Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02019D0570-20220323.pdf

02019D0570 — SV — 23.03.2022 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/570

av den 8 april 2019

om fastställande av regler för genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU vad gäller rescEU-resurser och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2014/762/EU

[delgivet med nr C(2019) 2644]

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 099 10.4.2019, s. 41)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1930 av den 18 november 2019

  L 299

55

20.11.2019

▸M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/414 av den 19 mars 2020

  L 82I

1

19.3.2020

▸M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/452 av den 26 mars 2020

  L 94I

1

27.3.2020

▸M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/88 av den 26 januari 2021

  L 30

6

28.1.2021

▸M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1886 av den 27 oktober 2021

  L 386

35

29.10.2021

▸M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/288 av den 22 februari 2022

  L 43

68

24.2.2022

▸M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/461 av den 15 mars 2022

  L 93

193

22.3.2022

▸M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/465 av den 21 mars 2022

  L 94

6

23.3.2022


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/570

av den 8 april 2019

om fastställande av regler för genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU vad gäller rescEU-resurser och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2014/762/EU

[delgivet med nr C(2019) 2644]

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut fastställs bestämmelser för genomförande av beslut nr 1313/2013/EU vad gäller

(a) 

den inledande sammansättningen av rescEU i fråga om resurser och kvalitetskrav,

▾M1

(b) 

finansieringen av resurserna under den övergångsperiod som avses i artikel 35 i beslut nr 1313/2013/EU,

▾M1

(c) 

totala beräknade kostnader för rescEU-resurser för lufttransport under samtidig vård,

▾M2

(d) 

den totala uppskattade kostnaden för rescEU-resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 3,

▾M3

(e) 

den totala uppskattade kostnaden för rescEU-resurser för medicinsk lagerhållning,

▾M3

(f) 

riskkategorier med låg sannolikhet och stora konsekvenser,

(g) 

rescEU-kapacitet som inrättas för insatser vid risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser.

▾M1

Artikel 1a

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1. 

resurser för lufttransport under samtidig vård (Medevac): en insatsresurs som kan användas för luftburen evakuering av patienter både med mycket smittsamma sjukdomar och med icke-smittsamma sjukdomar, exempelvis patienter i behov av intensivvård, patienter i behov av fixering under bårtransport samt lätt skadade patienter.

▾M6

2. 

akutsjukvårdsgrupp av typ 3 (sluten remissvård): en utsändbar akutsjukvårdsgrupp bestående av medicinsk och annan nyckelpersonal som är utbildad och utrustad för behandling av patienter som drabbats av en katastrof och som tillhandahåller komplex sluten kirurgisk remissvård, och som även har resurser för intensivvård.

▾M6

3. 

virtuell reserv för tillfälligt boende: ett eller flera avtal med utvalda leverantörer som kan aktiveras på begäran för att leverera vissa mängder specifika enheter inom en i förväg fastställd tidsram.

▾M8

4. 

reachback: processen för att erhålla stöd från enheter som inte är utplacerade på fältet.

▾B

Artikel 2

Den inledande sammansättningen av rescEU

▾M1

1.  

rescEU ska bestå av följande resurser:

— 
Resurser för luftburen bekämpning av skogsbränder.
— 
Resurser för lufttransport under samtidig vård.
— 
Resurser för akutsjukvårdsgrupp.
— 
Resurser för medicinsk lagerhållning.

▾M4

— 
Resurser för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter.

▾M6

— 
Resurser för tillfälligt boende.

▾M7

— 
Transport- och logistikresurser.

▾M1

2.  

De resurser som avses i punkt 1 ska innefatta följande:

a) 

Resurser för luftburen bekämpning av skogsbränder med hjälp av flygplan.

b) 

Resurser för luftburen bekämpning av skogsbränder med hjälp av helikoptrar.

c) 

Resurser för lufttransport under samtidig vård av patienter med mycket smittsamma sjukdomar.

d) 

Resurser för lufttransport under samtidig vård av katastrofoffer.

▾M6

e) 

Resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller akutsjukvårdsgrupp av typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera.

▾M4

f) 

Lagerhållning av medicinska motåtgärder eller personlig skyddsutrustning för bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 1082/2013/EU. (1)

▾M5

g) 

Resurser för kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär (CBRN) dekontaminering.

▾M5

h) 

Resurser för lagerhållning med avseende på kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) incidenter.

▾M6

i) 

Resurser för tillfälligt boende.

▾M7

j) 

Transport- och logistikresurser.

