Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003R0349 — SV — 01.01.2007 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/2003

av den 25 februari 2003

om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

(EGT L 051, 26.2.2003, p.3)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 av den 26 april 2004

  L 123

31

27.4.2004

 M2

Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4 mars 2004

  L 168

14

1.5.2004

 M3

Kommissionens förordning (EG) nr 252/2005 av den 14 februari 2005

  L 43

3

15.2.2005

►M4

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2006 av den 19 april 2006

  L 107

3

20.4.2006

►M5

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006

  L 362

1

20.12.2006


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/2003

av den 25 februari 2003

om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001 (2), särskilt artikel 19.2 i denna

efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och

av följande skäl

(1)

Införsel av vissa arter i gemenskapen kan begränsas av kommissionen i enlighet med de villkor som anges i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97.

(2)

Den senaste förteckningen över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 2087/2001 av den 24 oktober 2001 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (3). Denna förteckning behöver ändras mot bakgrund av den senaste tillgängliga informationen. För tydlighetens skull bör förordning (EG) nr 2087/2001 därför upphävas och ersättas av denna förordning.

(3)

Samråd har ägt rum med de ursprungsländer som berörs av dessa restriktioner.

(4)

Artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem (4) innehåller bestämmelser om medlemsstaternas genomförande av de restriktioner som fastställs av kommissionen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Enligt bestämmelserna i artikel 41 i förordning (EG) nr 1808/2001 gäller tills vidare förbud mot att till gemenskapen införa de vilda djur och växter som är upptagna i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2087/2001 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M4


BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vilda

Jakttroféer

Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet

a

Ursidae

Ursus arctos

Vilda

Jakttroféer

British Columbia

a

Ursus thibetanus

Vilda

Jakttroféer

Ryssland

a

Felidae

Lynx lynx

Vilda

Jakttroféer

Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Vilda

Jakttroféer

Kazakstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vilda

Alla

Ecuador, Peru

a

Arter som är upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och vars införsel i gemenskapen förbjuds

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Vilda

Alla

Alla

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Vilda

Alla

Centralafrikanska republiken, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vilda

Alla

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vilda

Alla

Kambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vilda

Alla

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vilda

Alla

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vilda

Alla

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii)

Vilda

Alla

Burkina Faso, Centralafrikanska republiken

b

Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus)

Vilda

Alla

Malawi

b

Callaitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi)

Vilda

Alla

Brasilien

b

Cebidae

Alouatta fusca

Vilda

Alla

Alla

b

Alouatta seniculus

Vilda

Alla

Trinidad och Tobago

b

Ateles belzebuth

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles fusciceps

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles geoffroyi

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles paniscus

Vilda

Alla

Peru

b

Cebus capucinus

Vilda

Alla

Belize

b

Chiropotes satanas

Vilda

Alla

Brasilien, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Vilda

Alla

Alla

b

Pithecia pithecia

Vilda

Alla

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Vilda

Alla

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vilda

Alla

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vilda

Alla

Centralafrikanska republiken

b

Cercopithecus dryas (inbegripet C. salongo)

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus erythrotis

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus hamlyni

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus mona

Vilda

Alla

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vilda

Alla

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vilda

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi)

Vilda

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vilda

Alla

Nigeria

b

Macaca arctoides

Vilda

Alla

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vilda

Alla

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vilda

Alla

Alla

b

Macaca fascicularis

Vilda

Alla

Bangladesh, Indien

b

Macaca maura

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vilda

Alla

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca nigra

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vilda

Alla

Algeriet, Marocko

b

Papio hamadryas

Vilda

Alla

Guinea-Bissau, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilda

Alla

Alla

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vilda

Alla

Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei)

Vilda

Alla

Kambodja, Kina, Indien

b

Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex)

