Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02001D0689-20051111.pdf

2001D0689 — SV — 11.11.2005 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 augusti 2001

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner

[delgivet med nr K(2001) 2600]

(Text av betydelse för EES)

(2001/689/EG)

(EGT L 242, 12.9.2001, p.23)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 oktober 2005

  L 295

51

11.11.2005


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 augusti 2001

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner

[delgivet med nr K(2001) 2600]

(Text av betydelse för EES)

(2001/689/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artiklarna 3, 4 och 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1980/2000 får miljömärket tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den på ett väsentligt sätt kan bidra till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter.

(2)

Enligt artikel 4 i förordningen skall specifika miljömärkeskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3)

I artikel 4 fastställs även att översynen av miljömärkeskriterierna samt de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven på efterlevnad skall ske i god tid innan giltighetstiden för de kriterier som fastställts för varje produktgrupp löper ut och leda till ett förslag till förlängning, återkallande eller revidering.

(4)

Genom beslut 98/483/EG (2) fastställde kommissionen ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner, vilka enligt artikel 3 i det beslutet, ändrat genom kommissionens beslut 2001/397/EG (3), gäller till och med den 31 januari 2003.

(5)

Den definition av produktgruppen och de ekologiska kriterier som fastställdes genom beslut 98/483/EG bör ses över för att anpassas till utvecklingen på marknaden.

(6)

Det är lämpligt att kommissionen antar ett nytt beslut om fastställande av specifika ekologiska kriterier för denna produktgrupp, med en giltighet på fem år.

(7)

Under en begränsad period på högst tolv månader bör både de nya kriterier som fastställs i detta beslut, och de kriterier som tidigare har fastställts genom beslut 98/483/EG gälla parallellt, så att företag som har tilldelats miljömärke för sina produkter innan detta nya beslut antagits ges tillräcklig tid för att anpassa sina produkter till de nya kriterierna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut har utformats och antagits enligt de förfaranden för fastställande av miljömärkeskriterier som anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 1980/2000.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med produktgruppen ”diskmaskiner” (nedan kallad produktgruppen) avses följande:

”Diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som säljs till allmänheten. Maskiner som även kan drivas med andra energikällor, t.ex. batterier, eller som inte har någon inbyggd vattenvärmare är undantagna.”

Artikel 2

Miljöpåverkan av den produktgrupp som definieras i artikel 1 skall bedömas mot bakgrund av de särskilda ekologiska kriterier som anges i bilagan.

▾M1

Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen diskmaskiner, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, skall vara giltiga till och med den 28 augusti 2007.

▾B

Artikel 4

För administrativa ändamål skall denna produktgrupp tilldelas kodnummer ”002”.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

ALLMÄNT

För att tilldelas ett miljömärke skall en diskmaskin (nedan kallad produkten) omfattas av den produktgrupp som definieras i artikel 1, och uppfylla kriterierna i denna bilaga, vilket skall bevisas genom test av tillämpningen i enlighet med kriterierna. I tillämpliga fall får andra testmetoder användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan. I de fall då inga tester anges eller då de anges för kontroll- och övervakningssyfte, skall de behöriga organen på lämpligt sätt förlita sig på de deklarationer och den dokumentation som sökanden tillhandahåller och/eller oberoende verifikationer.

Vid bedömning av ansökningar och vid kontroll av uppfyllandet av kriterierna i denna bilaga rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöstyrningssystem som EMAS eller ISO 14001 används (Anmärkning: sådana system måste dock inte användas.)

Syftet med dessa kriterier är framför allt följande:

 En minskning av den miljöförstöring eller de miljörisker som är förbundna med energianvändningen (global uppvärmning, försurning, uttömmande av icke-förnybara resurser) genom att energiförbrukningen minskas.

 En minskning av den miljöförstöring som är förbunden med utnyttjandet av naturresurser genom att vattenförbrukningen minskas.

Kriterierna främjar dessutom bästa möjliga användning (optimal användning med tanke på miljön) och ökar konsumenternas miljömedvetenhet. Dessutom främjas återvinningen av maskinen genom att olika plastkomponenter märks.

Kriterierna har fastställts till nivåer som främjar märkning av diskmaskiner med lägre miljöpåverkan, i synnerhet under driften.

KRITERIER AVSEENDE MILJÖPÅVERKAN

1.   Energieffektivitet

a) Diskmaskiner för minst 10 kuvert skall ha ett energieffektivitetsindex som är lägre än 0,58 enligt bilaga IV till kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner (4), mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och samma program som valts för direktiv 97/17/EG.

