Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02020D1167-20220314.pdf

02020D1167 — SV — 14.03.2022 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1167

av den 6 augusti 2020

om godkännande av den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare för användning i motorer med konventionell förbränning och vissa elektriska hybridpersonbilar och lätta nyttofordon som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 258 7.8.2020, s. 15)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/488 av den 22 mars 2021

  L 100

15

23.3.2021

▸M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/252 av den 21 februari 2022

  L 41

33

22.2.2022


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1167

av den 6 augusti 2020

om godkännande av den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare för användning i motorer med konventionell förbränning och vissa elektriska hybridpersonbilar och lätta nyttofordon som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Innovativ teknik

Den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare godkänns som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2019/631, med beaktande av att de koldioxidminskningar den ger endast delvis omfattas av det standardiserade provningsförfarande som anges i förordning (EU) 2017/1151 och förutsatt att tekniken uppfyller följande villkor:

▾M1

a) 

Den används i personbilar (M1) eller lätta nyttofordon (N1) med följande egenskaper:

i) 

Fordon som drivs med förbränningsmotorer (fordon med konventionella förbränningsmotorer) och som kan drivas med bensin, diesel, motorgas (LPG), komprimerad naturgas (CNG) eller E85 eller en kombination av dessa bränslen.

ii) 

Ej externt laddbara elektriska hybridelfordon som kan drivas med de bränslen som avses i led i för vilka icke-korrigerad bränsleförbrukning och utsläppsvärden för koldioxid får användas i enlighet med punkt 1.1.4 i tillägg 2 till underbilaga 8 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151.

▾B

b) 

Dess verkningsgrad, som är produkten av verkningsgraden hos 48 volts motorgeneratorn och verkningsgraden hos 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd i enlighet med punkt 2.3 i bilagan, är minst

▾M1

i) 

73,8 % för bensin- eller E85-drivna fordon som inte är turboladdade,

ii) 

73,4 % för turboladdade bensin- eller E85-drivna fordon,

▾B

iii) 

74,2 % för dieseldrivna fordon,

▾M1

iv) 

74,6 % för icke turboladdade LPG-drivna fordon,

v) 

74,1 % för turboladdade LPG-drivna fordon,

vi) 

76,3 % för icke turboladdade CNG-drivna fordon,

vii) 

75,7 % för turboladdade CNG-drivna fordon.

▾B

Artikel 2

Ansökan om certifiering av koldioxidminskning

1.  
En tillverkare får ansöka hos en typgodkännandemyndighet om certifiering av koldioxidminskningen från användningen av den teknik som godkänts i enlighet med artikel 1 (nedan kallad den innovativa tekniken) med hänvisning till detta beslut.
2.  
Tillverkaren ska säkerställa att ansökan om certifiering åtföljs av en kontrollrapport från ett oberoende och certifierat organ som bekräftar att tekniken uppfyller villkoren i led a och b i artikel 1.
3.  
Om koldioxidminskningen har certifierats i enlighet med artikel 3 ska tillverkaren säkerställa att den certifierade minskningen och den miljöinnovationskod som avses i artikel 4.1 anges i intyget om överensstämmelse för de berörda fordonen.

Artikel 3

Certifiering av koldioxidminskning

1.  
Typgodkännandemyndigheten ska säkerställa att de koldioxidminskningar som uppnås genom användningen av den innovativa tekniken har fastställts med hjälp av den metod som anges i bilagan.
2.  
Om en tillverkare ansöker om certifiering av koldioxidminskningen för mer än en typ av 48 volts motorgenerator tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlare med avseende på en fordonsversion ska typgodkännandemyndigheten fastställa vilken av 48 volts motorgeneratorerna som tillsammans med en provad 48V/12V likströmsomvandlare ger lägsta koldioxidminskning. Detta värde ska användas för tillämpningen av punkt 4.
3.  
Typgodkännandemyndigheten ska registrera de certifierade koldioxidminskningar som fastställs i enlighet med punkt 4 i bilagan och den miljöinnovationskod som avses i artikel 4.1 i relevant typgodkännandedokumentation.

