Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02019R2124-20220101.pdf

02019R2124 — SV — 01.01.2022 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2124

av den 10 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 321 12.12.2019, s. 73)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2190 av den 29 oktober 2020

  L 434

3

23.12.2020

▸M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2305 av den 21 oktober 2021

  L 461

5

27.12.2021


▾B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2124

av den 10 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG

(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  

I denna förordning fastställs följande:

a) 

Bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna vid en gränskontrollstation får tillåta vidaretransport av sändningar av följande kategorier av varor till slutdestinationen i unionen i väntan på resultaten av laboratorieanalyser och tester som utförts som en del av de fysiska kontroller som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) 2017/625:

i) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som avses i de förteckningar som upprättats i enlighet med artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031.

ii) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av en nödåtgärd som avses i artikel 47.1 e i förordning (EU) 2017/625.

▾M2

iia) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som avses i leden i och ii och som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (1).

▾B

iii) 

Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625.

b) 

Bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroller och fysiska kontroller av djur som anländer luft- eller sjövägen och som stannar kvar på samma transportmedel för den fortsatta resan får utföras vid en annan gränskontrollstation än gränskontrollstationen för första ankomst till unionen.

c) 

Särskilda regler för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer av omlastade sändningar av djur och av följande kategorier av varor:

i) 

Produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter.

ii) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som avses i de förteckningar som upprättats i enlighet med artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031.

iii) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av en nödåtgärd som föreskrivs i de artiklar i förordning (EU) 2016/2031 som avses i artikel 47.1 e i förordning (EU) 2017/625.

iv) 

Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av åtgärder eller rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625.

d) 

Särskilda bestämmelser för kontroll av sändningar i transitering av djur och följande kategorier av varor:

i) 

Produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter.

ii) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som avses i de förteckningar som upprättats i enlighet med artiklarna 72.1 och 74.1 i förordning (EU) 2016/2031.

iii) 

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av en nödåtgärd som föreskrivs i artikel 47.1 e i förordning (EU) 2017/625.

2.  

Den här förordningen ska tillämpas på ryggradsdjur och ryggradslösa djur, utom

a) 

sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 4.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (2) och

b) 

ryggradslösa djur avsedda för vetenskapliga ändamål enligt artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 (3).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

CHED-dokument: det gemensamma hälsodokument för införsel som används för att göra en förhandsanmälan av ankomsten av sändningar till gränskontrollstationen samt för att registrera resultatet av de offentliga kontroller som utförts och av beslut som behöriga myndigheter fattat i fråga om den sändning som åtföljs av dokumentet.

2. 

omlastade sändningar: sändningar av djur och varor som förs in i unionen sjö- eller luftvägen från ett tredjeland, när dessa djur eller varor flyttas från ett fartyg eller luftfartyg och under tullövervakning transporteras till ett annat fartyg eller luftfartyg inom samma hamn eller flygplats som förberedelse inför den fortsatta resan.

3. 

lager:

a) 

ett tullager, ett lager i en frizon eller en anläggning för tillfällig lagring som godkänts, tillåtits eller utsetts i enlighet med artiklarna 147.1, 240.1 respektive 243.1 i förordning (EU) nr 952/2013, eller

b) 

ett lager specialiserat på leveranser av varor till Natos eller Förenta staternas militära baser.

4. 

vidaretransport: förflyttning av sändningar av varor från en gränskontrollstation till deras slutdestinationen i unionen, i väntan på resultaten av laboratorieanalyser och tester.

5. 

vidaretransportanläggning: anläggning på slutdestinationen i unionen eller på en annan ort inom samma behöriga myndighets ansvarsområde som slutdestinationen, och som utsetts av destinationsmedlemsstaten för lagring av sådana sändningar av varor som ska transporteras vidare innan de övergår till fri omsättning.

6. 

Imsoc: det informationshanteringssystem för offentlig kontroll som avses i artikel 131 i förordning (EU) 2017/625.

▾M1

7. 

gränskontrollstation för införsel till unionen: den gränskontrollstation där djur och varor visas upp för offentlig kontroll och genom vilken de förs in i unionen för att därefter släppas ut på marknaden eller för transitering genom unionens territorium (4), och som kan vara gränskontrollstationen för första ankomst till unionen.

▾B

8. 

reglerad EU-icke-karantänskadegörare: en skadegörare som uppfyller samtliga villkor som förtecknas i artikel 36 i förordning (EU) 2016/2031.

9. 

godkänt lager: ett lager som godkänts av de behöriga myndigheterna enligt vad som föreskrivs i artikel 23 i den här förordningen.

10. 

specifikt patogenfria ägg: kläckägg som härrör från hönsflockar fria från specifika patogener enligt beskrivningen i Europafarmakopén (5) och som endast är avsedda för diagnostik, forskning och farmakologi.

KAPITEL II

Vidaretransport av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål samt av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a

AVSNITT 1

Villkor för vidaretransport

Artikel 3

Aktörernas skyldigheter innan tillstånd för vidaretransport har beviljats

1.  
Begäran om tillstånd för vidaretransport ska göras av den aktör som ansvarar för sändningen av varor som avses i artikel 1.1 a hos de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen innan sändningen ankommer till gränskontrollstationen. Begäran ska göras genom en sådan anmälan som avses i artikel 56.3 a i förordning (EU) 2017/625, genom att del I i CHED-dokumentet fylls i.
2.  
För sändningar av varor som avses i artikel 1.1 a som valts ut för provtagning och laboratorieanalys vid gränskontrollstationen får den aktör som ansvarar för sändningarna begära tillstånd för vidaretransport hos de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen, genom att fylla i del I i CHED-dokumentet.

Artikel 4

Tillstånd för vidaretransport

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen får tillåta vidaretransport av sändningar av varor som avses i artikel 1.1 a om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Resultatet av de dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller (andra än de laboratorieanalyser och tester som ingår i de fysiska kontrollerna) som utförs vid gränskontrollstationen är tillfredsställande.

b) 

Den aktör som ansvarar för sändningen har begärt vidaretransport enligt artikel 3.