Vilda

Alla

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vilda

Alla

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vilda

Alla

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vilda

Alla

Kina

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vilda

Alla

Bolivia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

Vilda

Alla

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand

b

Eupleres goudotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Vilda

Alla

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vilda

Alla

Chile

b

Panthera leo

Vilda

Alla

Etiopien

b

Prionailurus bengalensis

Vilda

Alla

Macao

b

Profelis aurata

Vilda

Alla

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vilda

Alla

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Vilda

Alla, utom

— exemplar som utgör del av det registrerade beståndet i Argentina, under förutsättning att tillstånden bekräftas av sekretariatet innan de godkänns av den importerande medlemsstaten,

— produkter som erhålls genom klippning av levande djur och som genomförs inom ramen för ett godkänt förvaltningsprogram, vederbörligen märkta och registrerade,

— icke-kommersiell export av begränsade mängder ull för industriell provning, upp till 500 kg per år.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus chrysogaster

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus fuscus

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus moschiferus

Vilda

Alla

Kina, Ryssland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vilda

Alla

Uzbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Vilda

Alla

Kazakstan, Ryssland

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vilda

Alla

Tanzania, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alla

Levande

Alla

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vilda

Alla

Kuba

b

Accipiter imitator

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Accipiter melanoleucus

Vilda

Alla

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Vilda

Alla

Guinea

b

Buteo albonotatus

Vilda

Alla

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vilda

Alla

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vilda

Alla

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vilda

Alla

Dominikanska republiken, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vilda

Alla

Australien

b

Gyps bengalensis

Vilda

Alla

Alla

b

Gyps coprotheres

Vilda

Alla

Moçambique, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Vilda

Alla

Alla

b

Gyps rueppellii

Vilda

Alla

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Vilda

Alla

Indonesien, Papua Nya Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Vilda

Alla

Guinea

b

Hieraaetus spilogaster

Vilda

Alla

Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vilda

Alla

Brasilien

b

Lophoictinia isura

Vilda

Alla

Australien

b

Macheiramphus alcinus

Vilda

Alla

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Vilda

Alla

Guinea

b

Spizaetus africanus

Vilda

Alla

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vilda

Alla

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Vilda

Alla

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Vilda

Alla

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Vilda

Alla

Guinea

b

Falco deiroleucus

Vilda

Alla

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vilda

Alla

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vilda

Alla

Australien, Papua Nya Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vilda

Alla

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vilda

Alla

Indonesien, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vilda

Alla

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vilda

Alla

Angola, Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vilda

Alla

Sydafrika, Tanzania

b

Grus virgo

Vilda

Alla

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vilda

Alla

Indonesien

b

Goura victoria

Vilda

Alla

Indonesien

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique

b

Agapornis lilianae

Vilda

Alla

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vilda

Alla

Alla

b

Agapornis pullarius

Vilda

Alla

Angola, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Amazona agilis

Vilda

Alla

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vilda

Alla

Ecuador

b

Amazona collaria

Vilda

Alla

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vilda

Alla

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vilda

Alla

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloroptera

Vilda

Alla

Argentina, Panama

b

Ara severa

Vilda

Alla

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vilda

Alla

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vilda

Alla

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vilda

Alla

Alla

b

Aratinga erythrogenys

Vilda

Alla

Peru

b

Aratinga euops

Vilda

Alla

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vilda

Alla

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vilda

Alla

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vilda

Alla

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vilda

Alla

Alla

b

Cyanoliseus patagonus

Vilda

Alla

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vilda

Alla

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Forpus xanthops

Vilda

Alla

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vilda

Alla

Alla

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vilda

Alla

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vilda

Alla

Alla

b

Leptosittaca branickii

Vilda

Alla

Alla

b

Lorius domicella

Vilda

Alla

Indonesien

b

Nannopsittaca panychlora

Vilda

Alla

Brasilien

b

Pionus chalcopterus

Vilda

Alla

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vilda

Alla

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Kongo

b

Poicephalus meyeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vilda

Alla

Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vilda

Alla

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vilda

Alla

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Psittacula alexandri

Vilda

Alla

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vilda

Alla

Bangladesh, Kambodja

b

Psittacula roseata

Vilda

Alla

Kina

b

Psittacus erithacus

Vilda

Alla

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Vilda

Alla

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vilda

Alla

Alla

b

Pyrrhura albipectus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura callaiptera