▾M1

3a.  

Om den innovativa tekniken används i ett tvåbränslefordon eller ett flexbränslefordon ska typgodkännandemyndigheten registrera de certifierade koldioxidminskningarna enligt följande:

a) 

För ett tvåbränslefordon som drivs med bensin och gasformiga bränslen: koldioxidminskningsvärdet för LPG eller CNG.

b) 

För ett flexbränslefordon som drivs med bensin och E85: koldioxidminskningsvärdet för bensin.

▾B

4.  
Typgodkännandemyndigheten ska se till att alla uppgifter som beaktas för certifieringen registreras i en provningsrapport och förvara denna tillsammans med kontrollrapporten som det hänvisas till i artikel 2.2 och ska på begäran göra denna information tillgänglig för kommissionen.
5.  
Typgodkännandemyndigheten ska enbart certifiera koldioxidminskningar från användningen av den innovativa tekniken om den konstaterar att tekniken uppfyller villkoren i led a och b i artikel 1, och om de koldioxidminskningar som fastställts i enlighet med punkt 3.5 i bilagan är 0,5 g koldioxid/km eller högre, i enlighet med artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 i fråga om personbilar eller i enlighet med artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 427/2014 när det gäller lätta nyttofordon.

Artikel 4

Miljöinnovationskod

1.  
Den innovativa teknik som godkänns genom detta beslut tilldelas miljöinnovationskod 32.
2.  
De certifierade koldioxidminskningar som registrerats med denna miljöinnovationskod får beaktas vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp med början kalenderåret 2021.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Metod för fastställande av koldioxidminskning genom den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare för konventionella förbränningsmotorer och vissa elektriska hybridpersonbilar och lätta nyttofordon

1.   INLEDNING

I denna bilaga fastställs en metod för att fastställa koldioxidminskningen från användningen av en effektiv 48 volts motorgenerator (nedan kallad 48 volts motorgenerator), tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare, i ett fordon av kategorierna M1 eller N1 enligt artikel 1 a.

2.   FASTSTÄLLANDE AV VERKNINGSGRADERNA

Verkningsgraden hos 48 volts motorgeneratorn och 48V/12V likströmsomvandlaren ska fastställas separat enligt punkterna 2.1 och 2.2. De erhållna värdena ska användas som indata för beräkning av den totala verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren i enlighet med punkt 2.3.

2.1   48 volts motorgeneratorns verkningsgrad

Verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn ska fastställas i enlighet med ISO 8854:2012, med följande preciseringar.

▾M2

Tillverkaren ska förse typgodkännandemyndigheten med bevis för att 48 volts motorgeneratorns varvtalsområden är desamma som eller likvärdiga med dem som anges i tabell 1 eller tabell 1a.

Verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn ska fastställas på grundval av mätningar vid var och en av de driftspunkter som anges i tabell 1 eller tabell 1a

▾B

Strömstyrkan för 48 volts motorgeneratorn ska vid varje driftspunkt vara hälften av märkströmmen. För varje driftspunkt ska 48 volts motorgeneratorns spänning och utström hållas konstant under mätningen och med spänningen på 52 volt.

▾M2

Om motorgeneratorn är monterad i personbilar eller lätta nyttofordon som uppfyller kraven i artikel 1 a ii och är direkt ansluten till transmissionens inaxel, dvs. som en integrerad startgenerator, ska rotationsvarvtalen och driftpunktsfrekvenserna ställas in i enlighet med tabell 1a.

