Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02019R2123-20220101.pdf

02019R2123 — SV — 01.01.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2123

av den 10 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 321 12.12.2019, s. 64)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2305 av den 21 oktober 2021

  L 461

5

27.12.2021


▾B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2123

av den 10 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte

1.  

I denna förordning fastställs bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna får utföra

a) 

identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation när det gäller

i) 

sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artiklarna 72.1 och 74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (1) och sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för en nödåtgärd som föreskrivs i de rättsakter som antagits i enlighet med artiklarna 28.1, 30.1, 40.3, 41.3, 49.1, 53.3 och 54.3 i förordning (EU) 2016/2031;

▾M1

ia) 

sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i led i och som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (2),

▾M1

ii) 

sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625, inklusive de som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848,

b) 

dokumentkontroll någon annanstans än vid en gränskontrollstation när det gäller sändningar av

i) 

växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031,

ii) 

växter, växtprodukter och andra föremål som avses i led i och som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848.

▾B

2.  

De behöriga myndigheter som befinner sig någon annanstans än vid gränskontrollstationen, inbegripet vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen eller vid ett införselställe till unionen, ska utföra momenten vid och efter dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll i enlighet med kommissionens genomförandeförordning 2019/2130 (3).

▾M1

Artikel 1a

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet: offentlig kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 1.2 a och c i förordning (EU) 2017/625.

2. 

fytosanitär kontroll: offentlig kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 1.2 g i förordning (EU) 2017/625.

3. 

ekologisk kontroll: offentlig kontroll enligt artikel 6.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306 (4).

▾B

Kapitel I

Identitetskontroll och fysisk kontroll vid andra kontrollställen än gränskontrollstationer

Artikel 2

Villkor för utförande av identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen

1.  

▸M1 Identitetskontroll och fysisk kontroll för att verifiera efterlevnaden av unionsbestämmelserna om livsmedelssäkerhet, fodersäkerhet och skyddsåtgärder mot växtskadegörare får utföras vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen om följande villkor gäller: ◂

a) 

Aktören har i sin förhandsanmälan i enlighet med artikel 56.3 a i förordning (EU) 2017/625, eller gränskontrollstationens behöriga myndighet har i det gemensamma hälsodokumentet för införsel (nedan kallat CHED-dokument), angett det kontrollställe där identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras.

b) 

Resultatet av den dokumentkontroll som utförts av gränskontrollstationens behöriga myndigheter är tillfredsställande.

c) 

Gränskontrollstationens behöriga myndigheter har i CHED-dokumentet gett sitt tillstånd till att sändningen får omlastas till kontrollstället.

d) 

Innan sändningen lämnar gränskontrollstationen har aktören underrättat de behöriga myndigheterna vid det kontrollställe där identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras om den förväntade tidpunkten för sändningens och transportmedlets ankomst genom att fylla i och lämna in ett separat CHED-dokument i informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (nedan kallat Imsoc).

e) 

Aktören har transporterat sändningen från gränskontrollstationen till kontrollstället under tullövervakning utan att varorna lossats under transporten.

f) 

Aktören har säkerställt att sändningen åtföljs till kontrollstället av en kopia av det CHED-dokument som avses i led c, i pappersform eller elektronisk form.

g) 

Aktören har säkerställt följande:

i) 

Sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031, sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för en nödåtgärd som föreskrivs i de rättsakter som antagits i enlighet med artiklarna 28.1, 30.1, 40.3, 41.3, 49.1, 53.3 och 54.3 i förordning (EU) 2016/2031 och sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 47.1 e och f i förordning (EU) 2017/625 åtföljs till kontrollstället av en bestyrkt kopia av de officiella intyg som avses i artikel 50.1 i förordning (EU) 2017/625, vilken lämnats i enlighet med artikel 50.2 i den förordningen.

ii) 

Sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 e och f i förordning (EU) 2017/625 åtföljs till kontrollstället av en bestyrkt kopia av resultaten av den laboratorieanalys som utförts av tredjelandets behöriga myndigheter, vilken lämnas i enlighet med artikel 50.2 i den förordningen.

h) 

Aktören har angett referensnumret för det CHED-dokument som avses i led c i den tulldeklaration som lämnats till tullmyndigheterna för omlastningen av sändningen till kontrollstället och har ställt en kopia av detta CHED-dokument till förfogande för tullmyndigheterna i enlighet med artikel 163 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (5).

