Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02006R0865-20220119.pdf

02006R0865 — SV — 19.01.2022 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006

av den 4 maj 2006

om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

(EGT L 166 19.6.2006, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 100/2008 av den 4 februari 2008

  L 31

3

5.2.2008

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 791/2012 av den 23 augusti 2012

  L 242

1

7.9.2012

▸M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1283/2013 av den 10 december 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/56 av den 15 januari 2015

  L 10

1

16.1.2015

▸M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/870 av den 5 juni 2015

  L 142

3

6.6.2015

▸M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/220 av den 6 februari 2019

  L 35

3

7.2.2019

▸M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/2280 av den 16 december 2021

  L 473

1

30.12.2021


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006

av den 4 maj 2006

om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97 gäller i denna förordning följande definitioner:

▾M6

1) 

förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt eller, om denna dag inte är känd, den tidigaste dag då exemplaret bevisligen innehades av en person.

▾B

2) 

andra generationens avkomma (F2) och följande generationers avkomma (F3, F4 osv.): exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar som också framställts i en kontrollerad miljö till skillnad från exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar av vilka åtminstone den ena är avlad i eller tagen från sin naturliga miljö (första generationens avkomma [F1]).

3) 

avelsbestånd: alla djur som används för fortplantningsändamål hos en uppfödare.

4) 

kontrollerad miljö: en miljö som är styrd av människan i syfte att framställa djur av en särskild art och som innefattar kontrollerade och avgränsade områden för att hindra djur, ägg eller gameter av arten i fråga att komma in i eller lämna miljön, vilket kan innefatta, utan att vara begränsat till, byggda boendeutrymmen, gödselhantering, hälsovård, skydd mot rovdjur och automatisk utfodring.

▾M2

4a) 

odlat föräldramaterial: under kontrollerade förhållanden odlad uppsättning växter som används för reproduktion och som, på ett sätt som godtas av den behöriga administrativa myndigheten i samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten:

i) 

har anskaffats i enlighet med bestämmelserna i Cites och tillämplig nationell lagstiftning och på ett sätt som inte är till skada för artens överlevnad i dess naturliga miljö, och

ii) 

bibehålls i tillräcklig kvantitet för förökning så att behovet av tillförsel av vilda exemplar minimeras eller elimineras och så att sådan tillförsel endast förekommer i undantagsfall och begränsar sig till vad som är nödvändigt för att upprätthålla det odlade föräldramaterialets livskraft och produktivitet.

4b) 

jakttrofé: ett helt djur, eller en lätt igenkännlig del eller produkt av ett djur, som anges på varje åtföljande Cites-tillstånd eller -intyg och som uppfyller följande villkor:

i) 

De är obearbetade, bearbetade eller tillverkade.

ii) 

De har av jägaren lagligen erhållits genom jakt för jägarens personliga bruk.

iii) 

De importeras, exporteras eller återexporteras av eller på uppdrag av jägaren, som en del av överföringen från ursprungslandet, för att slutligen komma till den stat där jägaren är permanent bosatt.

▾B

5) 

person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen: en person som uppehåller sig i gemenskapen under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och bosättningsplatsen.

▾M6

6) 

mobil utställning: provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte.

▾M1

7) 

transaktionsspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48 och som är giltiga endast för en eller flera specificerade transaktioner.

▾B

8) 

exemplarspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48 som inte är transaktionsspecifika intyg.

▾M1

9) 

provsamling: en samling lagligt förvärvade döda exemplar, inbegripet delar och produkter av sådana, som transporteras över gränser för presentationsändamål.

10) 

exemplar förvärvat innan konventionen blev tillämplig: exemplar som har förvärvats innan den berörda arten för första gången infördes i bilagorna till konventionen.

▾B

KAPITEL II

BLANKETTER OCH TEKNISKA KRAV

▾M3 —————

▾B

Artikel 4

Ifyllande av blanketter

▾M2

1.  
Blanketter som avses i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 (1) ska fyllas i med maskinskrift.

▾M6

Ansökningar om importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling, intyg för musikinstrument och intyg för mobil utställning samt importanmälningar, fortsättningsblad och etiketter får dock fyllas i med läslig handskrift, med bläck och stora tryckbokstäver.

▾M2

2.  
Blanketterna 1–4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och de etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 får inte innehålla några raderingar eller ändringar, såvida inte raderingarna eller ändringarna har bestyrkts med den utfärdande administrativa myndighetens stämpel och underskrift. Raderingar och ändringar i de importanmälningar som avses i artikel 2.2 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 får också bestyrkas med införseltullkontorets stämpel och underskrift.

▾B

Artikel 5

Innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar om utfärdande av dessa handlingar

Uppgifter och hänvisningar i tillstånd och intyg samt i ansökningar om utfärdande av dessa handlingar skall uppfylla följande krav:

1) 

beskrivningen av exemplaren skall, i förekommande fall, inbegripa en av de koder som anges i bilaga VII,

2) 

mängd och nettomängd skall anges i de enheter som föreskrivs i bilaga VII,

3) 

de taxonomiska enheter som exemplaren tillhör skall anges på artnivå utom i de fall arten är uppdelad i underarter i enlighet med bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 eller om konventionens partskonferens har beslutat att en högre taxonomisk nivå är tillräcklig,

4) 

de standardverk för nomenklatur som förtecknas i bilaga VIII till denna förordning skall användas för att ange de taxonomiska enheternas vetenskapliga namn,

▾M8

5) 

om så krävs ska transaktionsändamålet fastställas med tillämpning av de kriterier som anges i artikel 5c och som anges i det relevanta tillståndet eller intyget, med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX till denna förordning,

▾B

6) 

exemplarens ursprung skall anges med angivande av en av de koder som anges i punkt 2 i bilaga IX till den här förordningen.

Om användningen av de koder som avses i punkt 6 förutsätter att de kriterier som anges i förordning (EG) nr 338/97 eller i den här förordningen är uppfyllda, måste koderna vara i överensstämmelse med dessa kriterier.

▾M1

Artikel 5a

Särskilt innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar rörande exemplar av växtarter

▾M2

I fråga om exemplar av växtarter som inte längre omfattas av undantag från bestämmelserna i konventionen eller förordning (EG) nr 338/97 enligt ”Förklaring till bilagorna A, B, C och D” i bilagan till den förordningen, men som har exporterats och importerats lagligt med stöd av dessa undantag, får fält 15 på blanketterna i bilagorna I och III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, fält 4 på blanketterna i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och fält 10 på blanketterna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 fyllas i med namnet på det land där exemplaren upphörde att omfattas av undantag.

▾M1

I sådana fall ska fältet ”särskilda villkor” i tillståndet eller intyget fyllas i med texten ”Lagligt importerat med stöd av undantag från CITES-bestämmelser” och en hänvisning till det undantag som avses.

▾M7

Artikel 5b

Särskilt innehåll i tillstånd och intyg för levande noshörningar och levande elefanter

Tillstånd och intyg som utfärdats enligt artikel 4 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för import eller återexport av levande noshörningar eller levande elefanter från de populationer som anges i bilaga B till den förordningen ska innehålla ett villkor om att noshörningshorn eller elfenben från dessa djur eller deras avkomma inte får ingå i kommersiell handel eller kommersiell verksamhet inom unionen. Dessutom får levande noshörningar eller levande elefanter från dessa populationer inte bli föremål för troféjakt utanför sitt historiska utbredningsområde.

▾M8

Artikel 5c

Transaktionsändamål

1.  
Transaktionsändamålet ska anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX till denna förordning.
2.  
För ett exporttillstånd ska koden för transaktionsändamål fastställas på grundval av typen av transaktion mellan exportören och importören. För ett återexportintyg ska koden för transaktionsändamål fastställas på grundval av typen av transaktion mellan återexportören och importören.

Koden ska ange skälet till utbyte eller förflyttning av exemplar från exportören till importören eller från återexportören till importören.

3.  
För ett importtillstånd eller ett intyg för införsel från havet ska koden för transaktionsändamål fastställas på grundval av importörens avsedda användning av exemplaren. Koden ska ange skälet till att importören har begärt eller tar emot exemplaren.
4.  
När ett exporttillstånd och ett importtillstånd eller ett återexportintyg och ett importtillstånd utfärdas får den kod för transaktionsändamål som används i importtillståndet skilja sig från den kod som anges i exporttillståndet respektive återexportintyget.

▾M2

Artikel 6

Bilagor till blanketter

1.  

Om en bilaga till någon av de blanketter som anges i artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 utgör en integrerad del av en sådan blankett, ska detta faktum och antalet sidor tydligt anges på tillståndet eller intyget, och varje sida av bilagan ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum.

b) 

Underskrift av den administrativa myndighet som utfärdat tillståndet eller intyget samt myndighetens stämpel eller sigill.

2.  
Om de blanketter som avses i artikel 2.1 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art i en sändning ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art i sändningen återger fälten 8–22 på berörd blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där ”kvantitet/nettovikt som importeras eller (åter)exporteras” och i tillämpliga fall ”antal döda djur vid ankomst” anges.
3.  
Om de blanketter som avses i artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 8–18 på berörd blankett.
4.  
Om de blanketter som avses i artikel 2.5 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 4–18 på berörd blankett.

▾B

Artikel 7

Tillstånd och intyg utfärdade av tredjeländer

1.  
Artikel 4.1 och 4.2, artikel 5.3, 5.4 och 5.5 och artikel 6 skall gälla för beslut om godkännande av tillstånd och intyg som utfärdats av ett tredjeland för exemplar som skall införas i gemenskapen.
2.  
Om de tillstånd och intyg som avses i punkt 1 gäller exemplar av arter som omfattas av frivilligt fastlagda exportkvoter eller exportkvoter tilldelade av CITES-konventionens partskonferens, skall de godkännas endast om de innehåller uppgift om det totala antalet exemplar som redan har exporterats under innevarande år inklusive det antal som tillståndet i fråga gäller, samt kvoten för de berörda arterna.
3.  
Återexportintyg som utfärdats av ett tredjeland skall godtas endast om de innehåller uppgifter om ursprungsland och det tillämpliga exporttillståndets nummer och utfärdandedatum och, i förekommande fall, sista återexportland, det tillämpliga återexportintygets nummer och utfärdandedatum eller innehåller en tillfredsställande motivering för att sådan information har utelämnats.

▾M1

4.  
Tillstånd och intyg som har utfärdats av tredjeländer med koden ”O” för ursprung ska endast godtas när de omfattar exemplar som uppfyller villkoren i definitionen av exemplar förvärvat innan konventionen blev tillämplig i artikel 1.10 och innehåller uppgift om datum då exemplaren förvärvades eller en försäkran om att exemplaren har förvärvats före ett specifikt datum.

▾M2

5.  
Exporttillstånd och återexportintyg ska fyllas i med kvantitet, undertecknas och stämplas, av en tjänsteman från export- eller återexportlandet, i dokumentets fält för tullens noteringar vid export. Om exportdokumentet inte har fyllts i, undertecknats och stämplats vid exporttillfället bör den administrativa myndigheten i importlandet samarbeta med exportlandets administrativa myndighet, med beaktande av eventuella förmildrande omständigheter eller dokument, för att avgöra huruvida dokumentet kan godkännas.

▾M6

6.  
Exporttillstånd och återexportintyg utfärdade av tredjeländer ska godtas endast om den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet tillhandahåller, när den anmodas att göra detta, tillfredsställande uppgifter som visar att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten.

▾M8

7.  
Exporttillstånd och återexportintyg utfärdade av tredjeländer får endast godtas om de utfärdats av den administrativa myndighet som officiellt utsetts som behörig av den exporterande eller återexporterande parten.

▾B

KAPITEL III

HANDLINGARS UTFÄRDANDE, ANVÄNDNING OCH GILTIGHET

Artikel 8

Handlingars utfärdande och användning

▾M2

1.  

Handlingar ska utfärdas och användas i enlighet med bestämmelserna och villkoren i den här förordningen och i förordning (EG) nr 338/97, särskilt artikel 11.1–11.4 i den senare förordningen. Tillstånd och intyg får utfärdas i pappersform eller i elektronisk form.

▾B

För att se till att dessa förordningar och de bestämmelser i nationell lag som antas för att genomföra dessa förordningar får den utfärdande administrativa myndigheten uppställa betingelser, villkor och krav vilka skall anges i de ifrågavarande handlingarna.

2.  
Handlingarna skall användas utan att det påverkar tillämpningen av andra formkrav avseende varors rörlighet inom gemenskapen, införsel av varor till gemenskapen eller deras export eller återexport därifrån eller utfärdandet av de handlingar som används för dessa formkrav.
3.  

De administrativa myndigheterna skall besluta om utfärdande av tillstånd och intyg senast en månad efter det datum en fullständig ansökan inlämnas.

Om den utfärdande administrativa myndigheten samråder med tredje part, skall ett sådant beslut fattas först när dessa samråd är slutförda. Om handläggningen av en ansökan blir avsevärt fördröjd skall sökanden underrättas om detta.

▾M6

Artikel 9

Varupartier av exemplar

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 31, 38, 44b, 44i och 44p ska separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller återexportintyg utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.