Diskmaskiner för mindre än 10 men fler än 5 kuvert skall ha ett energieffektivitetsindex som är lägre än 0,64, enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG, mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och samma program som valts för direktiv 97/17/EG.

Diskmaskiner för högst 5 kuvert skall ha ett energieffektivitetsindex som är lägre än 0,76 enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG, mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och samma program som valts för direktiv 97/17/EG.

Sökanden skall tillhandahålla en kopia av den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.1 i direktiv 97/117/EG. Denna dokumentation skall omfatta rapporterna från minst tre mätningar av energiförbrukningen som gjorts i enlighet med EN 50242 och med samma program som valdes för direktiv 97/117/EG. Det aritmetiska medelvärdet av dessa mätningar skall vara mindre än eller lika med det värde som anges i ovannämnda krav. Det angivna värdet på energimärkningen skall inte vara lägre än detta medelvärde och den energieffektivitetsklass som anges på energimärket skall motsvara detta medelvärde.

Vid kontroll, vilket inte krävs för ansökan, skall de behöriga organen ta hänsyn till de toleranser och kontrollförfaranden som fastställs i EN 50242.

b) Diskmaskinen skall vara lämpad för varmvattenanslutning.

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller detta krav.

2.   Vattenförbrukning

Diskmaskinens vattenförbrukning (uttryckt som W(uppmätt)) får inte överstiga det gränsvärde som fastställs enligt följande, mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och med samma program som valts för direktiv 97/17/EG.

W(Uppmätt) ≤ (0,625 x S) + 9,25

där:

W(uppmätt) = diskmaskinens uppmätta vattenförbrukning uttryckt i liter, med en decimal, per diskomgång,

S = det antal standardkuvert som diskmaskinen är avsedd för.

Sökanden skall tillhandahålla en kopia av den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.1 i direktiv 97/17/EG. Denna dokumentation skall omfatta rapporterna från minst tre mätningar av vattenförbrukningen som gjorts i enlighet med EN 50242 och med samma program som valdes för direktiv 97/17/EG. Det aritmetiska medelvärdet av dessa mätningar skall vara mindre än eller lika med det värde som anges i ovannämnda krav. Det angivna värdet på energimärkningen skall inte vara lägre än detta medelvärde.

Vid kontroll, vilket inte krävs för ansökan, skall de behöriga organen tillämpa de toleranser och kontrollförfaranden som fastställs i EN 50242.

3.   Minskad förbrukning av disktvättmedel

Maskinen skall ha tydliga doseringsmarkeringar på diskmedelsfacket så att användaren kan anpassa mängden diskmedel med hänsyn till vilken typ av gods som skall diskas, mängden disk och hur pass smutsig denna är.

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller detta krav.

4.   Buller

a) Luftburet buller från maskinen, uttryckt i ljudeffekt, får inte överstiga 53 decibel (A) för fristående modeller och 50 decibel (A) för inbyggda modeller. Bullret skall mätas enligt EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, med samma provningsmetod och samma program som valts för direktiv 97/17/EG.

b) Informationen om maskinens bullernivå skall presenteras på ett för konsumenten tydligt sätt. Detta skall ske genom att denna information ges i energimärkningen för diskmaskiner.

Sökanden skall tillhandahålla en kopia av den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.1 i direktiv 97/17/EG. Denna dokumentation skall omfatta rapporterna från minst tre mätningar av buller som gjorts i enlighet med EN 50242 och med samma program som valdes för direktiv 97/17/EG. Den bullernivå som anges skall fastställas genom dessa mätningar, i enlighet med standarderna i EN 50242, och anges i energimärkningen.

Vid kontroll, vilket inte krävs för ansökan, skall de behöriga organen tillämpa de toleranser och kontrollförfaranden som fastställs i EN 50242.