2.  
Kravet på att sändningen ska åtföljas av den bestyrkta kopia som avses i punkt 1 g i och ii ska inte gälla om de officiella intygen eller resultaten av laboratorieanalysen har lämnats in via Imsoc av de behöriga myndigheterna i tredjelandet eller laddats upp i Imsoc av aktören och de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har kontrollerat att de motsvarar de ursprungliga intygen eller resultaten av laboratorieanalyserna.
3.  

Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat förvaltar ett befintligt nationellt system där resultaten av dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller registreras ska punkt 1 d och h inte tillämpas på sändningar som flyttas från gränskontrollstationen till kontrollstället i samma medlemsstat, förutsatt att följande krav är uppfyllda:

a) 

Information om sändningens förväntade ankomsttid till kontrollstället och om typ av transportmedel finns tillgänglig i det befintliga nationella systemet.

b) 

Det befintliga nationella systemet uppfyller följande villkor:

i) 

Det säkerställer att tullmyndigheterna och aktören i god tid får information om det tillstånd som avses i punkt 1 c och att de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen i god tid får information om sändningens ankomst till kontrollstället.

ii) 

Det utbyter elektroniska data med Imsoc, inklusive information om sändningar som avvisats och information som gör det möjligt att tydligt identifiera varje sändning, exempelvis genom ett unikt referensnummer.

iii) 

Det säkerställer att det CHED-dokument som avses i punkt 1 c kan färdigställas först efter elektroniskt utbyte av information och bekräftelse via Imsoc.

▾M1

4.  

De behöriga myndigheterna får utföra följande offentliga kontroller vid ett annat kontrollställe enligt CHED-dokumentet än en gränskontrollstation, såvida det inte finns ett kryss i rutan ”Sändningen kan inte övergå till fri omsättning” i fält 30 i det kontrollintyg som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2021/2306 (kontrollintyget):

a) 

Fytosanitär kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll när det gäller sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 a ia i denna förordning.

b) 

Kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet i form av identitetskontroll och fysisk kontroll när det gäller sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a ii) i denna förordning och som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848.

Artikel 2a

Villkor för utförande av ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation när det gäller sändningar av vissa produkter som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848

1.  

Om följande villkor är uppfyllda får de behöriga myndigheterna utföra ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe enligt kontrollintyget än en gränskontrollstation när det gäller sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 a ia, samt när det gäller sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a ii, som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848:

a) 

Kontrollstället där ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras har angetts i kontrollintyget antingen av den aktör som ansvarar för sändningen när förhandsanmälan görs i enlighet med artikel 3.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2307 (6) eller av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen.

b) 

Resultatet av ekologisk kontroll i form av dokumentkontroll som utförs av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen är tillfredsställande.

c) 

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har i fält 26 i kontrollintyget gett sitt tillstånd till att sändningen får omlastas till kontrollstället.

d) 

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har i CHED-dokumentet gett sitt tillstånd till att sändningen får omlastas till ett kontrollställe för kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet i form av identitetskontroll och fysisk kontroll eller för fytosanitär kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll, enligt vad som är tillämpligt.

e) 

Innan sändningen lämnar gränskontrollstationen underrättar den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen som ansvarar för ekologisk kontroll den behöriga myndigheten vid kontrollstället som ansvarar för ekologisk kontroll om sändningens ankomst genom att lämna in kontrollintyget i Traces-systemet.

f) 

Aktören har transporterat sändningen från gränskontrollstationen till kontrollstället under tullövervakning utan att varorna lossats under transporten.

g) 

Aktören har säkerställt att sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 a ia och sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a ii, som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848, åtföljs till kontrollstället av en bestyrkt kopia av kontrollintyget.

h) 

Aktören har angett kontrollintygets referensnummer i den tulldeklaration som lämnats till tullmyndigheterna för omlastningen av sändningen till kontrollstället och har ställt en kopia av detta intyg till förfogande för tullmyndigheterna i enlighet med artikel 163 i förordning (EU) nr 952/2013.

2.  
Kravet att en bestyrkt kopia av kontrollintyget enligt punkt 1 g ska åtfölja sändningen ska inte tillämpas om intyget har utfärdats i Traces-systemet av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i tredjelandet i enlighet med delegerad förordning (EU) 2021/2306 eller laddats upp i Traces-systemet av aktören och de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har kontrollerat att det överensstämmer med originalet till kontrollintyget.

▾B

Artikel 3

Identitetskontroll och fysisk kontroll av sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som utförs vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen

1.  

▸M1 Identitetskontroll och fysisk kontroll av sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a ii får utföras av de behöriga myndigheterna vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation, om något av följande gäller: ◂

a) 

Den aktör som ansvarar för sändningen har hos gränskontrollstationens behöriga myndigheter begärt att identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras vid det kontrollställe som har utsetts för den kategori av varor som sändningen gäller, och gränskontrollstationens behöriga myndigheter tillåter att sändningen får omlastas till detta kontrollställe.

b) 

Gränskontrollstationens behöriga myndigheter har beslutat att identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras vid det kontrollställe som har utsetts för den kategori av varor som sändningen gäller och aktören inte invänder mot detta beslut.

2.  

Den identitetskontroll och fysiska kontroll som avses i punkt 1 ska utföras av gränskontrollstationens behöriga myndigheter om något av följande gäller:

a) 

Ett sådant tillstånd från gränskontrollstationens behöriga myndigheter som avses i punkt 1 a saknas.

b) 

Aktören invänder mot beslutet att lasta om sändningen till det kontrollställe som avses i punkt 1 b.

▾M1

3.  

De behöriga myndigheterna får utföra identitetskontroll och fysisk kontroll när det gäller sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a ii som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848 vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation om något av villkoren i punkt 1 i denna artikel är uppfyllda och om

a) 

den aktör som ansvarar för sändningen har begärt omlastningen till ett kontrollställe både för kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet i form av identitetskontroll och fysisk kontroll och för ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll,

b) 

de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har gett tillstånd till eller beslutat om denna omlastning, enligt vad som är tillämpligt, för alla kontroller, i de fall där de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har valt ut sändningen både för kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet i form av identitetskontroll och fysisk kontroll och för ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll. Dessa kontroller ska utföras vid samma kontrollställe, vilket ska utses för den kategori av varor som sändningen gäller och vara beläget i den medlemsstat där sändningen ska övergå till fri omsättning.

4.  
Om sändningar omlastas till ett kontrollställe i enlighet med punkt 3 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som ansvarar för kontroll av livsmedels- och fodersäkerhet registrera omlastningen i CHED-dokumentet, och de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som ansvarar för ekologisk kontroll ska registrera omlastningen i kontrollintyget.

▾B

Artikel 4

Identitetskontroll och fysisk kontroll av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som utförs vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen

1.  

Identitetskontroll och fysisk kontroll får utföras av de behöriga myndigheterna vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen när det gäller sändningar av

a) 

sådana växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031,

b) 

sådana växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av en nödåtgärd som föreskrivs i de rättsakter som antagits i enlighet med artiklarna 28.1, 30.1, 40.3, 41.3, 49.1, 53.3 och 54.3 i förordning (EU) 2016/2031,

▾M1

c) 

sådana växter, växtprodukter och andra föremål som avses i leden a och b och som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848.

▾B

2.  

Den identitetskontroll och fysiska kontroll som avses i punkt 1 får utföras av de behöriga myndigheterna vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation om något av följande gäller:

a) 

Den aktör som ansvarar för sändningen har hos gränskontrollstationens behöriga myndigheter begärt att identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras vid ett kontrollställe som har utsetts för den kategori av varor som sändningen gäller, och gränskontrollstationens behöriga myndigheter tillåter att sändningen får omlastas till kontrollstället.

b) 

Gränskontrollstationens behöriga myndigheter har beslutat att identitetskontroll och fysisk kontroll ska utföras vid ett kontrollställe som har utsetts för den kategori av varor som sändningen gäller och aktören inte invänder mot detta beslut.

3.  

Den identitetskontroll och fysiska kontroll som avses i punkt 1 ska utföras av gränskontrollstationens behöriga myndigheter om något av följande gäller:

a) 

Ett sådant tillstånd från gränskontrollstationens behöriga myndigheter som avses i punkt 2 a saknas.

b) 

Aktören invänder mot beslutet att lasta om sändningen till det kontrollställe som avses i punkt 2 b.

▾M1

4.  

När det gäller växter, växtprodukter och andra föremål som avses i punkt 1 c får identitetskontroll och fysisk kontroll utföras av de behöriga myndigheterna vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation om något av villkoren i punkt 2 är uppfyllda och om följande gäller:

a) 

Den aktör som ansvarar för sändningen har begärt omlastningen till ett kontrollställe både för fytosanitär kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll och för ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll.

b) 

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har gett tillstånd till eller beslutat om denna omlastning, enligt vad som är tillämpligt, för alla kontroller, i de fall där de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen har valt ut sändningen både för fytosanitär kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll och för ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll. Dessa kontroller ska utföras vid samma kontrollställe, vilket ska utses för den kategori av varor som sändningen gäller och vara beläget i den medlemsstat där sändningen ska övergå till fri omsättning.