Artikel 10

Giltighet för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och intyg för musikinstrument

▾B

1.  
Giltighetstiden för importtillstånd som utfärdats i enlighet med artiklarna 20 och 21 får inte överskrida tolv månader. Ett importtillstånd skall dock inte vara giltigt om en motsvarande giltig handling från export- eller återexportlandet saknas.

▾M1

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd som omfattas av exportkvoter, och för vilken exporttillstånd föreligger, ska importtillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på det kvotår under vilket kaviaren skördats och bearbetats eller fram till och med den sista dagen på den tolvmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) som omfattas av ett återexportintyg ska importtillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på den artonmånadersperiod efter den dag då det berörda ursprungliga exporttillståndet utfärdades eller till och med sista dagen på den tolvmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

▾B

2.  
Giltighetstiden för exporttillstånd och återexportintyg som utfärdats i enlighet med artikel 26 får inte överskrida sex månader.

▾M1

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd som omfattas av exportkvoter ska exporttillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på det kvotår under vilket kaviaren skördats och bearbetats eller fram till och med den sista dagen på den sexmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) ska återexportintyg enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på den artonmånadersperiod efter den dag då det berörda ursprungliga exporttillståndet utfärdades eller till och med sista dagen på den sexmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

2a.  
För de syften som avses i punkt 1 andra stycket och punkt 2 andra stycket ska kvotåret vara det som överenskoms av konventionens partskonferens.

▾M8

2b.  
När en art har överförts till bilaga I till konventionen vid ett möte i partskonferensen och unionen inte har reserverat sig mot denna överföring, ska giltigheten för import- eller exporttillstånd eller återexportintyg för exemplar av den arten inte sträcka sig längre än till den dag då överföringen till bilaga I träder i kraft.

▾M6

3.  
Giltighetstiden för intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument som utfärdats i enlighet med artiklarna 30, 37 respektive 44h får inte överstiga tre år.

▾M1

3a.  
Intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44a ska vara giltigt högst 6 månader. Sista giltighetsdagen för ett intyg för provsamling ska inte vara senare än sista giltighetsdagen för åtföljande ATA-carnet.

▾M1

4.  
Om tillstånd och intyg enligt punkterna 1, 2, 3 och 3a har upphört att gälla, ska de anses vara ogiltiga.

▾M6

5.  
Intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument ska upphöra att gälla om exemplaret säljs, förloras, förstörs eller blir stulet, om äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt eller, i fråga om levande djur, om det har dött, rymt eller släppts fritt.
6.  
Innehavaren av importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling eller intyg för musinstrument som har löpt ut, inte utnyttjas eller inte längre är giltigt, ska omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.

▾B

Artikel 11

Giltighet för använda importtillstånd och de intyg som avses i artiklarna 47, 48, 49, 60 och 63

1.  

Innehavarens kopior av använda importtillstånd skall upphöra att gälla i följande fall:

a) 

När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.

b) 

När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts fria.

▾M6

c) 

När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts eller stulits.

▾B

d) 

När någon av uppgifterna i fälten 3, 6 eller 8 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

2.  

Intyg som avses i artiklarna 47, 48, 49 och 63 skall upphöra att gälla i följande fall:

a) 

När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.

b) 

När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts fria.

▾M6

c) 

När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts eller stulits.

▾B

d) 

När någon av uppgifterna i fälten 2 eller 4 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

▾M1

e) 

När de särskilda villkor som anges i fält 20 inte längre är uppfyllda.

▾M2

3.  

Intyg som utfärdas i enlighet med artiklarna 48 och 63 ska vara transaktionsspecifika om inte de exemplar som intygen avser har en unik och permanent märkning eller, när det gäller döda exemplar som inte kan märkas, är identifierade på annat sätt.

▾B

Den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns får också, i samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, besluta att utfärda transaktionsspecifika intyg om det bedöms att andra faktorer som rör artens bevarande talar emot utfärdandet av ett exemplarspecifikt intyg.

▾M1

När ett transaktionsspecifikt intyg utfärdas i syfte att tillåta flera transaktioner, ska intyget endast vara giltigt inom den utfärdande medlemsstatens område. När transaktionsspecifika intyg ska användas i en annan medlemsstat än den utfärdande medlemsstaten ska intygen utfärdas endast för en transaktion och intygens giltighet ska begränsas till den transaktionen. I fält 20 ska anges om intyget gäller för en eller flera transaktioner. I samma fält ska också anges den medlemsstat (de medlemsstater) inom vars område intyget är giltigt.

▾B

4.  

De intyg som avses i artikel 48.1 d och artikel 60 skall upphöra att gälla när uppgifterna i fält 1 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

▾M8

4a.  
Intyg som avses i artikel 48 som gäller exemplar av elfenben från elefant och som utfärdats före den 19 januari 2022 ska upphöra att vara giltiga den 19 januari 2023.

▾M1

5.  
Handlingar som löper ut i enlighet med denna artikel ska utan dröjsmål återlämnas till den utfärdande administrativa myndigheten, vilken, där så är lämpligt, får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i enlighet med artikel 51.

▾B

Artikel 12

Handlingar som har upphävts, försvunnit, stulits eller förstörts

1.  
Om ett tillstånd eller intyg utfärdas för att ersätta en handling som har upphävts, försvunnit, stulits, förstörts, eller, i fråga om ett tillstånd eller ett återexportintyg, har upphört att gälla, skall numret på den ersatta handlingen och skälet till att den ersätts anges i fältet ”särskilda villkor”.
2.  
I de fall ett exporttillstånd eller ett återexportintyg har upphävts, försvunnit, stulits eller förstörts skall den utfärdande administrativa myndigheten underrätta den administrativa myndigheten i bestämmelselandet och konventionens sekretariat om detta.

Artikel 13

Ansökningstid för import-, export- och återexporthandlingar samt godkännande för tullförfarande

1.  
Ansökan om importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg skall med hänsyn till artikel 8.3 lämnas in i god tid, så att de kan utfärdas före införseln av exemplaren till gemenskapen eller före exporten eller återexporten av dem från gemenskapen.
2.  
Exemplar får inte godkännas för ett tullförfarande förrän de nödvändiga handlingarna har uppvisats.

Artikel 14

Giltighet för handlingar från tredjeländer

Vid införsel av exemplar till gemenskapen skall de nödvändiga handlingarna från tredjeländer anses giltiga endast om de har utfärdats och använts för export eller återexport från det landet före deras sista giltighetsdag och används för införsel till gemenskapen senast sex månader från datum för utfärdande.

▾M6

Intyg om ursprung för exemplar av arter som förtecknas i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 får dock användas för införsel av exemplar till unionen i upp till tolv månader från utfärdandedatumet, och intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument får användas för införsel av exemplar till unionen och för ansökan om respektive intyg enligt artiklarna 30, 37 och 44 i den här förordningen i upp till tre år från utfärdandedatumet.

▾B

Artikel 15

Retroaktivt utfärdande av vissa handlingar

1.  
Genom undantag från artikel 13.1 och artikel 14 i denna förordning, och förutsatt att importören, exportören eller återexportören vid varupartiets ankomst eller före avsändning av varupartiet meddelar den behöriga administrativa myndigheten skälet till att de nödvändiga handlingarna saknas, får handlingar för exemplar av arter förtecknade i bilaga B eller C till förordning (EG) nr 338/97, liksom för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till den förordningen och som avses i artikel 4.5 i den förordningen, i undantagsfall utfärdas i efterhand.
2.  
Undantaget enligt punkt 1 skall tillämpas om medlemsstatens behöriga administrativa myndighet, vid behov i samråd med behöriga myndigheter i ett tredjeland, har tillfredsställande bevis för att varje oriktighet som skett inte kan tillskrivas importören, exportören eller återexportören och att den aktuella importen, exporten eller återexporten av exemplaren i övrigt sker i överensstämmelse med förordning (EG) nr 338/97, konventionen och den tillämpliga lagstiftningen i tredjelandet.

▾M1

För exemplar som har importerats eller (åter)exporterats såsom personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, och som omfattas av bestämmelserna i kapitel XIV, och för personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och som hålls för personliga, icke-kommersiella ändamål, ska undantagen enligt punkt 1 också tillämpas när medlemsstatens behöriga administrativa myndighet har förvissat sig om att ett uppenbart misstag har gjorts, att det inte har förekommit försök till bedrägeri och att importen eller (åter)exporten av de berörda exemplaren har gjorts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, konventionen och ett tredje lands relevanta lagstiftning.

▾B

3.  

I handlingar som är utfärdade enligt punkt 1 skall klart anges att de har utfärdats i efterhand och skälet för detta.

När det gäller gemenskapsimporttillstånd, gemenskapsexporttillstånd och gemenskapsåterexportintyg skall sådana uppgifter anges i fält 23.

▾M2

3a.  
För personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och som hålls för personliga icke-kommersiella ändamål, för vilka importtillstånd utfärdas enligt punkt 2 andra stycket, är de kommersiella aktiviteter som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 förbjudna i två år från den dag då intyget utfärdas, och under denna period får inga undantag enligt artikel 8.3 i den förordningen medges för exemplar av arter förtecknade i bilaga A.

För importtillstånd som utfärdas enligt punkt 2 andra stycket för dessa personligt ägda levande djur och för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och som avses i artikel 4.5 b i den förordningen ska fält 23 fyllas i med texten ”med avvikelse från artikel 8.3 eller 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 är de kommersiella aktiviteter som anges i artikel 8.1 i den förordningen förbjudna i minst 2 år från den dag då detta intyg utfärdas.”

▾B

4.  
Konventionens sekretariat skall underrättas om exporttillstånd och återexportintyg som utfärdas i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 16

Exemplar som transiteras genom gemenskapen

Artiklarna 14 och 15 i den här förordningen skall gälla i tillämpliga delar för exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 och som transiteras genom gemenskapen, om transiteringen i övrigt är förenlig med den förordningen.

Artikel 17

Sundhetscertifikat

1.  

När det gäller artificiellt förökade växtarter förtecknade i bilagorna B och C till förordning (EG) nr 338/97 och artificiellt förökade hybrider framställda från arter utan not förtecknade i bilaga A till samma förordning skall följande gälla:

a) 

Medlemsstaterna får besluta att ett sundhetscertifikat skall utfärdas i stället för ett exporttillstånd.

b) 

Sundhetscertifikat som utfärdats av ett tredjeland skall godtas i stället för exporttillstånd.

2.  

Ett sundhetscertifikat som utfärdas enligt punkt 1 skall innehålla det vetenskapliga namnet på artnivå, eller, om detta inte är möjligt för de taxonomiska enheter som anges per familj i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, på släktnivå.

Artificiellt förökade orkidéer och kaktusar som anges i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 får emellertid anges som sådana.

Sundhetscertifikat skall även innehålla uppgift om typ och antal exemplar och vara försett med en stämpel, ett sigill eller annan särskild uppgift som anger att ”exemplaren är artificiellt förökade i enlighet med CITES”.

Artikel 18

Förenklade förfaranden för viss handel med biologiska prover

1.  

Vid handel som inte eller endast försumbart påverkar bevarandet av de berörda arterna får förenklade förfaranden på grundval av i förväg utfärdade tillstånd och intyg användas för biologiska prover av den typ och storlek som anges i bilaga XI, under förutsättning att det finns ett angeläget behov av sådana prover för den typ av användning som anges i den bilagan och att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de personer och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden (nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade förfarandena samt se till att registret ses över av den administrativa myndigheten vart femte år.

b) 

Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda tillstånd och intyg till registrerade personer och organisationer.

c) 

Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer att föra in specifika uppgifter på tillståndets eller intygets framsida om den berörda medlemsstatens administrativa myndighet, i fält 23 eller på en likvärdig plats eller i en bilaga till tillståndet eller intyget, har lagt till

i) 

en lista över de fält som registrerade personer och organisationer får fylla i för varje varuparti,

ii) 

en plats för underskrift av den person som har fyllt i handlingen.

Om den lista som avses i punkt c i innefattar fältet för vetenskapliga namn, skall den administrativa myndigheten lägga till en förteckning över godkända arter på tillståndets eller intygets framsida eller i en bilaga till detta.

2.  
Personer och organisationer får registreras för en viss art endast om en behörig vetenskaplig myndighet, i enlighet med artikel 4.1 a och 4.2 a och artikel 5.2 a och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97, gör bedömningen att upprepade transaktioner med de biologiska prover som förtecknas i bilaga XI i den här förordningen inte skulle påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt.
3.  
Behållare i vilka biologiska prover transporteras skall vara försedda med en etikett med texten ”Muestras biológicas CITES”, ”CITES Biological Samples” eller ”Echantillons biologiques CITES” tillsammans med numret på det dokument som utfärdats i enlighet med konventionen.

Artikel 19

I förväg utfärdade tillstånd och intyg om export eller återexport av döda exemplar

1.  