▾M8

k) 

Resurser för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen för insatser vid nödsituationer, sökverksamhet, insatser vid säkerhetsrelaterade händelser och övervakning av större händelser.

l) 

Mobila laboratorieresurser.

▾B

3.  
Kvalitetskraven för de resurser som avses i punkt 2 beskrivs närmare i bilagan.

Artikel 3

Finansiella arrangemang för de rescEU-resurser som avses i artikel 35 i beslut nr 1313/2013/EU

1.  
Kommissionen ska i det årliga arbetsprogrammet definiera kriterierna för beviljande av direkta bidrag till täckande av kostnader som avses i artikel 35 i beslut nr 1313/2013/EU, vilka är nödvändiga för att säkerställa snabb tillgång till resurser motsvarande dem som avses i artikel 2.
2.  
De kostnader som avses i artikel 35 i beslut nr 1313/2013/EU ska omfatta beredskapskostnader, bl.a., i tillämpliga fall, kostnader för underhåll, personalkostnader, kostnader för utbildning, däribland utbildning av besättning och teknisk personal, kostnader för magasinering, kostnader för försäkringar samt andra kostnader som krävs för att säkerställa faktisk tillgång till resurserna.

▾M8

Artikel 3a

Stödberättigande kostnader för rescEU-resurser för lufttransport under samtidig vård, akutsjukvårdsgrupp av typ 2 och typ 3, medicinsk lagerhållning, CBRN-dekontaminering, CBRN-lagerhållning, tillfälligt boende, transport, logistik, CBRN-detektion, provtagning, identifiering och övervakning samt mobila laboratorier

Alla kategorier av kostnader som anges i bilaga IA till beslut nr 1313/2013/EU ska beaktas vid beräkningen av den totala stödberättigande kostnaden för rescEU-resurser.

▾M5 —————

▾M3

Artikel 3d

Riskkategorier med låg sannolikhet och stora konsekvenser

Vid fastställandet av den rescEU-kapacitet som behövs för insatser vid risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser ska kommissionen ta hänsyn till följande:

a) 

Katastrofens oförutsägbarhet eller extraordinära karaktär.

b) 

Katastrofens omfattning, däribland ett stort antal skadade, dödsfall och förflyttade personer.

c) 

Katastrofens utdragna varaktighet.

d) 

Katastrofens komplexitetsgrad.

e) 

Den potentiella risken för allvarliga störningar av statens funktion, vilket innefattar tillhandahållandet av sociala tjänster, miljötjänster, ekonomiska tjänster och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller för störningar av sådan kritisk infrastruktur som avses i artikel 2 a i rådets direktiv 2008/114/EG (2).

f) 

Den geografiska omfattningen, däribland risken att konsekvenserna sprids över gränserna.

g) 

Andra faktorer, till exempel full aktivering av rådets arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR) eller åberopandet av solidaritetsklausulen enligt artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 3e

rescEU-kapacitet som inrättas för insatser vid risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser

1.  
Kapacitet för händelser som kännetecknas av minst två av kategorierna i artikel 3d ska inrättas för att möjliggöra insatser vid risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser.
2.  
För varje fastställd rescEU-resurs enligt artikel 2.2 ska kommissionen överväga huruvida kapaciteten kan inrättas för insatser vid risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser.

▾M8

3.  
De rescEU-resurser som avses i artikel 2.2 c–l ska inrättas för att hantera risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser.
4.  
Om de rescEU-resurser som avses i artikel 2.2 c–l sätts in inom ramen för unionsmekanismen ska unionens ekonomiska bistånd täcka 100 % av de operativa kostnaderna i enlighet med artikel 23.4b i beslut nr 1313/2013/EU.

▾M5 —————

▾B

Artikel 4

Ändring av genomförandebeslut 2014/762/EU

Kapitel 7 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska utgå.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

KVALITETSKRAV FÖR rescEU-RESURSER

1.   Resurser för luftburen bekämpning av skogsbränder med hjälp av flygplan

Uppgifter

— Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av luftburen brandbekämpning.

Resurser

— 2 flygplan med en kapacitet på minst 3 000 liter vardera eller 1 flygplan med en kapacitet på minst 8 000 liter (1).

— Möjlighet till kontinuerliga insatser.

Huvudsakliga beståndsdelar

— Flygplan.

— Minst två besättningar.

— Teknisk personal.

— Utrustning för underhåll ute på fältet.

— Utrustning som möjliggör kommunikation mellan flygplan i luften och mellan flygplan och markpersonal.

Autonomi

— Magasinering och underhåll av modulens utrustning.

— Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

Insättning

— Möjlighet till avgång senast 3 timmar efter godtaget erbjudande vid snabba insatser (2).