Artikel 5

Aktörernas skyldigheter efter det att tillstånd för vidaretransport har beviljats

Om de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen tillåter vidaretransport av sändningarna av varor som avses i artikel 1.1 a ska den aktör som ansvarar för sändningen

a) 

fylla i del I i ett separat CHED-dokument för samma sändning, som i Imsoc kopplas till det CHED-dokument som avses i artikel 3, genom att i dokumentet ange transportmedel och datum då sändningen ankommer till den valda vidaretransportanläggningen,

b) 

genom Imsoc lämna in det CHED-dokument som avses i led a för överföring till de behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation som har gett tillstånd till vidaretransporten.

Artikel 6

Villkor för transport och lagring av sändningar för vidaretransport

1.  

Den aktör som ansvarar för de sändningar för vilka vidaretransport i enlighet med artikel 4 har beviljats ska säkerställa

a) 

att sändningen inte manipuleras på något sätt i samband med transporten till och lagringen i vidaretransportanläggningen,

b) 

att sändningen inte på något sätt ändras, bearbetas eller ersätts, eller att förpackningarna byts ut,

c) 

att sändningen inte lämnar vidaretransportanläggningen innan de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen fattat beslut om sändningen i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) 2017/625.

2.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska transportera sändningen under tullövervakning direkt från gränskontrollstationen för införsel till unionen till vidaretransportanläggningen, utan att varorna lastas av under transporten, och de ska lagras i vidaretransportanläggningen.
3.  

▸M2 Den aktör som ansvarar för sändningen ska säkerställa att förpackningarna eller transportmedlen för sändningen av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 a i, ii och iia har stängts eller förseglats på ett sådant sätt att de under transporten till och under lagringen i vidaretransportanläggningen ◂

a) 

inte orsakar angrepp på eller nedsmittning av andra växter, växtprodukter eller andra föremål med de skadegörare som förtecknas som EU-karantänskadegörare eller som reglerade EU-icke-karantänskadegörare,

b) 

inte angrips av eller smittas med icke-karantänskadegörare.

4.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska säkerställa att en kopia, i pappersform eller i elektronisk form, av det CHED-dokument som avses i artikel 3 åtföljer sändningen från gränskontrollstationen för införsel till unionen till vidaretransportanläggningen.
5.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska till de behöriga myndigheterna på slutdestinationen anmäla sändningens ankomst till vidaretransportanläggningen.
6.  
Efter att de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har tillåtit vidaretransport av sändningen till vidaretransportanläggningen får den aktör som ansvarar för sändningen inte transportera sändningen till en annan vidaretransportanläggning än den som anges i CHED-dokumentet, om inte de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen godkänner ändringen i enlighet med artikel 4 och om inte villkoren i punkterna 1–5 i den här artikeln är uppfyllda.

Artikel 7

Åtgärder som ska utföras av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen efter att tillstånd för vidaretransport har beviljats

1.  
När de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen tillåter vidaretransport i enlighet med artikel 4 ska den anmäla transporten av sändningen till de behöriga myndigheterna på slutdestinationen genom att i Imsoc lämna in det CHED-dokument som avses i artikel 3.
2.  
Efter att ha slutfört ifyllandet av det CHED-dokument som avses i artikel 5 i den här förordningen i enlighet med artikel 56.5 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen genom Imsoc omedelbart anmäla detta till de behöriga myndigheterna på slutdestinationen.
3.  
Om sändningen inte är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen vidta åtgärder i enlighet med artikel 66.3–66.6 i den förordningen.
4.  

Om de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen inte har mottagit en bekräftelse från de behöriga myndigheterna på destinationsorten att sändningen har ankommit till destinationsorten inom 15 dagar efter det att vidaretransport av sändningen till vidaretransportanläggningen har tillåtits ska de

a) 

kontrollera med de behöriga myndigheterna på destinationsorten om sändningen har ankommit till vidaretransportanläggningen eller inte,

b) 

informera tullmyndigheterna om att sändningen inte ankommit,

c) 

göra vidare utredningar av var sändningen befinner sig, i samarbete med tullmyndigheter och andra myndigheter i enlighet med artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 8

Åtgärder som ska utföras av de behöriga myndigheterna på slutdestinationen

1.  
De behöriga myndigheterna på slutdestinationen ska bekräfta att sändningen har ankommit till vidaretransportanläggningen genom att i Imsoc fylla i del III i det CHED-dokument som avses i artikel 3.
2.  
De behöriga myndigheterna på slutdestinationen ska omhänderta sändningar som inte är förenliga med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 i enlighet med artikel 66.1 i den förordningen och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra de åtgärder som beordrats av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen i enlighet med artikel 66.3 och 66.4 i den förordningen.

AVSNITT 2

Vidaretransportanläggningar

Artikel 9

Villkor för att utse vidaretransportanläggningar

1.  

Medlemsstaterna får utse vidaretransportanläggningar för sändningar av en eller flera kategorier av varor som avses i artikel 1.1 a, under förutsättning att de uppfyller följande krav:

a) 

Det rör sig om tullager eller anläggningar för tillfällig lagring enligt artiklarna 240.1 respektive 147.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

b) 

Om anläggningarna utses för

i) 

livsmedel av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a iii i den här förordningen ska vidaretransportanläggningarna registreras hos den behöriga myndigheten enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004,

ii) 

foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 a iii i den här förordningen ska vidaretransportanläggningarna registreras hos den behöriga myndigheten enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 183/2005.

c) 

De måste ha den teknik och utrustning som krävs för att Imsoc ska kunna drivas effektivt.

2.  

Om vidaretransportanläggningar inte längre uppfyller de krav som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna

a) 

tillfälligt återkalla beslutet om utseende i väntan på att korrigerande åtgärder vidtas eller permanent återkalla beslutet för alla eller vissa kategorier av de varor som beslutet gällde,

b) 

säkerställa att informationen om de vidaretransportanläggningar som avses i artikel 10 uppdateras i enlighet med detta.

Artikel 10

Registrering av utsedda vidaretransportanläggningar i Imsoc

Medlemsstaterna ska i Imsoc upprätthålla och uppdatera en förteckning över vidaretransportanläggningar som utsetts i enlighet med artikel 9.1, med följande information:

a) 

Vidaretransportanläggningens namn och adress.

b) 

De kategorier av varor för vilken den har utsetts.

