Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02008R0689-20100501.pdf

2008R0689 — SV — 01.05.2010 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 689/2008

av den 17 juni 2008

om export och import av farliga kemikalier

(EGT L 204, 31.7.2008, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 15/2010 av den 7 januari 2010

  L 6

1

9.1.2010

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 196/2010 av den 9 mars 2010

  L 60

5

10.3.2010


▾B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 689/2008

av den 17 juni 2008

om export och import av farliga kemikalier

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 133 och 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier (3) tillämpas Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (4), nedan kallad konventionen, som trädde i kraft den 24 februari 2004, samt ersätts rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier (5).

(2)

I sin dom av den 10 januari 2006 i mål C-178/03 (kommissionen mot parlamentet och rådet) (6) ogiltigförklarade EG-domstolen förordning (EG) nr 304/2003 eftersom den enbart grundades på artikel 175.1 i fördraget, och fastställde att den rättsliga grunden skulle ha utgjorts av både artikel 133 och artikel 175.1. Domstolen beslutade emellertid också att förordningens verkningar skulle kvarstå till dess att en ny förordning inom en rimlig tid antogs med stöd av de korrekta rättsliga grunderna. Detta innebär också att de förpliktelser som redan har uppfyllts inom ramen för förordning (EG) nr 304/2003 inte behöver fullgöras igen.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 304/2003 har kommissionen överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 304/2003 från 2003 till 2005. I allmänhet har den fungerat väl. I rapporten identifieras emellertid ett antal tekniska ändringar som verkar nödvändiga. De bör därför införlivas i denna förordning.

(4)

Enligt konventionen har parterna rätt att vidta åtgärder som ger ett bättre skydd för hälsa och miljö än vad som anges i konventionen, under förutsättning att åtgärderna inte strider mot konventionen eller internationell rätt. På vissa områden är det nödvändigt med mer långtgående bestämmelser än vad konventionen erbjuder för att inte skyddsnivån för miljön och allmänheten i de importerande länderna i enlighet med förordning (EEG) nr 2455/92 ska försämras.

(5)

När det gäller gemenskapens deltagande i konventionen är det av största vikt att gemenskapens kontakter med sekretariatet, konventionsparterna och andra länder sker via en och samma kontaktpunkt. Kommissionen bör vara denna kontaktpunkt.

(6)

Export av farliga kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen bör även fortsättningsvis omfattas av ett gemensamt exportanmälningsförfarande. Farliga kemikalier, oavsett om de förekommer som ämnen för sig eller i beredningar eller i varor, som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen när de fungerar som växtskyddsmedel, andra bekämpningsmedel eller industrikemikalier och som är avsedda för yrkesmän eller allmänheten, bör därför omfattas av regler för exportanmälan liknande dem som gäller för sådana kemikalier när de är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i den ena eller båda av konventionens användningskategorier, dvs. vid användning som bekämpningsmedel eller för industriellt bruk. Samma regler bör dessutom även gälla kemikalier som omfattas av det internationella förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC-förfarandet). Detta exportanmälningsförfarande bör gälla all export från gemenskapen till tredjeländer, även när det är fråga om länder som inte är parter i konventionen eller inte tillämpar förfarandena i konventionen. Medlemsstaterna bör få ta ut en administrativ avgift för att täcka sina kostnader för tillämpningen av förfarandet.

(7)

Exportörer och importörer bör åläggas att tillhandahålla information om den mängd kemikalier i internationell handel som omfattas av denna förordning så att verkan av bestämmelserna i förordningen liksom deras effektivitet kan övervakas och bedömas.

(8)

Anmälningar till konventionssekretariatet av förbud mot eller stränga restriktioner för kemikalier genom slutliga lagstiftningsåtgärder i gemenskapen eller medlemsstaterna, i syfte att låta kemikalierna omfattas av det internationella PIC-förfarandet, bör göras av kommissionen och avse de fall som uppfyller konventionens kriterier i detta avseende. Vid behov bör ytterligare information inhämtas till stöd för dessa anmälningar.

(9)

I de fall då gemenskapens eller medlemsstaternas slutliga lagstiftningsåtgärder inte behöver anmälas eftersom de inte uppfyller kriterierna, bör konventionssekretariatet och andra konventionsparter ändå informeras om åtgärderna i syfte att främja informationsutbytet.

(10)

Gemenskapen bör också fatta beslut beträffande import till gemenskapen av kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet. Sådana beslut bör grundas på gemenskapslagstiftningen och ta hänsyn till förbud eller stränga restriktioner som införts av medlemsstaterna. Vid behov bör ändringar av gemenskapslagstiftningen föreslås.

(11)

Det behövs förfaranden för att göra medlemsstaterna och exportörerna medvetna om importerande länders beslut angående kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet och för att kontrollera att exportörerna följer dessa beslut. För att undvika oönskad export bör kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen, och som uppfyller konventionens kriterier eller omfattas av det internationella PIC-förfarandet, bara få exporteras med det importerande landets uttryckliga medgivande. Detta bör gälla även när det är fråga om länder som inte är parter i konventionen. Samtidigt bör undantag från detta krav kunna göras för export av vissa kemikalier till länder som är medlemmar av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessutom behövs ett förfarande för att hantera fall där inget svar har erhållits från det importerande landet, trots skäliga ansträngningar, så att exporten av vissa kemikalier temporärt kan fortsätta på vissa villkor. Det är också nödvändigt att besluta om regelbunden översyn av alla sådana fall och fall där uttryckligt medgivande erhålls.

(12)

Den databas som kommissionen har inrättat är ett viktigt verktyg som bör stödja denna förordnings tillämpning och kontrollen av denna.

(13)

Det är även viktigt att exporterade kemikalier har en lagringsbarhet som är tillräcklig för att de ska kunna användas effektivt och säkert. Framför allt när det gäller bekämpningsmedel, och i synnerhet vid export av sådana medel till utvecklingsländer, är det viktigt att lagringsanvisningar lämnas och att förpackningarna och storlekarna på de behållare som används är lämpliga för att inte lager med utgångna produkter ska uppkomma.

(14)

Varor som innehåller kemikalier omfattas inte av konventionen. Exportanmälan bör emellertid krävas för varor som innehåller kemikalier som kan komma att släppas ut under vissa förhållanden vid användning eller bortskaffande och som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen inom minst en av konventionens användningskategorier eller som omfattas av det internationella PIC-förfarandet. Vissa kemikalier och varor som innehåller specifika kemikalier som inte omfattas av konventionen men som ger upphov till särskild oro bör inte få exporteras alls.

(15)

I överensstämmelse med konventionen bör information om transitering av kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet tillhandahållas de konventionsparter som begär det.

(16)

Gemenskapens bestämmelser om förpackning och märkning och annan säkerhetsinformation bör också omfatta alla farliga kemikalier avsedda för export till parter och andra länder, utom när bestämmelserna inte är förenliga med särskilda krav i det importerande landet, med beaktande av relevanta internationella standarder.

(17)

Medlemsstaterna bör utse myndigheter, t.ex. tullmyndigheter, som ska ansvara för kontrollen av import och export av kemikalier som omfattas av denna förordning, för att säkerställa en effektiv övervakning och tillämpning av bestämmelserna. Kommissionen och medlemsstaterna har en viktig roll och de bör arbeta målinriktat och samordnat. Medlemsstaterna bör införa lämpliga sanktioner för överträdelser. För att underlätta tullkontrollen och minska administrationen för både exportörer och myndigheter bör ett system inrättas där koder används som bekräftelse på att reglerna för exportdeklarationerna följs. En kort övergångsperiod bör tillämpas för att alla parter ska få tid att anpassa sig till detta system innan det blir obligatoriskt.

(18)

Informationsutbyte, delat ansvar och samarbete mellan gemenskapen och medlemsstaterna och tredjeländer bör främjas i syfte att säkerställa en sund kemikaliehantering, oavsett om dessa tredjeländer är konventionsparter eller inte. Särskilt bör tekniskt bistånd till utvecklingsländerna och länder med övergångsekonomi ges direkt av kommissionen och medlemsstaterna, eller indirekt via stöd till projekt som drivs av icke-statliga organisationer. Detta gäller särskilt bistånd avsett att göra det lättare för länderna att tillämpa konventionen.

(19)

Tillämpningen av förfarandena bör kontrolleras regelbundet för att de ska vara effektiva. Medlemsstaterna bör därför regelbundet rapportera till kommissionen, som i sin tur regelbundet bör rapportera till Europaparlamentet och rådet.

(20)

Tekniska riktlinjer bör utarbetas för att bistå behöriga myndigheter, inbegripet tullmyndigheter som kontrollerar exporten, med tillämpningen av denna förordning.

(21)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(22)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta åtgärder för att inkludera en kemikalie i del 1 eller 2 i bilaga I med anledning av slutliga lagstiftningsåtgärder på gemenskapsnivå, åtgärder för att inkludera en kemikalie som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar (8) i del 1 i bilaga V, åtgärder för att ändra bilaga I, inbegripet ändringar av uppgifter i bilagan, åtgärder för att inkludera en kemikalie som redan omfattas av exportförbud på gemenskapsnivå i del 2 i bilaga V, åtgärder för att ändra bilagorna II, III, IV och VI och åtgärder för att ändra uppgifterna i bilaga V. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syften

1.  Syftena med denna förordning är att

a) tillämpa Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, nedan kallad konventionen,

b) främja delat ansvar och samarbete i fråga om internationell transport av farliga kemikalier, för att skydda människors hälsa och miljön från potentiell skada,

c) bidra till en miljövänlig användning av farliga kemikalier.