Vid export eller återexport av döda exemplar av arter, inbegripet delar och produkter av sådana, som förtecknas i bilagorna B och C till förordning (EG) nr 338/97 får medlemsstaterna besluta om användning av förenklade förfaranden på grundval av i förväg utfärdade exporttillstånd eller återexportintyg, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) 

En behörig vetenskaplig myndighet skall göra bedömningen att exporten eller återexporten inte kommer att innebära en negativ påverkan på bevarandet av den aktuella arten.

b) 

Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de personer och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden (nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade förfarandena samt se till att registret ses över av den administrativa myndigheten vart femte år.

c) 

Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda exporttillstånd och återexportintyg till registrerade personer och organisationer.

d) 

Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer att föra in specifika uppgifter i fälten 3, 5, 8 och 9 eller 10 i tillståndet eller intyget under förutsättning att de uppfyller följande krav:

i) 

De skall underteckna det ifyllda tillståndet eller intyget i fält 23.

ii) 

De skall omedelbart sända en kopia av tillståndet eller intyget till den utfärdande administrativa myndigheten.

iii) 

De skall föra ett register som de på begäran skall visa upp för den behöriga administrativa myndigheten och som skall innehålla uppgifter om de sålda exemplaren, inbegripet artens namn, typ av exemplar, exemplarens ursprung, försäljningsdatum samt namn på och adress till de personer som de har sålts till.

2.  
Den export och återexport som avses i punkt 1 skall i övrigt ske i enlighet med artikel 5.4 och 5.5 i förordning (EG) nr 338/97.

KAPITEL IV

IMPORTTILLSTÅND

Artikel 20

Ansökan

1.  
Den som söker ett importtillstånd skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3–6 och 8–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, 5 och 8–22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.
2.  

Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall överlämnas till den administrativa myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten och skall innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 kunna fastställa om ett tillstånd skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.  
Om ansökan avser ett importtillstånd som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.
4.  
För importtillstånd som gäller exemplar som avses i artikel 64.1 a–f skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för den administrativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är uppfyllda.

▾M1

Artikel 20a

Avslag på ansökan om importtillstånd

Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om importtillstånd för kaviar och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som godkänts av konventionens partskonferens.

▾B

Artikel 21

Importtillstånd utfärdade för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97

Om ett importtillstånd utfärdats för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 får exportlandets eller återexportlandets kopia återlämnas till den sökande för att överlämnas till den administrativa myndigheten i exportlandet eller återexportlandet i syfte att utfärda ett exporttillstånd eller återexportintyg. Originalet av importtillståndet skall i enlighet med artikel 4.1 b ii i den förordningen inte lämnas ut förrän det motsvarande exporttillståndet eller återexportintyget har uppvisats.

Om exportlandets eller återexportlandets kopia inte återlämnas till den sökande, skall denne erhålla en skriftlig försäkran om att ett importtillstånd kommer att utfärdas och villkoren för detta.

Artikel 22

Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 53 skall importören eller dennes godkände representant överlämna följande handlingar till det gränstullkontor som handhar införseln till gemenskapen och som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97:

1) 

Importtillståndet i original (blankett 1).

2) 

Innehavarens kopia (blankett 2).

3) 

Om det anges i importtillståndet, all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet.

I förekommande fall skall importören eller dennes godkände representant ange konossementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 23

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 22 eller i förekommande fall artikel 53.1 skall efter att ha fyllt i fält 27 i importtillståndet i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) återlämna den senare till importören eller till dennes godkände representant.

Importtillståndet i original (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

KAPITEL V

IMPORTANMÄLNINGAR

Artikel 24

Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret

1.  
Importören eller dennes godkände representant skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1–13 i importanmälan i original (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) och, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25, överlämna dem tillsammans med dokumentation från exportlandet eller återexportlandet till det tullkontor som handhar införseln till gemenskapen och som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.
2.  
Om importanmälan gäller exemplar av de arter som anges i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 får tullkontoret vid behov behålla exemplaren fram till dess att giltigheten av de åtföljande handlingar som avses i artikel 4.3 a och b i den förordningen har bekräftats.

Artikel 25

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 24 eller, i förekommande fall, artikel 53.1 skall fylla i fält 14 i importanmälan i original (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) och därefter återlämna kopian till importören eller dennes godkände representant.

Importanmälan i original (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

KAPITEL VI

EXPORTTILLSTÅND OCH ÅTEREXPORTINTYG

Artikel 26

Ansökan om exporttillstånd och återexportintyg

1.  
Den som söker ett exporttillstånd eller återexportintyg skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3, 4, 5 och 8–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, 5 och 8–22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.
2.  

Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall skickas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat på vars territorium exemplaren hålls och skall innehålla de upplysningar och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den på grundval av artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 skall kunna fastställa om ett tillstånd eller intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.  
Om en ansökan avser ett exporttillstånd eller återexportintyg som gäller exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.
4.  
För exporttillstånd och återexportintyg som gäller exemplar som avses i artikel 65 skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för den administrativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är uppfyllda.
5.  

Om innehavarens kopia av ett importtillstånd, importörens kopia av en importanmälan eller ett intyg utfärdat med stöd av en sådan handling uppvisas för att styrka en ansökan om återexportintyg, skall dessa handlingar återlämnas till sökanden först efter ändring av det antal exemplar som handlingen därefter skall omfatta.

En sådan handling skall inte återlämnas till den sökande om återexportintyg har beviljats för samtliga exemplar för vilka handlingen är giltig eller när handlingen har ersatts i enlighet med artikel 51.

6.  
Den administrativa myndigheten skall fastställa alla styrkande handlingars giltighet, vid behov efter samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.
7.  
Punkterna 5 och 6 skall gälla när ett intyg uppvisas för att styrka en ansökan om exporttillstånd.
8.  
Om exemplar har märkts individuellt under överinseende av en administrativ myndighet i en medlemsstat, för att underlätta hänvisning till de handlingar som avses i punkterna 5 och 7, skall det inte krävas att dessa handlingar uppvisas tillsammans med ansökan, förutsatt att deras referensnummer anges i ansökan.
9.  
Om de styrkande handlingar som avses i punkterna 5–8 saknas, skall den administrativa myndigheten fastställa om de exemplar som skall exporteras eller återexporteras lagligen införts till eller förvärvats i gemenskapen, vid behov i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.
10.  
Om en administrativ myndighet vid tillämpning av punkterna 3–9 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare svara inom en vecka.

▾M1

Artikel 26a

Avslag på ansökan om exporttillstånd

Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om exporttillstånd för kaviar och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som godkänts av konventionens partskonferens.

▾B

Artikel 27

Handlingar som exportören eller återexportören skall överlämna till tullkontoret

Exportören eller återexportören eller dennes godkände representant skall överlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1), innehavarens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

I förekommande fall skall exportören eller återexportören ange konossementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 28

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 27 skall efter att ha fyllt i fält 27 återlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören eller återexportören eller dennes godkände representant.

Den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) av exporttillståndet och återexportintyget skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

Artikel 29

I förväg utfärdade tillstånd för plantskolor

Om en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som antagits av konventionens partskonferens registrerar plantskolor som exporterar artificiellt förökade exemplar av de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, får den förse de berörda plantskolorna med i förväg utfärdade exporttillstånd för arter som förtecknas i bilaga A eller B till den förordningen.

I fält 23 på dessa i förväg utfärdade exporttillstånd skall registreringsnummer anges tillsammans med följande deklaration:

”Tillståndet gäller endast artificiellt förökade växter i enlighet med CITES resolution Conf 11.11 (Rev. CoP13). Gäller endast följande taxonomiska enheter: ….”

KAPITEL VII

INTYG FÖR MOBIL UTSTÄLLNING

Artikel 30

Utfärdande

1.  

Medlemsstaterna får utfärda intyg för mobil utställning för lagligt förvärvade exemplar som ingår i en mobil utställning och som uppfyller något av följande kriterier:

a) 

De skall vara födda och uppvuxna i fångenskap i enlighet med artiklarna 54 och 55, eller ha förökats artificiellt i enlighet med artikel 56.

b) 

De skall ha förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilagorna I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

2.  
Om det är fråga om levande djur skall ett intyg för mobil utställning avse endast ett exemplar.
3.  
Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för mobil utställning och skall användas i enlighet med artikel 35.

▾M2

4.  
Om det är fråga om andra exemplar än levande djur, ska den administrativa myndigheten komplettera intyget för mobil utställning med ett översiktsblad som för varje exemplar visar alla de uppgifter som efterfrågas i fälten 8–18 i förlagan i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012.

▾B

Artikel 31

Användning

Ett intyg för mobil utställning får användas som

1) 

ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2) 

ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97,

▾M1

3) 

ett intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte.

▾B

Artikel 32

Utfärdande myndighet

1.  
Om den mobila utställningen har sitt ursprung i gemenskapen skall den administrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för mobil utställning.
2.  
Om den mobila utställningen har sitt ursprung i ett tredjeland skall den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för mobil utställning, och detta intyg skall utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från ursprungslandet.
3.  
Om ett djur som omfattas av ett intyg för mobil utställning föder ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens administrativa myndighet underrättas och utfärda ett tillstånd eller intyg.

Artikel 33

Krav avseende exemplaren

1.  

För exemplar som omfattas av intyg för mobil utställning skall samtliga följande krav uppfyllas:

a) 

Exemplaret skall vara registrerat av den utfärdande administrativa myndigheten.

b) 

Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c) 

Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med artikel 66 om det är fråga om levande djur och skall i annat fall vara identifierat på ett sådant sätt att myndigheterna i varje medlemsstat där exemplaret förs in kan kontrollera att intyget motsvarar det exemplar som importeras eller exporteras.

2.  

Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte tillämpas för intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.2. I dessa fall skall intyget i fält 20 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett intyg för mobil utställning i original utfärdat av ett tredjeland.”

Artikel 34

Ansökan

1.  

Den som ansöker om ett intyg för mobil utställning skall, i förekommande fall, fylla i fälten 3 och 9–18 i ansökningsblanketten (blankett 3) och fälten 3 och 9–18 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.  

Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i det fall som avses i artikel 32.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.  
Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 35

Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret

1.  

När det gäller intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.1 skall innehavaren eller dennes representant för kontrolländamål överlämna originalet av intyget (blankett 1) samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren eller dennes godkände representant, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

2.  

Punkt 1 i denna artikel skall tillämpas för intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.2, med undantag för att innehavaren eller dennes godkände representant för kontrolländamål också skall lämna in det originalintyg och fortsättningsblad som utfärdats av tredjelandet.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i båda fortsättningsbladen återlämna originalet av intyget för mobil utställning och fortsättningsbladet till importören eller dennes godkände representant och vidarebefordra en påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet till den myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 36

Ersättning

Ett intyg för mobil utställning som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

▾M1

Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 20 ha någon av följande textvarianter:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx”.

▾B

KAPITEL VIII

INTYG FÖR PERSONLIG EGENDOM

Artikel 37

Utfärdande

▾M2

1.  
Medlemsstaterna får utfärda intyg för personlig egendom till den lagliga ägaren av lagligt förvärvade levande djur som hålls för personliga icke-kommersiella ändamål.

▾B

2.  
Ett intyg för personlig egendom får endast omfatta ett exemplar.
3.  
Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för användning i enlighet med artikel 42.

Artikel 38

Användning

Förutsatt att det exemplar som intyget om personlig egendom avser åtföljs av sin lagliga ägare får intyget användas som

1) 

ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2) 

ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97, om bestämmelselandet medger detta.

Artikel 39

Utfärdande myndighet

1.  
Om exemplaret har sitt ursprung i gemenskapen skall den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns vara utfärdande myndighet för ett intyg för personlig egendom.
2.  
Om exemplaret införs från ett tredjeland skall den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för personlig egendom, och detta intyg skall utfärdas på grundval av en likvärdig handling som utfärdats av tredjelandet i fråga.
3.  

Intyget för personlig egendom skall ha följande text i fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

”Giltigt för flera gränsöverskridande förflyttningar om exemplaret åtföljs av ägaren. Den lagliga ägaren skall behålla originalblanketten.

Det exemplar som detta intyg avser får inte säljas eller på annat sätt överlåtas utom om det sker i enlighet med artikel 43 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Detta intyg kan inte överlåtas. Om exemplaret dör, blir stulet, förstörs eller förloras, eller om det säljs eller äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt, skall detta intyg omedelbart återlämnas till den utfärdande myndigheten.

Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad som skall stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje gränsövergång.

Detta intyg skall på inget sätt påverka staters rätt att införa strängare nationella bestämmelser om begränsningar eller villkor för hållande/innehav av levande djur.”

4.  
Om ett djur som omfattas av ett intyg för personlig egendom föder ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens administrativa myndighet underrättas och i förekommande fall utfärda ett tillstånd eller intyg.

Artikel 40

Krav på exemplaren

1.  

För exemplar som omfattas av intyg för personlig egendom skall följande krav vara uppfyllda:

a) 

Exemplaret skall vara registrerat av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där ägaren har sin permanenta bosättning.

b) 

Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c) 

Exemplaret får inte användas för kommersiella ändamål utom på de villkor som anges i artikel 43.

d) 

Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med artikel 66.

2.  

Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte gälla för intyg för personlig egendom som utfärdats enligt artikel 39.2.

I dessa fall skall intyget i fält 23 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett originalintyg för personlig egendom utfärdat av ett tredjeland och om det exemplar som det avser åtföljs av sin ägare.”

Artikel 41

Ansökan

1.  

Den som ansöker om ett intyg för personlig egendom skall, där så är lämpligt, fylla i fälten 1, 4 och 6–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 4 och 6–22 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.  

Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i det fall som avses i artikel 39.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 42

Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret

1.  

När det gäller import, export eller återexport av ett exemplar som omfattas av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt artikel 39.1, skall innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna originalet av intyget (blankett 1) samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45 i denna förordning.

