Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02019D1741-20220202.pdf

02019D1741 — SV — 02.02.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1741

av den 23 september 2019

om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

[delgivet med nr C(2019) 6745]

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 267 21.10.2019, s. 3)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/142 av den 31 januari 2022

  L 23

25

2.2.2022


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1741

av den 23 september 2019

om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

[delgivet med nr C(2019) 6745]

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som anges i bilagan genom att använda det särskilda elektroniska format som kommer att tas fram särskilt för denna rapportering.

Den information som anges i bilagan ska första gången tillhandahållas för rapporteringsåret 2019, såvida inget annat anges i den bilagan.

▾M1

Den administrativa information som anges i avsnitten 1–4 i bilagan ska lämnas till kommissionen senast den 30 september det påföljande rapporteringsåret. Genom undantag ska den administrativa information som anges i fälten 2.12, 2.13 och 2.14 lämnas till kommissionen senast den 30 november det påföljande rapporteringsåret.

▾B

Den tematiska information som anges i avsnitten 5–10 i bilagan ska lämnas till kommissionen senast den 30 november det påföljande rapporteringsåret.

Artikel 2

Detta beslut ska ha setts över senast den 31 december 2024 i syfte att bedöma genomförbarheten i att gå vidare mot målet att göra uppgifter i E-PRTR offentligt tillgängliga tidigare. Denna översyn ska omfatta informationsutbyte mellan medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska miljöbyrån om nationell bästa praxis och tillgänglig teknik samt om verktyg som möjliggör tidigare rapportering.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

Fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt förordning (EG) nr 166/2006

▾M1

Del 1

Administrativ och tematisk information

▾B

Anmärkning:

Medlemsstaterna får meddela att de betraktar viss information som konfidentiell, med angivande av skälen för detta, för att på så sätt förhindra att kommissionen gör den tillgänglig för allmänheten.

A. Administrativ information

1.

Rapportidentifikation

Typ

Format

1.1

Landsidentifierare

Uppgift om det land där den industrienhet som rapporteringen avser är belägen.

1.2

Rapporteringsår

Det kalenderår som rapporteringen avser.

2.

Uppgifter om industrienheten (1)(2)

Typ

Format

2.1.

inspireId

Unik identifierare för industrienheten som uppfyller kraven i direktiv 2007/2/EG (3).

2.2

thematicId (4)

Tematisk objektidentifierare.

2.3

Identifierare för systemet för handel med utsläppsrätter

I de fall där en anläggning helt eller delvis omfattas av direktiv 2003/87/EG (5) ska den identifierare anges som används för rapportering enligt det direktivet.

2.4

Industrienhetens namn

Industrienhetens officiella beteckning, egennamn eller vedertagna namn.

2.5

Moderföretagets namn

Ett moderföretag är ett företag som äger eller kontrollerar det företag som driver industrienheten (t.ex. genom att inneha mer än 50 % av företagets aktiekapital eller en majoritet av aktieägarnas eller delägarnas röster) – se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (6).

2.6

Adress

Industrienhetens postadress, dvs. husnummer, gata, kommun/ort, postnummer, land.

2.7

Geometri

Latitud och longitud (koordinater för industrienhetens ungefärliga centrum) enligt koordinatreferenssystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 med en noggrannhet på fem decimaler.

2.8

Avrinningsområde

Kodidentifierare och/eller namn som tilldelats ett vattendrags avrinningsområde.

2.9

Funktion

Verksamhet som bedrivs vid industrienheten. Funktionen beskrivs som industrienhetens verksamheter uttryckt som Nace-koder.

2.10

Verksamheter enligt bilaga I till E-PRTR

Bilaga I-verksamheter som bedrivs vid industrienheten, med uppgift om den huvudsakliga verksamheten och alla övriga verksamheter.

2.11

Status

Industrienhetens driftsstatus.

2.12

Produktionsvolym (7)(8)

 

2.13

Antal driftstimmar per år (9)

Frivillig uppgift

2.14

Antal anställda (10)

Frivillig uppgift

2.15

Webbadress

Industrienhetens eller moderföretagets webbadress där man hittar industrienhetens eller moderföretagets miljörapport eller miljöredovisning enligt Emas.

2.16

Anmärkningar

Annan relevant information. Frivillig uppgift

3.

Information om behörig myndighet avseende E-PRTR för industrienheten

Typ

Format

3.1

Den behöriga myndighetens namn

 

3.2

Den behöriga myndighetens adress

Postadress, dvs. husnummer, gata, kommun/ort, postnummer, land.