De syften som avses i första stycket ska uppnås genom att informationsutbytet om sådana kemikaliers egenskaper underlättas, genom att en beslutsprocess inrättas i gemenskapen för import och export av sådana kemikalier och genom att fattade beslut sprids till parterna och andra länder när så är lämpligt.

2.  Utöver syftena i punkt 1 ska denna förordning också säkerställa att bestämmelserna i rådets direktiv 67/548/EEG (9) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (10) angående klassificering, förpackning och märkning vid utsläppande på marknaden i Europeiska gemenskapen av kemikalier farliga för människor eller miljön, även gäller vid export av sådana kemikalier från medlemsstaterna till andra parter eller andra länder, om inte dessa bestämmelser strider mot särskilda krav som ställts upp av dessa parter eller andra länder.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Förordningen ska tillämpas på

a) vissa farliga kemikalier som omfattas av det förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats som fastställs i konventionen, nedan kallat PIC-förfarandet,

b) vissa farliga kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen eller i en medlemsstat, och

c) kemikalier som exporteras vad avser deras klassificering, förpackning och märkning.

2.  Förordningen ska inte tillämpas på

a) narkotiska droger eller psykotropiska beredningar som omfattas av rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (11),

b) radioaktivt material och radioaktiva ämnen som omfattas av rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (12),

c) avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (13) och rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (14),

d) kemiska vapen som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (15),

e) livsmedel och livsmedelstillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (16),

f) foderråvaror som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (17) inbegripet tillsatser, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda för utfordring av djur,

g) genetiskt modifierade organismer som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (18),

h) med undantag för det som omfattas av artikel 3.4 b i den här förordningen, farmaceutiska specialiteter och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (19) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (20),

i) kemikalier som importeras eller exporteras i forsknings- eller analyssyfte i kvantiteter som sannolikt inte påverkar människors hälsa eller miljön, och i alla händelser inte överstiger 10 kg.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1) kemikalie: ett ämne enligt definitionen i direktiv 67/548/EEG, för sig eller i beredning, eller en beredning, tillverkat eller utvunnet från naturen, med undantag för levande organismer, som hör till någon av följande kategorier:

a) bekämpningsmedel, även mycket farliga bekämpningsmedel,

b) industrikemikalier,

2) beredning: blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen,

3) vara: en färdig produkt som innehåller en kemikalie vars användning i den särskilda produkten är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner enligt gemenskapslagstiftningen,

4) bekämpningsmedel: avser kemikalier i någon av följande två underkategorier:

a) bekämpningsmedel som används som växtskyddsmedel och omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (21),

b) andra bekämpningsmedel, såsom biocidprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (22) och desinfektionsmedel, insekticider och parasitmedel som omfattas av direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG,

5) industrikemikalier: avser industrikemikalier i någon av följande två underkategorier:

a) kemikalier för yrkesmässig användning,

b) kemikalier som används av allmänheten,

6) kemikalie för vilken exportanmälan ska ske: kemikalie som i gemenskapen är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner inom minst en kategori eller underkategori eller kemikalie förtecknad i del 1 i bilaga I som omfattas av PIC-förfarandet,

7) kemikalie för vilken PIC-anmälan ska ske: kemikalie som i gemenskapen eller i en medlemsstat är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner inom minst en kategori; kemikalier som i gemenskapen är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner inom en eller flera kategorier anges i del 2 i bilaga I,

8) kemikalie som omfattas av PIC-förfarandet: kemikalie som anges i bilaga III till konventionen och del 3 i bilaga I till denna förordning,

9) kemikalie som är förbjuden: antingen

a) en kemikalie vars användning har förbjudits genom en slutlig lagstiftningsåtgärd på gemenskapsnivå inom en eller flera kategorier eller underkategorier i syfte att skydda människors hälsa eller miljön, eller

b) en kemikalie som inte har godkänts för första användning eller som har dragits tillbaka av industrin, antingen från gemenskapsmarknaden eller från vidare behandling i ett anmälnings-, registrerings- eller godkännandeförfarande, och där det visats att det finns skäl att hysa farhågor beträffande kemikaliens inverkan på människors hälsa eller miljön,

10) kemikalie som är underkastad stränga restriktioner:

a) en kemikalie som, vad nästan all användning beträffar, inom en eller flera kategorier eller underkategorier har förbjudits genom en slutlig lagstiftningsåtgärd på gemenskapsnivå i syfte att skydda människors hälsa eller miljön, men som fortfarande får användas för bestämda ändamål, eller

b) en kemikalie som, vad nästan all användning beträffar, inte har godkänts eller som har dragits tillbaka av industrin, antingen från gemenskapsmarknaden eller från vidare behandling i ett anmälnings-, registrerings- eller godkännandeförfarande, och där det visats att det finns skäl att hysa farhågor beträffande kemikaliens inverkan på människors hälsa eller miljön,

11) kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner i en medlemsstat: kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner genom en slutlig nationell lagstiftningsåtgärd i en medlemsstat,

12) slutlig lagstiftningsåtgärd: lag eller annan författning vars syfte är att förbjuda en kemikalie eller underkasta den stränga restriktioner,

13) mycket farligt bekämpningsmedel: en kemikalie som beretts för användning som bekämpningsmedel och som vid användning ger upphov till allvarliga hälso- eller miljöeffekter som kan konstateras inom kort tid efter en enstaka eller mångfaldig exponering,

14) export:

a) slutlig eller temporär export av en kemikalie som omfattas av artikel 23.2 i fördraget, eller

b) återexport av en kemikalie som inte omfattas av artikel 23.2 i fördraget och som genomgår ett annat tullförfarande än gemenskapens externa transiteringsförfarande för befordran av varor genom gemenskapens tullområde,

15) import: fysiskt införande i gemenskapens tullområde av en kemikalie som genomgår ett annat tullförfarande än gemenskapens externa transiteringsförfarande för befordran av varor genom gemenskapens tullområde,

16) exportör: en fysisk eller juridisk person som är

a) den person på vars vägnar en tulldeklaration avges, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har kontrakt med mottagaren i en part eller i ett annat land, och som har befogenhet att besluta om utförsel av kemikalien ur gemenskapens tullområde,

b) den person som har befogenhet att besluta om utförsel av kemikalien ur gemenskapens tullområde, om inget exportavtal ingåtts eller om avtalsinnehavaren inte agerar för egen räkning, eller

c) den part i ett avtal som är etablerad i gemenskapen, när det avtal som exporten grundas på ger en person etablerad utanför gemenskapen förfoganderätten över kemikalien,

17) importör: fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för importen till gemenskapens tullområde är kemikaliens mottagare,

18) konventionspart eller part: stat eller regional organisation för ekonomisk integration som har förbundit sig att efterleva konventionen och för vilken konventionen har trätt i kraft,

19) annat land: land som inte är part.

Artikel 4

Utsedda nationella myndigheter

Varje medlemsstat ska utse den eller de myndigheter, nedan kallade utsedd nationell myndighet eller utsedda nationella myndigheter, som ska utföra de administrativa uppgifter som föreskrivs i denna förordning, om den inte redan har gjort detta innan denna förordning träder i kraft.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka myndigheter som utsetts senast den 1 november 2008.

Artikel 5

Gemenskapens deltagande i konventionen

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska gemensamt ansvara för gemenskapens deltagande i konventionen, särskilt när det gäller tekniskt bistånd, informationsutbyte och frågor som gäller deltagande i underställda organ, omröstning och tvistlösning.

2.  När det gäller gemenskapens deltagande i konventionen ska kommissionen, för konventionens administrativa funktioner i samband med PIC-förfarandet och exportanmälningar, agera som gemensam utsedd myndighet som företrädare för och i nära samarbete och samråd med medlemsstaternas samtliga utsedda nationella myndigheter.

Kommissionen ska särskilt ha ansvaret för

a) överlämnandet av exportanmälningar till parterna och andra länder i enlighet med artikel 7,

b) inlämnandet av anmälningar till konventionssekretariatet, nedan kallat sekretariatet, om relevanta slutliga lagstiftningsåtgärder angående kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske i enlighet med artikel 10,

c) överlämnandet av information om andra slutliga lagstiftningsåtgärder angående kemikalier för vilka PIC-anmälan inte ska ske i enlighet med artikel 11,

d) mottagandet av allmän information från sekretariatet.

Kommissionen ska även, i enlighet med artikel 12, översända gemenskapens importsvar rörande kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet till sekretariatet.

Dessutom ska kommissionen samordna gemenskapens arbete i alla tekniska frågor som rör följande:

a) Konventionen.

b) Förberedelserna inför den partskonferens som inrättas genom artikel 18 i konventionen.

c) Granskningskommittén för kemikalier som har inrättats i enlighet med artikel 18.6 i konventionen.

d) Andra underställda organ.

Ett nätverk med rapportörer från medlemsstaterna ska inrättas för att i förekommande fall utarbeta tekniska dokument, t.ex. de riktlinjer för beslut som avses i artikel 7.3 i konventionen.