2.  

Punkt 1 i denna artikel skall gälla för intyg för personlig egendom som utfärdats enligt artikel 39.2, med undantag för att innehavaren för kontrolländamål också skall lämna in det originalintyg som utfärdats av tredjelandet.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren och vidarebefordra en påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet till den myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 43

Försäljning av berörda exemplar

Om innehavaren av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt artikel 39.1 i denna förordning önskar sälja exemplaret, skall han först överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten och, om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, skall han ansöka hos den behöriga myndigheten om ett intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44

Ersättning

Ett intyg för personlig egendom som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

▾M1

Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx”.

▾M1

KAPITEL VIIIa

INTYG FÖR PROVSAMLING

Artikel 44a

Utfärdande

Medlemsstaterna får utfärda intyg för provsamlingar förutsatt att samlingen omfattas av en giltig ATA-carnet och att samlingens exemplar, delar eller produkter tillhör de arter som förtecknas i bilagorna A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97.

Vid tillämpning av första stycket måste de exemplar, delar eller produkter av de arter som förtecknas i bilaga A uppfylla kraven enligt kapitel XIII i denna förordning.

Artikel 44b

Användning

När en provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling åtföljs av ett en giltig ATA-carnet, kan ett intyg som har utfärdats i enlighet med artikel 44a användas som

1. 

importintyg i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2. 

exportintyg eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97, när bestämmelselandet erkänner och tillåter användningen av ATA-carnet,

3. 

intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten för kommersiella ändamål.

Artikel 44c

Utfärdande myndighet

1.  
När provsamlingen har sitt ursprung i gemenskapen ska den administrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för provsamling.
2.  
Om provsamlingen har sitt ursprung i ett tredjeland ska den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för provsamling, och detta intyg ska utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från ursprungslandet.

Artikel 44d

Krav

1.  
En provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling måste återimporteras till gemenskapen före intygets sista giltighetsdag.
2.  
De exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område.
3.  
Ett intyg för provsamling kan inte överlåtas. Om exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling dör, blir stulna, förstörs eller förloras, ska den utfärdande administrativa myndigheten och den administrativa myndigheten i det land där händelsen inträffade underrättas omedelbart.
4.  
I ett intyg för provsamling ska indikeras att handlingens syfte betecknas som ”övrigt: provsamling” och numret på åtföljande ATA-carnet ska anges i fält 23.

Följande text ska ingå i fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

”För provsamling som åtföljs av ATA-carnet nr: xxx

Detta intyg omfattar en provsamling och är inte giltigt utan åtföljande giltig ATA-carnet. Intyget kan inte överlåtas. De exemplar som omfattas av detta intyg får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område. Intyget får användas för (åter)export från [ange (åter)exportlandet] via [ange de länder som ska besökas] för presentation av samlingen och import av den tillbaka till [ange (åter)exportlandet].”

5.  

När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44c.2 tillämpas inte punkterna 1 och 4 i denna artikel. I dessa fall ska intyget i fält 23 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast när det åtföljs av ett CITES-dokument i original som har utfärdats av ett tredjeland i enlighet med de bestämmelser som har fastställts av partskonferensen för konventionen.”

Artikel 44e

Ansökan

1.  
Den som ansöker om ett intyg för provsamling ska, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3, 4 och 7–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, och 7–22 i originalet och i alla kopior. Uppgifterna i fält 1 och 3 ska vara identiska. Förteckningen över länder som ska besökas ska anges i fält 23.

En medlemsstat får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten ska fyllas i.

2.  
Den fullständigt ifyllda blanketten ska överlämnas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i sådana fall som avses i artikel 44c.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den ska kunna bedöma om ett intyg ska utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, ska detta motiveras.

3.  
Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 44f

Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret

1.  
När det gäller intyg för provsamling som utfärdats enligt artikel 44c.1 ska innehavaren eller dennes godkände representant för kontrolländamål överlämna intyget i original (blankett 1) och en kopia av detta och, där så är tilllämpligt, innehavarens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) samt giltig ATA-carnet i original till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret ska, efter att ha handlagt ATA-carneten i enlighet med de tullbestämmelser som anges i förordning (EG) nr 2454/93 och efter att vid behov ha fyllt i numret på åtföljande ATA-carnet i intygets original och kopia, återlämna originalhandlingarna till innehavaren eller dennes godkände representant, påteckna kopian av intyget för provsamling och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

När det gäller en första export från gemenskapen ska tullkontoret dock, efter att ha fyllt i fält 27, återlämna intyget för provsamling i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till innehavaren eller dennes godkände representant och vidarebefordra den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) i enlighet med artikel 45.

2.  
När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44c.2 ska punkt 1 i denna artikel vara tillämplig, utom att innehavaren eller dennes godkände representant också för kontrolländamål ska överlämna det intyg i original som har utfärdats av tredjelandet.

Artikel 44g

Ersättning

Ett intyg för provsamling som har förkommit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx”.

▾M6

KAPITEL VIIIb

INTYG FÖR MUSIKINSTRUMENT

Artikel 44h

Utfärdande

1.  

Medlemsstaterna får utfärda intyg för musikinstrument för icke-kommersiella gränsöverskridande transporter av musikinstrument för ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling, om instrumenten uppfyller samtliga följande krav:

a) 

De kommer från arter som förtecknas i bilagorna A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97 och är inte exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som förvärvats efter det att arterna togs upp i bilagorna till konventionen.

b) 

Det exemplar som använts vid tillverkningen av musikinstrumentet har förvärvats lagligt.

c) 

Musikinstrumentet är identifierat på lämpligt sätt.

2.  
Ett fortsättningsblad ska bifogas intyget för användning i enlighet med artikel 44m.

Artikel 44i

Användning

Intyget får användas på något av följande sätt:

a) 

Som ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97.

b) 

Som ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 44j

Utfärdande myndighet

1.  
Den administrativa myndigheten i den stat där sökanden är permanent bosatt ska vara utfärdande myndighet för intyg för musikinstrument.
2.  

Intyget för musikinstrument ska ha följande text i fält 23 eller i en tillämplig bilaga till intyget:

”Giltigt för flera gränsöverskridande transporter. Originalet ska behållas av innehavaren.

Det musikinstrument som omfattas av detta intyg, som medger flera gränsöverskridande transporter, är för icke-kommersiell användning för ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling. Det musikinstrument som omfattas av detta intyg får inte säljas eller byta besittning när det befinner sig utanför den stat där intyget utfärdades.

Detta intyg ska återlämnas till den administrativa myndigheten i den stat som har utfärdat intyget innan dess giltighetstid löper ut.

Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad som ska stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje gränspassering.”

Artikel 44k

Krav avseende exemplaren

För exemplar som omfattas av intyg för musikinstrument ska följande krav vara uppfyllda:

a) 

Musikinstrumentet ska vara registrerat av den utfärdande administrativa myndigheten.

b) 

Musikinstrumentet ska senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c) 

Exemplaret får inte säljas eller byta besittning när det befinner sig utanför den stat där sökanden är permanent bosatt utom på de villkor som anges i artikel 44n.

d) 

Musikinstrumentet ska vara identifierat på lämpligt sätt.

Artikel 44l

Ansökan

1.  
Den som ansöker om ett intyg för musikinstrument ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 44h och 44k och, när så är lämpligt, fylla i fälten 1, 4 och 7–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 4 och 7–22 i originalet och alla kopior av intyget.

Medlemsstater får föreskriva att endast ansökningsblanketten ska fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.  
Den fullständigt ifyllda ansökningsblanketten ska lämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där sökanden är permanent bosatt, och ska innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den ska kunna bedöma om ett intyg ska utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan ska detta motiveras.

3.  
Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 44m

Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret

När det gäller införsel till unionen, export eller återexport av ett exemplar som omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt artikel 44j, ska innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna originalet av intyget samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret ska efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 44n

Försäljning av berörda exemplar

Om innehavaren av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt artikel 44j i denna förordning önskar sälja exemplaret, ska innehavaren först överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten och, om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, ansöka hos den behöriga myndigheten om ett intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44o

Ersättning

Ett intyg för musikinstrument som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet' eller 'Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx.”

Artikel 44p

Införsel av musikinstrument till unionen med intyg utfärdade av tredjeländer

För införsel av ett musikinstrument till unionen ska det inte krävas uppvisande av ett exportdokument eller ett importtillstånd, förutsatt att instrumentet omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat av ett tredjeland på liknande villkor som de som anges i artiklarna 44h och 44j. För återexport av musikinstrumentet ska det inte krävas uppvisande av ett intyg om återexport.

▾B

KAPITEL IX

TULLFÖRFARANDE

Artikel 45

Vidarebefordran av handlingar som presenterats för tullkontoren

1.  

Tullkontoren skall utan dröjsmål vidarebefordra alla handlingar som har presenterats för dem i enlighet med förordning (EG) nr 338/97 och den här förordningen till den berörda administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten.

▾M2

De administrativa myndigheter som tar emot sådana handlingar ska utan dröjsmål vidarebefordra de handlingar som har utfärdats av andra medlemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med alla styrkande handlingar som utfärdats i enlighet med konventionen. För rapporteringsändamål ska också ursprungliga importanmälningar översändas till de administrativa myndigheterna i importlandet, om det är ett annat än det land där exemplaret infördes till unionen.

▾B

2.  
Genom undantag från punkt 1 får tullkontoren på elektronisk väg bekräfta att handlingar som utfärdats av den administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten har uppvisats.

KAPITEL X

INTYG ENLIGT ARTIKEL 5.2 B, ARTIKLARNA 5.3, 5.4, 8.3 OCH ARTIKEL 9.2 B I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

Artikel 46

Utfärdande myndighet

Intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 får, efter det att en ansökan enligt artikel 50 i den här förordningen lämnats in, utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns.

Artikel 47

Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 (intyg som krävs för export eller återexport)

Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange vilken eller vilka av följande uppgifter som gäller de berörda exemplaren:

1) 

De har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i ursprungsmedlemsstaten.

2) 

De är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstat där fångsten eller insamlingen skedde.

3) 

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97.

4) 

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 juni 1997 i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82.

5) 

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 januari 1984 i enlighet med konventionen.

6) 

De har förvärvats i eller införts till en medlemsstat innan de förordningar som anges i punkterna 3 eller 4 eller konventionen blev tillämpliga på dem eller blev tillämpliga i den medlemsstaten.

Artikel 48

Intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för kommersiella ändamål)

1.  

Ett intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen är undantagna från ett eller flera förbud i artikel 8.1 i nämnda förordning på grund av något av följande skäl:

a) 

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 eller i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 blev tillämpliga på dem.

b) 

De har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

c) 

De är, eller är del av eller härrör från djur som fötts och vuxit upp i fångenskap.

d) 

De är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i artikel 8.3 c och e–g i förordning (EG) nr 338/97.

▾M8

e) 

De är bearbetade exemplar som innehåller elfenben från elefant och som förvärvats för mer än femtio år sedan enligt definitionen i artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.

▾B

2.  
Den behöriga administrativa myndigheten i en medlemsstat får besluta att ett importtillstånd kan godtas som intyg för de ändamål som anges i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 efter uppvisande av innehavarens kopia (blankett 2), om den i enlighet med artikel 8.3 i den förordningen innehåller uppgift om att exemplaren är undantagna från ett eller flera av förbuden i artikel 8.1 i samma förordning.

Artikel 49

Intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för förflyttning av levande exemplar)

Ett intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att förflyttning är tillåten av levande exemplar av en art som förtecknas i dess bilaga A från den föreskrivna plats som anges i importtillståndet eller i ett intyg som utfärdats tidigare.

Artikel 50

Ansökan om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97

1.  

Den som ansöker om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 2 och 4–19 i ansökningsblanketten och fälten 1 och 4–18 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.  

Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns och innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 51

Ändringar av tillstånd, anmälningar och intyg

1.  

I de fall ett varuparti, som täcks av innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett intyg, delas upp, eller när av andra orsaker uppgifterna i en sådan handling inte återspeglar den verkliga situationen, får den administrativa myndigheten vidta någon av följande åtgärder:

a) 

Den får göra nödvändiga ändringar i de handlingarna i enlighet med artikel 4.2.

b) 

Den får utfärda ett eller flera motsvarande intyg, för de ändamål som anges i artiklarna 47 och 48.

För tillämpningen av punkt b skall den administrativa myndigheten först fastställa att den handling som skall ersättas är giltig, vid behov i samråd med den administrativa myndigheten i en annan medlemsstat.

2.  
När ett intyg utfärdas för att ersätta innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett tidigare utfärdat intyg, skall denna handling behållas av den administrativa myndighet som utfärdar intyget.
3.  
Ett tillstånd, en anmälan eller ett intyg som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade handlingen.
4.  
När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 1 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare svara inom en vecka.

KAPITEL XI

ETIKETTER

Artikel 52

Användning av etiketter

▾M8

1.  
De etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 ska endast användas för förflyttning i samband med icke-kommersiella lån, donationer och utbyte av herbarieexemplar, exemplar för diagnostik och forensisk forskning (enligt beskrivningen i bilaga XI til ldenna förordning), konserverade, torkade eller inbäddade museiexemplar samt levande växtmaterial för vetenskapliga undersökningar, mellan i vederbörlig ordning registrerade forskare och forskningsinstitutioner.

