Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02006R1367-20211028.pdf

02006R1367 — SV — 28.10.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1367/2006

av den 6 september 2006

▸M1 ◂

(EGT L 264 25.9.2006, s. 13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1767 av den 6 oktober 2021

  L 356

1

8.10.2021


▾B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1367/2006

av den 6 september 2006

om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.  

Syftet med denna förordning är att bidra till fullgörandet av de skyldigheter som följer av FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (nedan kallad ”Århuskonventionen”) genom att fastställa regler för tillämpningen av konventionens bestämmelser på ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ, särskilt genom att

a) 

garantera allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som ▸M1 unionens ◂ institutioner eller organ tar emot eller upprättar och som förvaras hos dem, och genom att fastställa grundläggande bestämmelser och praktiska förfaranden för hur rätten skall utövas,

b) 

säkerställa att miljöinformation blir successivt tillgänglig och spridd till allmänheten för att uppnå bredast möjliga systematiska tillgång för och spridning till allmänheten av miljöinformation; i detta syfte skall särskilt användning av telematik och/eller elektronik, om sådan finns tillgänglig, främjas,

c) 

ge allmänheten en möjlighet att delta när det gäller planer och program avseende miljön,

d) 

ge tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på ▸M1 unionsnivå ◂ enligt villkoren i denna förordning.

2.  
Vid tillämpningen av denna förordning skall ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ sträva efter att bistå och vägleda allmänheten vad gäller tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Artikel 2

Definitioner

1.  

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) 

sökande: en fysisk eller juridisk person som begär miljöinformation.

b) 

allmänheten: en eller flera fysiska eller juridiska personer samt föreningar, organisationer eller grupper bestående av fysiska eller juridiska personer.

c) 

▸M1 unionsinstitution ◂ eller ▸M1 unionsorgan ◂ : varje institution, organ, kontor eller byrå som inrättats genom eller i enlighet med ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ , utom när den eller det handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet. Emellertid skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ när de handlar i egenskap av lagstiftande myndighet.

d) 

miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk form eller annan materiell form om

i) 

tillståndet för olika delar av miljön, som luft och atmosfär, vatten, mark, land, landskap och naturområden, inbegripet våtmarker, kust- och havsområden, biologisk mångfald och dess delar, inklusive genetiskt modifierade organismer, och samspelet mellan dessa delar,

ii) 

faktorer som substanser, energi, buller, strålning eller avfall, inklusive radioaktivt avfall, utsläpp i luften, utsläpp i vattnet och andra utsläpp i miljön som påverkar eller sannolikt kommer att påverka de delar av miljön som anges i led i,

iii) 

åtgärder (inklusive förvaltningsåtgärder), som policy, lagstiftning, planer, program, miljöavtal och verksamhet som påverkar eller sannolikt kommer att påverka de delar och faktorer som anges i leden i och ii samt åtgärder eller verksamheter som är avsedda att skydda dessa delar,

iv) 

rapporter om genomförandet av miljölagstiftningen,

v) 

kostnads- och nyttoanalys och andra ekonomiska analyser och antaganden som används inom ramen för de åtgärder och verksamheter som avses i led iii,

vi) 

tillståndet för människors hälsa och säkerhet, inbegripet förorening av livsmedelskedjan i förekommande fall, villkoren för mänskligt liv, kulturplatser och byggnader i den utsträckning de påverkas eller kan påverkas av tillståndet i de delar av miljön som anges i led i eller, genom dessa delar, av någon av de faktorer som anges i leden ii och iii.

e) 

planer och program avseende miljön: planer och program som

i) 

utarbetas och i förekommande fall antas av ▸M1 unionens ◂ institutioner eller organ,

ii) 

föreskrivs enligt lagar eller andra författningar,

iii) 

bidrar till eller sannolikt får en betydande inverkan för uppnåendet av de mål för ▸M1 unionens ◂ miljöpolitik som fastställts i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram eller i senare allmänna miljöhandlingsprogram.

