Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02007R0834-20220101.pdf

02007R0834 — SV — 01.01.2022 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 834/2007

av den 28 juni 2007

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

(EGT L 189, 20.7.2007, p.1)

Upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018

L 150

1

14.6.2018

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701