▾B

2.  

De forskare och forskningsinstitutioner som avses i punkt 1 skall av en administrativ myndighet i den medlemsstat där de befinner sig tilldelas ett registreringsnummer.

Registreringsnumret skall innehålla fem tecken i vilket de två första leden skall utgöras av ISO-landskoden med två bokstäver för den berörda medlemsstaten och de tre sista av ett unikt nummer som tilldelats varje institution av den behöriga administrativa myndigheten.

3.  
De berörda forskarna och forskningsinstitutionerna skall fylla i fälten 1–5 på etiketten och vid återlämnandet av den etikettdel som skall användas för det ändamålet omedelbart upplysa den behöriga administrativa myndighet som de är registrerade hos om hur alla etiketter har använts.

KAPITEL XII

UNDANTAG FRÅN DET TULLFÖRFARANDE SOM AVSES I ARTIKEL 4.7 I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

Artikel 53

Uppvisande av handlingar och kontroller vid ett annat gränstullkontor än det där införseln sker

1.  
När ett varuparti som skall föras in till gemenskapen anländer till ett gränstullkontor via sjö-, flyg- eller järnvägstransport för att med samma transportmedel och utan mellanliggande lagring sändas vidare till ett annat tullkontor i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97, skall slutkontrollerna och uppvisandet av importhandlingarna ske vid det sistnämnda tullkontoret.
2.  
När ett varuparti har kontrollerats vid ett tullkontor som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97 och sänts vidare till ett annat tullkontor för ytterligare tullförfaranden, skall det sistnämnda tullkontoret kräva uppvisande av innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, ifyllt i enlighet med artikel 23 i den här förordningen, eller importörens kopia (blankett 2) av en importanmälan, ifylld i enlighet med artikel 24 i den här förordningen, och får genomföra alla kontroller det finner nödvändiga för att fastställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i den här förordningen är uppfyllda.

KAPITEL XIII

EXEMPLAR FÖDDA OCH UPPVUXNA I FÅNGENSKAP OCH ARTIFICIELLT FÖRÖKADE EXEMPLAR

Artikel 54

Exemplar av djurarter födda och uppvuxna i fångenskap

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 skall ett exemplar av en djurart anses vara fött och uppvuxet i fångenskap endast om en behörig administrativ myndighet efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten är övertygad om att följande kriterier är uppfyllda:

1) 

Exemplaret är, eller härrör från, avkomma som är född eller på annat sätt framställd i en kontrollerad miljö av någon av följande:

a) 

Av föräldrar som parat sig eller på annat sätt överfört gameter i en kontrollerad miljö – vid sexuell fortplantning.

b) 

Av föräldrar som hållits i en kontrollerad miljö när avkomman började utvecklas – vid asexuell fortplantning.

2) 

Avelsbeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte inverkat menligt på de berörda arternas överlevnad i vilt tillstånd.

3) 

Avelsbeståndet kan bibehållas utan tillförsel av vilda exemplar, bortsett från tillfälliga tillskott i enlighet med tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte inverkar menligt på den berörda artens överlevnad i vilt tillstånd, av djur, ägg och gameter endast avsedda för ett eller flera av följande ändamål:

a) 

för att förhindra skadlig inavel, varvid storleken på dessa tillskott bestäms av behovet av nytt genetiskt material,

b) 

för att ta vara på djur som konfiskerats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EG) nr 338/97,

c) 

i undantagsfall för användning som avelsbestånd.

4) 

Avelsbeståndet har redan producerat andra generationens eller följande generationers avkomma (F2, F3 osv.) i kontrollerad miljö eller förvaltas på ett sätt som bevisligen kan leda till produktion av andra generationens avkomma i kontrollerad miljö.

Artikel 55

Fastställande av härstamning

När en behörig myndighet vid tillämpning av artikel 54, artikel 62.1 eller artikel 63.1 anser det nödvändigt att fastställa ett djurs härstamning genom analys av dess blod eller vävnader, skall analysresultaten eller de prov som behövs ställas till förfogande på det sätt som myndigheten föreskriver.

Artikel 56

Artificiellt förökade exemplar av växtarter

1.  

Ett exemplar av en växtart skall anses vara artificiellt förökat endast om den berörda medlemsstatens behöriga administrativa myndighet i samråd med en vetenskaplig myndighet är övertygad om att följande kriterier är uppfyllda:

a) 

Exemplaret är, eller härrör från, växter som är uppodlade från frön, sticklingar, delningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer eller annat förökningsmaterial under kontrollerade förhållanden.

▾M2

b) 

Det odlade föräldramaterialet har anskaffats och bibehålls i enlighet med definitionen i artikel 1.4a.

▾M2 —————

▾M2

d) 

Vad beträffar inympade växter, har både rotstocken och ympkvisten förökats artificiellt i enlighet med leden a och b.

▾M6

För tillämpningen av led a ska med kontrollerade förhållanden avses en icke-naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan, men inte är begränsat till att, innefatta jordbearbetning, gödsling, ogräsbekämpning, bevattning eller plantskolebehandling såsom plantering i kruka, i trädgårdssängar och väderskydd. För agarträproducerande taxa, som produceras genom frön, sticklingar, ympning, luftavläggning, delningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer eller annat förökningsmaterial, ska med under kontrollerade förhållanden avses en trädplantering, inbegripet annan icke-naturlig miljö, som är styrd av människan i syfte att framställa växter eller växtdelar och växtprodukter.

▾M2

2.  
Virke och andra delar eller produkter från träd odlade i enartsbestånd ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.

▾M6

3.  

Träd från agarträproducerande taxa som odlats i odlingar såsom

a) 

trädgårdar (privata och/eller gemensamma trädgårdar),

b) 

statliga, privata eller gemensamma planteringar, antingen med en art eller med flera arter,

ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.

▾B

KAPITEL XIV

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER OCH HUSHÅLLSFÖREMÅL

Artikel 57

Införsel och återinförsel till gemenskapen av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

1.  

Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell förtjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning.

Undantaget skall endast gälla exemplar, inbegripet jakttroféer, som uppfyller ett av följande villkor:

a) 

De ingår i det personliga bagaget hos resande som kommer från ett tredjeland.

b) 

De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin permanenta bosättning från ett tredjeland till gemenskapen.

c) 

De utgör jakttroféer som tagits av en resande och importeras vid ett senare tillfälle.

2.  
Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar av arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen, om de införs till gemenskapen för första gången av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen eller som står i begrepp att bosätta sig i gemenskapen.
3.  

Första gången en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen för in personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, om originalet av ett exportdokument eller återexportdokument och en kopia av detta kan visas upp.

Tullen skall vidarebefordra originalet i enlighet med artikel 45 i denna förordning och återlämna den stämplade kopian till innehavaren.

▾M6

3a.  
Genom undantag från punkt 3 ska den första införseln till unionen av jakttroféer av arter eller populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och bilaga XIII till den här förordningen omfattas av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97.

▾B

4.  

När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen återinför i gemenskapen personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, förutsatt att ett av följande dokument uppvisas:

a) 

Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.

b) 

Kopian av det exportdokument eller återexportdokument som avses i punkt 3.

c) 

Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.

▾M1

5.  

Med avvikelse från punkterna 3 och 4 ska uppvisande av importtillstånd eller (åter)exporttillstånd inte krävas för införsel eller återinförsel till gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97:

a) 

Högst 125 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person, i behållare som är individuellt märkta i enlighet med artikel 66.6.

b) 

Högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaceae spp.) per person.

c) 

Högst fyra döda, bearbetade exemplar av Crocodylia spp. (med undantag av kött och jakttroféer) per person.

d) 

Högst tre skal av Strombus gigas per person.

e) 

Högst fyra döda exemplar av Hippocampus spp. per person.

f) 

Skal av högst tre exemplar av Tridacnidae spp. per person men högst 3 kg totalt, där ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.

▾M6

g) 

Exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.), högst 1 kg träflis, 24 ml olja och två uppsättningar pärlor (eller radband, eller två halsband, eller armband) per person.

▾B

Artikel 58

Export och återexport från gemenskapen av personliga tillhörigheter och hushållsföremål

1.  

Undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell förtjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning.

Undantaget skall endast gälla exemplar som uppfyller ett av följande villkor:

a) 

De ingår i det personliga bagaget hos resande som är på väg till ett tredjeland.

b) 

De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin permanenta bosättning från gemenskapen till ett tredjeland.

2.  
Vid export skall undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen inte gälla för exemplar av arter som ingår i förteckningen i bilaga A eller B till den förordningen.
3.  

När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97 skall det inte krävas att ett återexportintyg visas upp för tullen, förutsatt att följande dokument uppvisas:

a) 

Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.

b) 

Den kopia av export- eller återexportdokumentet som avses i artikel 57.3 i denna förordning.

c) 

Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.

▾M6

Bestämmelserna i föregående stycke gäller inte för återexport av noshörningshorn eller elfenben från elefant i personliga tillhörigheter eller hushållsföremål; för dessa exemplar ska uppvisande av ett återexportintyg för tullen vara obligatoriskt.

▾M6

3a.  
När en person som inte har sin permanenta bosättning i unionen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål förvärvade utanför den stat där personen är permanent bosatt, inbegripet personliga jakttroféer, som är exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 ska det krävas att återexportintyg visas upp för tullen. Samma krav gäller för återexport som personliga tillhörigheter eller hushållsföremål av noshörningshorn eller elfenben av elefant från exemplar av populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97.
4.  
Med avvikelse från punkterna 2 och 3 ska uppvisande av ett (åter)exportdokument inte krävas vid export eller återexport av de föremål som förtecknas i artikel 57.5 a–g.

▾M2

Artikel 58a

Kommersiell användning av personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen

▾M6

1.  

För exemplar av arter förtecknade i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som införs till unionen i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 får kommersiella aktiviteter godkännas av en administrativ myndighet i en medlemsstat endast på följande villkor:

▾M2

a) 

Sökanden ska visa att exemplaret har införts i unionen minst två år innan det får användas för kommersiella ändamål.

b) 

Den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten har bekräftat att exemplaret i fråga skulle ha kunnat importerats för kommersiella ändamål i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 338/97 när det infördes till unionen.

Om dessa villkor är uppfyllda ska den administrativa myndigheten utfärda ett skriftligt intyg på att exemplaret får användas för kommersiella ändamål.

▾M6

2.  
Kommersiella aktiviteter ska vara förbjudna för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som införts till unionen i enlighet med artikel 7.3 förordning (EG) nr 338/97, och för exemplar av arter förtecknade i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 som införts till unionen som personliga tillhörigheter eller hushållsföremål.

▾B

KAPITEL XV

UNDANTAG

Artikel 59

Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 enligt artikel 8.3 i samma förordning

1.  
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 a, b och c i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts.

▾M2

1a.  
Undantag för exemplar som avses i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 får medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om bevarande av vilda djur och växter.

▾B

2.  
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att de villkor som anges i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts och att de berörda exemplaren är födda och uppvuxna i fångenskap eller artificiellt förökade i enlighet med artiklarna 54, 55 och 56 i den här förordningen.
3.  
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 e, f och g i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts.
4.  
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i en medlemsstat och i enlighet med dess lagstiftning.
5.  
Undantag enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall beviljas för levande ryggradsdjur endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga bestämmelserna i artikel 66 i den här förordningen har uppfyllts.

Artikel 60

Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 för vetenskapliga institutioner

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 får ett undantag från förbudet i artikel 8.1 i den förordningen medges för vetenskapliga institutioner som godkänts av en administrativ myndighet, efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet, genom utfärdande av ett intyg som omfattar alla exemplar som ingår i de berörda institutionernas samling av de i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 angivna arterna som är avsedda för följande:

1) 

Avel i fångenskap eller artificiell förökning som är till fördel för de berörda arternas bevarande.

2) 

Forskning eller utbildning som syftar till de berörda arternas fortlevnad och bevarande.

Försäljning av exemplar som omfattas av sådana intyg får endast ske till andra vetenskapliga institutioner som innehar ett sådant intyg.

Artikel 61

Undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall förbudet i artikel 8.1 i den förordningen mot köp, erbjudande om köp eller förvärv i kommersiellt syfte av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till samma förordning och bestämmelsen i artikel 8.3 i den förordningen om att undantag från dessa förbud skall medges genom att intyg utfärdas i varje enskilt fall, inte tillämpas när de berörda exemplaren uppfyller något av följande kriterier:

1) 

De omfattas av ett av de artspecifika intyg som föreskrivs i artikel 48 i den här förordningen.

2) 

De omfattas av ett av de allmänna undantag som föreskrivs i artikel 62 i den här förordningen.

Artikel 62

Allmänna undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

Bestämmelsen i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 om att undantag från förbuden i artikel 8.1 i den förordningen skall medges genom att intyg utfärdas i varje enskilt fall skall inte avse, och inget intyg skall heller krävas, i följande fall:

1) 

Exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur av de arter som anges i bilaga X till den här förordningen och hybrider av dessa, under förutsättning att exemplar av arter som är försedda med not är märkta i enlighet med artikel 66.1 i den här förordningen.

2) 

Artificiellt förökade exemplar av växtarter.