— Förmåga att sättas in inom en räckvidd av 2 000 km inom högst ett dygn.

(1)   

Dessa krav kan ses över på grundval av hur utvecklingen ser ut på marknaden för resurser som används för luftburen skogsbrandsbekämpning, bl.a. vad gäller tillgången till reservdelar.

(2)   

En snabbinsats är en insats som varar högst en dag, inklusive flygtiden till och från den plats där rescEU-resurserna befinner sig.

2   Resurser för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av helikopter

Uppgifter

— Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av brandbekämpning från luften.

Resurser

— 1 helikopter med en kapacitet på minst 3 000 liter (1).

— Möjlighet till kontinuerliga insatser.

Huvudsakliga beståndsdelar

— Helikopter med minst två besättningsmedlemmar.

— Teknisk personal.

— Vattentunna eller anordning för vattenbombning (releasing kit).

— 1 utrustning för underhåll.

— 1 uppsättning reservdelar.

— Räddningsvinschar.

— Utrustning som möjliggör kommunikation mellan flygplan i luften och mellan flygplan och markpersonal.

Autonomi

— Magasinering och underhåll av modulens utrustning.

— Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

Insättning

— Möjlighet till avgång senast 3 timmar efter godtaget erbjudande vid snabba insatser (2).

— Förmåga att sättas in inom en räckvidd av 2 000 km inom högst ett dygn.

(1)   

Vid tillämpning av artikel 35 i beslut 1313/2013/EU och när så är motiverat på grund av en bedömning av regional utsatthet, får resurser för luftburen skogsbrandsbekämpning med helikoptrar utgöras av högst 3 helikoptrar med en sammanlagd kapacitet på minst 3 000 liter.

(2)   

En snabbinsats är en insats som varar högst en dag, inklusive flygtiden till och från den plats där rescEU-resurserna befinner sig.

▾M1

3.   Resurser för lufttransport under samtidig vård av patienter med mycket smittsamma sjukdomar

Uppgifter

— Lufttransport, med behandling under flygning av patienter med mycket smittsamma sjukdomar, till specialiserade vårdinrättningar i unionen.

Resurser

— Luftfartyg med en kapacitet att transportera en eller flera patienter med mycket smittsamma sjukdomar per flygning.

— Möjlighet att flyga dygnet runt.

Huvudkomponenter

— System för säker vård under flygning av patienter med mycket smittsamma sjukdomar, däribland intensivvård (1):

— 

— Lämpligt utbildad sjukvårdspersonal för vård av en eller flera patienter med mycket smittsamma sjukdomar.

— Särskild teknisk utrustning och sjukvårdsutrustning ombord för vård under flygning av patienter med mycket smittsamma sjukdomar.

— Lämpliga förfaranden för isolering och behandling av patienter med mycket smittsamma sjukdomar under lufttransport.

— Stöd:

— 

— Flygbesättning anpassad till antalet patienter med mycket smittsamma sjukdomar och flygningens längd.

— Lämpliga förfaranden för hanteringen av utrustning och avfall samt dekontaminering enligt etablerade internationella standarder, bland annat, i förekommande fall, relevant unionslagstiftning.

Autonomi

— Magasinering och underhåll av modulens utrustning.

— Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

Utsändning

— Avgång möjlig högst ett dygn efter det att erbjudandet har godtagits.

— Vid interkontinentala lufttransporter, möjlighet att utföra 12-timmarsflygningar utan bränslepåfyllning.

(1)   

Ett sådant system kan omfatta containermetoden.

4.   Resurser för lufttransport under samtidig vård av katastrofoffer

Uppgifter

— Lufttransporter av katastrofoffer till vårdinrättningar i unionen.

Resurser

— Luftfartyg med en övergripande kapacitet att transportera minst sex patienter i behov av intensivvård och med kapacitet att transportera patienter på bår eller i sittande ställning, eller bådadera.

— Möjlighet att flyga dygnet runt.

Huvudkomponenter

— Sjukvård under flygning, däribland intensivvård:

— 

— Lämpligt utbildad sjukvårdspersonal som kan tillhandahålla vård ombord av olika typer av patienter,

— Särskild teknisk utrustning och sjukvårdsutrustning ombord för kontinuerlig lämplig vård av olika typer av patienter under flygning.

— Lämpliga förfaranden för att säkerställa transport och vård av patienter under flygning.

— Stöd:

— 

— Flygbesättning och sjukvårdspersonal anpassad till antalet och typen av patienter och flygningens längd.

Autonomi

— Magasinering och underhåll av modulens utrustning.

— Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

Utsändning

— Avgång möjlig högst ett dygn efter det att erbjudandet har godtagits.

— För flygplan, möjlighet att utföra 6-timmarsflygningar utan bränslepåfyllning.

▾M6

5.   Resurser för akutsjukvårdsgrupp (EMT) av typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller resurser för akutsjukvårdsgrupp (EMT) av typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera

Uppgifter

— Erbjuda typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera, enligt WHO:s globala EMT-initiativ.

— Erbjuda specialiserade vård- eller stödfunktioner, vid behov även via specialiserade vårdteam, enligt WHO:s globala EMT-initiativ.

Resurser

— Resurs för minsta vårdkapacitet i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ, då detta är tillgängligt.

— Dag- och nattjänster (om nödvändigt 24/7).

Huvudkomponenter

— I enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ, då detta är tillgängligt.

Autonomi

— Gruppen bör ha tillräcklig autonomi under hela utsändningstiden i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ. Artikel 12 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

— Färdig att sändas ut inom högst 48–72 timmar efter det att erbjudandet har godtagits, och förmåga att bli operativ på plats i enlighet med i WHO:s globala globala EMT-initiativ.

— Förmåga att vara operativ i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ.

▾M2

6.   Lagerhållning av medicinska motåtgärder och/eller personlig skyddsutrustning för bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Uppgifter

— Lagerhållning av medicinska motåtgärder bestående av vacciner eller läkemedel, medicinsk utrustning för intensivvård, personlig skyddsutrustning eller laboratorieutrustning som syftar till beredskap för och insatser vid ett allvarligt gränsöverskridande hot mot människors hälsa (1).

Resurser

— Nödvändigt antal vaccindoser för personer som anses vara i riskzonen (2) i samband med ett eller flera fall av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

— Nödvändigt antal läkemedelsdoser för behandling av ett eller flera fall av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

— Vaccinerna och läkemedlen ska uppfylla ett av följande krav:

— 

— Godkännande för försäljning från EMA.

— En positiv rekommendation om användning av humanitära skäl eller i nödsituationer från EMA eller från en nationell tillsynsmyndighet i en medlemsstat.

— En positiv rekommendation om utvidgad användning eller användning i nödsituationer från WHO och godkännande från minst en nationell tillsynsmyndighet i en medlemsstat.

— Lämplig intensivvårdsutrustning (3) för vård av ett eller flera fall av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, i enlighet med WHO:s standarder.

— Nödvändigt antal artiklar av personlig skyddsutrustning (4) för personer som anses vara i riskzonen (5) i samband med ett eller flera fall av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, i enlighet med ECDC:s och WHO:s standarder.

— Nödvändig laboratorieutrustning för laboratoriediagnostik för ett eller flera fall av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, däribland provtagningsmaterial, laboratoriereagenser, utrustning och förbrukningsvaror (6).

Huvudsakliga beståndsdelar

— Lämpliga lagringsanläggningar i unionen (7) och ett lämpligt system för övervakning av lagerhållningen.

— Lämpliga förfaranden för att de produkter som avses under rubriken resurser vid behov ska kunna förpackas, transporteras och levereras på lämpligt sätt.

— Lämpligt utbildad personal för hantering och förvaltning av de produkter som avses under rubriken resurser.

Insättning

— Tillgänglighet för expediering senast 12 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.

(1)   

I enlighet med defintionen i beslut nr 1082/2013/EU.

(2)   

Bland a. följande personer kan anses vara i riskzonen: personer som varit i kontakt med smittade personer; räddningspersonal; laboratoriearbetare; sjukvårdspersonal; anhöriga; andra definierade sårbara grupper.

(3)   

Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, respiratorer för intensivvård.

(4)   

Följande kategorier omfattas: i) Ögonskydd ii) Handskydd iii) Andningsskydd iv) Kroppsskydd v) Fotskydd

(5)   

Se fotnot 2.

(6)   

Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, reagenser för RT-PCR, såsom enzymer, extraktionsreagenser för RNA, maskintid för RNA-extraktion, maskintid för PCR, primer- och probreagenser, positiva kontroller, förbrukningsmaterial för PCR (t.ex. rör, plattor) och desinfektionsmedel.

(7)   

Vad beträffar logistiken rörande lagringsanläggningarna ska ”i unionen” omfatta medlemsstaterna och de länder som deltar i unionens civilskyddsmekanism.

▾M4

7.   Kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär dekontaminering

Uppgifter

— Dekontaminera infrastruktur, byggnader, fordon, utrustning, avgörande bevis eller drabbade personer, även vid dödsfall, från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära agenser.