3.3

E-postadress

 

3.4

Telefonnummer

 

4.

Information som ska lämnas i fall där en E-PRTR-registrerad industrienhet är en del av eller utgör en ”produktionsplats” (11)

Typ

Format

4.1.

inspireId

Unik identifierare för produktionsplatsen som uppfyller kraven i direktiv 2007/2/EG.

4.2

thematicId (12)

Tematisk objektidentifierare för produktionsplatsen.

4.3

Geometri

Latitud och longitud (koordinater för produktionsplatsens ungefärliga centrum) enligt koordinatreferenssystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 med en noggrannhet på fem decimaler.

4.4

Produktionsplatsens namn

Produktionsplatsens officiella beteckning, egennamn eller vedertagna namn.

B. Tematisk information

5.

Uppgifter om utsläpp till luft – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

5.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

5.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

5.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

6.

Uppgifter om utsläpp till vatten – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

6.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

6.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

6.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

7.

Uppgifter om utsläpp till mark – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

7.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

7.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

7.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

8.

Borttransport för avloppsrening – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

8.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

8.2

Överföringens totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla överföringar från industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.

Borttransport av farligt avfall – när avfallet överskrider tröskelvärdet i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

9.1

Inom landet för återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.2

Inom landet för bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.3

Till andra länder för återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

Adress till den som svarar för återvinningen:

Adress till den återvinningsanläggning som tar emot avfallet

9.4

Till andra länder för bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

Adress till den som svarar för bortskaffandet:

Adress till den bortskaffningsanläggning som tar emot avfallet

10.

Borttransport av icke-farligt avfall – när avfallet överskrider tröskelvärdet i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

10.1

För återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

10.2

För bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

(1)   

Här avses det som i kommissionens förordning (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 331, 10.12.2013, s. 1) benämns produktionsanläggning (production facility), vilket i punkt 8.2.1 i bilaga IV definieras som ”[e]n eller flera installationer [dvs. anläggningar enligt direktiv 2010/75/EU] på samma plats som drivs av samma fysiska eller juridiska person, utformad, byggd eller installerad för att uppfylla vissa produktions- eller industrisyften, inklusive all infrastruktur, utrustning och allt material”, och som omfattas av förordning (EG) nr 166/2006.

(2)   

När en produktionsanläggning även omfattas av direktiv 2010/75/EU är den rättsliga grunden för att tillhandahålla denna information genomförandebeslut (EU) 2018/1135.

(3)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(4)   

Detta fält har en multiplicitet på 0–1 enligt Inspire och är därför inte ett obligatoriskt fält.

(5)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(6)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

▸M1 (7)   

Frivillig uppgift för rapporteringsåren 2019, 2020, 2021 och 2022. Från och med rapporteringsåret 2023 ska produktionsvolymen för varje industrienhet rapporteras i enlighet med reglerna i del 2.

 ◂
(8)   

Enskilda uppgifter kommer inte att offentliggöras genom E-PRTR, utan att detta påverkar tillämpningen av EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

(9)   

Se fotnot ▸M1 nr 8 ◂ (ovan).

(10)   

▸M1 nr 8 ◂ Se fotnot nr 7 (ovan).

(11)   

Här avses det som i förordning (EU) nr 1253/2013 benämns produktionsplats (production site), vilket i punkt 8.2.4 i bilaga IV definieras som ”[a]ll mark på en viss geografisk position där produktionsanläggningen låg, ligger eller är avsedd att ligga. Detta omfattar all infrastruktur, utrustning och allt material”, och som omfattas av förordning (EG) nr 166/2006.

(12)   

Detta fält har en multiplicitet på 0–1 enligt Inspire.

▾M1

Del 2

Fastställande av de enheter och parametrar som medlemsstaterna ska rapportera i fält 2.12 ”Produktionsvolym”

1.   Definitioner

I denna del gäller följande definitioner:

(1) 

ton produkter/utvunnet material: om inte annat anges, vikten av den angivna parametern, inklusive eventuell fukthalt i produkterna eller det utvunna materialet, men exklusive eventuell förpackning/behållare.

(2) 

ton produkter i oljeekvivalenter: en industrienhets produktion uttryckt som den energimängd som frigörs genom förbränning av ett ton råolja, givet att energiinnehållet i ett ton råolja är 42 gigajoule.

(3) 

gigajoule nyttiggjord energi: energi, uttryckt i gigajoule, som faktiskt omvandlas till el eller värme och som tillförs nätet eller slutanvändaren.