5.   Återtagande och återvinning

a) Tillverkaren skall kostnadsfritt erbjuda sig att ta tillbaka diskmaskinen för återvinning. Detta gäller även delar som byts ut av tillverkaren själv eller ett auktoriserat företag. Detta gäller dock inte diskmaskiner som innehåller delar som inte tillhör maskinen.

b) Plastdelar som väger mer än 50 gram skall ha en beständig märkning där materialet anges enligt ISO 11469. Detta krav gäller inte för delar av pressad plast.

c) Plastdelar som väger mer än 25 gram får inte innehålla något av följande flamskyddsmedel:

Namn

CAS nr

dekabrom difenyl

13654-09-6

monobrom difenyleter

101-55-3

dibrom difenyleter

2050-47-7

tribrom difenyleter

49690-94-0

tetrabrom difenyleter

40088-47-9

pentabrom difenyleter

32534-81-9

hexabrom difenyleter

36483-60-0

heptabrom difenyleter

68928-80-3

octabrom difenyleter

32536-52-0

nonabrom difenyleter

63936-56-1

dekabrom difenyleter

1163-19-5

klorparaffin med kedjelängd, 10-13 C atomer, klorinnehåll > 50 % i vikt

85535-84-8

d) Plastdelar som väger mer än 25 gram får inte innehålla flamskyddsmedel som innehåller ämnen som har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av riskfraserna R45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R50 (mycket giftigt för vattenorganismer), R51 (giftigt för vattenorganismer), R52 (skadligt för vattenorganismer), R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador), eller kombinationer av riskfraser som innehåller någon av ovannämnda riskfraser, i enlighet med definitionen i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (5), och senare ändringar.

Detta krav gäller inte flamskyddsmedel som vid användning förändras till sin kemiska natur och som då inte längre kan klassificeras enligt någon av de riskfraser som anges ovan, och om mindre än 0,1 % av flamskyddsmedlet på den behandlade delen fortfarande har samma egenskaper som innan det applicerades.

e) Vid konstruktionen av produkten skall hänsyn tas till demonteringen, och tillverkaren skall kontrollera att diskmaskinen går att demontera samt utarbeta en demonteringsrapport som på begäran skall tillhandahållas tredje part. Rapporten skall bland annat bekräfta att

 fogar är lätta att hitta och komma åt,

 elektroniska komponenter är lätt att hitta och demontera,

 produkten är lätt att demontera med vanliga standardverktyg,

 inkompatibla och farliga material går att separera.

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller dessa krav. Sökanden skall förse det behöriga organ som bedömer ansökan med ett exemplar av demonteringsrapporten. Sökanden och/eller dennes leverantör eller leverantörer skall, i tillämpliga fall, för detta behöriga organ ange vilka eventuella flamskyddsmedel som använts i eller på plastdelar som väger mer än 25 gram.

6.   Förlängd livslängd

a) Tillverkaren skall lämna garanti på att diskmaskinen skall fungera i minst två år. Garantin skall gälla från och med den dag då produkten levereras till kunden.

b) Tillgången till reservdelar skall garanteras i tolv år från och med det att tillverkningen upphör

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller dessa krav.

7.   Konstruktion

a) Den som använder maskinen skall kunna välja ett program för att diska en standarddisk med diskmedel som ger bäst resultat vid temperaturer lägre än 65oC.

b) Maskinen skall ha tydliga markeringar för lämpliga inställningar av de program som kan köras (till exempel standardprogram och program för låg temperatur, för halv maskin, för lätt eller hårt smutsad disk etc.).

c) I tillämpliga fall skall doseringen av salt i maskinen kunna anpassas efter vattnets hårdhetsgrad och maskinen ha en indikator för saltpåfyllning.

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller dessa krav.

8.   Diskeffekt

Diskmaskinen skall ha ett diskeffektsindex som är högre än 1,00 enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG, mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och samma program som valts för direktiv 97/17/EG. Diskmaskinen kommer således att uppfylla kraven antingen i diskeffektsklass A eller B, enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG.

Sökanden skall tillhandahålla en kopia av den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.1 i direktiv 97/17/EG. Denna dokumentation skall omfatta rapporterna från minst tre mätningar av diskeffektsindex som gjorts i enlighet med EN 50242 och med samma standardprogram som valdes för direktiv 97/17/EG. Det aritmetiska medelvärdet av dessa mätningar skall vara högre än det värde som anges i ovannämnda krav. Den diskeffektivitetsklass som anges på energimärkningen skall motsvara detta medelvärde.

Vid kontroll, vilket inte krävs för ansökan, skall de behöriga organen tillämpa de toleranser och kontrollförfaranden som fastställs i EN 50242.

9.   Torkeffekt

Diskmaskinen skall ha ett torkeffektsindex som är högre än 0,93 enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG, mätt med samma provningsmetod enligt EN 50242 och samma program som valts för direktiv 97/17/EG. Diskmaskinen kommer således att uppfylla kraven antingen i torkeffektsklass A eller B, enligt bilaga IV till direktiv 97/17/EG.