Resurser

— Tillräcklig dekontamineringskapacitet för infrastruktur, byggnader, fordon, utrustning och avgörande bevis.

— Om resursen omfattar dekontaminering av personer, tillräcklig dekontamineringskapacitet för minst 200 rörliga personer per timme och 20 icke-rörliga personer per timme samt dödsfall.

— Förmåga att dekontaminera från vanligt förekommande toxiska industrikemikalier, erkända stridsmedel, biologiska smittämnen (patogener) och toxiner samt radionuklider.

— Förmåga att uppföra tillfälliga dekontamineringsanläggningar inom en säker radie, övervaka dekontamineringsområdet för att hålla arbetsmiljön säker och utvärdera hur effektiv dekontamineringen är.

Huvudkomponenter

— Lämplig utrustning, teknik och lösningar för att dekontaminera från vanligt förekommande toxiska industrikemikalier, erkända stridsmedel, biologiska smittämnen (patogener) och toxiner samt radionuklider.

— Lämplig utrustning för att övervaka hur dekontamineringsarbetet fortskrider.

— Lämplig utrustning och personal för dekontaminering av infrastruktur, byggnader, fordon, utrustning, avgörande bevis och resurser.

— Om resursen omfattar dekontaminering av personer, lämplig utrustning och personal för att dekontaminera rörliga och icke-rörliga personer.

— Lämplig kapacitet och lämpliga förfaranden för att övervaka saneringsområdet i syfte att hålla arbetsmiljön säker och kontrollera att dekontamineringen är effektiv.

— Lämplig personlig skyddsutrustning för att kunna arbeta säkert i kontaminerad miljö under hela den tid som resursen är utsänd.

— Lämpliga pumpsystem och behållare för att ta upp vatten lokalt.

— Säkra och trygga avfallshanteringssystem och -förfaranden under och efter dekontamineringen, inbegripet lösningar för att tillfälligt och säkert lagra förorenat avfall, pumpar, avfallsförbränningsrester, förorenat vatten och utrustning för avloppsrening. Hanteringen av farligt avfall, inbegripet förorenat vatten och andra biprodukter, ska utföras i enlighet med relevanta unionsbestämmelser, internationella bestämmelser eller värdnationens lagstiftning, beroende på vilken lagstiftning som är strängare, och med stöd av värdnationen.

Autonomi

— Artikel 12.1 och 12.2 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

— Förmåga att dekontaminera resursens egen personal.

Utsändning

— Tillgänglig att sändas ut inom 12 timmar efter att erbjudandet har accepterats.

— Insatsen ska kunna upprätthållas under minst 14 sammanhängande dagar.

▾M5

8.   Lagerhållning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära motåtgärder och/eller personlig skyddsutrustning för insatser på CBRN-området

Uppgifter

— Lagerhållning av motåtgärder på CBRN-området omfattande, men inte begränsat till, personlig skyddsutrustning, tekniska anordningar, laboratorieutrustning och logistiska komponenter, som kompletterar och stöder andra rescEU-resurser, såsom CBRN-dekontaminering och CBRN-detektion, övervaknings- och kontrollresurser för beredskap och insatser vid en CBRN-händelse, inbegripet insatser mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa (1).

Resurser

— Material och system (2) för dekontaminering av personer, infrastruktur, byggnader, fordon, känslig utrustning och/eller avgörande bevis, inbegripet från potentiell kontaminering med toxiska industrikemikalier, erkända stridsmedel, biologiska smittämnen (patogener), biotoxiner och radionuklider,

— material och utrustning som krävs för detektering, provtagning, identifiering, övervakning och kontroll för att garantera säkerheten hos en miljö som kan exponeras för CBRN-agenser,

— material och system som krävs för isolering av kontaminering och hantering av avfall och skadliga biprodukter, även för kontaminerat vatten och kontaminerade kläder,

— material och system som krävs för att begränsa och motverka brand vid en CBRN-händelse,

— medicinska förstahandsbehandlingar, vacciner (3), relevanta generiska test för snabb diagnos och motgift mot CBRN-agenser (t.ex. atropin- och jodtabletter),

— stödmaterial och engångsmaterial såsom förbrukningsartiklar som kompletterar insatserna mot CBRN, verktyg som behövs för underhåll och i reserv (t.ex. anordning för påfyllning av luftflaskor), behållare för material som förorenats eller kontaminerats av olika agenser,

— utrustning för logistiskt stöd vid en CBRN-incident, t.ex. tält, logistikcontainrar, utrustning för transport av offer och saneringstält på sjukhus,

— personlig skyddsutrustning (4) och, i förekommande fall, regenererings- eller påfyllningssystem för dessa, för personer som anses vara i riskzonen (5), både bland insatspersonal i främsta ledet och allmänheten,

— laboratorieutrustning, inklusive provtagningsmaterial, laboratoriereagenser, anordningar och förbrukningsmaterial (6), för att säkerställa laboratoriekapacitet för CBRN-relaterade risker,

— liksäckar för CBRN-kontaminerade omkomna,

— andra artiklar vid behov, i enlighet med den risk som konstaterats.