KAPITEL III

Fortsatt resa för djur som stannar kvar på samma transportmedel samt omlastade sändningar av djur och varor

Artikel 11

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av djur som stannar kvar på samma transportmedel

1.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen ska utföra en dokumentkontroll av original eller kopior av officiella intyg eller dokument som ska åtfölja sändningar av djur som ankommer luft- eller sjövägen och som stannar på samma transportmedel för den fortsatta resan, om djuren är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen eller att transitera genom unionen.
2.  
De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska till den aktör som ansvarar för sändningen återlämna de officiella intyg eller dokument av vilka de har utfört dokumentkontroller så att dokumenten kan åtfölja sändningen på den fortsatta resan.
3.  
Om det finns misstanke om att sändningarna inte är förenliga med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningarna.

Dokumentkontroller ska utföras av originalet av de officiella intyg eller dokument som ska åtfölja sändningen av djur enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d i förordning (EU) 2017/625.

4.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen ska utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller, utom om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts vid en annan gränskontrollstation i enlighet med punkt 3.

Artikel 12

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av djur

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning ska utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av djur.

Artikel 13

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter

1.  

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning ska utföra dokumentkontroller av original eller kopior av officiella intyg eller dokument som ska åtfölja omlastade sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter i följande fall:

a) 

För varor som omfattas av djurhälsokrav och bestämmelser om förebyggande och minimering av de risker för människors och djurs hälsa som utgörs av animaliska biprodukter och framställda produkter som avses i artikel 1.2 d och e i förordning (EU) 2017/625, om omlastningsperioden

i) 

på flygplatsen överstiger 3 dagar,

ii) 

i hamnen överstiger 30 dagar.

b) 

För andra varor än de som avses i led a, om omlastningsperioden överstiger 90 dagar.

2.  
De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska till den aktör som ansvarar för sändningen återlämna de officiella intyg eller dokument av vilka de har utfört dokumentkontroller så att dokumenten kan åtfölja sändningen på den fortsatta resan.
3.  
Om de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning misstänker att sändningen inte är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningen.

Sådana dokumentkontroller ska utföras av originalet av de officiella intygen eller dokumenten om sådana officiella intyg eller dokument ska åtfölja sändningen enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

4.  
Om en sändning som är avsedd att sändas till tredjeländer överskrider de tidsfrister som avses i punkt 1 och om sändningen inte är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen beordra aktören att antingen förstöra sändningen eller också att säkerställa att den lämnar unionens territorium utan dröjsmål.
5.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen ska utföra de dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som föreskrivs i artikel 49.1 i förordning (EU) 2017/625 av varor som är avsedda att släppas ut på unionsmarknaden, utom om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts vid en annan gränskontrollstation i enlighet med punkt 3.
6.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen ska utföra de kontroller som avses i artikel 19 av varor avsedda för transitering genom unionens territorium, utom om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts vid en annan gränskontrollstation i enlighet med punkt 3.

▾M1

Artikel 14

Lagring av omlastade sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter

Den aktör som ansvarar för sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter ska säkerställa att dessa sändningar under omlastningsperioden endast lagras

i) 

i tull- eller frizonsområdet i samma hamn eller på samma flygplats, i förseglade behållare, eller

ii) 

i kommersiella lagringsanläggningar som kontrolleras av samma gränskontrollstation, i enlighet med villkoren i artikel 3.11 och 3.12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 (6).

▾B

Artikel 15

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål

1.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning ska utföra riskbaserade dokumentkontroller av omlastade sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 c ii och iii, om omlastningsperioden överstiger tre dagar på flygplatsen eller 30 dagar i hamnen.
2.  
De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska till den aktör som ansvarar för sändningen återlämna de officiella intyg eller dokument av vilka de har utfört dokumentkontroller så att de officiella intygen eller dokumenten kan åtfölja sändningen på den fortsatta resan.
3.  
Om det finns misstanke om att sändningen inte är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningen.
4.  
Dokumentkontrollerna, identitetskontrollerna och de fysiska kontrollerna ska utföras vid gränskontrollstationen för införsel till unionen, utom om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller har utförts vid en annan gränskontrollstation i enlighet med punkt 3.

Artikel 16

Anmälan med information före omlastningsperiodens slut

1.  

För sändningar avsedda för omlastning inom de perioder som avses i artiklarna 13.1 och 15.1 ska den aktör som ansvarar för sändningarna innan sändningen ankommer göra en anmälan till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning, genom Imsoc eller ett annat informationssystem som den behöriga myndigheten utsett för ändamålet, med följande uppgifter:

a) 

Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera och lokalisera sändningen på flygplatsen eller i hamnen.

b) 

Identifiering av transportmedlet.

c) 

Beräknad ankomst- och avresetid för sändningen.

d) 

Sändningens destination.

2.  

För att kunna göra den anmälan som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna utse ett informationssystem som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning

a) 

att ta del av informationen från aktörerna,

b) 

att för varje sändning kontrollera att de omlastningsperioder som föreskrivs i artiklarna 13.1 och 15.1 inte överskrids.

3.  

Utöver den förhandsanmälan som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln ska den aktör som ansvarar för sändningen också göra en anmälan till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning genom att i Imsoc fylla i och lämna in relevant del i CHED-dokumentet, enligt artikel 56 i förordning (EU) 2017/625 i följande fall:

a) 

Den omlastningsperiod som avses i artiklarna 13.1 och 15.1 har överskridits.

b) 

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för omlastning informerar den aktör som ansvarar för sändningen om att de har beslutat att utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller eftersom det finns misstanke om att sändningen inte är förenlig med bestämmelserna i artiklarna 13.3 eller 15.3.

Artikel 17

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung

1.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen ska utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av omlastade sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625.
2.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska enligt artikel 56.4 i förordning (EU) 2017/625 göra en förhandsanmälan av ankomsten av sändningen av varor som avses i punkt 1 i den här artikeln till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen.