(4) 

ton inkommande avfall: vikten av allt inkommande avfall, under ett kalenderår, till en industrienhet, vilket vidarebehandlas inom den definierade återvinnings- eller bortskaffningsverksamhet som bedrivs av samma industrienhet, med undantag av avfallsmängder som överförs till andra industrienheter utan behandling.

(5) 

kubikmeter inkommande avloppsvatten: den volym vatten som leds in i det berörda avloppsreningsverkets reningssteg.

(6) 

ton organiskt lösningsmedel: vikten av den totala mängd lösningsmedel som förbrukas i de verksamheter som bedrivs inom industrienheten.

(7) 

ton använd och/eller borttagen färg: den förbrukade färgens vikt, den bästa uppskattningen av den borttagna färgen eller, när målning och borttagning utförs inom samma industrienhet, summan av båda.

(8) 

antal djurenheter: de omräkningsfaktorer som fastställs i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1); djurenheterna för djur som inte uttryckligen omfattas av denna förordning bör baseras på vetenskapligt underlag, t.ex. slaktkycklingar 0,007 djurenheter, strutsar 0,350 djurenheter.

2.   Allmänna regler

a) 

Om inte annat anges ska uppgifterna om produktionsvolym omfatta en industrienhets totala faktiska produktion och inbegripa summan av all produktion under året som säljs, lagras på plats och används på plats för vidare behandling. Summan av den produktion som förstörs, avvisas eller inte uppfyller uppställda krav ska inte ingå.

b) 

I fält 2.12 ”Produktionsvolym” i del 1 kan en eller flera processer anges. Rapporteringen av produktionsvolym ska omfatta verksamheter som bedrivs vid industrienheten och som rapporteras till EU-registret för industrianläggningar (2)med hänvisning till den berörda industrienheten. Rapporteringen ska omfatta minst en verksamhet.

c) 

När så är möjligt ska uppgifterna om produktionsvolym rapporteras i enlighet med Prodcom-metoden för nationell statistik över produktionen av tillverkade varor och med den metod som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 (3).

d) 

Följande uppgifter ska rapporteras i fält 2.12 i del 1:

i) 

Kvantitet uttryckt i den enhet/parameter som anges i punkt 3.

ii) 

Kommentarer (frivilligt).

3.   Enheter och parametrar

Verksamhet

Enhet/parameter

1.  Energisektorn

1 a)

Olje- och gasraffinaderier

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 b)

Anläggningar för förgasning och kondensering

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 c)

Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar

Gigajoule nyttiggjord energi

1 d)

Koksverk

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 e)

Kolkvarnar

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 f)

Anläggningar för tillverkning av kolprodukter och fasta rökfria bränslen

Ton produkter i oljeekvivalenter

2.  Produktion och behandling av metaller

2 a)

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm, inbegripet svavelhaltig malm

Ton produkter

2 b)

Anläggningar för framställning av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning

Ton produkter

2 c) i)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom varmvalsning

Ton produkter

2 c) ii)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom hammarsmide

Ton produkter

2 c) iii)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall

Ton produkter

2 d)

Järn- och stålgjuterier

Ton produkter

2 e) i)

Anläggningar för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer

Ton produkter

2 e) ii)

Anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringar, av icke-järnmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning, etc.)

Ton produkter

2 f)

Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process

Ton ytbehandlingsämnen (tillförda)

3.  Mineralindustri

3 a)

Underjordsbrytning och därmed förknippad verksamhet

Ton utvunnet material

3 b)

Dagbrottsbrytning och stenbrottsbrytning

Ton utvunnet material

3 c) i)

Anläggningar för framställning av cementklinker i roterugn

Ton produkter

3 c) ii)

Anläggningar för framställning av kalk i roterugn

Ton produkter

3 c) iii)

Anläggningar för framställning av klinker (cement) eller kalk i andra typer av ugnar

Ton produkter

3 d)

Anläggningar för produktion av asbest och för tillverkning av asbestbaserade produkter

Ton produkter

3 e)

Anläggningar för tillverkning av glas, inklusive glasfibrer

Ton produkter

3 f)

Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive framställning av mineralull

Ton produkter

3 g)

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin

Ton produkter

4.  Kemisk industri

4 a) i)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom kolväten (linjära eller cykliska, mättade eller omättade, alifatiska eller aromatiska)

Ton produkter

4 a) ii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom syreinnehållande organiska föreningar, exempelvis alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider och epoxihartser

Ton produkter

4 a) iii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom organiska svavelföreningar