▾M8

3) 

Bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan enligt definitionen i artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97, utom exemplar som innehåller elfenben från elefant.

▾M2

4) 

Döda exemplar av arter av ordningen Crocodylia förtecknade i bilaga A med ursprungskod D, under förutsättning att de är märkta eller identifierade på annat sätt i enlighet med denna förordning.

5) 

Kaviar av Acipenser brevirostrum och dess hybrider, med ursprungskod D, förutsatt att den är förpackad i en behållare som är märkt i enlighet med denna förordning.

▾B

Artikel 63

I förväg utfärdade intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

1.  

För tillämpning av artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för uppfödare som godkänts för detta ändamål av en administrativ myndighet, förutsatt att dessa håller uppfödningsregister och att de på begäran visar upp dessa för den behöriga administrativa myndigheten.

Sådana intyg skall i fält 20 innehålla följande text:

”Intyget gäller endast följande taxonomiska enheter: …”

2.  

För tillämpning av artikel 8.3 d och h i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för personer som godkänts av en administrativ myndighet för att på grundval av sådana intyg sälja döda exemplar som uppfötts i fångenskap och/eller ett litet antal döda exemplar som legalt fångats i sin naturliga miljö inom gemenskapen, förutsatt att dessa personer uppfyller följande krav:

a) 

De skall föra ett register som på begäran visas upp för den behöriga administrativa myndigheten och som innehåller uppgifter om sålda exemplar eller arter, dödsorsak, om den är känd, vilka personer exemplaren anskaffades från och såldes till.

b) 

De skall lämna en årlig rapport till den behöriga administrativa myndigheten med uppgifter om försäljning under året, typ och antal exemplar, berörda arter samt hur exemplaren anskaffades.

▾M2

3.  
I förväg utfärdade intyg är giltiga först när de är ifyllda och sökanden har skickat en kopia av intyget till den utfärdande administrativa myndigheten.

▾B

KAPITEL XVI

MÄRKNINGSKRAV

Artikel 64

Märkning av exemplar för import och för kommersiella aktiviteter inom gemenskapen

1.  

Importtillstånd för följande föremål skall utfärdas endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att exemplaren har märkts individuellt i enlighet med bestämmelserna i artikel 66.6:

a) 

Exemplar som härrör från uppfödning av djur i fångenskap, som har godkänts av konventionens partskonferens.

b) 

Exemplar som härrör från ranchuppfödning av vilda djur, som har godkänts av konventionens partskonferens.

c) 

Exemplar från en population av arter som förtecknas i bilaga I till konventionen för vilka en exportkvot har godkänts av konventionens partskonferens.

d) 

Obearbetade betar från afrikansk elefant och kapade bitar av sådana betar som både är minst 20 cm långa och väger över 1 kg.

e) 

Oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn, slaksidor, svansar, halsar, fötter, ryggremsor och andra delar av krokodiler som har exporterats till gemenskapen samt hela obearbetade, garvade eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler som har återexporterats till gemenskapen.

f) 

Levande exemplar av arter av ryggradsdjur som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och som tillhör en mobil utställning.

g) 

Alla typer av behållare för kaviar av Acipenseriformes spp., inklusive burkar, glas eller askar i vilka sådan kaviar direktförpackas.

2.  
För tillämpningen av artikel 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 skall alla behållare för kaviar som avses i punkt 1 g i denna artikel märkas i enlighet med artikel 66.6 i denna förordning, om inte annat följer av de kompletterande bestämmelserna i artikel 66.7.

Artikel 65

Märkning av exemplar för export och återexport

1.  
Återexportintyg för exemplar som avses i artikel 64.1 a–d och f som inte har modifierats i avsevärd grad skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att originalmärkningen är intakt.
2.  
Återexportintyg för hela oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att de ursprungliga etiketterna är intakta eller, om dessa har försvunnit eller tagits bort, att exemplaren har märkts med en återexportetikett.
3.  
Exporttillstånd och återexportintyg för alla typer av behållare för kaviar som avses i artikel 64.1 g skall utfärdas endast om behållaren är märkt i enlighet med artikel 66.6.
4.  
Exporttillstånd för levande ryggradsdjur av arter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga kraven i artikel 66 i den här förordningen har uppfyllts. ▸M2 Detta gäller inte för exemplar av arter förtecknade i bilaga X till den här förordningen, om inte en not i bilaga X föreskriver märkning. ◂

Artikel 66

Märkningsmetoder

1.  
Vid tillämpning av artiklarna 33.1, 40.1, 59.5 och 65.4 skall i punkterna 2 och 3 i denna artikel gälla.
2.  
Fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap skall märkas i enlighet med punkt 8, eller, när den behöriga administrativa myndigheten finner det styrkt att denna metod på grund av artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med hjälp av en individuellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E).
3.  
Levande ryggradsdjur, utom fåglar födda och uppvuxna i fångenskap, skall märkas med hjälp av en individuellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E) eller, när den behöriga myndigheten finner det styrkt att denna metod på grund av exemplarets/artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte är lämplig, göras identifierbara med individuellt numrerade ringar, band, märken, tatueringar och liknande, eller på annat lämpligt sätt.
4.  

Artiklarna 33.1, 40.1, 48.2, 59.5 och 65.4 skall inte tillämpas när den behöriga administrativa myndigheten anser det styrkt att de fysiska egenskaperna hos exemplaren i fråga vid tidpunkten för utfärdandet av tillämpligt intyg inte gör det möjligt att på ett säkert sätt tillämpa någon märkning.

I det fallet skall den berörda administrativa myndigheten utfärda ett transaktionsspecifikt intyg och registrera detta i fält 20 i intyget eller, om en märkningsmetod kan användas på ett säkert sätt vid en senare tidpunkt, tillfoga lämpliga föreskrifter för detta.

▾M2

Exemplarspecifika intyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom ska inte utfärdas för levande exemplar som omfattas av denna punkt.

▾B

5.  
Exemplar som före den 1 januari 2002 har märkts med en mikrochip-transponder som inte överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E), eller som före den 1 juni 1997 har märkts med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 3 eller i enlighet med punkt 6, innan de fördes in till gemenskapen, skall anses ha märkts i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3.

▾M1

6.  
De exemplar som avses i artikel 64 och artikel 65 ska märkas enligt den metod som konventionens partskonferens har godkänt eller rekommenderat för de berörda exemplaren, och i synnerhet ska de behållare för kaviar som avses i artiklarna 57.5 a, 64.1 g, 64.2 och 65.3 märkas individuellt med icke-återanvändningsbara etiketter som fästs på varje ursprunglig behållare. Om den icke-återanvändningsbara etiketten inte förseglar den ursprungliga behållaren ska kaviaren förpackas så att det uppstår synliga bevis om behållaren öppnas.

▾M6

Kaviar från olika arter av Acipenseriformes får inte blandas i en ursprunglig behållare, utom när det gäller pressad kaviar (dvs. kaviar bestående av obefruktade ägg (rom) från en eller flera störfisk- eller skedstörarter, som återstår efter bearbetning och beredning av kaviar av högre kvalitet).

▾M1

7.  
Endast de bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag som är licensierade av den administrativa myndigheten i en medlemsstat ska ha rätt att bearbeta och förpacka eller omförpacka kaviar för export, återexport eller handel inom gemenskapen.

Licensierade bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag ska åläggas att på lämpligt sätt bokföra de kvantiteter kaviar som importeras, exporteras, återexporteras, produceras på plats eller lagras. Bokföringen ska vara tillgänglig för inspektion av den administrativa myndigheten i den aktuella medlemsstaten.

Den administrativa myndigheten ska tilldela varje sådant bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag en unik registreringskod.

Förteckningen över anläggningar för vilka tillstånd utfärdats i enlighet med detta stycke, liksom alla förändringar av denna, ska anmälas till konventionens generalsekretariat och till kommissionen.

För de syften som avse i detta stycke ska bearbetningsföretag omfatta kaviarframställande vattenbruksanläggningar.

▾B

8.  

Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap, samt andra fåglar som fötts i en kontrollerad miljö, skall märkas med hjälp av en individuellt märkt sömlöst försluten benring.

Med sömlöst försluten benring avses en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en fullvuxen fågel efter att ha anbringats under fågelns första dagar och som tillverkats speciellt för det ändamålet.

Artikel 67

Skonsamma märkningsmetoder

Vid märkning av levande djur på gemenskapens territorium genom fastsättande av märken, band, ringar eller andra anordningar eller genom märkning av en del av djurets kropp eller implantat av en mikrochip-transponder, skall detta genomföras med vederbörlig omsorg om exemplaret i fråga och med hänsyn till dess välbefinnande och naturliga beteende.

Artikel 68

Ömsesidigt erkännande av märkningsmetoder

1.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall godta de märkningsmetoder som har godkänts av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i artikel 66.
2.  
Om ett tillstånd eller intyg krävs enligt bestämmelserna i denna förordning, skall fullständiga uppgifter om exemplarets märkning anges i den aktuella handlingen.

KAPITEL XVII

RAPPORTER OCH INFORMATION

Artikel 69

▾M8

Rapporter om import, export och återexport samt om genomförande

▾B

1.  

Medlemsstaterna skall föra statistik över de importer till och exporter eller återexporter från gemenskapen som genomförts med tillstånd och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av platsen för införseln eller återexporten eller exporten.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97, och med beaktande av den tidplan som anges i punkt 4 i denna artikel, översända denna information för föregående kalenderår till kommissionen för de arter som anges i bilagorna A, B och C till den förordningen, i elektronisk form och i enlighet med de riktlinjer för upprättande och överlämnande av årsrapporter enligt konventionen som har utfärdats av konventionens sekretariat.

▾M8 —————

▾B

2.  

Den information som avses i punkt 1 skall presenteras i två separata delar enligt följande:

a) 

En del om import, export och återexport av exemplar av arter förtecknade i bilagorna till konventionen.

b) 

En del om import, export och återexport av exemplar av andra arter förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och om införsel till gemenskapen av exemplar av arter förtecknade i bilaga D till denna.

3.  
Med avseende på import av varupartier som innehåller levande djur skall medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många procent av exemplar av arter som anges i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln till gemenskapen.
4.  
Den redovisning som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall före den 15 juni varje år översändas till kommissionen för föregående kalenderår och redovisas per art och per exportland eller återexportland.
5.  

Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97 skall innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar som antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

Dessutom skall medlemsstaterna rapportera följande:

a) 

Personer och organisationer som registrerats i enlighet med artiklarna 18 och 19 i denna förordning.

b) 

Vetenskapliga institutioner som registrerats i enlighet med artikel 60 i denna förordning.

c) 

Uppfödare som godkänts i enlighet med artikel 63 i denna förordning.

d) 

Packnings- eller ompackningsföretag för kaviar med licens i enlighet med artikel 66.7 i denna förordning.

e) 

Användningen av sundhetscertifikat i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

▾M1

f) 

Fall där exporttillstånd och återexporttillstånd har utfärdats retroaktivt enligt artikel 15 i förordningen.

▾M8

6.  
De uppgifter som avses i punkt 5 första meningen ska lämnas i elektronisk form och i enlighet med det format för genomföranderapporter som utfärdats av konventionens sekretariat och ändrats av kommissionen, ett år före varje möte i partskonferensen för konventionen, och uppgifterna ska avse den treårsperiod som löper ut den 31 december föregående år.

De uppgifter som avses i punkt 5 andra stycket ska, om de inte ingår i den information som lämnas enligt artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97 eller i anmälan enligt artikel 66.7, lämnas i elektronisk form tillsammans med den information som avses i artikel 15.4 c.

▾B

Artikel 70

Ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 338/97

1.  

För att kunna förbereda ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 15.5 i den förordningen, skall medlemsstaterna med avseende på arter som redan förtecknats i bilagorna till den förordningen och de arter som kan komma i fråga för att ingå i förteckningen överlämna all relevant information till kommissionen avseende

a) 

deras biologiska status och handelsstatus,

b) 

användningen av exemplar av sådana arter,

c) 

metoder för att kontrollera handelsexemplar.

2.  
Kommissionen skall överlämna varje förslag till ändring av bilaga B eller D till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 3.2 c eller d eller artikel 3.4 a i den förordningen för yttrande till gruppen för vetenskapliga undersökningar som avses i artikel 17 i den förordningen innan förslagen överlämnas till kommittén.

KAPITEL XVIII

SLUTBESTÄMMELSER

▾M1

Artikel 71

Avslag på ansökan om importtillstånd

▾B

1.  
Så snart en restriktion enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 har införts och tills den upphävs skall medlemsstaterna avslå ansökningar om importtillstånd för exemplar som exporteras från det berörda ursprungslandet eller de berörda ursprungsländerna.
2.  
Genom undantag från punkt 1 får importtillstånd utfärdas om en ansökan om importtillstånd lämnades in innan restriktionen infördes och den behöriga administrativa myndigheten i medlemsstaten anser det styrkt att det finns ett avtal eller en order som har medfört att betalning har skett eller att exemplaren redan har sänts.
3.  
Giltighetstiden för ett importtillstånd som utfärdats enligt punkt 2 får inte överskrida en månad.
4.  