3.  Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att gemenskapen ska företrädas på ett lämpligt sätt i de olika organ som arbetar med konventionens tillämpning.

Artikel 6

Kemikalier för vilka exportanmälan ska ske, kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske och kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet

1.  De kemikalier som omfattas av förordningens bestämmelser om exportanmälan, PIC-anmälan och PIC-förfarandet ska anges i bilaga I.

2.  Kemikalierna i bilaga I ska ingå i en eller flera av de tre grupper av kemikalier som anges i delarna 1, 2 och 3 i bilaga I.

För kemikalier som förtecknas i del 1 i bilaga I ska exportanmälan ske i enlighet med artikel 7, med detaljerade identifikationsuppgifter för ämnet, detaljerade uppgifter om vilken kategori eller underkategori för användning som restriktionerna gäller, vilken typ av restriktion det rör sig om samt annan lämplig information, särskilt eventuella undantag från kravet på exportanmälan.

För kemikalier som förtecknas i del 2 i bilaga I ska utöver exportanmälan i artikel 7 även PIC-anmälan i enlighet med artikel 10 ske, med angivande av detaljerade identifikationsuppgifter för ämnet och detaljerade uppgifter om kategori för användning.

För kemikalier som förtecknas i del 3 i bilaga I ska PIC-förfarandet tillämpas med angivande av kategori för användning och annan lämplig information, särskilt eventuella krav på exportanmälan.

3.  De förteckningar som avses i punkt 2 ska göras tillgängliga för allmänheten på elektronisk väg.

Artikel 7

Exportanmälan till parter och andra länder

1.  Punkterna 2 till 8 ska tillämpas för ämnen som förtecknas i del 1 i bilaga I eller beredningar som innehåller de ämnena i en sådan koncentration att märkning skulle kunna krävas i enlighet med direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra ämnen förekommer.

2.  När en exportör ska exportera en kemikalie som avses i punkt 1 från gemenskapen till en part eller till ett annat land för första gången den dag kemikalien kom att omfattas av denna förordning eller senare, ska exportören senast 30 dagar före exporten anmäla detta till den utsedda nationella myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad. Därefter ska exportören senast 15 dagar före exporten anmäla den första exporten varje kalenderår av kemikalien till den utsedda nationella myndigheten. Anmälan ska uppfylla de krav som anges i bilaga II.

Den utsedda nationella myndigheten ska kontrollera att anmälan innehåller de uppgifter som anges i bilaga II, och snarast vidarebefordra den till kommissionen.

Kommissionen ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att den utsedda nationella myndigheten i den importerande parten eller den behöriga myndigheten i ett annat importerande land underrättas om den första planerade exporten av kemikalien minst 15 dagar i förväg och därefter före den första exporten av kemikalien varje kalenderår. Detta gäller oavsett hur kemikalien är tänkt att användas i den importerande parten eller i ett annat land.

Alla exportanmälningar ska registreras i kommissionens databas och tilldelas ett exportreferensnummer för identifikation, och en uppdaterad förteckning för varje kalenderår över berörda kemikalier och importerande parter och andra länder ska hållas tillgänglig för allmänheten, och på lämpligt sätt distribueras till medlemsstaternas utsedda nationella myndigheter.

3.  Kommissionen ska skicka en andra anmälan om den inte inom 30 dagar efter avsändandet av den första exportanmälan efter det att kemikalien förtecknats i del 1 i bilaga I har fått en bekräftelse från den importerande parten eller från annat land på att anmälan har mottagits. Kommissionen ska göra rimliga ansträngningar för att se till att den andra anmälan når den utsedda nationella myndigheten i den importerande parten eller den behöriga myndigheten i annat importerande land.

4.  En ny exportanmälan enligt punkt 2 ska lämnas för export som sker efter ändringar av gemenskapslagstiftning om saluföring, användning eller märkning av de berörda ämnena, samt när den aktuella beredningens sammansättning har ändrats på ett sådant sätt att beredningens märkning ändras. Den nya anmälan ska uppfylla kraven i bilaga II, och det ska framgå att det är en ändring av en tidigare anmälan.

5.  Den utsedda nationella myndigheten i den exporterande medlemsstaten får i samråd med kommissionen helt eller delvis medge undantag från kraven i punkterna 2, 3 och 4 om exporten av en kemikalie sammanhänger med en nödsituation där varje dröjsmål kan äventyra människors hälsa eller miljön i den importerande parten eller ett annat land.

6.  De skyldigheter som anges i punkterna 2, 3 och 4 ska upphöra när

a) kemikalien har blivit en kemikalie som omfattas av PIC-förfarandet,

b) det importerande landet, som är part i konventionen, har lämnat ett svar i enlighet med artikel 10.2 i konventionen till sekretariatet om huruvida landet kommer att godkänna import av kemikalien eller ej, och

c) kommissionen har informerats av sekretariatet om svaret och vidarebefordrat det till medlemsstaterna.

Första stycket ska inte tillämpas om det importerande landet, som är part i konventionen, t.ex. genom sitt importbeslut eller på annat sätt uttryckligen kräver att exporterande parter även fortsättningsvis gör exportanmälan.

De skyldigheter som anges i punkterna 2, 3 och 4 ska också upphöra när

a) den utsedda nationella myndigheten i den importerande parten eller den behöriga myndigheten i annat importerande land har gjort ett undantag från kravet att den ska underrättas innan kemikalien exporteras, och

b) kommissionen har fått denna information från sekretariatet eller den utsedda nationella myndigheten i den importerande parten eller den behöriga myndigheten i det andra importerande landet, och har vidarebefordrat informationen till medlemsstaterna och gjort den tillgänglig på Internet.

7.  Kommissionen, medlemsstaternas berörda utsedda nationella myndigheter och exportörerna ska på begäran ge importerande parter och andra länder tillgänglig kompletterande information om exporterade kemikalier.

8.  Medlemsstaterna får ta ut en administrativ avgift av exportörerna för exportanmälan och för varje begäran om uttryckligt medgivande, som ska motsvara vad det kostar medlemsstaten att utföra de uppgifter som föreskrivs i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel och i artikel 13.3, 13.6 och 13.7.

Artikel 8

Exportanmälan från parter och andra länder

1.  Exportanmälningar som kommissionen får från en parts utsedda nationella myndigheter eller från den behöriga myndigheten i ett annat land angående export till gemenskapen av kemikalier vars tillverkning, användning, hantering, förbrukning, transport eller försäljning är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner enligt partens eller det andra landets lagstiftning, ska finnas tillgängliga på elektronisk väg via kommissionens databas.

Kommissionen ska bekräfta mottagandet av den första exportanmälan för varje kemikalie från respektive part eller annat land.

De utsedda nationella myndigheterna i den medlemsstat som tar emot importen ska få en kopia av anmälan samtidigt med all tillgänglig information. Andra medlemsstater ska på begäran erhålla kopior.

2.  Om en medlemsstats utsedda nationella myndigheter tar emot en exportanmälan från en parts utsedda nationella myndigheter eller från behöriga myndigheter i ett annat land, direkt eller indirekt, ska anmälan och all tillgänglig information omedelbart vidarebefordras till kommissionen.

Artikel 9

Information om export och import av kemikalier

1.  En exportör av

 ämnen som förtecknas i bilaga I,

 beredningar som innehåller sådana ämnen i en koncentration som skulle kunna medföra krav på märkning i enlighet med direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra ämnen förekommer, eller

 varor som innehåller ämnen som förtecknas i delarna 2 och 3 i bilaga I i oreagerad form eller beredningar som innehåller sådana ämnen i en koncentration som skulle kunna medföra krav på märkning i enlighet med direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra ämnen förekommer

ska under det första kvartalet varje år informera den utsedda nationella myndigheten i sin medlemsstat om vilken kvantitet av kemikalien, som enskilt ämne och del av en beredning eller av en vara, som har levererats till varje part eller annat land under det föregående året. Informationen ska åtföljas av en förteckning med namn och adress över de importörer som kemikalierna skickades till under samma period. Informationen ska omfatta en separat förteckning av export som sker enligt artikel 13.7.

Importörer i gemenskapen ska tillhandahålla samma information för de kvantiteter som importeras till gemenskapen.

2.  På begäran av kommissionen eller av den utsedda nationella myndigheten i sin medlemsstat ska exportören eller importören tillhandahålla sådan ytterligare information om kemikalien som behövs för tillämpningen av denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska årligen tillhandahålla kommissionen samlad information i enlighet med bilaga III. Kommissionen ska sammanfatta den informationen på gemenskapsnivå och offentliggöra icke-konfidentiell information via sin databas på Internet.

Artikel 10

Anmälan om kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner enligt konventionen

1.  Kommissionen ska skriftligen underrätta sekretariatet om kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske.

2.  Kommissionen ska underrätta sekretariatet om nya kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske och som införs i del 2 i bilaga I. Anmälan ska ske så snart som möjligt efter det att en slutlig lagstiftningsåtgärd angående förbud eller stränga restriktioner för kemikalien har vidtagits på gemenskapsnivå, dock senast 90 dagar efter det att den slutliga lagstiftningsåtgärden måste börja tillämpas.

3.  Anmälan ska innehålla all den information som krävs enligt bilaga IV.

4.  Kommissionen ska vid fastställandet av prioriteringarna för anmälningarna beakta huruvida kemikalien redan är förtecknad i del 3 i bilaga I, i vilken utsträckning informationskraven i bilaga IV kan uppfyllas och hur allvarliga riskerna med kemikalien är, särskilt för utvecklingsländer.

Om det för en kemikalie enligt kriterierna ska ske en PIC-anmälan men informationen inte innehåller alla de uppgifter som anges i bilaga IV, ska kända exportörer och importörer på kommissionens begäran tillhandahålla all den relevanta information de har tillgång till, även information från nationella eller internationella program för kemikaliekontroll, inom 60 dagar efter det att begäran inkommit.

5.  Om en slutlig lagstiftningsåtgärd som anmälts i enlighet med punkterna 1 eller 2 ändras ska kommissionen skriftligen underrätta sekretariatet så snart som möjligt efter det att den nya slutliga lagstiftningsåtgärden antagits, dock senast 60 dagar efter det att den måste börja tillämpas.

Kommissionen ska tillhandahålla all relevant information som inte fanns tillgänglig när den ursprungliga anmälan i enlighet med punkterna 1 eller 2 gjordes.

6.  På begäran av en part eller av sekretariatet ska kommissionen i möjligaste mån tillhandahålla ytterligare information om kemikalien eller om den slutliga lagstiftningsåtgärden.

Medlemsstaterna ska på begäran bistå kommissionen i den utsträckning som behövs för att samla in den informationen.

7.  Kommissionen ska omedelbart till medlemsstaterna vidarebefordra information som den erhåller från sekretariatet om kemikalier som en annan part har anmält som förbjudna eller underkastade stränga restriktioner.

När det är lämpligt ska kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna bedöma behovet av att föreslå åtgärder på gemenskapsnivå för att undvika oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön i gemenskapen.

8.  När en medlemsstat vidtar nationella slutliga lagstiftningsåtgärder i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning för att förbjuda en kemikalie eller underkasta en kemikalie stränga restriktioner ska den tillhandahålla kommissionen relevant information. Kommissionen ska göra denna information tillgänglig för medlemsstaterna. Medlemsstaterna får inom fyra veckor efter det att denna information gjorts tillgänglig sända kommentarer om en eventuell PIC-anmälan, särskilt innehållande relevant information om hur kemikalien behandlas i deras nationella lagstiftning, till kommissionen och till den medlemsstat som har anmält den nationella slutliga lagstiftningsåtgärden. Efter det att kommentarerna behandlats ska den anmälande medlemsstaten informera kommissionen om huruvida kommissionen ska

 underrätta sekretariatet, i enlighet med denna artikel, eller

 tillhandahålla sekretariatet den informationen, i enlighet med artikel 11.

Artikel 11

Information som ska skickas till sekretariatet om kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner men för vilka PIC-anmälan inte ska ske

När en kemikalie förtecknas enbart i del 1 i bilaga I eller om en medlemsstat har lämnat sådan information som anges i artikel 10.8 andra strecksatsen ska kommissionen informera sekretariatet om de relevanta slutliga lagstiftningsåtgärderna, så att sekretariatet får möjlighet att sprida den informationen på lämpligt sätt till övriga parter i konventionen.

Artikel 12

Skyldigheter vid import av kemikalier

1.  Kommissionen ska till medlemsstaterna omedelbart vidarebefordra riktlinjer för beslut som den erhåller från sekretariatet.

Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2, besluta om framtida import till gemenskapen av den berörda kemikalien, i form av antingen ett slutligt eller ett interimistiskt importsvar på gemenskapens vägnar. Kommissionen ska därefter vidarebefordra beslutet till sekretariatet så snart som möjligt, dock senast nio månader efter den dag då sekretariatet skickat riktlinjerna för beslut.

Om det för en kemikalie införs ytterligare restriktioner i gemenskapslagstiftningen eller om restriktionerna ändras, ska kommissionen ändra importbeslutet i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2 och vidarebefordra det ändrade importbeslutet till sekretariatet.

2.  När det rör sig om en kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner av en eller flera medlemsstater ska kommissionen, på skriftlig begäran från medlemsstaten i fråga, ta hänsyn till denna information i sitt importbeslut.

3.  Ett importsvar enligt punkt 1 ska avse den eller de kategorier som anges för kemikalien i riktlinjerna för beslut.

4.  När kommissionen vidarebefordrar ett importbeslut till sekretariatet ska det åtföljas av en beskrivning av de lagar och administrativa bestämmelser som ligger till grund för det.

5.  De utsedda nationella myndigheterna i gemenskapen ska inom sina respektive ansvarsområden göra de importbeslut som avses i punkt 1 tillgängliga för berörda parter, i enlighet med de lagar och administrativa bestämmelser som gäller för myndigheten.

6.  När det är lämpligt ska kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna bedöma behovet av att föreslå åtgärder på gemenskapsnivå för att undvika oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön i gemenskapen, med beaktande av informationen i riktlinjerna för beslut.

Artikel 13

Andra skyldigheter vid export av kemikalier än exportanmälningsplikten

1.  När kommissionen från sekretariatet får information i form av cirkulär eller på annat sätt om kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet och om importerande parters beslut om importvillkor för dessa kemikalier, ska kommissionen omedelbart vidarebefordra informationen till medlemsstaterna och europeiska branschorganisationer. Kommissionen ska också till medlemsstaterna omedelbart vidarebefordra information om fall där svar i enlighet med artikel 10.2 i konventionen inte har lämnats. Varje importbeslut ska tilldelas ett referensnummer med hänvisning till importbeslutet för identifikation, och kommissionen ska hålla alla uppgifter om dessa beslut tillgängliga i sin databas, vilken ska vara tillgänglig via Internet, och ge informationen till den som begär det.

2.  Kommissionen ska tilldela var och en av de kemikalier som anges i bilaga I ett klassificeringsnummer i Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur. Dessa nummer ska vid behov anpassas till ändringar beträffande de berörda kemikalierna i Harmoniserade systemets nomenklatur (Världstullorganisationen) eller i kombinerade nomenklaturen (Europeiska gemenskapen).

3.  Medlemsstaterna ska vidarebefordra de svar de får från kommissionen enligt punkt 1 till dem som berörs inom medlemsstatens jurisdiktion.

4.  Exportörerna ska följa besluten i importsvaren senast sex månader efter det att sekretariatet först har informerat kommissionen om svaret i enlighet med punkt 1.

5.  Kommissionen och medlemsstaterna ska på begäran och på lämpligt sätt ge råd till importerande parter och bistå dem med att skaffa ytterligare information som kan hjälpa dem att lämna ett svar till sekretariatet beträffande import av en bestämd kemikalie.

6.  Kemikalier som förtecknas i del 2 eller 3 i bilaga I eller beredningar som innehåller sådana ämnen i en koncentration som skulle kunna medföra krav på märkning i enlighet med direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra ämnen förekommer, får bara exporteras

a) om exportören har sökt och erhållit ett uttryckligt medgivande för import genom den utsedda nationella myndigheten i sitt land i samråd med kommissionen och den utsedda nationella myndigheten i den importerande parten eller behörig myndighet i annat importerande land, eller

b) om det, i fråga om kemikalier som förtecknas i del 3 i bilaga I, anges i det senaste cirkuläret som sekretariatet gett ut i enlighet med punkt 1 att den importerande parten har gett sitt medgivande till importen.

När det gäller kemikalier som förtecknas i del 2 i bilaga I och som ska exporteras till OECD-länder, får exportörens utsedda nationella myndighet, i samråd med kommissionen och från fall till fall, besluta att inget uttryckligt medgivande krävs om kemikalien vid import till OECD-landet i fråga är licenserad, registrerad eller tillåten i det OECD-landet.

När uttryckligt medgivande har sökts i enlighet med led a och kommissionen eller exportörens utsedda nationella myndighet inte har erhållit något svar på sin förfrågan inom 30 dagar, ska kommissionen skicka en påminnelse. Om det efter ytterligare 30 dagar fortfarande inte har kommit in något svar, får kommissionen vid behov skicka ytterligare påminnelser.

7.  När det gäller kemikalier som förtecknas i del 2 eller 3 i bilaga I får exportörens utsedda nationella myndighet, i samråd med kommissionen och från fall till fall, besluta att exporten får fortsätta om, efter det att alla skäliga ansträngningar gjorts, inget svar på ett sökt uttryckligt medgivande i enlighet med punkt 6 a har mottagits inom 60 dagar och om det finns bevis från officiella källor i den importerande parten eller det andra landet att kemikalien är licenserad, registrerad eller tillåten.

Då beslut fattas om export av kemikalier som förtecknas i del 3 i bilaga I ska den utsedda nationella myndigheten i samråd med kommissionen beakta den effekt som användningen av kemikalien i den importerande parten eller i annat land kan ha på människors hälsa eller miljön.

8.  Kommissionen ska i samråd med de berörda medlemsstaterna regelbundet se över giltigheten hos varje uttryckligt medgivande som erhållits i enlighet med punkt 6 a eller undantag som beviljats i enlighet med punkt 7 på följande sätt:

a) För varje uttryckligt medgivande som erhållits i enlighet med punkt 6 a ska ett nytt uttryckligt medgivande krävas innan det tredje kalenderåret efter det att medgivandet gavs löper ut, såvida inget annat anges i villkoren för medgivandet.

b) Varje undantag som beviljats i enlighet med punkt 7 ska gälla i högst tolv månader om inget svar under tiden har mottagits på en begäran; när den tidsfristen löper ut ska uttryckligt medgivande krävas.

I fall som omfattas av led a i denna punkt får emellertid exporten, i väntan på ett svar på en ny begäran om uttryckligt medgivande, fortsätta efter det att tidsfristen i fråga har löpt ut i ytterligare tolv månader.

En ny begäran ska alltid gå via kommissionen.

9.  Kommissionen ska i sin databas alltid registrera en begäran om uttryckligt medgivande, de svar som inkommer och de undantag som beviljas. Varje uttryckligt medgivande som erhållits respektive undantag som beviljats ska tilldelas ett referensnummer för uttryckligt medgivande och ska förtecknas tillsammans med all relevant information om villkor, giltighetsdatum etc. Uppgifter som inte är konfidentiella ska göras tillgängliga för allmänheten på Internet.

10.  Kemikalier får inte exporteras senare än sex månader före sista förbrukningsdag, där sådan anges eller kan härledas från tillverkningsdagen, såvida inte detta är ogenomförbart på grund av kemikaliens egenskaper. Exportörer av bekämpningsmedel ska minimera risken för att oanvändbara lager av utgångna produkter skapas genom att förpacka bekämpningsmedlet i behållare av optimal storlek och på ett optimalt sätt.

11.  Exportörer av bekämpningsmedel ska även se till att märkningen innehåller särskild information om lagring och lagringsstabilitet vid de klimatförhållanden som råder i den importerande parten eller i annat land. De ska vidare se till att exporterade bekämpningsmedel uppfyller gemenskapslagstiftningens renhetsspecifikationer.

Artikel 14

Export av vissa kemikalier och varor som innehåller kemikalier

1.  Varor som innehåller ämnen som förtecknas i delarna 2 och 3 i bilaga I i oreagerad form eller beredningar som innehåller de ämnena i en sådan koncentration att märkning skulle kunna krävas i enlighet med direktiv 1999/45/EG oberoende av om andra ämnen förekommer, ska omfattas av exportanmälningsförfarandet i artikel 7.

2.  Kemikalier och varor som anges i bilaga V och vars användning är förbjuden i gemenskapen av hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön får inte exporteras.

Artikel 15

Information om transitering

1.  Konventionsparter som begär information om transitering av kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet ska, tillsammans med den information som konventionsparter har begärt genom sekretariatet, förtecknas i bilaga VI.

2.  När en kemikalie som förtecknas i del 3 i bilaga I ska transporteras genom en i bilaga VI angiven konventionsparts territorium, ska exportören i möjligaste mån tillhandahålla den utsedda nationella myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad den information som konventionsparterna enligt bilaga VI begär, vilket ska göras senast 30 dagar före den första transiteringen och senast åtta dagar före varje följande transitering.

3.  Den utsedda nationella myndigheten i medlemsstaten ska till kommissionen vidarebefordra den information som exportören tillhandahållit i enlighet med punkt 2 tillsammans med all tillgänglig ytterligare information.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra den information som erhållits i enlighet med punkt 3 till den utsedda nationella myndigheten i den konventionspart som begärt informationen tillsammans med all tillgänglig ytterligare information senast 15 dagar före den första transiteringen och före varje följande transitering.

Artikel 16

Information som ska åtfölja exporterade kemikalier

1.  Kemikalier som är avsedda för export ska omfattas av de bestämmelser om förpackning och märkning som fastställts i eller följer av direktiv 67/548/EEG, direktiv 1999/45/EG, direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG, och annan särskild gemenskapslagstiftning.

Det första stycket påverkar dock inte tillämpningen av den importerande partens eller ett annat lands särskilda krav med beaktande av internationella standarder.

2.  Sista förbrukningsdag och tillverkningsdatum ska i lämpliga fall anges på märkningen av de kemikalier som avses i punkt 1 eller som anges i bilaga I, och vid behov ska sista förbrukningsdag anges för olika klimatzoner.

3.  De kemikalier som avses i punkt 1 ska vid export åtföljas av ett säkerhetsdatablad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (23). Exportören ska skicka säkerhetsdatabladet till alla importörer.

4.  Informationen på märkningen och i säkerhetsdatabladet ska i möjligaste mån lämnas på de officiella språken eller på ett eller flera av de viktigaste språken i destinationslandet eller i det område där kemikalien är avsedd att användas.

Artikel 17

Skyldigheter för medlemsstaternas myndigheter och för exportörer beträffande kontroll av import och export

1.  Varje medlemsstat ska utse myndigheter, till exempel tullmyndigheter, som ska vara ansvariga för kontrollen av import och export av de kemikalier som förtecknas i bilaga I, om den inte redan har gjort detta innan denna förordning har trätt i kraft.

Kommissionen och medlemsstaterna ska arbeta målinriktat och samordnat när de kontrollerar att exportörerna följer bestämmelserna i denna förordning.

De rapporter om tillämpningen av förfarandena som medlemsstaterna ska lämna enligt artikel 21.1 ska innehålla närmare uppgifter om den verksamhet som medlemsstaternas myndigheter utför i detta avseende.

2.  Exportörerna ska i den exportdeklaration (fält 44 i de administrativa enhetsdokumenten eller motsvarande uppgift i en elektronisk exportdeklaration) som avses i artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (24) ange de tillämpliga referensnummer som avses i artikel 7.2 eller artikel 13.1 eller 13.9 i den här förordningen, och bekräfta att de fullgör de skyldigheter som avses där.

Artikel 18

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att förordningen tillämpas korrekt. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om dessa åtgärder senast den 1 augusti 2009 om de inte redan har gjort det innan denna förordning träder i kraft. De ska också informera kommissionen om ytterligare ändringar så snart som möjligt efter det att de antagits.

Medlemsstaterna ska på begäran göra all information om sanktioner tillgänglig.

Artikel 19

Informationsutbyte

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska vid behov underlätta tillhandahållande av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av denna förordning, inbegripet information om toxikologi, ekotoxikologi och säkerhet.

Kommissionen ska, vid behov med stöd av medlemsstaterna, i förekommande fall se till att

a) offentlig information om lagstiftningsåtgärder som berör konventionens syften tillhandahålls, och

b) parter och andra länder tillhandahålls information, direkt eller via sekretariatet, om sådana åtgärder som avsevärt begränsar en eller flera användningar av en kemikalie.

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska komma överens om hur konfidentiell information som erhållits från en part eller annat land ska skyddas.

3.  När det gäller informationsflödet enligt denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (25), ska åtminstone följande information inte betraktas som konfidentiell:

a) Information som anges i bilagorna II och IV.

b) Information som förekommer i de säkerhetsdatablad som avses i artikel 16.3.

c) Sista förbrukningsdag för en kemikalie.

d) Tillverkningsdatum för en kemikalie.

e) Information om säkerhetsåtgärder, inbegripet riskklassificering, risktyp och säkerhetsråd.

f) Sammanfattande resultat av toxikologiska och ekotoxikologiska tester.

g) Information om hur kemikalieförpackningar ska hanteras efter det att de tömts på sitt innehåll.

Kommissionen ska regelbundet göra en sammanställning av den överförda informationen utifrån medlemsstaternas bidrag.

Artikel 20

Tekniskt bistånd

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaternas utsedda nationella myndigheter, med beaktande av särskilt de behov som utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi har, främja tekniskt bistånd, bl.a. i form av utbildning, för utveckling av den infrastruktur, kapacitet och sakkunskap som krävs för att kunna hantera kemikalier korrekt under kemikaliens hela livscykel.

Tekniskt bistånd ska främjas för att ge dessa länder möjlighet att tillämpa konventionen, särskilt genom tillhandahållande av teknisk information om kemikalier, främjande av expertutbyte, stöd till inrättande eller drift av utsedda nationella myndigheter samt tillhandahållande av teknisk expertis för identifiering av farliga beredningar av bekämpningsmedel och för utarbetande av anmälningar till sekretariatet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska delta aktivt i det informationsnätverk för kapacitetsuppbyggnad som inrättats av Mellanstatligt forum för kemikaliesäkerhet, genom att tillhandahålla information om de projekt de stöder eller finansierar i syfte att förbättra kemikaliehanteringen i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi.

Kommissionen och medlemsstaterna ska också överväga att stödja icke-statliga organisationer.

Artikel 21

Övervakning och rapportering

1.  Medlemsstaterna ska regelbundet informera kommissionen om tillämpningen av de förfaranden som anges i denna förordning, däribland tullkontroller, överträdelser, sanktioner och avhjälpande insatser.

2.  Kommissionen ska regelbundet sammanställa en rapport om fullgörandet av de uppgifter som kommissionen enligt denna förordning ansvarar för och ska införliva den i en sammanfattande rapport tillsammans med en sammanställning av den information från medlemsstaterna som avses i punkt 1. En sammanfattning av rapporten ska offentliggöras på Internet och vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.

3.  När det gäller den information som lämnas enligt punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna och kommissionen iaktta de skyldigheter som gäller för skyddet av konfidentiella data och äganderätten.

Artikel 22

Uppdatering av bilagorna

1.  Kommissionen ska minst en gång om året se över kemikalieförteckningen i bilaga I med beaktande av utvecklingen i gemenskapslagstiftningen och enligt konventionen.

2.  Vid bedömningen av huruvida en slutlig lagstiftningsåtgärd på gemenskapsnivå utgör ett förbud eller en sträng restriktion ska åtgärdens konsekvenser bedömas med utgångspunkt i underkategorierna till kategorierna bekämpningsmedel och industrikemikalier. Om den slutliga lagstiftningsåtgärden innebär ett förbud eller stränga restriktioner för användningen av en kemikalie inom någon av underkategorierna ska kemikalien förtecknas i del 1 i bilaga I.

Vid bedömningen av huruvida en slutlig lagstiftningsåtgärd på gemenskapsnivå utgör ett förbud eller en sträng restriktion så att det för en kemikalie ska ske en PIC-anmälan i enlighet med artikel 10, ska åtgärdens konsekvenser bedömas med utgångspunkt i kategorierna bekämpningsmedel och industrikemikalier. Om den slutliga lagstiftningsåtgärden innebär ett förbud eller stränga restriktioner för en kemikalie inom någon av kategorierna ska kemikalien även förtecknas i del 2 i bilaga I.

3.  Beslut om att en kemikalie ska förtecknas i bilaga I, eller om att det föreligger behov av att ändra befintliga uppgifter om kemikalien i bilagan, ska fattas utan onödigt dröjsmål.

4.  Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3:

a) Åtgärder för att inkludera en kemikalie i del 1 eller 2 i bilaga I i enlighet med punkt 2 med anledning av slutliga lagstiftningsåtgärder på gemenskapsnivå.

b) Åtgärder för att inkludera en kemikalie som omfattas av förordning (EG) nr 850/2004 i del 1 i bilaga V.

c) Andra åtgärder för att ändra bilaga I, inbegripet ändringar av uppgifter i bilagan.

d) Åtgärder för att inkludera en kemikalie som redan omfattas av exportförbud på gemenskapsnivå i del 2 i bilaga V.

e) Åtgärder för att ändra bilagorna II, III, IV och VI.

f) Åtgärder för att ändra uppgifterna i bilaga V.

Artikel 23

Tekniska riktlinjer

Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2 utarbeta tekniska riktlinjer för att underlätta den praktiska tillämpningen av den här förordningen.

Dessa tekniska riktlinjer ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 24

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 25

Hänvisningar till förordning (EG) nr 304/2003

Hänvisningar till förordning (EG) nr 304/2003 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17.2 ska emellertid tillämpas från och med den 1 november 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER KEMIKALIER

(enligt artikel 6)

DEL 1

Kemikalier för vilka exportanmälan ska ske

(enligt artikel 7)

Om en kemikalie som anges i denna del av bilagan också omfattas av PIC-förfarandet behöver någon exportanmälan i enlighet med artikel 7.2, 7.3 och 7.4 inte göras om de krav som anges i artikel 7.6 b och c är uppfyllda. Dessa kemikalier markeras i förteckningen med #, och förtecknas för enkelhetens skull även i del 3.

Det bör även noteras att kemikalier som är upptagna i denna del av bilagan och för vilka PIC-anmälan ska göras på grund av arten av gemenskapens slutliga lagstiftningsåtgärd också finns upptagna i del 2 i denna bilaga. Sådana kemikalier markeras med ett +-tecken i nedanstående förteckning.

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Underkategori (1)

Begränsningar för användning (2)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

1,1,1-Trikloretan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-Dibrometan (etylendibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

1,2-Dikloretan (etylendiklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

 

i(2)

b

 

Cis- 1,3-Diklorpropen (cis) ((1Z)-1,3-diklorprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M1

1,3-diklorpropen (4)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

▾B

2-Aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftylamin (naftalen-2-amin) och salter därav +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 med flera

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 med flera

2921 45 00

i(1)

b

 
 

i(2)

b

 

▾M2

2-Naftyloxiättiksyra

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

▾B

2,4,5-T samt salter och estrar därav #

93-76-5 med flera

202-273-3, med flera

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

4-Aminobifenyl (bifenyl-4-amin) och salter därav +

92-67-1, 2113-61-3 med flera

202-177-1 med flera

2921 49 80,

i(1)

b

 
 

i(2)

b

 

4-Nitrobifenyl +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 
 

i(2)

b

 

Acefat +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklor +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametryn

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M2

Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M2

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▾B

Arsenikföreningar

   

p(2)

sr

 

Asbestfibrer +:

1332-21-4 med flera

    

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Krokidolit #

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosit #

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofyllit #

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolit #

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolit #

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Krysotil +

12001-29-5 eller 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

▾M2

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

▾B

Azinfosetyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinfosmetyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

▾M1

Benfurakarb

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

▾B

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Bensen (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Bensidin och salter därav +

Derivat av bensidin +

92-87-5, 36341-27-2 med flera

-

202-199-1, 252-984-8 med flera

-

2921 59 90

i(1)-i(2)

i(2)

sr-b

b

 

Binapakryl #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

▾M2

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

▾B

Kadmium och kadmiumföreningar

7440-43-9 med flera

231-152-8 med flera

8107

3206 49 30 med flera

i(1)

sr

 

Kadusafos +

95465-99-9

finns inte

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Karbaryl +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Karbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Koltetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klordekon

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr

 

Klordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Klorfenapyr +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorbensilat #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreosot och kreosotliknande ämnen

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

   
 

61789-28-4

263-047-8

    
 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

   
 

90640-84-9

292-605-3

    
 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 
 

90640-80-5

292-602-7

    
 

65996-85-2

266-019-3

    
 

8021-39-4

232-419-1

    
 

122384-78-5

310-191-5

    

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cyanazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cyhalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (dibutyltennväteborat/-dioxastannaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

▾M2

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▾B

Dikofol innehållande < 78 % p, p’-dikofol eller 1 g/kg DDT och DDT-liknande föreningar +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamid +

87674-68-8

finns inte

2934 99 90

p(1)

b

 

▾M2

Dinikonazol-M

83657-18-5

finns inte

2933 99 80

p(1)

b

 

▾B

Dinitro-o-kresol (DNOC) och dess salter (t.ex. ammoniumsalt, kaliumsalt och natriumsalt) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb samt salter och estrar av dinoseb #

88-85-7

med flera

201-861-7

med flera

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M1 —————

▾B

Pulverberedningar som innehåller en kombination av:

  

3808 99 90

  

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

minst 7 % benomyl,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

minst 10 % karbofuran,

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

och minst 15 % tiram #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

   

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etylenoxid (Oxiran) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

▾M1

Fenarimol +

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

▾B

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentinacetat +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentinhydroxid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoracetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M2

Flurprimidol

56425-91-3

finns inte

2933 59 95

p(1)

b

 

▾B

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Haloxyfop-R +

95977-29-0

finns inte

2933 39 99

p(1)

b

 

(Haloxyfop-P-metylester)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

   

HCH/Hexaklorocyclohexan (blandade isomerer) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Hexakloretan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Lindan (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

a)  Maleinhydrazid och salter därav, utom kolin-, kalium- och natriumsalter

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)  Kolin-, kalium- och natriumsalter av maleinhydrazid innehållande mer än 1 mg/kg fri hydrazin utryckt på basis av syraekvivalenten

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

   

Kvicksilverföreningar, inbegripet oorganiska och alkyl-, alkyloxyalkyl- samt arylkvicksilverföreningar #

10112-91-1, 21908-53-2 med flera

233-307-5, 244-654-7 med flera

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

▾M1

Metamidofos (5) +

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

▾B

Metamidofos (Lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 600 g aktiv substans/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M1

Metomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 85

p(1)-p(2)

b–b

 

▾B

Metylparation + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Metyldibromdifenylmetan

Handelsnamn: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Metyldiklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 121 eller Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Metyltetraklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

▾M2

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

▾B

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonylfenol C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (nonylfenol),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 
 

84852-15-3 (4-nonylfenol, grenad),

284-325-5

    
 

11066-49-2 (isononylfenol),

234-284-4

    
 

90481-04-2, (nonylfenol, grenad),

291-844-0

    
 

104-40-5 (p-nonylfenol) med flera

203-199-4 med flera

    

Nonylfenoletoxilat (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 med flera

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

sr

b-b

 

Oktabromdifenyleter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxydemetonmetyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

▾M1

Paraquat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

▾B

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentabromdifenyleter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr

 

Pentaklorfenol samt salter och estrar därav #

87-86-5 med flera

201-778-6 med flera

2908 11 00

2908 19 00 med flera

p(1)-p(2)

b-sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Perfluoroktansulfonat

1763-23-1

finns inte

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

   

C8F17SO2X

med flera

 

med flera

   

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid och andra derivat, även polymerer) + (a)

      

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidon (lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 1 000 g aktiv substans/l) #

13171-21-6 (blandning, (E)&(Z) isomerer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

 

23783-98-4 ((Z)-isomer)

     
 

297-99-4 ((Z)-isomer)

     

Polybromerade bifenyler (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 med flera

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 med flera

i(1)

sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Polyklorerade terfenyler (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

▾M1

Procymidon +

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

▾M2

Propaklor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

▾B

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Pyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scillirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

▾M2

Simazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

▾B

Stryknin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetylbly #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int

Tetrametylbly #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int

Talliumsulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiocyclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

▾M1

Tolylfluanid +

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

▾B

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M2

Alla tributyltennföreningar, däribland:

  

2931 00 95

p(2)

b

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Tributyltennoxid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributyltennfluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributyltennmetakrylat

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributyltennbensoat

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributyltennklorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributyltennlinoleat

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributyltennaftenat

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

▾B

Triklorfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M2

Tricyklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

▾B

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▾M1

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

▾M2

Andra tritennorganiska föreningar än tributyltennföreningar +

2931 00 95

med flera

p(2) i(2)

sr sr

 

▾B

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Se PIC-cirkuläret på www.pic.int/

Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid (1,1’,1”-fosforyltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 eller 3824 90 97

p(1)

b

 

(1)   Underkategori: p(1) – bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel, p(2) – andra bekämpningsmedel, inbegripet biocider; i(1) – industrikemikalier för yrkesbruk och i(2) – industrikemikalier för användning av allmänheten.