Ton produkter

4 a) iv)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom kväveinnehållande organiska föreningar, exempelvis aminer, amider, nitroso-, nitro-, eller nitratföreningar, nitriler, cyanater och isocyanater

Ton produkter

4 a) v)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom fosfororganiska föreningar

Ton produkter

4 a) vi)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom halogenerade kolväten

Ton produkter

4 a) vii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom metallorganiska föreningar

Ton produkter

4 a) viii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom basplaster och andra polymerer (polymerer, syntetfibrer, regenererad cellulosa)

Ton produkter

4 a) ix)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom syntetgummi

Ton produkter

4 a) x)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom färgämnen och pigment

Ton produkter

4 a) xi)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom ytaktiva ämnen och tensider

Ton produkter

4 b) i)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom gaser, exempelvis ammoniak, klor eller klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid och karbonylklorid (fosgen)

Ton produkter

4 b) ii)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom syror, exempelvis kromsyra, fluorvätesyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, oleum, svavelsyrlighet

Ton produkter

4 b) iii)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom baser, exempelvis ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid och natriumhydroxid

Ton produkter

4 b) iv)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom salter, exempelvis ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat och silvernitrat

Ton produkter

4 b) v)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar, exempelvis kalciumkarbid, kisel och kiselkarbid

Ton produkter

4 c)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödningsmedel (enkla eller sammansatta)

Ton produkter

4 d)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av växtskyddsmedel och biocider

Ton produkter

4 e)

Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer

Ton produkter

4 f)

Anläggningar för industriell framställning av sprängämnen och pyrotekniska produkter

Ton produkter

5.  Avfallshantering och avloppsvattenrening

5 a)

Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall

Ton inkommande avfall

5 b)

Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall

Ton inkommande avfall

5 c)

Anläggningar för bortskaffande av icke-farligt avfall

Ton inkommande avfall

5 d)

Avfallsdeponier (utom deponier för inert avfall och deponier som stängdes definitivt före den 16 juli 2001 eller för vilka den efterbehandlingsfas som de behöriga myndigheterna kräver enligt artikel 13 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall löpt ut)

Ton inkommande avfall

5 e)

Anläggningar för destruering eller återvinning av slaktkroppar och animaliskt avfall

Ton inkommande avfall

5 f)

Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Kubikmeter inkommande avloppsvatten

5 g)

Avloppsanläggningar för industriellt avloppsvatten från sådana verksamheter som anges i denna bilaga

Kubikmeter inkommande avloppsvatten

6.  Framställning och bearbetning av papper och trä

6 a)

Anläggningar för framställning av pappersmassa av trä eller liknande fibrösa material

Ton produkter

6 b)

Anläggningar för framställning av papper och kartong och andra primära träprodukter (exempelvis spånplattor, fiberskivor och plywood)

Ton produkter

6 c)

Anläggningar för impregnering eller doppning av trä och träprodukter med kemikalier

Ton produkter

7.  Intensiv animalieproduktion och intensivt vattenbruk

7 a) i)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 40 000 platser för fjäderfä

Antal djurenheter

7 a) ii)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg)

Antal djurenheter

7 a) iii)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 750 platser för suggor

Antal djurenheter

7 b)

Intensivt vattenbruk

Ton produkter

8.  Animaliska och vegetabiliska produkter från livsmedels- och dryckessektorn

8 a)

Slakterier

Ton produkter

8 b) i)

Behandling och framställning, avsedd för produktion av livsmedel och drycker av animaliska råvaror (förutom mjölk)

Ton produkter

8 b) ii)

Behandling och framställning, avsedd för produktion av livsmedel och drycker av vegetabiliska råvaror

Ton produkter

8 c)

Behandling och framställning av mjölkprodukter

Ton produkter

9.  Annan verksamhet

9 a)

Anläggningar för förbehandling (exempelvis tvättning, blekning, mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textilier

Ton produkter

9 b)

Garverier

Ton produkter

9 c)

Anläggningar för ytbehandling av material, föremål eller produkter med organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, bestrykning, avfettning, vattenskyddsbehandling, limning, målning, rengöring eller impregnering

Ton organiskt lösningsmedel (tillfört)

9 d)

Anläggningar för framställning av kol (hårdbränd kol) eller av grafitelektroder genom förbränning eller grafitisering

Ton produkter

9 e)

Anläggningar för att bygga fartyg och för att måla eller ta bort färg på dessa

Ton färg som använts och/eller tagits bort


(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).

(2) https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (EUT L 327, 17.12.2019, s. 1). PRODuction COMmunautaire” (gemenskapsproduktion). Se https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview.