Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02019R1859-20220129.pdf

02019R1859 — SV — 29.01.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1859

av den 6 november 2019

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 vad gäller insamling av vissa uppgifter

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 286 7.11.2019, s. 10)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/96 av den 25 januari 2022

  L 17

1

26.1.2022


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1859

av den 6 november 2019

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 vad gäller insamling av vissa uppgifter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Tillverkarnas övervakning och rapportering

1.  
Tillverkarna ska övervaka och till kommissionen rapportera en fil med kommaseparerade värden vilken har samma namn som arbetsfilen och har filnamnsändelsen.vsum och vilken innehåller de aggregerade resultaten per simulerad användningsprofil och nyttolast som genereras av det simuleringsverktyg som avses i artikel 5.1 a i förordning (EU) 2017/2400 i dess grafiska användargränssnittsversion (nedan kallad sum exec-datafil) för nya tunga fordon med ett simuleringsdatum före den 1 juli 2021 i enlighet med denna förordning.
2.  

De ska övervaka sum exec-datafilen för varje nytt tungt fordon

a) 

med ett simuleringsdatum från och med den 1 oktober 2019 till och med den 30 juni 2020 och rapportera dessa data senast den 30 september 2020,

▾M1 —————

▾B

c) 

med ett simuleringsdatum från och med den 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2021 och rapportera dessa data senast den 30 september 2021.

3.  
Sum exec-datafilerna ska överföras av tillverkarens kontaktperson genom elektronisk dataöverföring till rapporteringssystemet Business Data Repository som förvaltas av Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån). När uppgifterna har överförts ska kontaktpersonen underrätta kommissionen och byrån per e-post till de adresser som anges nedan i denna punkt.
4.  
Den kontaktperson som ansvarar för uppladdningen av data för varje tillverkare ska vara den som tillverkaren utsett i enlighet med förordning (EU) 2018/956, om inte tillverkaren anmäler något annat till kommissionen senast den 1 september 2020.
5.  
Anmälan ska sändas till följande adresser: ”EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu” och ”HDV-monitoring@eea.europa.eu”.

Artikel 2

Verifiering

1.  
Tillverkarna ska ansvara för korrektheten och kvaliteten hos de uppgifter som de rapporterar i enlighet med artikel 1.2. De ska utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella fel som upptäcks i de rapporterade uppgifterna.
2.  
Kommissionen får verifiera kvaliteten hos de uppgifter som rapporteras i enlighet med artikel 1.2.
3.  
Om kommissionen får information om några fel i uppgifterna eller resultaten eller om den vid sin egen verifiering finner diskrepanser i uppgifterna, ska den, om så är lämpligt, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera dessa efter samråd med tillverkaren.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.