(2)   Begränsningar av användningen: sr – stränga restriktioner, b – förbud (för denna underkategori) enligt gemenskapslagstiftningen.

(3)   Med undantag för motorbränslen som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58). Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)   Denna post påverkar inte den befintliga posten för cis-1,3-Dikloropropen (cis) (CAS-nr 10061-01-5).

(5)   Denna post påverkar inte den befintliga posten för lösliga vätskeberedningar av metamidofos, vilka överskrider 600 g aktiv substans/l.

CAS-nr = nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

# Kemikalie som helt eller delvis omfattas av PIC-förfarandet.

+ Kemikalie för vilken PIC-anmälan ska ske.

(a) Ska gälla från och med den 27 juni 2008.

DEL 2

Kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske

(enligt artikel 10)

I förteckningen anges de kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske. Generellt sett anges inte kemikalier som redan omfattas av PIC-förfarandet. Dessa kemikalier anges i del 3.

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Kategori (1)

Begränsningar för användning (2)

2-Naftylamin (naftalen-2-amin) och salter därav

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 med flera

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 med flera

2921 45 00

i

b

4-Aminobifenyl (bifenyl-4-amin) och salter därav

92-67-1, 2113-61-3 med flera

202-177-1 med flera

2921 49 80

i

b

4-Nitrobifenyl

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

▾M2

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

▾M2

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

▾B

Asbestfibrer: Krysotil

12001-29-5 eller 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

▾M2

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

▾M1

Azinfosmetyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

▾B

Bensidin och salter därav

92-87-5, 36341-27-2 med flera

202-199-1, 252-984-8 med flera

2921 59 90

i

sr

 

   

Derivat av bensidin

     

▾M2

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

▾M1 —————

▾B

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

▾M1 —————

▾B

Klorfenapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

▾M1

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

▾M2

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

▾B

Dikofol innehållande < 78 % p, p’-dikofol eller 1 g/kg DDT och DDT-liknande föreningar

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

finns inte

2934 99 90

p

b

▾M2

Dinikonazol-M

83657-18-5

finns inte

2933 99 80

p

b

▾B

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

▾M1

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

▾B

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentinacetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

▾M2

Flurprimidol

56425-91-3

finns inte

2933 59 95

p

b

▾M1 —————

▾M1

Metamidofos (3)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

▾B

Metylparation #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Metyldibromdifenylmetan

Handelsnamn: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Metyldiklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 121 eller Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Metyltetraklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

▾M2

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

▾B

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonylfenol),

246-672-0,

2907 13 00

i

sr

 

84852-15-3 (4-nonylfenol, grenad),

284-325-5

   
 

11066-49-2 (isononylfenol),

234-284-4

   
 

90481-04-2, (nonylfenol, grenad),

291-844-0

   
 

104-40-5 (p-nonylfenol) med flera

203-199-4 med flera

   

Nonylfenoletoxilat (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 med flera

 

3402 13 00

i

p

sr

b

Oktabromdifenyleter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oxydemetonmetyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

▾M1

Paraquat

1910-42-5

217-615-7

2933 39 99

p

b

▾B

Pentabromdifenyleter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr

Perfluoroktansulfonat

1763-23-1

finns inte

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid och andra derivat, även polymerer)

2795-39-3

med flera

 

2904 90 20

med flera

  

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

▾M1

Procymidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

▾M2

Propaklor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

▾B

Pyrazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

▾M2

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

▾B

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

▾M1

Tolylfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

▾B

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

▾M2

Andra tritennorganiska föreningar än tributyltennföreningar

2931 00 95

med flera

p

sr

▾M1

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

▾B

(1)   Kategori: p – bekämpningsmedel, i – industrikemikalier

(2)   Begränsningar av användningen: sr – stränga restriktioner, b – förbud (för denna kategori)

(3)   Denna post påverkar inte den befintliga posten i bilaga I del 3 för lösliga vätskeberedningar av metamidofos, vilka överskrider 600 g aktiv substans/l.

CAS-nr = nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

# Kemikalie som helt eller delvis omfattas av det internationella PIC-förfarandet.

DEL 3

Kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet enligt Rotterdamkonventionen

(enligt artiklarna 12 och 13)

(Kategoriangivelserna är desamma som i konventionen)

Kemikalie

Relevanta CAS-nr

HS-nr

Rent ämne

HS-nr

Blandningar, beredningar som innehåller ämnet

Kategori

2,4,5-T samt salter och estrar därav

93-76-5 #

2918.91

3808.50

Bekämpningsmedel

Aldrin (1)

309-00-2

2903.52

3808.50

Bekämpningsmedel

Binapakryl

485-31-4

2916.19

3808.50

Bekämpningsmedel

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Bekämpningsmedel

Klordan (1)

57-74-9

2903.52

3808.50

Bekämpningsmedel

Klordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Bekämpningsmedel

Klorbensilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Bekämpningsmedel

DDT (1)

50-29-3

2903.62

3808.50

Bekämpningsmedel

Dieldrin (1)

60-57-1

2910.40

3808.50

Bekämpningsmedel

Dinitro-o-kresol (DNOC) och salter därav (t.ex. ammoniumsalt, kaliumsalt och natriumsalt)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Bekämpningsmedel

Dinoseb samt salter och estrar av dinoseb

88-85-7 #

2908.91

3808.50

Bekämpningsmedel

1,2-dibrometan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Bekämpningsmedel

Etylendiklorid (1,2-dikloretan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Bekämpningsmedel

Etylenoxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Bekämpningsmedel

Fluoracetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Bekämpningsmedel

HCH (blandade isomerer)

608-73-1

2903.51

3808.50

Bekämpningsmedel

Heptaklor (1)

76-44-8

2903.52

3808.50

Bekämpningsmedel

Hexaklorbensen (1)

118-74-1

2903.62

3808.50

Bekämpningsmedel

Lindan

58-89-9

2903.51

3808.50

Bekämpningsmedel

Kvicksilverföreningar, inbegripet oorganiska kvicksilverföreningar och alkyl-, alkyloxyalkyl- samt arylkvicksilverföreningar

10112-91-1, 21908-53-2 med flera

Se även:

http://pic.int/

2852.00

3808.50

Bekämpningsmedel

Monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Bekämpningsmedel

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Bekämpningsmedel

Pentaklorfenol samt salter och estrar därav

87-86-5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Bekämpningsmedel

Toxafen (1)

8001-35-2

3808.50

Bekämpningsmedel

Pulverberedningar som innehåller en kombination av:

minst 7 % benomyl,

minst 10 % karbofuran och minst 15 % tiram

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Mycket farliga bekämpningsmedel

Metamidofos (Lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 600 g aktiv substans/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Mycket farliga bekämpningsmedel

Metylparation (emulgerbara koncentrat med minst 19,5 % aktiv substans och stoft som innehåller minst 1,5 % aktiv substans)

298-00-0

2920.11

3808.50

Mycket farliga bekämpningsmedel

Fosfamidon (Lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 1 000 g aktiv substans/l)

 

2924.12

3808.50

Mycket farliga bekämpningsmedel

(blandning, (E)&(Z) isomerer)

13171-21-6

   

(Z)-isomer)

23783-98-4

   

(E)-isomer)

297-99-4

   

Asbestfibrer:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrikemikalie

Krokidolit

12001-28-4

2524.10

  

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

  

Antofyllit

77536-67-5

2524.90

  

Amosit

12172-73-5

2524.90

  

Tremolit

77536-68-6

2524.90

  

Polybromerade bifenyler (PBB)

    

— (hexa-)

36355-01-8

3824.82

 
    

Industrikemikalie

— (okta-)

27858-07-7

   

— (deka-)

13654-09-6

   

Polyklorerade bifenyler (PCB) (1)

1336-36-3

3824.82

Industrikemikalie

Polyklorerade terfenyler (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrikemikalie

Tetraetylbly

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrikemikalie

Tetrametylbly

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrikemikalie

▾M2

Alla tributyltennföreningar, däribland:

 

2931.00

3808.99

Bekämpningsmedel

Tributyltennoxid

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributyltennfluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributyltennmetakrylat

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributyltennbensoat

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributyltennklorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributyltennlinoleat

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributyltennaftenat

85409-17-2

2931.00

3808.99

▾B

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrikemikalie

(1)   Dessa ämnen omfattas av exportförbud enligt bestämmelserna i artikel 14.2 i och bilaga V till denna förordning.

# Endast modersubstansernas CAS-nummer anges.


BILAGA II

EXPORTANMÄLAN

Information som ska lämnas vid anmälan enligt artikel 7

1. Identifikationsuppgifter för det ämne som ska exporteras:

a) Benämning i IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) nomenklatur.

b) Andra benämningar (t.ex. ISO-namn, trivialnamn, handelsnamn, förkortning).

c) Nummer enligt Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) och CAS (Chemical Abstracts Services).

d) CUS-nummer (Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen) och KN-nummer.

e) De viktigaste föroreningarna i ämnet, om dessa är av särskild betydelse.

2. Identifikationsuppgifter för den beredning som ska exporteras:

a) Beredningens handelsnamn och/eller beteckning.

b) För de ämnen som anges i bilaga I: halt i procent och uppgifter enligt 1.

c) CUS-nummer (Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen) och KN-nummer.

3. Identifikationsuppgifter för den vara som ska exporteras:

a) Varans handelsnamn och/eller beteckning.

b) För de ämnen som anges i bilaga I: halt i procent och uppgifter enligt 1.

4. Information om exporten:

a) Destinationsland.

b) Ursprungsland.

c) Beräknat datum för årets första export.

d) Uppskattad mängd av kemikalien som ska exporteras till det berörda landet i år.

e) Avsedd användning i destinationslandet (om känd), även uppgifter om de kategorier enligt Rotterdamkonventionen som användningen omfattas av.

f) Namn och adress och andra relevanta uppgifter om importören eller det importerande företaget.

g) Namn och adress och andra relevanta uppgifter om exportören eller det exporterande företaget.

5. Utsedd nationell myndighet:

a) Namn, adress, telefon- och telexnummer, faxnummer eller e-postadress till den utsedda myndighet i Europeiska unionen som kan ge ytterligare information.

b) Namn, adress, telefon- och telexnummer, faxnummer eller e-postadress till den utsedda myndigheten i det importerande landet.

6. Upplysningar om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas, även riskkategorier och säkerhetsråd.

7. En sammanfattning av de fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna.

8. Kemikaliens användning i Europeiska unionen:

a) De användningar, kategorier enligt Rotterdamkonventionen eller underkategorier enligt gemenskapslagstiftningen som kontrollåtgärden (förbud eller stränga restriktioner) avser.

b) Användningar av kemikalien som inte omfattas av förbud eller stränga restriktioner.

(Kategorier och underkategorier för användning definieras i bilaga I.)

c) Uppskattning, där en sådan finns, av vilka kvantiteter av kemikalien som produceras, importeras, exporteras och används.

9. Information om försiktighetsåtgärder som kan minska exponering och utsläpp av kemikalien.

10. En sammanfattning av restriktionerna och anledningen till dem.

11. En sammanfattning av den information som anges i bilaga IV punkt 2 a, c och d.

12. Ytterligare information från den exporterande parten som anses nödvändig eller, på begäran av den importerande parten, den ytterligare information som anges i bilaga IV.


BILAGA III

Information som medlemsstaternas utsedda nationella myndigheter ska tillhandahålla kommissionen i enlighet med artikel 9

1. En sammanfattning av exportkvantiteterna under föregående år av de kemikalier (i form av ämnen, beredningar och varor) som anges i bilaga I.

a) Exportår.

b) En tabell enligt mallen nedan med en sammanfattning av exportkvantiteterna av kemikalier (i form av ämne, beredning eller vara).

Kemikalie

Importerande land

Kvantitet av ämnet

  

  

  

2. Förteckning över importörer

Kemikalie

Importerande land

Importör eller importföretag

Adress och andra relevanta uppgifter om importören eller det importerande företaget

    
    
    

BILAGA IV

Anmälan till konventionssekretariatet av en kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner

Information som ska lämnas vid anmälan enligt artikel 10

Anmälan ska innehålla följande:

1. Egenskaper, identifiering och användningsområden:

a) Trivialnamn.

b) Namn enligt internationellt erkänd terminologi (t.ex. från International Union of Pure and Applied Chemistry [IUPAC]), om sådan finns.

c) Handelsnamn och namn på beredning

d) Kodnummer: Nummer enligt Chemical Abstracts Service (CAS-nummer), tullkod i Harmoniserade systemet och andra nummer.

e) Upplysningar om riskklassificering om kemikalien omfattas av klassificeringskrav.

f) Kemikaliens användningsområden

 i Europeiska unionen

 på andra ställen (om det är känt).

g) Fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.

2. Slutlig lagstiftningsåtgärd:

a) Information som är specifik för den slutliga lagstiftningsåtgärden:

i) Sammanfattning av den slutliga lagstiftningsåtgärden.

ii) Hänvisning till rättsakten.

iii) Datum då den slutliga lagstiftningsåtgärden träder i kraft.

iv) Uppgift om huruvida den slutliga lagstiftningsåtgärden infördes på grundval av en riskbedömning och, om så är fallet, information om utvärderingen med hänvisning till relevanta dokument.

v) Orsaker till införandet av den slutliga lagstiftningsåtgärden som gäller människors hälsa, inbegripet konsumenters och arbetstagares hälsa, eller miljön.

vi) Sammanfattning av de faror och risker som kemikalien utgör för människors hälsa, inbegripet konsumenters och arbetstagares hälsa, eller miljön och den slutliga lagstiftningsåtgärdens förväntade effekt.

b) Kategori eller kategorier som den slutliga lagstiftningsåtgärden gäller, samt för varje kategori följande uppgifter:

i) Användningsområden som förbjuds genom den slutliga lagstiftningsåtgärden.

ii) Användningsområden som fortfarande tillåts.

iii) Uppskattning, där en sådan finns, av vilka kvantiteter av kemikalien som produceras, importeras, exporteras och används.

c) Angivelse, i möjligaste mån, på hur den slutliga lagstiftningsåtgärden kan komma att påverka andra stater och regioner.

d) Annan relevant information, t.ex.

i) en bedömning av den slutliga lagstiftningsåtgärdens socioekonomiska effekter,

ii) information om alternativ och deras relativa risker, när sådan finns tillgänglig, t.ex.

 integrerade sjukdomsbekämpningsstrategier,

 industriella metoder och processer, inbegripet renare teknologi.


BILAGA V

Kemikalier och varor som inte får exporteras

(enligt artikel 14)

Del 1

Långlivade organiska föroreningar som upptas i bilaga A och B till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar i enlighet med bestämmelserna i denna.

Beskrivning av kemikalien eller varan som inte får exporteras

Eventuell ytterligare information (t.ex. kemikaliens namn, EG-nr och CAS-nr)

 

Aldrin

EG-nr 206-215-8,

CAS-nr 309-00-2,

KN-nr 2903 52 00

Klordan

EG-nr 200-349-0,

CAS-nr 57-74-9,

KN-nr 2903 52 00

Dieldrin

EG-nr 200-484-5,

CAS-nr 60-57-1,

KN-nr 2910 40 00

DDT (1,1,1-Triklor-2,2-bis (p-klorfenyl)etan

EG-nr 200-024-3,

CAS-nr 50-29-3,

KN-nr 2903 62 00

Endrin

EG-nr 200-775-7,

CAS-nr 72-20-8,

KN-nr 2910 90 00

Heptaklor

EG-nr 200-962-3,

CAS-nr 76-44-8,

KN-nr 2903 52 00

 

Hexaklorbenzen

EG-nr 200-273-9,

CAS-nr 118-74-1,

KN-nr 2903 62 00

Mirex

EG-nr 219-196-6,

CAS-nr 2385-85-5,

KN-nr 2903 59 80

Toxafen (kamfeklor)

EG-nr 232-283-3,

CAS-nr 8001-35-2,

KN-nr 3808 50 00

Polyklorerade bifenyler (PCB)

EG-nr 215-648-1 med flera, CAS-nr 1336-36-3 med flera,

KN-nr 2903 69 90

Del 2

Andra kemikalier än långlivade organiska föroreningar som upptas i bilaga A och B till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar i enlighet med bestämmelserna i denna.

Beskrivning av kemikalien eller varan som inte får exporteras

Eventuell ytterligare information (t.ex. kemikaliens namn, EG-nr eller CAS-nr)

Kosmetisk tvål eller såpa innehållande kvicksilver

KN-nr 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


BILAGA VI

Konventionsparter som begär information om transitering av kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet

(enligt artikel 15)

Land

Informationsbehov

  
  

(1) EUT C 175, 27.7.2007, s. 40.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 15 januari 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 juni 2008.

(3) EUT L 63, 6.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1376/2007 (EUT L 307, 24.11.2007, s. 14).

(4) EUT L 63, 6.3.2003, s. 29.

(5) EGT L 251, 29.8.1992, s. 13. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 300/2002 (EUT L 52, 22.2.2002, s. 1).

(6) REG 2006, s. I-107.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8) EUT L 158, 30.4.2004, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 323/2007 (EUT L 85, 27.3.2007, s. 3).

(9) Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 850. Rättat i EUT L 136, 29.5.2007, s. 281.)

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1). Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.)

(11) EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.

(12) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(13) EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

(14) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

(15) EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1183/2007 (EUT L 278, 22.10.2007, s. 1).

(16) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 301/2008 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 85).

(17) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).

(18) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/27/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 45).

(19) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/29/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 51).

(20) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

(21) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/45/EG (EUT L 94, 5.4.2008, s. 21).

(22) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/31/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 57).

(23) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad version i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

(24) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(25) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.