kortfattat de metoder som används för att behandla slam.

b) 

Har bestämmelser utarbetats om att analyserna skall utföras oftare än vad som föreskrivs i bilaga 2 A.l ?

(ja/nej)

c) 

Om svaret är ”ja”, lämna närmare uppgifter.

d) 

Har villkor föreskrivits för tillstånd att nedbruka obehandlat slam i marken (artikel 6 a)?

(ja/nej)

e) 

Om svaret är ”ja”, lämna närmare uppgifter.

4. Ange med avseende på artikel 7 och i tillämpliga fall hur länge det är förbjudet att använda slam på gräsmark innan denna betas och på arealer med fodergrödor innan de skördas.

5.

 
a) 

Har några lägre gränsvärden eller i tillämpliga fall andra åtgärder vidtagits på nationell nivå när jordens pH är under 6, i enlighet med artikel 8?

(ja/nej)

b) 

Om svaret är ”ja”, fyll i nedanstående tabell.

 

Kadmium

Koppar

Nickel

Bly

Zink

Kvicksilver

Krom

Lägre gränsvärde (mg/kg torrsubstans)

 

 

 

 

 

 

 

Andra åtgärder

 

 

 

 

 

 

 

6.

 
a) 

Ange i tillämpliga fall vilka analystyper som utförs i enlighet med artikel 9 och bilaga 2 B. 1 på andra jordparametrar än de som avses i bilaga 2 B.3 (pH och tungmetaller).

b) 

Ange minimifrekvensen för jordanalyser (bilaga 2 B.2).

7. Fyll på grundval av de uppgifter som finns i de register som avses i artikel 10 i nedanstående tabeller och ange om någon uppgift är en uppskattning.

 

Torrsubstans (ton/år)

Areal som omfattas (frivilligt)

1995

1996

1997

 

 

 

Slam som produceras av reningsanläggningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

1996

1997

Slam som används i jordbruket

 

 

 

 

 

 

SLAM SOM ANVÄNDS I JORDBRUKET

Genomsnittshalt (mg/kg torrsubstans)

Parametrar

1995

1996

1997

METALLER

Kadmium

 

 

 

Koppar

 

 

 

Nickel

 

 

 

Bly

 

 

 

Zink

 

 

 

Kvicksilver

 

 

 

Krom

 

 

 

ÄMNEN

Kväve N totalt

 

 

 

Fosfor P totalt

 

 

 

▾M2

Geografiskt läge eller geometri som identifierar de platser där slammet ska användas

Uppgiftstyp

(Endast en av uppgiftstyperna ska användas för en viss geografisk plats eller geometri.)

Geografiska koordinater för en plats eller geometri

(Läget ska representeras av en punkt. Geometrin kan vara en polygon eller en polygon med hål.)

Jordbruksskiftets (1) geometri

 

Fastighetsskiftets geometri

 

Annan geometri som identifierar den jordbruksmark där avloppsslam ska användas

 

Geografiska koordinater för en punkt på jordbruksmark där avloppsslam ska användas.

 

(1)   

Enligt definitionen i artikel 67.4 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

▾B

8. Ange det antal fall då undantag från bestämmelserna i artikel 11 beviljats.

▾M2

9. Nationella webbplatser för spridning av förteckningar med konsoliderade uppgifter i enlighet med artikel 10.2.

Ange länkar till nationella webbplatser där de uppgifter som avses i artikel 10.1 på ett lätt sätt görs tillgängliga för allmänheten i ett konsoliderat format.


(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(3) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 47.

(4) EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6.

(5) HGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(6) (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

(7) Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG (EUT L 170, 25.6.2019, s. 115).