Sökanden skall tillhandahålla en kopia av den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.1 i direktiv 97/17/EG. Denna dokumentation skall omfatta rapporterna från minst tre mätningar av torkeffektsindex som gjorts i enlighet med EN 50242 och med samma standardprogram som valdes för direktiv 97/17/EG. Det aritmetiska medelvärdet av dessa mätningar skall vara högre än det värde som anges i ovannämnda krav. Den torkeffektivitetsklass som anges på energimärkningen skall motsvara detta medelvärde.

Vid kontroll, vilket inte krävs för ansökan, skall de behöriga organen tillämpa de toleranser och kontrollförfaranden som fastställs i EN 50242.

10.   Bruksanvisning

Maskinen skall säljas med en bruksanvisning med bl.a. anvisningar om den korrekta användningen med hänsyn till miljön, och särskilt innehålla rekommendationer för ett optimalt utnyttjande av energi, vatten, diskmedel, (sköljmedel, salt etc.) då maskinen används. Denna bruksanvisning skall innehålla följande:

a) På omslaget eller första sidan skall följande text (eller motsvarande) finnas: ”Denna produkt har tilldelats EU:s miljömärke. Information om hur man ytterligare minimerar miljökonsekvenserna finns i bruksanvisningen”.

b) Råd om hur maskinen skall installeras för att minimera bullret.

c) Upplysningar om att en varmvattenansluten maskin kan spara primärenergi och minska luftföroreningarna om vattnet värms med solenergi, fjärrvärme, naturgas eller oljeeldat system av nyare slag eller naturgaseldad varmvattenberedare av genomströmningstyp. Användaren skall informeras om att ledningen mellan varmvattenanslutningen och diskmaskinen bör vara kort och välisolerad.

d) I tillämpliga fall, rådet att man bör anpassa saltdoseringen till vattnets hårdhet.

e) Råd om att man bör köra maskinen väl fylld.

f) Råd om att man bör undvika att skölja disken innan den placeras i diskmaskinen.

g) Råd om den bästa användningen av skölj- och stoppfunktionen, där en sådan finns.

h) Råd om vilket diskmedel som ger bäst resultat vid temperaturer lägre än 65oC, vilket kan vara energibesparande.

i) Råd om att diskmedelsdoseringen bör varieras med hänsyn till vilken typ av disk som skall diskas, mängden disk och hur smutsig denna är (en halv maskin kräver till exempel mindre diskmedel). Hänvisningar skall finnas till markeringarna på tvättmedelsfacket.

j) Information om diskmaskinens energi- och vattenförbrukning vid de olika programmen, så att konsumenten kan välja ett lämpligt program för minimal energi- och vattenförbrukning. Det skall även finnas information om energiförbrukningen vid stand-by läge.

k) Rådet att diskmaskinen inte bör lämnas i läge ”på” när programmet är klart eftersom detta eventuellt kan medföra energiförluster. I bruksanvisningen skall det anges hur lång tid de olika programmen tar.

l) Information om effektbehovet vid följande inställningar: avstängd, tidsinställd (programmerad), avslutat program.

m) Råd om lämpligt underhåll av diskmaskinen, bl.a. regelbunden rengöring av filter och information om tillgången till reservdelar.

n) Information om att underlåtenhet att följa ovanstående råd kan leda till högre förbrukning av energi, vatten och/eller diskmedel, vilket kan medföra ökade driftskostnader och sämre resultat.

o) Information om hur konsumenten kan utnyttja de möjligheter till återtagande som tillverkaren erbjuder.

p) Information om att produkten har tilldelats EU:s miljömärke, med en kortfattad beskrivning av vad detta innebär, att ytterligare information om miljömärket finns på webbsidan http://europa.eu.int/ecolabel och att det finns miljömärkta diskmedel för diskmaskiner.

Sökanden skall intyga att produkten uppfyller dessa krav. En bruksanvisning skall överlämnas till det behöriga organ som bedömer ansökan.

11.   Information på miljömärket

Ruta 2 i miljömärket skall innehålla följande angivelser:

 mycket låg energiförbrukning

 låg vattenförbrukning

 konstruktionen underlättar återvinning


(1) EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2) EGT L 216, 4.8.1998, s. 12.

(3) EGT L 139, 23.5.2001, s. 21.

(4) EGT L 118, 7.5.1997, s. 1.

(5) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.