De restriktioner som avses i punkt 1 skall, om inte annat särskilt anges, inte gälla

a) 

exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap enligt artiklarna 54 och 55 eller är artificiellt förökade enligt artikel 56,

b) 

exemplar som importerats för de ändamål som anges i artikel 8.3 e–g i förordning (EG) nr 338/97,

c) 

levande eller döda exemplar som utgör en del av bohaget för personer som flyttar till gemenskapen för att bosätta sig där.

Artikel 72

Övergångsbestämmelser

1.  
Intyg som utfärdats i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 3626/82 och artikel 22 i kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 (2) får fortsätta att användas för de syften som anges i artikel 5.2 b, 5.3 b–d, artikel 5.4 och artikel 8.3 a och d–h i förordning (EG) nr 338/97.
2.  
Undantag som beviljats från förbuden i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall gälla till och med deras sista giltighetsdag, om denna är angiven.

▾M6

3.  
Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda import- och exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom enligt formulären i bilagorna I, III och IV, importanmälningar enligt formuläret i bilaga II och EU-intyg enligt formuläret i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 under ett år efter det att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 (3).

▾B

Artikel 73

Anmälan av genomförandebestämmelser

Medlemsstaterna skall till kommissionen och konventionens sekretariat anmäla de specifika bestämmelser som de antar för att genomföra denna förordning samt alla de rättsliga instrument som används och de åtgärder som vidtas för att tillämpa och verkställa den. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 74

Upphävande

Förordning (EG) nr 1808/2001 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 75

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾M3 —————

▾M7


BILAGA VII

Koder som ska anges i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som ska användas i tillstånd och intyg i enlighet med artikel 5.1 och 5.2.

Beskrivning

Handelsterm kod

Föredragen enhet

Alternativ enhet

Förklaring

bard

BAL

kg

antal

valbarder

bark

BAR

kg

 

bark från träd (färsk, torkad eller mald, oberedd)

kropp

BOD

antal

kg

huvudsakligen hela, döda djurkroppar, innefattande färsk eller beredd fisk, uppstoppade sköldpaddor, konserverade fjärilar, reptiler i sprit, hela uppstoppade jakttroféer m.m.

ben

BON

kg

antal

ben, inbegripet käkar

calipee

CAL

kg

 

calipee eller calipash (sköldpaddsbrosk för soppor)

ryggsköldar

CAP

antal

kg

råa eller obehandlade hela ryggsköldar av Testudines (sköldpaddor)

snideri

CAR

kg

antal

snidade produkter som inte är av elfenben, ben eller horn, till exempel korall och trä (inklusive hantverk).

Obs! Elfenbenssniderier bör anges som sådana (se nedan – IVC). Dessutom, för arter av vilka mer än en typ av produkt kan snidas (t.ex. horn och ben), bör koden om möjligt ange typen av produkt i handel (t.ex. bensnideri BOC eller hornsnideri HOC).

bensnideri

BOC

kg

antal

bensnideri

hornsnideri

HOC

kg

antal

hornsnideri

elfenbenssnideri

IVC

kg

antal

elfenbenssniderier, inbegripet t.ex. mindre bearbetade elfenbensstycken (knivhandtag, schackspel, mahjongspel m.m.). Obs! Hela snidade betar ska rapporteras som betar (se TUS nedan). Smycken av snidat elfenben ska rapporteras som ”smycken – elfenben” (se IJW nedan).

kaviar

CAV

kg

 

obefruktade döda bearbetade ägg (rom) från alla arter av Acipenseriformes spp., s.k. (rysk) kaviar

flis

CHP

kg

 

träflis, särskilt Aquilaria spp., Gyrinops spp. och Pterocarpus santalinus

klo

CLA

antal

kg

klor, t.ex. av Felidae, Ursidae eller Crocodylia (Obs! s.k. ”sköldpaddsklor” är oftast inte klor utan fjäll)

väv

CLO

m2

kg

väv: om väven inte är helt tillverkad av hår från en Cites-art ska hårets vikt om möjligt anges under HAI i stället

korall (naturlig)

COR

antal

kg

naturlig eller obearbetad korall och korallsten (även levande sten och substrat) [enligt definitionen i konferensresolution 11.10 (Rev. CoP15)]. Korallsten ska registreras som ”Scleractinia spp.”

Obs! handeln ska dokumenteras i antal delar endast om korallexemplaren transporteras i vatten.

Levande sten (transporteras fuktig i lådor) rapporteras i kg. korallsubstrat ska rapporteras som antal delar (eftersom dessa transporteras i vatten som substrat till vilket koraller som inte omfattas av Cites är fästa).

kosmetika

COS

g

ml

▸M8 varje produkt eller blandning av produkter som appliceras enbart på en yttre del av kroppen (t.ex. hud, hår, naglar, könsorgan, läppar, tänder eller munslemhinna) i syfte att rengöra, ge doft, förändra utseende eller skydda. Kosmetika kan omfatta följande: makeup, parfym, hudkräm, nagellack, hårfärgningsmedel, tvål, schampo, rakkräm, deodorant, solskyddsmedel, tandkräm. Kvantiteten bör återspegla mängden av ingående Cites-listade arter. ◂

kultur

CUL

antal behållare eller dylikt

 

kulturer av artificiellt förökade växter

produkter

DER

kg/l

 

produkter (som inte tas upp på annat håll i denna tabell)

torkade växter

DPL

antal

 

torkade växter, t.ex. herbarieexemplar

öron

EAR

antal

 

öron, huvudsakligen av elefant

ägg

EGG

antal

kg

hela döda eller urblåsta ägg (se även kaviar)

ägg (levande)

EGL

antal

kg

levande befruktade ägg, huvudsakligen från fåglar och reptiler men även från fisk och ryggradslösa djur

äggskal

ESH

g/kg

 

råa eller obearbetade äggskal, utom hela ägg

extrakt

EXT

kg

l

extrakt, huvudsakligen växtextrakt

fjädrar

FEA

kg/antal vingar

antal

fjädrar, vid föremål (t.ex. tavlor) tillverkade av fjädrar, ange antalet föremål

fiber

FIB

kg

m

fiber, t.ex. växtfibrer, men även strängar till tennisracketar

fena

FIN

kg

 

färska, frysta eller torkade fenor, hela eller delar (även fenor från andra ryggradsdjur än fiskar)

fiskyngel

FIG

kg

antal

▸M8 levande ung fisk för akvariehandel, vattenbruk, kläckerier, konsumtion eller utsättning, inklusive levande ål (Anguilla anguilla) upp till en längd av 12 cm ◂

blommor

FLO

kg

 

blommor

blomkruka

FPT

antal

 

blomkrukor tillverkade av växtdelar, t.ex. fiber av trädormbunke (Obs! levande växter som marknadsförs i samplanteringskrukor ska registreras som ”levande växter” och inte som krukor)

grodlår

LEG

kg

 

grodlår

frukt

FRU

kg

 

frukt

fot

FOO

antal

 

fötter av exempelvis elefant, noshörning, flodhäst, lejon, krokodil el. dyl.

pälsvaror (stora)

FPL

antal

 

stora, tillverkade pälsvaror, t.ex. fällar av björn- eller lodjurspäls eller andra pälsvaror av betydande storlek.

pälsvaror (små)

FPS

antal

 

små, tillverkade pälsvaror, t.ex. handväskor, nyckelringar, portmonnäer, kuddar, garnityr.

galla

GAL

kg

 

galla

gallblåsa

GAB

antal

kg

gallblåsa

klädesplagg

GAR

antal

 

klädesplagg, inklusive handskar och hattar men inte skor; även tillbehör eller dekorationer på klädesplagg

genitalier

GEN

kg

antal

testiklar och torkade penisar

gälplattor

GIL

antal

 

gälplattor (t.ex. från hajar)

ympad rotstock

GRS

antal

 

ympad rotstock (utan ympkvistarna)

hår

HAI

kg

g

hår, inklusive allt djurhår, t.ex. av elefant, jak, vikunja, guanaco

hårprodukter

HAP

antal

g

produkter tillverkade av hår (t.ex. armband av elefanthår)

horn

HOR

antal

kg

horn, även horn från hjortdjur

smycken

JWL

antal

g

smycken, t.ex. armband, halsband och övriga smycken av andra produkter än elfenben (t.ex. trä, korall)

smycken – elfenben

IJW

antal

g

smycken av elfenben

lädervaror (stora)

LPL

antal

 

stora, tillverkade lädervaror, t.ex. portföljer, möbler, resväskor, reskoffertar

lädervaror (små)

LPS

antal

 

små, tillverkade lädervaror, t.ex. skärp, hängslen, cykelsadlar, checkhäftes- eller kreditkortshållare, handväskor, nyckelringar, anteckningsböcker, portmonnäer, skor, tobakspungar, plånböcker, klockarmband och garnityr

levande

LIV

antal

kg

levande djur och växter

blad

LVS

kg

antal

blad

stockar

LOG

m3

 

allt obehandlat trä, med eller utan bark och kvistar, eller grovt tillsågat, för förädling till bland annat sågat virke, massaved eller fanerskivor. Obs! Vid handel med trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, Guaiacum spp.) ska mängden anges i kg

kött

MEA

kg

 

kött, inklusive fiskkött men inte hel fisk (se ”kropp”), färskt eller obearbetat kött och bearbetat kött (t.ex. rökt, rått, torkat, fryst eller konserverat)

medicin

MED

kg/l

 

medicin

mysk

MUS

g

 

mysk

olja

OIL

kg

l

olja, t.ex. av sköldpadda, säl, val, fisk, olika växter

pärlor

PRL

antal

 

pärlor (t.ex. från Strombus gigas)

pianotangenter

KEY

antal

 

pianotangenter av elfenben (ett standardpiano kan t.ex. ha 52 tangenter av elfenben)

delar av ben

BOP

kg

 

bendelar, obearbetade

delar av horn

HOP

kg

 

horndelar, obearbetade, inklusive fragment

delar av elfenben

IVP

kg

 

elfenbensdelar, obearbetade, inklusive fragment

tavlor

PLA

m2

 

tavlor av pälsskinn, inklusive mattor tillverkade av flera skinn

plywood

PLY

m2

m3

material bestående av tre eller flera skikt av träfaner som är limmade och ihoppressade, i allmänhet lagda korsvis så att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i de intilliggande skikten

pulver

POW

kg

 

pulver

puppor

PUP

antal

 

fjärilspuppor

rot

ROO

antal

kg

rötter, lökar, rotknölar eller rotstammar

Obs! För taxa som producerar agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.

matta

RUG

antal

 

mattor

nos av sågfisk

ROS

antal

kg

nos (rostrum) av sågfisk

sågat virke

SAW

m3

 

trä sågat på längden eller producerat i en profilskärningsprocess, normalt sett tjockare än 6 mm. Obs! Vid handel med sågat virke av trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, Guaiacum spp.) ska mängden anges i kg

fjäll

SCA

kg

 

fjäll, t.ex. av sköldpadda, andra reptiler, fisk, myrkott

frö

SEE

kg

 

frö

skal

SHE

antal

kg

obearbetade skal av blötdjur

sida

SID

antal

 

sidor eller flaksidor, dock inte Tinga frames av krokodil (se ”skinn”)

skelett

SKE

antal

 

huvudsakligen hela skelett

skinn

SKI

antal

 

huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade, inklusive Tinga frames av krokodil, kroppens yttersta skikt, med eller utan fjäll

skinnbit

SKP

kg

 

skinnbitar, inklusive avklipp och avfall, oberett eller garvat skinn

skalle

SKU

antal

 

skalle

soppa

SOU

kg

l

soppa, t.ex. sköldpaddssoppa

exemplar (vetenskapligt)

SPE

kg/l/ml/antal

 

vetenskapliga exemplar, inklusive blod, vävnad (t.ex. njure, mjälte), histologiska preparat, konserverade museiexemplar osv.

stjälk

STE

antal

kg

växtstjälkar

Obs! För taxa som producerar agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.

simblåsa

SWI

kg

 

hydrostatiskt organ, inklusive husbloss/störlim

svans

TAI

antal

kg

svansar, t.ex. av kajmaner (till läder) eller räv (till klädgarnityr, kragar, boor m.m.), även stjärtfenor av valar

tänder

TEE

antal

kg

tänder av exempelvis val, lejon, flodhäst, krokodil m.fl.

timmer

TIM

m3

kg

obearbetat virke utom sågtimmer och sågat virke

troféer

TRO

antal

 

alla trofédelar av ett djur vid gemensam export utgör en trofé: t.ex. horn (2), skalle, krage, ryggskinn, svans och fötter (dvs. tio exemplar). Men om t.ex. skalle och horn är de enda delarna av ett djur som exporteras, ska dessa registreras tillsammans som en trofé. I annat fall ska föremålen registreras var för sig. En hel uppstoppad kropp ska klassificeras under BOD och enbart ett skinn under SKI. Handel med ”helmontage”, ”bogmontage” och ”halvmontage”, tillsammans med motsvarande delar av samma djur som exporteras tillsammans med samma tillstånd, bör rapporteras som ”1 TRO”.

snabel

TRU

antal

kg

elefantsnabel Obs! En elefantsnabel som exporteras tillsammans med andra troféföremål från samma djur med samma tillstånd som en del av en jakttrofé bör rapporteras som TRO.

betar

TUS

antal

kg

huvudsakligen hela betar, bearbetade eller ej, inklusive betar av elefant, flodhäst, valross, narval, dock inte andra tänder

fanerskivor

 

 

 

 

— svarvat faner

VEN

m3

kg

tunna skikt eller skivor av trä av jämn tjocklek, normalt sett högst 6 mm, normalt sett svarvat (svarvat faner) eller skuret (planskuret faner) för tillverkning av plywood, för möbelfaner, fanerbehållare osv.