KAPITEL IV

Transitering av djur och varor från ett tredjeland till ett annat tredjeland via unionens territorium

AVSNITT 1

Offentlig kontroll vid gränskontrollstationen för införsel till unionen

Artikel 18

Dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av djur i transitering

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen får endast tillåta transitering av sändningar av djur från ett tredjeland till ett annat tredjeland som passerar unionens territorium om dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller visar att kraven uppfylls.

Artikel 19

Villkor för transiteringstillstånd för sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen får endast tillåta transitering av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter om de uppfyller följande villkor:

a) 

Varorna uppfyller de tillämpliga kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d och e i förordning (EU) 2017/625.

b) 

Sändningen har vid gränskontrollstationen varit föremål för dokumentkontroller och identitetskontroller som visar att kraven uppfylls.

c) 

Sändningen har vid gränskontrollstationen varit föremål för fysiska kontroller, om det fanns en misstanke om att sändningen inte var förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

d) 

Sändningen åtföljs av CHED-dokumentet och lämnar gränskontrollstationen i fordon eller transportbehållare som förseglats av myndigheten vid gränskontrollstationen.

e) 

Sändningen ska transporteras under tullövervakning, utan att varorna lossas eller delas, inom 15 dagar, direkt från gränskontrollstationen till någon av följande destinationer:

i) 

En gränskontrollstation för att lämna unionens territorium.

ii) 

Ett godkänt lager.

iii) 

En av Natos eller Förenta staternas militära baser på unionens territorium.

iv) 

Ett fartyg som lämnar unionen, om sändningen är avsedd för försörjning av fartyg.

Artikel 20

De behöriga myndigheternas uppföljningsåtgärder

Om de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen inte inom 15 dagar efter det att transitering vid gränskontrollstationen har tillåtits har mottagit en bekräftelse av att sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter har ankommit till någon av de destinationer som avses i artikel 19 e i–iv ska de

a) 

kontrollera med de behöriga myndigheterna på destinationsorten om sändningen har ankommit till destinationsorten eller inte,

b) 

informera tullmyndigheterna om att sändningen inte ankommit,

c) 

göra vidare utredningar av var sändningen befinner sig, i samarbete med tullmyndigheter och andra myndigheter i enlighet med artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 21

Transport av sändningar till ett fartyg som lämnar unionens territorium

1.  
Om en sändning av varor som avses i artikel 19 är avsedd för ett fartyg som lämnar unionens territorium ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen, utöver CHED-dokumentet, utfärda ett officiellt intyg enligt förlagan i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 (7) som ska åtfölja sändningen till fartyget.
2.  
Om flera sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter levereras tillsammans till samma fartyg, får de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen utfärda ett enda officiellt intyg enligt punkt 1 som ska åtfölja sändningarna till fartyget under förutsättning att det i intyget finns hänvisningar till varje sändnings CHED-dokument.

Artikel 22

Dokumentkontroller och fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål i transitering

1.  
Om sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 1.1 d ii och iii uppvisas för transitering vid gränskontrollstationen för införsel till unionen får de behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstationen tillåta transitering av sådana växter, växtprodukter och andra föremål, under förutsättning att sändningarna transporteras under tullövervakning.
2.  

De behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation som avses i punkt 1 ska utföra följande riskbaserade kontroller:

a) 

Dokumentkontroller av den undertecknade deklaration som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) 2016/2031.

b) 

Fysiska kontroller av sändningarna för att säkerställa att de packas och transporteras på lämpligt sätt i enlighet med artikel 47.1 b i förordning (EU) 2016/2031.

3.  

Om offentliga kontroller utförs ska de behöriga myndigheterna tillåta transitering av de varor som avses i punkt 1 under förutsättning att sändningarna

a) 

uppfyller kraven i artikel 47 i förordning (EU) 2016/2031,

b) 

transporteras till utförselstället från unionen under tullövervakning.

4.  

Den aktör som ansvarar för sändningarna av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i punkt 1 ska säkerställa att förpackningarna eller transportmedlen för sändningarna har stängts eller förseglats på ett sådant sätt att de under transporten till och under lagringen i lagren

a) 

inte kan orsaka angrepp på eller nedsmittning av andra växter, växtprodukter eller andra föremål med de skadegörare som förtecknas som EU-karantänskadegörare eller som reglerade EU-icke-karantänskadegörare som avses i artikel 5.2 första stycket respektive artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031 och, när det gäller skyddade zoner, med respektive skadegörare som förtecknas i enlighet med artikel 32.3 i den förordningen,

b) 

inte kan angripas eller smittas med de skadegörare som avses i led a.

AVSNITT 2

Villkor för lagring av sändningar i transitering i godkända lager

Artikel 23

Villkor för godkännande av lager

1.  
De behöriga myndigheterna ska godkänna lagren för lagring av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter för vilka transitering tillåtits i enlighet med artikel 19.
2.  

De behöriga myndigheterna ska endast godkänna lager som avses i punkt 1 som uppfyller följande krav:

a) 

Lager där produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, animaliska biprodukter och framställda produkter lagras måste uppfylla antingen

i) 

hygienkraven i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004, eller

ii) 

kraven i artikel 19 b och c i förordning (EU) nr 142/2011.

b) 

Lagren måste ha tillstånd, vara godkända eller vara utsedda av tullmyndigheterna i enlighet med artiklarna 147.1, 240.1 och 243.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

c) 

Lagren måste bestå av ett slutet område där ingångar och utgångar står under ständig övervakning av aktörerna.

d) 

Lagren måste ha lagringsrum eller kylrum som möjliggör separat lagring av de varor som avses i punkt 1.

e) 

Lagren måste ha system för daglig loggning av alla sändningar som förs in i eller lämnar anläggningarna, med uppgifter om varornas art och kvantitet, mottagarnas namn och adress samt kopior av de CHED-dokument och intyg som åtföljer sändningarna. Lagren måste spara denna dokumentation i minst tre år.

f) 

Alla varor som avses i punkt 1 ska identifieras med hjälp av märkning eller på elektronisk väg med referensnumret för det CHED-dokument som åtföljer sändningen. Varorna får inte på något sätt ändras, bearbetas eller ersättas, och förpackningarna får inte bytas ut.

g) 

Lagren måste ha den teknik och utrustning som krävs för att Imsoc ska kunna drivas effektivt.

h) 

Lagerhållarna ska tillhandahålla de lokaler och kommunikationsmedel som krävs för att de ska kunna utföra offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet effektivt, på begäran av den behöriga myndigheten.