5.  
Om sändningar omlastas till ett kontrollställe i enlighet med punkt 4 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som ansvarar för fytosanitär kontroll registrera omlastningen i CHED-dokumentet, och de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som ansvarar för ekologisk kontroll ska registrera omlastningen i kontrollintyget.

▾B

Artikel 5

Särskilda villkor för identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationennär det gäller sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål

1.  
Identitetskontroll och fysisk kontroll av sådana sändningar som avses i artikel 4.1 får utföras vid ett kontrollställe, under förutsättning att aktören har säkerställt att de förpackningar eller transportmedel som används för sändningarna är slutna eller förseglade på ett sådant sätt att de under omlastningen till kontrollstället inte kan orsaka angrepp på eller infektera andra växter, växtprodukter eller andra föremål med sådana skadegörare som förtecknas som EU-karantänskadegörare eller reglerade EU-icke-karantänskadegörare enligt artiklarna 5.2 och 30.1 i förordning (EU) 2016/2031 och, när det gäller skyddade zoner, med respektive skadegörare i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 32.3 i den förordningen.
2.  

Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel tillåta att förpackningar eller transportmedel som används för sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål inte är slutna eller förseglade om följande villkor gäller:

a) 

Sändningen består av trä från barrträd som odlats eller producerats i ett geografiskt område i ett tredjeland som delar en landgräns med den medlemsstat som den behöriga myndigheten ansvarar för och det finns uppgifter om att träet har samma växtskyddsstatus i det tredjelandet som i den medlemsstaten.

b) 

Sändningarna av trä från barrträd transporteras till ett kontrollställe beläget i samma medlemsstat som gränskontrollstationen för införsel.

c) 

Sändningarna av trä från barrträd inte utgör någon särskild risk för spridning av EU-karantänskadegörare eller skadegörare som omfattas av åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031 under transporten till kontrollstället.

d) 

Den behöriga myndigheten säkerställer att träet, innan sändningen lämnar den medlemsstatens territorium, har bearbetats på ett sådant sätt att det inte utgör någon växtskyddsrisk.

3.  

De medlemsstater som tillämpar de bestämmelser som avses i punkt 2 ska

a) 

informera kommissionen och övriga medlemsstater om vilket område i det berörda tredjelandet som berörs och om områdets växtskyddsstatus,

b) 

varje år lämna in en rapport med uppgifter om omfattningen på och resultaten av den offentliga kontroll som utförts på trä från de berörda barrträden.

Artikel 6

Moment vid och efter identitetskontroll och fysisk kontroll vid ett annat kontrollställe än gränskontrollstationen

1.  
När gränskontrollstationens behöriga myndigheter har gett tillstånd till eller beslutat om omlastning av sändningen till det kontrollställe som anges i CHED-dokumentet ska den aktör som ansvarar för sändningen inte uppvisa sändningen för identitetskontroll och fysisk kontroll vid något annat kontrollställe än det som anges i CHED-dokumentet, såvida inte gränskontrollstationens behöriga myndigheter ger tillstånd till omlastningen av sändningen till ett annat kontrollställe enligt vad som avses i artiklarna 3.1 a och 4.2 a.
2.  
De behöriga myndigheterna vid kontrollstället ska bekräfta sändningens ankomst till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen genom att i Imsoc fylla i det CHED-dokument som avses i artikel 2.1 a.
3.  
De behöriga myndigheterna vid kontrollstället ska färdigställa det separata CHED-dokument som avses i artikel 2.1 d eller, om artikel 2.3 tillämpas, det CHED-dokument som avses i artikel 2.1 c genom att där registrera resultatet av identitetskontrollen och den fysiska kontrollen samt alla beslut om sändningen som fattats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) 2017/625.
4.  
Aktören ska ange referensnumret för det färdigställda CHED-dokument som avses i punkt 3 i den tulldeklaration som lämnas för sändningen till tullmyndigheterna, och ska ställa en kopia av detta CHED-dokument till tullmyndigheternas förfogande som en styrkande handling enligt artikel 163 i förordning (EU) nr 952/2013.
5.  

Om gränskontrollstationens behöriga myndigheter inte har fått någon bekräftelse på sändningens ankomst från kontrollställets behöriga myndigheter inom 15 dagar efter den dag då tillståndet för omlastning av sändningen till kontrollstället gavs ska de

a) 

kontrollera med kontrollställets behöriga myndigheter om sändningen har ankommit till kontrollstället,

b) 

om den kontroll som avses i led a visar att sändningen inte har ankommit till kontrollstället, informera tullmyndigheterna och andra myndigheter enligt artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625 om att de inte fått bekräftelse på att sändningen ankommit till destinationsorten,

c) 

genomföra ytterligare undersökningar för att fastställa var varorna faktiskt befinner sig i samarbete med tullmyndigheter och andra myndigheter enligt artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625.