Huvudkomponenter

— Lämpliga lagringsanläggningar i unionen (7)och ett lämpligt system för övervakning av lagerhållningen.

— Lämpliga förfaranden för att de produkter som avses under rubriken ”resurser” vid behov ska kunna förpackas, transporteras och levereras på lämpligt sätt.

— Lämpligt utbildad personal för att övervaka och hantera de produkter som avses under rubriken ”resurser”.

— Lämplig nivå av överensstämmelse med internationella standarder och verksamhetsmodeller, t.ex. EU:s, WHO:s eller Natos standarder, inbegripet, i tillämpliga fall, med relevant unionslagstiftning.

Utsändning

— Insatsberedskap senast 12 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.

(1)   

I enlighet med definitionen i beslut nr 1082/2013/EU.

(2)   

T.ex. regenererings- och påfyllningssystem för personlig skyddsutrustning.

(3)   

Kvalitetskraven för vacciner bör vara de som anges i punkt 6 ovan.

(4)   

Följande kategorier omfattas: i) Ögonskydd ii) Handskydd iii) Andningsskydd iv) Kroppsskydd v) Fotskydd i olika storlekar.

(5)   

Se fotnot 2.

(6)   

Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, reagenser för RT-PCR, såsom enzymer, extraktionsreagenser för RNA, maskintid för RNA-extraktion, maskintid för PCR, primer- och probreagenser, positiva kontroller, förbrukningsmaterial för PCR (t.ex. rör och plattor) och desinfektionsmedel.

(7)   

Vad beträffar logistiken rörande lagringsanläggningarna ska ”i unionen” omfatta medlemsstaterna och de länder som deltar i unionens civilskyddsmekanism.

▾M6

9.   Resurser för tillfälligt boende

Uppgifter

— Tillhandahålla tillfälligt boende för den drabbade befolkningen, inklusive utrymme för bostäder, hygien och sanitet, grundläggande sjukvård och social samvaro.

— Tillhandahålla personal som vid behov kan hantera, mobilisera, montera, installera och underhålla enheter för tillfälligt boende. Utbilda relevant personal (lokal och/eller internationell), i det fall lokala myndigheter eller humanitära organisationer tar över, innan resursen för tillfälligt boende avvecklas.

Resurser

— Resursen för tillfälligt boende (1) består av enheter som – när de sätts in samtidigt – kan hysa minst 5 000 personer.

— Resursen ska bestå av en fysisk eller virtuell reserv av enheter för tillfällig boende, eller av bådadera.

Huvudkomponenter

— Enheter för tillfälligt boende med uppvärmning (för vinterförhållanden), lämpliga ventileringssystem (för sommarförhållanden) och grundläggande utrustning såsom sängar med sovsäckar och/eller filtar.

— Sanitets- och hygienfaciliteter.

— Mottagning för grundläggande sjukvård.

— Multifunktionella faciliteter för beredning och förtäring av livsmedel, distribution av dricksvatten och sociala sammankomster.

— Generatorer och belysning.

— Grundläggande hygienartiklar.

— Lämpliga lagringsanläggningar i unionen (2), logistik och ett lämpligt system för övervakning av lagerhållningen.

— Lämpliga överenskommelser som säkerställer att enheterna transporteras och levereras på ett tillfredsställande sätt.

— Personal som är utbildad och utrustad för att hantera, mobilisera, montera, installera och underhålla fysiska enheter i det drabbade området.

Autonomi

— Resursen ska kunna vara autonom under de första 96 timmarna av utsändningstiden.

— Artikel 12 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

— Färdig att sändas ut inom högst 24 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.

— Uppdragets varaktighet och, i tillämpliga fall, den tidpunkt då överlämningen inleds ska fastställas i samförstånd med det drabbade landet.

(1)   

Resursen för tillfälligt boende ska uppfylla minimistandarderna för inkvartering i avsnittet om tillfälligt boende och boplats i The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Utsatta människors behov ska beaktas.