Vilda

Alla

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vilda

Alla

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vilda

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vilda

Alla

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vilda

Alla

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Touit melanonota

Vilda

Alla

Brasilien

b

Touit surda

Vilda

Alla

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Triclaria malachitacea

Vilda

Alla

Argentina, Brasilien

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Vilda

Alla

Uganda

b

Tauraco corythaix

Vilda

Alla

Moçambique

b

Tauraco fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vilda

Alla

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Tyto aurantia

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto inexspectata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Tyto manusi

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vilda

Alla

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vilda

Alla

Indonesien

b

Strigidae

Asio capensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Asio clamator

Vilda

Alla

Peru

b

Bubo lacteus

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo philippensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Bubo poensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo vosseleri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Vilda

Alla

Guinea

b

Ketupa blakistoni

Vilda

Alla

Kina, Japan, Ryssland

b

Ketupa ketupu

Vilda

Alla

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Ninox affinis

Vilda

Alla

Indien

b

Ninox rudolfi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Otus angelinae

Vilda

Alla

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus longicornis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus magicus

Vilda

Alla

Seychellerna

b

Otus mindorensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus mirus

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus pauliani

Vilda

Alla

Komorerna

b

Otus roboratus

Vilda

Alla

Peru

b

Otus rutilus

Vilda

Alla

Komorerna

b

Pulsatrix melanota

Vilda

Alla

Peru

b

Scotopelia peli

Vilda

Alla

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Vilda

Alla

Kina

b

Strix woodfordii

Vilda

Alla

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vilda

Alla

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vilda

Alla

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vilda

Alla

Thailand

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vilda

Alla

Alla (med undantag av Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vilda

Alla

Malaysia

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Vilda

Alla

Alla

b

Chrysemys picta

Alla

Levande

Alla

d

Cuora amboinensis

Vilda

Alla

Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Vilda

Alla

Kina

b

Heosemys spinosa

Vilda

Alla

Indonesien

b

Leucocephalon yuwonoi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Siebenrockiella crassicollis

Vilda

Alla

Indonesien

b

Trachemys scripta elegans

Alla

Levande

Alla

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Vilda

Alla

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Vilda

Alla

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Vilda

Alla

Seychellerna

b

Geochelone pardalis

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Uganda, Tanzania

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique, Zambia

b

Ursprung F (1)

Alla

Zambia

b

Geochelone platynota

Vilda

Alla

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vilda

Alla

Alla

b

Gopherus berlandieri

Vilda

Alla

Alla

b

Gopherus polyphemus

Vilda

Alla

Förenta staterna

b

Indotestudo elongata

Vilda

Alla

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vilda

Alla

Alla

b

Kinixys belliana

Vilda

Alla

Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin

b

Kinixys erosa

Vilda

Alla

Togo

b

Kinixys homeana

Vilda

Alla

Benin

b

Manouria emys

Vilda

Alla

Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand

b

Manouria impressa

Vilda

Alla

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

Vilda

Alla

Kina, Kazakstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vilda

Alla

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vilda

Alla

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad och Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vilda

Alla

Alla

b

Podocnemis sextuberculata

Vilda

Alla

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vilda

Alla

Surinam

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Vilda

Alla

El Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Vilda

Alla

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vilda

Alla

Komorerna

b

Phelsuma dubia

Vilda

Alla

Komorerna, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vilda

Alla

Komorerna

b

Phelsuma leiogaster

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vilda

Alla

Komorerna

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Ursprung ”F” (1)

Alla

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vilda

Alla

Algeriet, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Vilda

Alla

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma gallus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma linota

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vilda

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Vilda

Alla

Burundi

b

Chamaeleo feae

Vilda

Alla

Ekvatorialguinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Vilda

Alla

Benin

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Vilda

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo werneri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vilda