3.  
Om lagren inte längre uppfyller kraven i punkt 2 ska den behöriga myndigheten permanent eller tillfälligt återkalla godkännandet av lagret.

Artikel 24

Transport av varor från lager

Den aktör som ansvarar för sändningen ska transportera de sändningar av varor som avses i artikel 23.1 från de godkända lagren till en av följande destinationer:

a) 

En gränskontrollstation för att lämna unionens territorium för

i) 

en av Natos eller Förenta staternas militära baser, eller

ii) 

en annan destination.

b) 

Ett annat godkänt lager.

c) 

En av Natos eller Förenta staternas militära baser på unionens territorium.

d) 

Ett fartyg som lämnar unionen, om sändningarna är avsedda för försörjning av fartyg.

e) 

En plats där sändningarna ska bortskaffas i enlighet med avdelning I kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (8).

Artikel 25

Upprätthållande och uppdatering av förteckningen över godkända lager

Medlemsstaterna ska i Imsoc upprätthålla och uppdatera en förteckning över godkända lager, och tillhandahålla följande uppgifter:

a) 

Namn och adress för varje lager.

b) 

De kategorier av varor för vilka det har godkänts.

Artikel 26

Offentlig kontroll i lager

1.  
De behöriga myndigheterna ska utföra regelbundna offentliga kontroller i de godkända lagren för att kontrollera att de uppfyller kraven för godkännande i artikel 23.
2.  
De behöriga myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll i de godkända lagren ska kontrollera att de system som inrättats för att säkerställa spårbarheten för sändningarna är effektiva, inklusive genom att jämföra mängden varor som förs in i och som lämnar lagren.
3.  
De behöriga myndigheterna ska kontrollera att de sändningar som förflyttas till eller lagras i lager åtföljs av det relevanta CHED-dokumentet och en autentiserad papperskopia eller elektronisk kopia av det officiella intyg som avses i artikel 50.2 i förordning (EU) 2017/625.
4.  

När sändningarna ankommer till godkända lager ska de behöriga myndigheterna

a) 

utföra en identitetskontroll för att bekräfta att sändningen överensstämmer med relevant information i det åtföljande CHED-dokumentet,

b) 

kontrollera att de förseglingar som fordonen eller transportbehållarna försetts med i enlighet med artiklarna 19 d eller 28 d fortfarande är intakta,

c) 

registrera resultatet av identitetskontroller i del III i CHED-dokumentet och vidarebefordra den informationen genom Imsoc.

Artikel 27

Aktörernas skyldigheter vid lager

1.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska underrätta de behöriga myndigheterna om att sändningen har ankommit till det godkända lagret.
2.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja undantag för den aktör som ansvarar för det godkända lagret från skyldigheten att informera behöriga myndigheter om att sändningen har ankommit till lagret, under förutsättning att aktören har godkänts av tullmyndigheterna som en sådan godkänd ekonomisk aktör som avses i artikel 38 i förordning (EU) nr 952/2013.
3.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten undanta sändningar från identitetskontroller, under förutsättning att den aktör som ansvarar för sändningen har godkänts av tullmyndigheterna som en sådan godkänd ekonomisk aktör som avses i artikel 38 i förordning (EU) nr 952/2013.
4.  
Den aktör som ansvarar för sändningen ska säkerställa att varor som avses i punkt 1 och som förflyttas till eller lagras i lagren åtföljs av relevant CHED-dokument och en autentiserad papperskopia eller elektronisk kopia av det officiella intyg som avses i artikel 50.2 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 28

Villkor för transport av varor från lager till tredjeländer, andra lager och platser för bortskaffande

Den aktör som ansvarar för sändningen ska transportera de varor som avses i artikel 23.1 från det godkända lagret till en av de destinationer som avses i artikel 24 a ii, b och e, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

a) 

Den aktör som ansvarar för sändningen lämnar in CHED-dokumentet genom Imsoc för hela sändningen och deklarerar där transportmedel och destinationsort. När den ursprungliga sändningen delas upp i lagret måste den aktör som ansvarar för sändningen lämna in CHED-dokumentet genom Imsoc för varje del av den delade sändningen och där deklarera mängden, transportmedlet och destinationsorten för den berörda delen av den delade sändningen.

b) 

De behöriga myndigheterna måste tillåta förflyttningen och slutföra ifyllandet av CHED-dokumentet för

i) 

hela sändningen, eller

ii) 

enskilda delar av den delade sändningen, under förutsättning att summan av de mängder som deklarerats i de CHED-dokument som utfärdats för de enskilda delarna inte överstiger den totala mängd som anges i CHED-dokumentet för hela sändningen.

c) 

Den aktör som ansvarar för sändningen ska säkerställa att utöver det åtföljande CHED-dokumentet även en autentiserad kopia av det officiella intyg som åtföljde sändningen till lagret i enlighet med artikel 27.4, reser vidare med sändningen, om inte en elektronisk kopia av det officiella intyget har laddats upp i Imsoc och kontrollerats av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen. Om den ursprungliga sändningen har delats upp och kopian av det officiella intyget inte har laddats upp i Imsoc av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen utfärdar de behöriga myndigheterna autentiserade kopior av det officiella intyget åt den aktör som ansvarar för sändningen så att dessa kan åtfölja delarna av den delade sändningen till destinationerna.

d) 

Den aktör som ansvarar för sändningen transporterar varorna under tullövervakning från lagren i fordon eller transportbehållare som förseglats av de behöriga myndigheterna.

e) 

Den aktör som ansvarar för sändningen transporterar varorna direkt från lagret till destinationsorten utan att de lossas eller delas, inom 15 dagar efter det att transporttillstånd har beviljats.

Artikel 29

Villkor för transport av varor från lager till Natos eller Förenta staternas militära baser och till fartyg som lämnar unionen

Den aktör som ansvarar för sändningen ska transportera de varor som avses i artikel 23.1 från det godkända lagret till en av de destinationer som avses i artikel 24 a i, c och d, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

a) 

Den aktör som ansvarar för lagret deklarerar förflyttningen av varorna till de behöriga myndigheterna genom att fylla i del I i det officiella intyg som avses i led c.

b) 

Den behöriga myndigheten tillåter förflyttningen av varorna och utfärdar åt den aktör som ansvarar för sändningen ett sådant ifyllt officiellt intyg som avses i led c som kan användas för leverans av sändningen bestående av varor som kommer från flera ursprungliga sändningar eller som hör till flera produktkategorier.

▾M1

c) 

den aktör som ansvarar för sändningen säkerställer att ett officiellt intyg i enlighet med förlagan i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 åtföljer sändningen till destinationsorten eller till den gränskontrollstation där varorna lämnar unionens territorium.

▾B

d) 

Den aktör som ansvarar för sändningen transporterar varorna under tullövervakning.

e) 

Den aktör som ansvarar för sändningen transporterar varorna från lagren i fordon eller transportbehållare som förseglats under de behöriga myndigheternas tillsyn.

Artikel 30

De behöriga myndigheternas uppföljningsåtgärder

Om de behöriga myndigheterna vid ett lager inte inom 15 dagar från den dag då transitering från lagret tilläts har mottagit en bekräftelse av att sändningar med produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter har ankommit till någon av de destinationer som avses i artikel 24 ska de

a) 

kontrollera med de behöriga myndigheterna på destinationsorterna om sändningen har ankommit eller inte,

b) 

informera tullmyndigheterna om att sändningarna inte ankommit,

c) 

göra vidare utredningar av var varorna befinner sig, i samarbete med tullmyndigheter och andra myndigheter i enlighet med artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 31

Övervakning av leverans av varor till ett fartyg som lämnar unionens territorium

1.  
De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller vid lagret ska genom Imsoc anmäla att de sändningar av varor som avses i artiklarna 19 och 23.1 har skickats samt deras destinationsort till den behöriga myndigheten i destinationshamnen.

▾M1

2.  
Den aktör som ansvarar för de sändningar av de varor som avses i punkt 1 får lossa dessa sändningar i destinationshamnen innan de levereras till ett fartyg som lämnar unionens territorium, under förutsättning att de har fått tillstånd för operationen och att den övervakas av tullmyndigheten samt att de leveransvillkor som anges i den anmälan som avses i punkt 1 är uppfyllda.

▾B

3.  

När de sändningar av varor som avses i punkt 1 har levererats ombord på fartyget ska den behöriga myndigheten i destinationshamnen eller företrädaren för fartygets befälhavare bekräfta leveransen till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller vid lagret

a) 

genom att kontrasignera det officiella intyg som avses i artikel 29 c, eller

b) 

elektroniskt, vilket kan göras i Imsoc eller i befintliga nationella system.

▾M1

4.  
Den företrädare som avses i punkt 3 eller den aktör som ansvarar för leveransen av sändningarna till fartyget som lämnar unionens territorium ska inom 15 dagar från den dag då transiteringen godkändes vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller lagret återlämna det kontrasignerade officiella intyg som avses i punkt 3 a till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller vid lagret.

▾B

5.  
Den behöriga myndigheten i destinationshamnen, de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller den behöriga myndigheten vid lagret ska kontrollera att den leveransbekräftelse som avses i punkt 3 registreras i Imsoc eller att de kontrasignerade dokument som avses i punkt 3 a återlämnas till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller den behöriga myndigheten vid lagret.

AVSNITT 3

Offentlig kontroll vid den gränskontrollstation där varorna lämnar unionens territorium

▾M1

Artikel 32

Aktörernas skyldighet att visa upp varor som lämnar unionens territorium för offentlig kontroll

1.  
Den aktör som ansvarar för sändningarna av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter som lämnar unionens territorium för att transporteras till ett tredjeland ska visa upp dessa sändningar för offentlig kontroll för de behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation som anges i CHED-dokumentet, på den plats som anges av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen.
2.  
Den aktör som ansvarar för de sändningar av varor som avses i punkt 1, som lämnar unionens territorium och som ska sändas till en av Natos eller Förenta staternas militära baser i ett tredjeland ska uppvisa dessa sändningar för offentlig kontroll för de behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation som anges i det officiella intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128.

Artikel 33

Offentlig kontroll vid den gränskontrollstation där varorna lämnar unionens territorium

1.  
De behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation där produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter lämnar unionens territorium ska utföra en identitetskontroll för att säkerställa att den uppvisade sändningen motsvarar den sändning som avses i det CHED-dokument eller i det officiella intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128 och som åtföljer sändningen. De ska särskilt kontrollera att de förseglingar som fordonen eller transportbehållarna försetts med i enlighet med artiklarna 19 d, 28 d eller 29 e fortfarande är intakta.
2.  
De behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation där de varor som avses i punkt 1 lämnar unionens territorium ska registrera resultatet av den offentliga kontrollen i del III i CHED-dokumentet eller i del III i det officiella intyget i enlighet med förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128.
3.  

De behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation som är ansvarig för de kontroller som avses i punkt 1 ska för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller lagret inom 15 dagar från den dag då transiteringen godkändes vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller lagret bekräfta sändningens ankomst och förenlighet med bestämmelserna i denna förordning, antingen genom att

a) 

införa relevant information i Imsoc, eller

b) 

kontrasignera det officiella intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128 och återsända originalintyget eller en kopia av det till de behöriga myndigheterna vid lagret.

▾B

Avsnitt 4

Undantag för sändningar i transitering

Artikel 34

Transitering av vissa djur och vissa varor

1.  

Genom undantag från artiklarna 18 och 19 får de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna för införsel till unionen tillåta transitering via unionens territorium av följande sändningar under förutsättning att villkoren i punkt 2 är uppfyllda:

a) 

Transitering med vägtransport genom Litauen av sändningar av levande nötkreatur avsedda för avel och produktion, som kommer från det ryska Kaliningradområdet och är på väg till en destination utanför unionen och där in- och utförsel sker vid utsedda gränskontrollstationer i Litauen.

b) 

Transitering med väg- eller järnvägstransport genom unionen av sändningar av vattenbruksdjur, mellan gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen, som kommer från och är avsedda för Ryssland, direkt eller via ett annat tredjeland.

c) 

Transitering med väg- eller järnvägstransport genom unionen av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, animaliska biprodukter, framställda produkter och avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur samt specifikt patogenfria ägg, mellan gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen, som kommer från och är avsedda för Ryssland, direkt eller via ett annat tredjeland.

d) 

Transitering med väg- eller järnvägstransport av sändningar av ägg, äggprodukter och fjäderfäkött, mellan gränskontrollstationer i Litauen, som kommer från Vitryssland och är avsedda för det ryska Kaliningradområdet.

e) 

Transitering med vägtransport genom Kroatien av sändningar av vattenbruksdjur, produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, animaliska biprodukter, framställda produkter och avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur samt specifikt patogenfria ägg, som kommer från Bosnien och Hercegovina och som förs in vid gränskontrollstationen vid vägen i Nova Sela och förs ut vid gränskontrollstationen i hamnen i Ploce.

2.  

Det tillstånd som avses i punkt 1 ska uppfylla följande villkor:

a) 

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen ska

i) 

utföra dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av djur enligt artikel 18,

ii) 

utföra dokumentkontroller och identitetskontroller av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter enligt artikel 19,

iii) 

stämpla de officiella intyg som åtföljer de sändningar som är avsedda för destinationstredjelandet med "ENDAST FÖR TRANSITERING VIA EU",

iv) 

spara papperskopior eller elektroniska kopior av de intyg som avses i led iii vid gränskontrollstationen för införsel till unionen,

v) 

försegla fordonen eller transportbehållarna med sändningarna.

b) 

Den aktör som ansvarar för sändningen ska säkerställa att sändningarna transporteras under tullövervakning utan att lossas direkt till den gränskontrollstation där sändningar lämnar unionens territorium.

c) 

De behöriga myndigheterna vid den gränskontrollstation där varorna lämnar unionens territorium ska göra följande:

i) 

Utföra en identitetskontroll för att bekräfta att den sändning som omfattas av det medföljande CHED-dokumentet verkligen lämnar unionens territorium. De ska särskilt kontrollera att de förseglingar som fordonen eller transportbehållarna försetts med fortfarande är intakta.

ii) 

Registrera resultatet av de officiella kontroller som avses i led i) i Imsoc.

d) 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra riskbaserade kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden djur och varor som lämnar unionens territorium motsvarar det antal och den mängd som förs in på unionens territorium.

Artikel 35

Transitering av varor till en av Natos eller Förenta staternas militära baser på unionens territorium

1.  
Produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter avsedda att sändas till en av Natos eller Förenta staternas militära baser på unionens territorium, ska visas upp för offentlig kontroll av den aktör som ansvarar för sändningen vid den av Natos eller Förenta staternas militära baser som anges i CHED-dokumentet eller i det officiella intyget enligt förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128.

▾M1

2.  
De behöriga myndigheter som ansvarar för kontroller vid Natos eller Förenta staternas militära bas på destinationsorten ska utföra en identitetskontroll för att bekräfta att sändningen motsvarar den sändning som omfattas av CHED-dokumentet eller av det åtföljande officiella intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128. De ska särskilt kontrollera att de förseglingar som fordonen eller transportbehållarna försetts med i enlighet med artiklarna 19 d och 29 e fortfarande är intakta.

▾M1

3.  

De behöriga myndigheter som ansvarar för kontroller vid Natos eller Förenta staternas militära bas på destinationsorten ska för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller lagret inom 15 dagar från den dag då transiteringen godkändes vid gränskontrollstationen för införsel till unionen eller lagret bekräfta sändningens ankomst och förenlighet med bestämmelserna i denna förordning, antingen genom att

a) 

införa relevant information i Imsoc, eller

b) 

kontrasignera det officiella intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2128 och återsända originalintyget eller en kopia av det till de behöriga myndigheterna vid lagret.

▾B

Artikel 36

Transitering av varor som har avvisats av ett tredjeland efter transitering genom unionen

1.  

De behöriga myndigheterna vid en gränskontrollstation för införsel till unionen vid en väg eller en järnväg får tillåta ytterligare transitering genom unionens territorium för produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter om de uppfyller följande villkor:

a) 

Sändningen av varor avvisades av ett tredjeland omedelbart efter transiteringen genom unionen eller de förseglingar som fordonet eller transportbehållaren försetts med av de behöriga myndigheter som avses i artikel 19 d, 28 d eller 29 e är fortfarande intakta.

b) 

Sändningen är förenlig med bestämmelserna i artikel 19 a, b och c.

2.  
De behöriga myndigheterna vid en gränskontrollstation för införsel till unionen vid en väg eller en järnväg ska på nytt försegla sändningen efter de kontroller som avses i artikel 19 b och c.

▾M1

3.  

Den aktör som ansvarar för sändningen av de varor som avses i punkt 1 ska transportera sändningen direkt till en av följande destinationer:

a) 

Den gränskontrollstation som tillät transiteringen genom unionen.

b) 

Det lager där sändningen lagrades innan den avvisades av ett tredjeland.

▾B

KAPITEL V

Transitering av djur och varor från en del av unionens territorium till en annan del av unionens territorium via ett tredjelands territorium

Artikel 37

Transitering av djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter

1.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska säkerställa att sändningar av djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter som förflyttas från en del av unionens territorium till en annan del av unionens territorium via ett tredjelands territorium transporteras under tullövervakning.
2.  

De aktörer som ansvarar för de sändningar som avses i punkt 1 och som har passerat genom ett tredjelands territorium ska visa upp sändningarna vid återinförsel till unionens territorium

a) 

för de behöriga myndigheterna vid en gränskontrollstation som utsetts att hantera någon av de kategorier av djur och varor som avses i punkt 1, eller

b) 

på en plats som angetts av de behöriga myndigheter som avses i led a och som ligger i närheten av gränskontrollstationen.