(2)   

Vad beträffar logistiken rörande lagringsanläggningar ska ”i unionen omfatta medlemsstaterna och de länder som deltar i unionens civilskyddsmekanism.

▾M7

10.   Transport- och logistikresurser

Uppgifter

— Tillhandahålla transport- och därmed sammanhörande logistiktjänster för personer, inbegripet patienter och grupper som deltar i insatser, material eller utrustning, eller en kombination av ovanstående.

— De uppgifter som beskrivs i avsnitten 1, 2, 3 och 4 kan ingå.

Resurser

— För flygplan, förmåga att transportera minst 35 personer eller minst 7 ton material, eller bådadera.

— Möjlighet att bedriva verksamhet dygnet runt.

— Förmåga att säkerställa relevanta logistiska stödfunktioner (t.ex. lastning eller lossning av material).

— Förmåga att vid behov utföra uppgifter under utmanande operativa omständigheter (1).

— Förmåga att vid behov utföra transport och logistisk hantering av specialgods (2) i enlighet med relevanta internationella standarder.

Huvudkomponenter

— Besättning som är anpassad till de uppgifter som ska utföras och tidsramen för verksamheten.

— Teknisk personal som är tillräckligt utrustad och utbildad för att utföra de olika uppgifter som anges ovan.

— Lämplig kommunikationsutrustning (för luftburna resurser t.ex. mellan flygplan i luften och mellan flygplan och markpersonal).

— Integrerad modul för logistikverksamhet, t.ex. lastning eller lossning.

Autonomi

— Magasinering och underhåll av utrustning av olika slag som ingår i resursen.

— Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

Utsändning

— Insatsberedskap senast 12 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.

— För flygplan, förmåga att utföra flygningar på minst 2 000 nautiska mil (3 700 km) vid 5 ton nyttolast utan bränslepåfyllning.

(1)   

I fråga om luftburna resurser kan detta inbegripa omständigheter då start- eller landningsbanor inte är tillgängliga eller är korta eller skadade.

(2)   

T.ex. farligt gods, medicinska förnödenheter och kylkedjelogistik för att transportera vacciner.

▾M8

11.   Resurser för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen för insatser vid nödsituationer, sökverksamhet, insatser vid säkerhetsrelaterade händelser och övervakning av större händelser

Uppgifter

— Utsändbara reachbackresurser för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen för insatser vid nödsituationer, sökverksamhet, insatser vid säkerhetsrelaterade händelser och övervakning av större händelser (1).

Resurser

— Förmåga att tillhandahålla operativt stöd för insatser vid nödsituationer (2), genom detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen på fältet.

— Förmåga att stödja sökverksamhet, genom detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen på fältet.

— Förmåga att tillhandahålla operativt stöd för insatser vid säkerhetsrelaterade händelser, genom detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen på fältet. Detta ska inbegripa förmåga att stödja den behöriga myndigheten i den begärande medlemsstaten eller det begärande tredjelandet (3) i dess ansträngningar att bevara och samla in kriminaltekniska bevis, säkra spårbarheten och skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

— Förmåga att stödja övervakningsverksamhet, genom detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen på fältet.

— Förmåga att tillhandahålla icke-utplacerat reachbackstöd för teknisk bedömning för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen samt att åtgärda säkerhetsproblem i samband med denna verksamhet.

— Förmåga att förbereda sig för och hantera operativa utmaningar för att genomföra detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen i den begärande medlemsstaten eller det begärande tredjelandet, med beaktande av den begärande medlemsstatens eller det begärande tredjelandets faro- och hotbedömningar, planer, förfaranden och protokoll.

— Förmåga att verka under ledning av den begärande medlemsstaten, enligt vad som avses i artikel 12.6 och 12.7 i beslut 1313/2013/EU, och att tillhandahålla effektiv operativ kapacitet för kontakter och samordning med de berörda myndigheterna i den begärande medlemsstaten (4).

Huvudkomponenter

— En expertpool som kan bedöma och planera verksamhet för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen på grundval av medlemsstatens eller tredjelandets faro- och hotbedömningar.

— Utsändbar expertpool för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen för insatser vid nödsituationer, sökverksamhet, insatser vid säkerhetsrelaterade händelser och övervakning av större händelser.

— Utsändbar utrustning och utsändbara verktyg för detektion, provtagning, identifiering och övervakning av CBRN-ämnen samt all nödvändig stödjande utrustning och alla nödvändiga stödjande verktyg, resurser, fordon, förbrukningsvaror, teknik för säker kommunikation, datautbyte och information och små fältlaboratorier (5), när detta anses nödvändigt för att säkerställa resursens funktion.