▾M1

6.  

När det gäller sändningar som omlastas till ett kontrollställe för utförande av ekologisk kontroll i form av identitetskontroll och fysisk kontroll ska de behöriga myndigheterna vid kontrollstället

a) 

bekräfta sändningens ankomst till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som ansvarar för ekologisk kontroll via Traces-systemet,

b) 

i kontrollintyget registrera resultatet av den ekologiska kontrollen i form av identitetskontroll och fysisk kontroll samt beslutet om sändningen i enlighet med artikel 6.3 i delegerad förordning (EU) 2021/2306.

▾B

Kapitel II

Dokumentkontroll som utförs någon annanstans än vid en gränskontrollstation

Artikel 7

Dokumentkontroll avseende sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som utförs någon annanstans än vid en gränskontrollstation

▾M1

Dokumentkontroll avseende sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 b och som förs in till unionen får utföras av någondera av följande:

▾B

a) 

Behöriga myndigheter som befinner sig någon annanstans än vid gränskontrollstationen eller vid ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation, om det gäller sändningar som ankommer till en gränskontrollstation, förutsatt att de befinner sig i samma medlemsstat som gränskontrollstationen för sändningens ankomst.

b) 

Behöriga myndigheter vid stället för införsel till unionen, om det gäller sändningar som omfattas av minskad frekvens i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g i förordning (EU) 2017/625 och som ankommer till ett annat införselställe än gränskontrollstationen.

Artikel 8

Villkor för dokumentkontroll avseende sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som utförs någon annanstans än vid en gränskontrollstation

1.  

För utförandet av den dokumentkontroll som avses i artikel 7 ska följande villkor gälla:

a) 

De behöriga myndigheter som avses i artikel 7 ska utföra dokumentkontroll av

i) 

officiella intyg och laboratorietestresultat som de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för sändningens ankomst har laddat upp i Imsoc,

ii) 

officiella intyg och laboratorietestresultat som aktören har laddat upp i Imsoc när gränskontrollstationens behöriga myndigheter har kontrollerat att de överensstämmer med de ursprungliga intygen eller laboratorietestresultaten,

iii) 

officiella intyg och laboratorietestresultat som de behöriga myndigheterna i tredjeländer har lämnats in till Imsoc, eller

iv) 

officiella intyg i original, om de behöriga myndigheter som avses i artikel 7 ingår i den utsedda gränskontrollstation som avses i artikel 4.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1012 (7), eller

▾M1

v) 

kontrollintyget enligt delegerad förordning (EU) 2021/2306 när det gäller växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 4.1 c i denna förordning.

▾B

b) 

Aktören får inte transportera en sändning från gränskontrollstationen till kontrollstället för identitetskontroll och fysisk kontroll förrän de behöriga myndigheter som avses i artikel 7 har informerat de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen om att resultaten av dokumentkontrollen är tillfredsställande.

▾M1

2.  
Om aktören ska transportera sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål till ett kontrollställe för utförande av identitetskontroll och fysisk kontroll ska artiklarna 2, 2a, 4 och 5 tillämpas.

▾B

3.  

Aktören får transportera en sändning av växter, växtprodukter och andra föremål från gränskontrollstationen till ett kontrollställe för utförandet av dokumentkontroll, under förutsättning att kontrollstället står under tillsyn av samma behöriga myndighet som gränskontrollstationen.

Kapitel III

Slutbestämmelser

Artikel 9

Upphävanden

1.  
Kommissionens direktiv 2004/103/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 14 december 2020.
2.  
Kommissionens beslut 2010/313/EU och 2010/458/EU ska upphöra att gälla med verkan från och med den 14 december 2019.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Artiklarna 4.1 a, 7 och 8 ska tillämpas från och med den 14 december 2020.

Artikel 2.3 ska tillämpas till och med den 13 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3) Kommissionens genomförandeförordning 2019/2130 av den 25 november 2019 om fastställande av närmare bestämmelser för de moment som ska utföras vid och efter dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av djur och varor som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (se sidan 128 i detta nummer av EUT).

(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306 av den 21 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget (EUT L 461, 27.12.2021, s. 13).

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(6) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2307 av den 21 oktober 2021 om fastställande av regler om dokument och anmälningar som krävs för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen (EUT L 461, 27.12.2021, s. 30).

(7) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer (EUT L 165, 21.6.2019, s. 4).