Även allmänna miljöhandlingsprogram skall anses utgöra planer och program avseende miljön.

Definitionen omfattar inte ekonomiska planer och program eller budgetplaner och budgetprogram i vilka det fastställs hur särskilda projekt eller verksamheter bör finansieras eller som rör de föreslagna årsbudgetarna, eller interna arbetsprogram för en ▸M1 unionsinstitution eller ett unionsorgan ◂ eller beredskapsplaner och beredskapsprogram som är utformade endast för skydd och beredskap.

f) 

miljörätt: ▸M1 unionslagstiftning ◂ som, oberoende av dess rättsliga grund, bidrar till att uppnå målen i ▸M1 unionens ◂ miljöpolitik enligt ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ : att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa, utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt samt främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

▾M1

g) 

förvaltningsåtgärd: en icke-lagstiftningsakt som antas av en unionsinstitution eller ett unionsorgan och som har rättsverkan utanför institutionen eller organet i fråga samt innehåller bestämmelser som kan strida mot miljörätten i den mening som avses i artikel 2.1 f.

h) 

förvaltningsförsummelse: en unionsinstitutions eller ett unionsorgans underlåtenhet att anta en icke-lagstiftningsakt som har rättsverkan utanför institutionen eller organet i fråga, om den underlåtenheten kan strida mot miljörätten i den mening som avses i artikel 2.1 f.

▾B

2.  

Med förvaltningsåtgärd och förvaltningsförsummelse avses inte åtgärder som vidtas eller försummelser som begås av en ▸M1 unionsinstitution eller ett unionsorgan ◂ i egenskap av överprövande förvaltningsinstans i enlighet med exempelvis

a) 

artiklarna 81, 82, 86 och 87 i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ (konkurrensregler),

b) 

artiklarna 226 och 228 i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ (överträdelseförfaranden),

c) 

artikel 195 i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ (ombudsmannaförfaranden),

d) 

artikel 280 i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ (OLAF-förfaranden).

AVDELNING II

TILLGÅNG TILL MILJÖINFORMATION

Artikel 3

Tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001

Förordning (EG) nr 1049/2001 skall tillämpas när en sökande begär tillgång till miljöinformation som förvaras hos ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ, utan att sökanden diskrimineras på grund av medborgarskap, nationalitet eller hemvist eller, när sökanden är en juridisk person, utan att diskrimineras på grund av var sökanden har sitt registrerade säte eller sin huvudsakliga verksamhet.

Vid tillämpning av den här förordningen avses med beteckningen ”institution” i förordning (EG) nr 1049/2001 ”▸M1 unionsinstitution eller unionsorgan ◂ ”.

Artikel 4

Insamling och spridning av miljöinformation

1.  

▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall organisera den miljöinformation som är relevant för deras verksamhet och som förvaras hos dem, så att den aktivt och systematiskt sprids till allmänheten, vilket särskilt skall ske med hjälp av telematik och/eller elektronik i enlighet med artikel 11.1 och 11.2 samt artikel 12 i förordning (EG) nr 1049/2001. De skall successivt göra miljöinformationen tillgänglig i elektroniska databaser som är lätt åtkomliga för allmänheten via allmänna telenät. De skall i detta syfte placera miljöinformationen i databaser som skall förses med sökredskap och annan programvara avsedd att hjälpa allmänheten att hitta den information den söker.

Den information som tillhandahålls med hjälp av telematik och/eller elektronik behöver inte omfatta information som insamlats före denna förordnings ikraftträdande, såvida den inte redan finns tillgänglig i elektronisk form. ▸M1 Unionsinstitutionerna och unionsorganen ◂ skall i största möjliga utsträckning ange var den information finns som samlades in innan denna förordning trädde i kraft och som inte är tillgänglig i elektronisk form.

▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall göra alla rimliga ansträngningar för att se till att miljöinformation som förvaras hos dem bevaras i en form eller ett format som lätt kan återges och som är lätt åtkomligt med hjälp av telematik eller på annan elektronisk väg.

2.  

Den miljöinformation som skall tillhandahållas och spridas skall uppdateras på lämpligt sätt. Utöver de handlingar som anges i artikel 12.2 och 12.3 samt artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall databaserna och registren innehålla följande:

a) 

Texterna till internationella fördrag, konventioner eller avtal, ▸M1 unionslagstiftning ◂ om eller med anknytning till miljön samt riktlinjer, planer och program avseende miljön.

b) 

Lägesrapporter avseende genomförandet av de punkter som anges i a om de har utarbetats eller förvaras i elektronisk form av ▸M1 unionens ◂ institutioner eller organ.

c) 

Åtgärder som vidtagits i förfaranden rörande överträdelser av ▸M1 unionslagstiftningen ◂ från skedet med det motiverade yttrandet enligt artikel 226.1 i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ .

d) 

Sådana rapporter om tillståndet i miljön som avses i punkt 4.

e) 

Uppgifter eller sammanställningar av uppgifter som kommer från övervakning av verksamhet som påverkar eller sannolikt kommer att påverka miljön.

f) 

Tillstånd med en avsevärd inverkan på miljön samt miljöavtal, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.

g) 

Miljökonsekvensstudier och riskbedömningar beträffande miljön, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.

3.  
I lämpliga fall kan ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ uppfylla kraven i punkterna 1 och 2 genom att inrätta länkar till webbplatser på Internet där informationen finns.
4.  
Kommissionen skall med jämna mellanrum, minst vart fjärde år, se till att en rapport om tillståndet i miljön, med information om kvaliteten och belastningarna på miljön, publiceras och sprids.

Artikel 5

Miljöinformationens kvalitet

1.  
▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall, så långt det är möjligt inom ramen för deras befogenheter, se till att all information som sammanställs av dem eller för deras räkning är aktuell, korrekt och jämförbar.
2.  
▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall på begäran informera sökanden om var man kan finna information om de mätmetoder, inklusive metoder för analys, provtagning och förbehandling av prover, som använts vid sammanställningen av informationen, om sådan information finns tillgänglig. Alternativt kan de hänvisa till den standardmetod som använts.

Artikel 6

Tillämpning av undantag avseende begäran om tillgång till miljöinformation

1.  
Beträffande artikel 4.2 första och tredje strecksatserna i förordning (EG) nr 1049/2001 skall, med undantag för utredningar, särskilt sådana som rör eventuella överträdelser av ▸M1 unionslagstiftningen ◂ , ett övervägande allmänintresse av utlämnande anses föreligga om den begärda informationen rör miljöutsläpp. Beträffande de andra undantag som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall grunderna för avslag tolkas restriktivt, varvid hänsyn bör tas till allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut och huruvida den begärda informationen gäller utsläpp i miljön.
2.  
Utöver de undantag som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 får ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ vägra tillgång till miljöinformation om utlämnande av informationen skulle få negativa följder för skyddet av den miljö som informationen gäller, till exempel sällsynta arters häckningsplatser.

Artikel 7

Begäran om tillgång till miljöinformation som inte förvaras hos en ▸M1 unionsinstitution eller ett unionsorgan ◂

En ▸M1 unionsinstitution eller ett unionsorgan ◂ som får en begäran om tillgång till miljöinformation som inte förvaras vid denna institution eller detta organ skall snarast möjligt, dock senast inom 15 arbetsdagar, informera sökanden om vid vilken ▸M1 unionsinstitution, vilket unionsorgan ◂ eller vilken offentlig myndighet i den mening som avses i direktiv 2003/4/EG som den tror det är möjligt att ansöka om den begärda informationen, eller vidarebefordra begäran dit och informera sökanden om detta.

Artikel 8

Samarbete

Vid omedelbart hot mot människors hälsa, liv eller mot miljön – oberoende av om hotet kommer från mänsklig verksamhet eller har naturliga orsaker – skall ▸M1 unionens ◂ institutioner och organ på begäran från en sådan offentlig myndighet som avses i direktiv 2003/4/EG samarbeta med och bistå myndigheten, så att denna utan dröjsmål kan sprida till den allmänhet som kan påverkas all miljöinformation som gör det möjligt för den allmänheten att förebygga eller begränsa skador från hotet, i den utsträckning som denna information förvaras av eller för ▸M1 unionsinstitutionens, unionsorganets ◂ och/eller myndighetens räkning.

Första stycket skall inte påverka tillämpningen av särskilda förpliktelser fastställda i ▸M1 unionslagstiftningen ◂ , särskilt i beslut nr 2119/98/EG och beslut nr 1786/2002/EG.

AVDELNING III

ALLMÄNHETENS DELTAGANDE NÄR DET GÄLLER PLANER OCH PROGRAM AVSEENDE MILJÖN

Artikel 9

1.  
▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall, genom lämpliga praktiska och/eller andra åtgärder, bereda allmänheten tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt delta under utarbetande, ändring eller översyn av planer eller program som avser miljön på ett stadium då alla alternativ fortfarande står öppna. Särskilt när kommissionen utarbetar förslag till sådana planer eller program som föreläggs andra ▸M1 unionsinstitutioner eller unionsorgan ◂ för beslut skall den ge allmänheten möjlighet att delta under utarbetandestadiet.
2.  
▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall fastställa vilken allmänhet som påverkas eller kan komma att påverkas av, eller som har intresse av, de planer eller program som avses i punkt 1, med beaktande av syftena med denna förordning.
3.  

▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall se till att den allmänhet som avses i punkt 2 informeras, antingen genom offentliga meddelanden eller på andra lämpliga sätt, till exempel elektroniska medier när sådana finns tillgängliga, om

a) 

utkastet till förslag, när detta finns tillgängligt,

b) 

den miljöinformation eller miljöbedömning som berör de planer eller program som utarbetas, om sådan finns tillgänglig, och

c) 

praktiska arrangemang för deltagande, bland annat

i) 

den förvaltningsenhet från vilken den berörda informationen kan erhållas,

ii) 

den förvaltningsenhet till vilken synpunkter, åsikter eller frågor kan lämnas, och

iii) 

rimliga tidsramar, som skall vara tillräckligt långa för att allmänheten skall kunna informeras, förbereda sig och delta på ett meningsfullt sätt i beslutsprocessen i miljöfrågor.

4.  
En tidsfrist på minst åtta veckor skall fastställas för inlämning av synpunkter. Om möten eller utfrågningar anordnas skall detta meddelas minst fyra veckor i förväg. Tidsfristerna kan kortas i brådskande fall eller om allmänheten redan har haft möjlighet att lämna synpunkter på aktuella planer eller program.
5.  
▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall, när de fattar beslut om en plan eller ett program avseende miljön, ta vederbörlig hänsyn till resultatet av allmänhetens deltagande. ▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall informera allmänheten om planen eller programmet, inbegripet dess text, samt om de skäl och hänsyn som lagts till grund för beslutet, inbegripet information om samrådet med allmänheten.

AVDELNING IV

INTERN OMPRÖVNING OCH TILLGÅNG TILL RÄTTSLIG PRÖVNING

Artikel 10

Begäran om intern omprövning av förvaltningsåtgärder

▾M1

1.  
En icke-statlig organisation eller annan person i allmänheten som uppfyller kriterierna i artikel 11 har rätt att begära en intern omprövning av ett agerande av den ▸M1 unionsinstitution eller det unionsorgan ◂ som vidtagit förvaltningsåtgärden eller, i fråga om en påstådd förvaltningsförsummelse, borde ha vidtagit en sådan åtgärd, med hänvisning till att denna åtgärd eller försummelse strider mot miljörätten i den mening som avses i artikel 2.1 f.