— Utsändbar utrustning, utsändbara verktyg, resurser och förbrukningsvaror samt ett lämpligt system för hantering av förorenat avfall som härrör från detektering, provtagning, identifiering och övervakning.

— Operativa reachbackresurser för teknisk och operativ bedömning, särskilt när det gäller identifiering, provtagning och säkerhet.

— Lämplig utrustning och lämpliga förfaranden, verktyg, resurser och förbrukningsvaror för att garantera personalens säkerhet när de arbetar i en farlig miljö, såsom lämpliga detektorer, personlig skyddsutrustning eller dekontamineringskomponenter, i enlighet med befintliga tillämpliga rättsliga krav och tillämpliga internationella standarder.

Autonomi

— Artikel 12 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

— Möjlighet att sätta in utsändbara komponenter och reachbackstöd för teknisk bedömning högst 12 timmar efter det att erbjudandet godtagits.

— Insatsen ska kunna upprätthållas under minst 14 sammanhängande dagar.

— Resurserna kan utplaceras på förhand i händelse av en begäran om bistånd i enlighet med artikel 15.2 i beslut 1313/2013/EU och på grundval av nationella hotbedömningar som tyder på en exceptionell situation med förhöjd risk.

(1)   

Alla händelser som på grundval av nationella hotbedömningar kan kräva CBRN-övervakning (t.ex. stora offentliga sammankomster, idrottsevenemang, möten mellan statschefer, konserter, världsutställningar).

(2)   

Detta ska omfatta alla typer av nödsituationer orsakade av naturen eller av människan som involverar farliga material eller CBRN-ämnen. Exempel på detta är nödsituationer till följd av naturkatastrofer, industri-, transport- eller forskningsverksamhet, brottsliga eller avsiktliga otillåtna handlingar, terroristhandlingar eller väpnade konflikter, eller nödsituationer som härrör från satellitolyckor och rymdskrot.

(3)   

I enlighet med artikel 12.10 i beslut 1313/2013/EU får rescEU-kapacitet sättas in om en katastrof som inträffar utanför unionen på ett betydande sätt skulle kunna drabba en eller flera medlemsstater eller deras medborgare.

(4)   

T.ex. myndigheter med anknytning till civilskydd, brottsbekämpning, underrättelseverksamhet, ammunitionsröjning eller tekniskt stöd.

(5)   

T.ex. för att stödja den inledande analysen av proverna.

12.   Mobila laboratorieresurser

Uppgifter

— Tillhandahålla ett modulärt, flexibelt och anpassningsbart mobilt laboratorium som kan detektera, analysera eller kontrollera patogener eller CBRN-ämnen.

Resurser

— Förmåga att leda laboratorieverksamhet.

— Förmåga att utföra tester och analyser enligt gällande internationella standarder, riktlinjer och bästa praxis.

— Förmåga att hantera patogener eller CBRN-ämnen som hör till olika riskgrupper och lagra, överföra och hantera med dessa sammanhörande data och analysresultat på ett säkert sätt.

— Förmåga att stödja folkhälsoundersökningar, rapportera om resultat och utföra kontroller, samtidigt som spårbarheten bevaras och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skyddas.

Huvudkomponenter

Experter

— Personal som har lämplig utbildning och är tillräckligt utrustad för att utföra de olika uppgifter som anges i uppgifterna.

Logistik

— Utveckla lämpliga operativa förfaranden.

— Kunskaper om tullregler och särskilda krav i samband med gränspassage för mobil laboratorieutrustning, reagenser och personal.

Informationshantering

— Kommunikationssystem med säkert och osäkert IT-nät (LAN) för att säkerställa internetanslutning, datahantering och datautbyte, även i avlägsna områden.

— System för hantering av laboratorieinformation.

Utrustning

— Lämplig utrustning och lämpliga förbrukningsvaror som krävs för att utföra väsentliga uppgifter och funktioner.

— Lämpliga instrument och resurser inom ramen för stödsystem, för att utföra väsentliga uppgifter och funktioner.

Säkerhet

— Lämplig utrustning och lämpliga förfaranden, verktyg, resurser och förbrukningsvaror, inbegripet lämpliga avfallshanteringssystem, för att garantera säkerheten för personalen, den omgivande befolkningen och miljön vid arbetet med farliga CBRN-ämnen eller patogener, i enlighet med befintliga tillämpliga rättsliga krav och tillämpliga internationella standarder.

Autonomi

— Det bör säkerställas att resursen är självförsörjande under minst 14 dagar.

— Artikel 12.1 och 12.2 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

— Insatsklar senast 12 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.


(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(2) Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75).