— planskuret faner

VEN

m2

kg

vax

WAX

kg

 

vax

träprodukt

WPR

antal

kg

tillverkade träprodukter, inklusive färdiga träprodukter som möbler och musikinstrument.

Förklaring av måttenheter

Måttenhet

Förkortning

gram

g

kilogram

kg

liter

l

kubikcentimeter

cm3

milliliter

ml

meter

m

kvadratmeter

m2

kubikmeter

m3

antal exemplar

antal

Obs! Om ingen måttenhet anges antas enheten vara antal (t.ex. antalet levande djur).

▾M8


BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

FAUNA

 

 

Berört taxon

Taxonomisk referens

MAMMALIA

 

 

Alla taxa inom MAMMALIA

— med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter och har företräde framför namn för tamformer: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, och

— med undantag för de taxa som anges under de olika ordningarna av Mammalia nedan

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis spp.

Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.

 

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CARNIVORA

Felidae

Kattdjur (Felidae spp.)

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (för Mico marcai som slås samman med Mico manicorensis och behandlas som Callithrix manicorensis inom Cites]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus

Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

 

 

Namn på ordningar och familjer av fåglar

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

Alla fågelarter – utom nedanstående taxa samt Lophura imperialis och Lophura hatinhensis, exemplar av dessa ska behandlas som exemplar av L. edwardsi

Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm).

i kombination med

Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).

APODIFORMES

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical,18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk,126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 130 (2): 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia utom nedanstående taxa

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

För avgränsning av familjer inom underordningen Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99.

 

Anguidae

Abronia spp.

UETZ, P., FREED, P. & HOSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. Species information extracted from “The Reptile Database”, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Cordylidae

Cordylidae spp. utom nedanstående taxon

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Cnemaspis psychedelica

Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Lygodactylus williamsi

Artinformation hämtad från UETZ, P., FREED, P. & HOSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Paroedura masobe

Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43-49.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. utom nedanstående taxa

Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. utom nedanstående taxa

Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Ctenosaura spp.

Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.

 

Lanthanotidae

Lanthanotidae spp.

UETZ, P., FREED, P. & HOSEK, J. (eds.) (2016). Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference; and species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp. utom nedanstående taxa

Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43.

i kombination med

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp. Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

med undantag för att släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria och Lichanura bibehålls

och att Epicrates maurus erkänns som en egen art,

och med undantag för nedanstående arter

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists’ League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp. utom nedanstående taxa

Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432.

 

Viperidae

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

UETZ, P., FREED, P. & HOSEK, J. (eds.) (2016). Species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

TESTUDINES

 

Namn på ordningar inom Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Namn på arter och familjer – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, och med undantag för nedanstående taxa

Fritz, U. & Havas, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [utan appendix]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology,56 (1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Siroký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia leithii

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp. utom nedanstående taxa

Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

 

 

Anura: Microhylidae:

Dyscophus spp. och Scaphiophryne spp.;

Telmatobiidae:

Telmatobius culeus; och Caudata: Salamandridae:

Paramesotriton hongkongensis

FROST, D. R. (ed.) (2017). Species information extracted from Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, version 6.0, accessed 12 May 2017. See Annex 3 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

 

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI och DIPNEUSTI

 

 

Alla fiskarter, utom nedanstående taxa

Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Information extracted from Catalog of Fishes, an online reference, version update from 3 February 2015. See Annex 6 of CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

 

 

Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis; Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.;

Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.;

Potamotrygonidae:

Potamotrygon spp.;

Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: Holacanthus clarionensis

ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Information extracted from Catalog of Fishes: Genera, Species, References, an online reference, version of 28 April 2017, accessed 12 May 2017. See Annex 4 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1-066.

 

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp. utom nedanstående taxa

Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Information extracted from The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006. [finns på http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui slås samman med Brachypelma albiceps och behandlas som Aphonopelma albiceps inom Cites

Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp. utom nedanstående taxa

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143.

 

Scorpionidae

Pandinus camerounensis

Pandinus roeseli

Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151.

 

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Achillides spp. [endast arterna i Filippinerna]

Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.

 

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

 

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

CEPHALOPODA

 

Nautilidae

Nautilidae spp.

Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. See Annex 5 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf

 

ANTHOZOA & HYDROZOA

 

Alla Cites-listade arter

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP-WCMC 2012.

FLORA

 

 

Berört taxon

Taxonomisk referens

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus och Sternbergia

Davis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cyclamen, Galanthus och Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.

CACTACEAE

 

Alla Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, sammanställd av D. Hunt). Namnreferensverk för arter i familjen Cactaceae, och de ändringar och uppdateringar som anges i A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Checklistan och dess supplement finns på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien, på ”goo.gl/M26yL8”.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE och ZAMIACEAE

 

Alla Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien 2013). Namnreferensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Amerikanska Dicksonia-arter.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för arter i släktet Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

EBENACEAE

 

Diospyros spp. – populationer i Madagaskar.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, finns på CVPM:s webbplats. Namnreferensverk för arter i släktet Diospyros från Madagaskar. Se http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .Det finns en länk till sidan här: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 och till pdf-filen här: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

Endast för information: Uppdateringar om nya namn kommer att göras tillgängliga regelbundet på onlinedatabasen ”Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar” (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

EUPHORBIACEAE

 

Suckulenta arter av Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.

LEGUMINOSAE

 

Dalbergia spp. – populationer i Madagaskar.

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns i pdf-format på Cites webbplats som SC65 Inf. 21. Namnreferensverk för arter i släktet Dalbergia från Madagaskar. Se: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

Endast för information: Uppdateringar om nya namn kommer att göras tillgängliga regelbundet på onlinedatabasen ”Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar”. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

LEGUMINOSAE

 

Paubrasilia echinata

Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae). Namnreferensverk för detta taxon. Denna referens finns på ”https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203”, fritt tillgänglig, och ytterligare information om taxonet finns på ”http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil”

LEGUMINOSAE

 

Platymiscium pleiostachyum

Bente B. Klitgaard (2005). Platymiscium (LeguminosaeDalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400. Namnreferensverk för detta taxon. Denna referens finns online på ”https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents”. Referensen är fritt tillgänglig.

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Phalaenopsis, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995) samt Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997), samt Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3, 2001), samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya (utom C. jongheana), Cypripedium, Laelia (utom Laelia jongheana/Cattleya jongheana), Phalaenopsis, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995) samt Cymbidium, Dendrobium (utom D. cruentum), Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997), samt Aerangis (utom A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3, 2001), samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).

ORCHIDACEAE

 

Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata och Renanthera imschootiana

Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Namnreferensverk för Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata and Renanthera imschootiana.

Denna referens finns på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien på ”goo.gl/M26yL8”.

ORCHIDACEAE

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österrike). Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens och Dypsis decaryi.

Föreslagen standardreferens för två Cites-listade palmer som är endemiska för Madagaskar (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns som pdf-fil på webbplatsen för US Fish & Wildlife Service. Namnreferensverk för Dypsis decipiens och Dypsis decaryi. Se: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus spp.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). Namnreferensverk för arter i släktet Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50. Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.

▾B


BILAGA IX

1. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av ändamålet för en transaktion enligt artikel 5.5

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

▾M6

Q

Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte)

▾B

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

2. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprung enligt artikel 5.6

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

▾M2

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

▾B

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter

▾M2

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

▾B

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (4)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (4) 

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

▾M6

X

Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under någon stats jurisdiktion

▾M8

Y

Växtexemplar från assisterad produktion, som inte anses vara artificiellt förökade enligt artikel 56 och inte heller anses vara vilda eftersom de förökas eller planteras i en miljö med en viss grad av mänsklig inblandning för växtproduktionsändamål.

▾M1


BILAGA X

DJURARTER SOM AVSES I ARTIKEL 62.1

Fåglar (Aves)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▾M6

Lophophorus impejanus

▾M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▾M8


BILAGA XI

Typer av biologiska prover som avses i artikel 18 och deras användning

Typ av prov

Typisk provstorlek

Provets användning

blod och blodkomponenter

högst 5 ml för flytande prover eller torra blodprover på objektglas, filterpapper eller svabb

biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, inklusive serologi

inre vävnader (botaniska eller zoologiska), fixerade

vävnader (5–25 mm3) i fixermedel eller histologiglas med ett ca 5μm tjockt snitt av fixerad vävnad

histologi och elektronmikroskopi för att upptäcka organismer och gifter, taxonomisk forskning, biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar

inre vävnader (botaniska eller zoologiska), frysta

Vävnadsbitar (5–25 mm3)

biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar

inre vävnader (botaniska eller zoologiska), färska (utom ägg, spermier och embryon)

Vävnadsbitar (5–25 mm3)

biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar

yttre vävnader, inklusive hår, hud, fjädrar, fjäll, ben, äggskal, tänder, elfenben, horn, blad, bark, frön, frukter och blommor

individuella prover med eller utan fixermedel för elfenben: bitar av elfenben som är cirka 3 x 3 cm och högst 1 cm tjocka beroende på analysmetod, i enlighet med ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis (1)

för noshörningshorn: små mängder pulver/spån som förseglats i en manipuleringssäker provflaska, i enlighet med Procedure for Rhino horn DNA Sampling (2)

artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, åldersanalys, biomedicinsk forskning,

svabbprov från munhåla/kloak/slem/näsa/urinvägar/rektum

små mängder vävnad eller celler på en svabb i ett rör

artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, inklusive serologi, biomedicinsk forskning,

cellinjer och vävnadskulturer

ingen begränsning av provstorlek

biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, åldersanalys

DNA eller RNA (renat)

volymer på upp till 0,5 ml för varje prov av renat DNA eller RNA

biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, åldersanalys

sekret (saliv, gift, mjölk, växtsekret)

1–5 ml i flaskor

produktion av antiserum, biomedicinsk forskning, artidentifiering, fastställande av geografiskt ursprung, könsbestämning, individidentifiering, föräldraskapstest, toxikologisk analys, testning/diagnos av sjukdomar, inklusive serologi, åldersanalys

(1)   

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(2)   

Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling

▾B


BILAGA XII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1808/2001

Denna förordning

Artikel 1 a och b

Artikel 1 led 1 och 2

Artikel 1 c

Artikel 1 d, e och f

Artikel 1 led 3, 4 och 5

Artikel 1 led 6, 7 och 8

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.5 och 2.6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.3 a och b

Artikel 5 första stycket led 1 och 2

Artikel 5 första stycket led 3

Artikel 4.3 c, d och e

Artikel 5 första stycket led 4, 5 och 6

Artikel 4.4

Artikel 6

Artikel 4.5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7.1

Artikel 10

Artikel 7.2

Artikel 11

Artikel 7.3 och 7.4

Artikel 12

Artikel 8.1

Artikel 13

Artikel 8.2

Artikel 14

Artikel 8.3

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 8.4

Artikel 15.3 och 15.4

Artikel 8.5

Artikel 16

Artikel 8.6 och 8.7

Artikel 17

Artikel 18–19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

Artiklarna 30–44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20.1

Artikel 46

Artikel 20.2

Artikel 47

Artikel 20.3 a och b

Artikel 48.1 a och b

Artikel 20.3 c

Artikel 20.3 d och e

Artikel 48.1 c och d

Artikel 20.4

Artikel 49

Artikel 20.5 och 20.6

Artikel 50.1 och 50.2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27.1 första och andra strecksatserna och följande text

Artikel 57.1 a, b och c

Artikel 27.2, 27.3 och 27.4

Artikel 57.2, 57.3 och 57.4

Artikel 27.5 a och b

Artikel 57.5 a och b

Artikel 57.5 c och d

Artikel 28.1 första och andra strecksatserna

Artikel 58.1 a och b

Artikel 28.2 och 28.3

Artikel 58.2 och 58.3

Artikel 28.4 a och b

Artikel 58.4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34.1

Artikel 34.2 a–f

Artikel 64.1 a–f

Artikel 34.2 g och h

Artikel 64.2

Artikel 35.1 och 35.2

Artikel 65.1 och 65.2

Artikel 35.3 a och b

Artikel 65.3

Artikel 65.4

Artikel 36.1

Artikel 66.1, 66.2 och 66.3

Artikel 36.2

Artikel 66.4

Artikel 36.3 och 36.4

Artikel 66.5 och 66.6

Artikel 66.7

Artikel 36.5

Artikel 66.8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga IV

Bilaga VI

Bilaga V

Bilaga VII

Bilaga VI

Bilaga VIII

Bilaga VII

Bilaga IX

Bilaga VIII

Bilaga X

Bilaga XI

Bilaga XII

▾M6


BILAGA XIII

ARTER OCH POPULATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 57.3a

Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon

▾M8

O. collium
O. darwini
O. jubata
O. karelini
O. рolii
O. severtzovi

▾M6

Panthera leo
Ursus maritimus

(1) EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.

(1) EGT L 344, 7.12.1983, s. 1.

(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 (EUT L 10, 16.1.2015, s. 19).

(2) Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.