Alla

Kamerun

b

Furcifer angeli

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Uppfödda (Ranched)

Alla

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Iguana iguana

Vilda

Alla

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus tropidosternum

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus vittifer

Vilda

Alla

Moçambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vilda

Alla

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

Vilda

Alla

Mexiko, Förenta staterna

b

Varanidae

Varanus bogerti

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus dumerilii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vilda

Alla

Burundi, Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus salvadorii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus salvator

Vilda

Alla

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus teriae

Vilda

Alla

Australien

b

Varanus yemenensis

Vilda

Alla

Alla

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Morelia boeleni

Vilda

Alla

Indonesien

b

Python molurus

Vilda

Alla

Kina

b

Python regius

Vilda

Alla

Guinea

b

Python reticulatus

Vilda

Alla

Indien, Malaysia (halvön), Singapore

b

Python sebae

Vilda

Alla

Mauretanien, Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique

b

Boidae

Boa constrictor

Vilda

Alla

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Vilda

Alla

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vilda

Alla

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Vilda

Alla

Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Vilda

Alla

Laos

b

Naja kaouthia

Vilda

Alla

Laos

b

Naja siamensis

Vilda

Alla

Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Vilda

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Vilda

Alla

Nicaragua

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Vilda

Alla

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonym M. madagascariensis haraldmeieri)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella manery

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonym M. aurantiaca milotympanum)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonym M. cowani nigricans)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Vilda

Alla

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Alla

Levande

Alla

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vilda

Alla

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Ornithoptera victoriae

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Troides andromache

Vilda

Alla

Indonesien

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Indonesien

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vilda

Alla

Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Vilda

Alla

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Vilda

Alla

Fiji, Nya Kaledonien, Filippinerna, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Vilda

Alla

Fiji, Indonesien, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, Papua Nya Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Vilda

Alla

Mikronesien, Fiji, Marshallöarna, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

Vilda

Alla

Fiji, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Vilda

Alla

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vilda

Alla

Antigua och Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad och Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vilda

Alla

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Euphyllia cristata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia divisa

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia fimbriata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Plerogyra spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Scolymia vitiensis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, ►M5 Bulgarien, ◄ Schweiz, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Barlia robertiana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cephalanthera rubra

Vilda

Alla

Norge

b

Cypripedium japonicum

Vilda

Alla

Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Japan, Republiken Korea

b

Cypripedium macranthos

Vilda

Alla

Republiken Korea, Ryssland

b

Cypripedium margaritaceum

Vilda

Alla

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vilda

Alla

Kina

b

Dactylorhiza latifolia

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza romana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vilda

Alla

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Vilda

Alla

Schweiz

b

Nigritella nigra

Vilda

Alla

Norge

b

Ophrys holoserica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys insectifera

Vilda

Alla

Liechtenstein, Norge,►M5 Rumänien ◄

b

Ophrys pallaida

Vilda

Alla

Algeriet

b

Ophrys sphegodes

Vilda

Alla

►M5 Rumänien, ◄ Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys umbilicata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis coriophora

Vilda

Alla

Ryssland, Schweiz

b

Orchis italica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis laxiflora

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis mascula

Vilda/Odlade

Alla

Albanien

b

Orchis morio

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis pallens

Vilda

Alla

Ryssland

b

▼M5 —————

▼M4

Orchis provincialis

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis purpurea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Orchis simia

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, ►M5 Rumänien, ◄ Schweiz, Turkiet

b

Orchis tridentata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis ustulata

Vilda

Alla

Ryssland

b

Serapias cordigera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias parviflora

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias vomeracea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Spiranthes spiralis

Vilda

Alla

Liechtenstein, Schweiz

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen mirabile

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vilda

Alla

Turkiet

b

(1)   Djur som är födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, liksom delar och produkter av sådana djur.


(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 334, 18.12.2001, s. 3.

(3) EGT L 282, 26.10.2001, s. 23.

(4) EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.