Sådana begäranden ska vara skriftliga och lämnas in senast åtta veckor efter det att förvaltningsåtgärden vidtogs, meddelades eller offentliggjordes – beroende på vilket datum som infaller sist – eller, i fråga om en påstådd förvaltningsförsummelse, senast åtta veckor efter det att förvaltningsåtgärden skulle ha vidtagits. Begäran ska innehålla grunderna för omprövningen.

2.  
Den ▸M1 unionsinstitution eller det unionsorgan ◂ som avses i punkt 1 ska pröva varje sådan begäran som inte är uppenbart ogrundad. Om en ellerunionsinstitution eller ett unionsorgan tar emot flera begäranden om omprövning av samma förvaltningsåtgärd eller förvaltningsförsummelse kan institutionen organet kombinera begärandena och behandla dem som en begäran. Unionsinstitutionen eller unionsorganet ska snarast ange sina skäl i ett skriftligt svar, dock senast 16 veckor efter det att den tidsfrist på åtta veckor som anges i punkt 1 andra stycket har löpt ut.

▾B

3.  

En ▸M1 unionsinstitution eller ett unionsorgan ◂ som trots rimliga ansträngningar inte kan agera i enlighet med punkt 2 skall snarast, dock senast inom den tid som anges i punkt 2, underrätta den icke-statliga organisation som lämnat begäran om anledningen till detta och om när institutionen eller organet avser att agera.

▾M1

Under alla omständigheter ska unionsinstitutionen eller unionsorganet agera senast 22 veckor efter det att den tidsfrist på åtta veckor som anges i punkt 1 andra stycket har löpt ut.

▾B

Artikel 11

Kriterier för behörighet på ▸M1 unionsnivå ◂

1.  

En icke-statlig organisation har rätt att begära intern omprövning enligt artikel 10 om

a) 

den är en oberoende ideell juridisk person i enlighet med en medlemsstats nationella lagstiftning eller praxis,

b) 

den har som främsta angivna syfte att främja miljöskydd inom ramen för miljörätten,

c) 

den har funnits i mer än två år och arbetar aktivt för sitt syfte enligt b,

d) 

den fråga den interna omprövningen avser omfattas av organisationens syfte och verksamhet.

▾M1

2.  
Kommissionen ska anta de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att kriterierna och villkoren i punkt 1 och punkt 1a andra stycket tillämpas på ett öppet och konsekvent sätt.

▾M1

Artikel 11a

Offentliggörande av begäranden och slutliga beslut, och onlinesystem för mottagande av begäranden

1.  
Unionens institutioner och organ ska offentliggöra alla begäranden om intern omprövning så snart som möjligt efter mottagandet av dessa samt alla slutliga beslut om dessa begäranden så snart som möjligt efter det att besluten fattats.
2.  
Unionens institutioner och organ får införa onlinesystem för mottagande av begäranden om intern omprövning och får kräva att alla begäranden om intern omprövning lämnas in via deras onlinesystem.

▾B

Artikel 12

Talan vid ▸M1 Europeiska unionens domstol ◂

1.  
Den icke-statliga organisation som har lämnat begäran om intern omprövning i enlighet med artikel 10 får väcka talan vid ▸M1 Europeiska unionens domstol ◂ i enlighet med tillämpliga bestämmelser i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ .

▾M1

2.  
Om unionsinstitutionen eller unionsorganet inte agerar i enlighet med artikel 10.2 eller 10.3 får den icke-statliga organisation eller andra personer i allmänheten som begärt intern omprövning enligt artikel 10 väcka talan vid domstolen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i ▸M1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ◂ .

▾B

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Tillämpningsföreskrifter

▸M1 Unionens ◂ institutioner och organ skall vid behov anpassa sina arbetsordningar till bestämmelserna i denna förordning. Dessa anpassningar skall få verkan från och med den 28 juni 2007.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 28 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.