3.  

De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för återinförsel till unionen ska

a) 

utföra en dokumentkontroll för att kontrollera ursprunget av de djur och varor som ingår i sändningen,

b) 

om så krävs enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d och e i förordning (EU) 2017/625, kontrollera djurhälsostatus i de tredjeländer genom vilka sändningarna har transiterat samt de relevanta officiella intyg och dokument som åtföljer sändningarna,

c) 

om så krävs enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d och e i förordning (EU) 2017/625, utföra en identitetskontroll för att kontrollera att de förseglingar som fordonen eller transportbehållarna har försetts med fortfarande är intakta.

4.  
Om det finns en misstanke om att sändningen inte är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för återinförsel till unionen även utföra identitetskontroller och fysiska kontroller, utöver de kontroller som föreskrivs i punkt 3.

▾M1

4a  

För de sändningar av varor som avses i punkt 1 och som inte faller under djurhälsokraven för införsel till unionen i enlighet med leden d och e i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 och som förflyttas från en del av unionens territorium till en annan del av unionens territorium och passerar genom Förenade kungariket, med undantag av Nordirland, kan de aktörer som avses i punkt 2 i den här artikeln förhandsanmäla ankomsten av dessa sändningar till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för återinförsel till unionen genom ett informationssystem eller en kombination av informationssystem, andra än Imsoc, förutsatt att detta system eller denna kombination av system

a) 

har utsetts av de behöriga myndigheterna,

b) 

ger aktörerna möjlighet att lämna följande information:

i) 

beskrivning av de varor som transiteras,

ii) 

identifiering av transportmedlet,

iii) 

beräknad ankomsttid,

iv) 

sändningarnas ursprung och destination,

c) 

gör det möjligt för de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen för återinförsel till unionen att

i) 

bedöma informationen från aktörerna,

ii) 

underrätta aktörerna om huruvida sändningarna måste uppvisas för de ytterligare kontroller som avses i punkt 4.

▾M1

5.  
De aktörer som ansvarar för sändningar av djur som förflyttas från en del av unionens territorium till en annan del av unionens territorium och som passerar ett tredjelands territorium ska visa upp dessa sändningar för offentlig kontroll vid utförselstället från unionens territorium.

▾B

6.  

Den behöriga myndigheten vid utförselstället från unionen ska

a) 

utföra kontrollerna om så krävs enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 d och e i förordning (EU) 2017/625,

b) 

stämpla det officiella intyg som åtföljer sändningen med följande text: "ENDAST FÖR TRANSITERING MELLAN OLIKA DELAR AV EUROPEISKA UNIONEN VIA [tredjelandets namn]".

Artikel 38

Neum-korridoren

1.  

När sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter kommer från Kroatiens territorium för transitering genom Bosnien och Hercegovinas territorium via Neum-korridoren, och innan dessa sändningar lämnar Kroatiens territorium vid införselställena Klek eller Zaton Doli ska de behöriga myndigheterna i Kroatien

a) 

försegla fordonen eller transportbehållarna innan sändningen transiterar genom Neum-korridoren,

b) 

registrera datum och tidpunkt för avresa för de fordon som transporterar sändningarna.

2.  

När de sändningar som avses i punkt 1 återinförs till Kroatiens territorium vid införselställena Klek eller Zaton Doli ska de behöriga myndigheterna i Kroatien

a) 

kontrollera att förseglingarna på fordonen eller transportbehållarna fortfarande är intakta,

b) 

registrera datum och tidpunkt för ankomst för de fordon som transporterar sändningarna.

3.  

De behöriga myndigheterna i Kroatien ska vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 65 i förordning (EU) 2017/625

a) 

om den försegling som avses i punkt 1 har brutits under transiteringen genom Neum-korridoren eller

b) 

om transiteringstiden överskrider den tid som behövs för att resa mellan införselställena Klek och Zaton Doli.

KAPITEL VI

Slutbestämmelser

Artikel 39

Upphävanden

Beslut 2000/208/EG och 2000/571/EG samt genomförandebeslut 2011/215/EU ska upphöra att gälla med verkan den 14 december 2019.

Artikel 40

Ändringar av beslut 2007/777/EG

Beslut 2007/777/EG ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Artikel 6a ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 41

Ändringar av förordning (EG) nr 798/2008

Artikel 18 i förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras på följande sätt:

1. 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

2. 

I punkt 2 ska leden b, c och d utgå.

3. 

Punkterna 3 och 4 ska utgå.

Artikel 42

Ändringar av förordning (EG) nr 1251/2008

Artikel 17 i förordning (EG) nr 1251/2008 ska ändras på följande sätt:

1. 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

2. 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 43

Ändringar av förordning (EG) nr 119/2009

Artikel 5 i förordning (EG) nr 119/2009 ska ändras på följande sätt:

1. 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

2. 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 44

Ändringar av förordning (EU) nr 206/2010

Förordning (EU) nr 206/2010 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 12a ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden d och e utgå.

b) 

Punkt 2 ska utgå.

c) 

Punkt 4 ska utgå.

2. 

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

3. 

Artikel 17a ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 45

Ändringar av förordning (EU) nr 605/2010

Förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

2. 

I artikel 7a ska punkterna 2 och 3 utgå.

Artikel 46

Ändringar av förordning (EU) nr 142/2011

Förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Artikel 29a ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 47

Ändringar av förordning (EU) nr 28/2012

Förordning (EU) nr 28/2012 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Artikel 5a ska ändras på följande sätt:

a) 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

b) 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 48

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2016/759

Artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2016/759 ska ändras på följande sätt:

1. 

I punkt 1 ska leden b, c och d utgå.

2. 

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

Artikel 49

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 (se sidan 45 i detta nummer av EUT).

(4) Begreppet ”unionens territorium” omfattar Nordirland vid tillämpningen av denna förordning.

(5) http://www.edqm.eu (senaste utgåvan).

(6) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen (EUT L 165, 21.6.2019, s. 10).

(7) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 av den 12 november 2019 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser (se sidan 114 i detta nummer av EUT).

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).