▾B

Tabell 1

Driftspunkt

i

Hålltid

[s]

Rotationsvarvtal

Frekvens för driftspunkter

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

▾M2

Tabell 1a

Driftspunkter

Driftspunkt

i

Hålltid

[s]

Rotationsvarvtal

ni [min-1]

Frekvens för driftspunkter

hi

1

1 200

950

0,30

2

1 200

1 250

0,50

3

600

1 550

0,16

4

300

1 850

0,04

▾B

Verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn vid varje driftspunkt i () [%] ska beräknas i enlighet med formel 1.

Formel 1

där, för varje driftspunkt i,

Ui

is spänningen [V],

Ii

är strömstyrkan [A],

Μi

är vridmomentet [Nm],

ni

är rotationsvarvtalet [min-1].

För varje driftspunkt ska mätningarna utföras minst fem gånger i följd, och verkningsgraden ska beräknas för var och en av dessa mätningar () där j är det index som avser en uppsättning mätningar.

För varje driftspunkt ska genomsnittet av dessa verkningsgrader () beräknas.

Verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn () [%] ska beräknas i enlighet med formel 2.

Formel 2

Där

är den genomsnittliga verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn fastställd för driftspunkt i [%]

hi

är frekvensen för driftspunkt i enligt tabell 1.

2.2   Verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren

Verkningsgraden hos 48V/12V likströmsomvandlaren ska fastställas under följande förhållanden:

— 
Inspänning på 52 V
— 
Utspänning på 14,3 V
— 
Utström: nominell effekt för 48V/12V likströmsomvandlaren delat med utspänning 14,3 V

Den nominella spänningen för 48V/12V likströmsomvandlaren ska vara den kontinuerliga uteffekt som intygas av leverantören i enlighet med de krav som anges i ISO 8854:2012.

Verkningsgraden hos 48V/12V likströmsomvandlaren () [%] ska beräknas från mätningarna av strömstyrkan och spänningsstyrkan i enlighet med formel 3.

Formel 3

där

är ingångsspänningen, som ska vara inställd på 52 [V],

är strömstyrkan mätt på ingångssidan [A],

är utspänningen, som ska vara inställd på 14,3 [V],

är strömstyrkan mätt på utgångssidan, som ska vara lika med den nominella effekten för 48V/12V likströmsomvandlaren delat med utspänning [A],

Mätningarna och verkningsgradsberäkningarna ska upprepas minst fem (5) gånger i följd.

Medelvärdet av dessa verkningsgrader ska sedan vara 48V/12V likströmsomvandlarens verkningsgrad () [%].

2.3   Kombinerad verkningsgrad

Verkningsgraden hos 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren () [%] beräknas i enlighet med formel 4.

Formel 4

är verkningsgraden för 48V motorgeneratorn, fastställd enligt punkt 2.1 [%]

är verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd enligt punkt 2.2 [%]

3.   BERÄKNING AV KOLDIOXIDMINSKNINGEN

3.1   Besparingar i mekanisk effekt

Skillnaden [W] mellan besparingar i mekanisk effekt vid användning av 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren under verkliga förhållanden och besparingen i mekanisk effekt vid användning av 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren under typgodkännandeförhållanden ska beräknas i enlighet med formel 5.

Formel 5

där

ska beräknas i enlighet med formel 6 och i enlighet med formel 7.

Formel 6

Formel 7

där

är verkningsgraden hos 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd enligt punkt 2.3 [%:

är effektbehovet under ”verkliga” förhållanden, som är 750 W.

är effektbehovet under typgodkännandeförhållanden, som är 350 W.

är referensgeneratorns verkningsgrad, som är 67 %.

3.2   Beräkning av koldioxidminskningen

Verkningsgraden hos 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlarenska beräknas i enlighet med formel 8.

Formel 8

där

är skillnaden mellan den sparade mekaniska effekten under verkliga förhållanden och den sparade mekaniska effekten under typgodkännandeförhållanden, som fastställs i punkt 3.1,

är genomsnittshastighet för WLTP, som är 46,6 km/tim

är förbrukning för verksam effekt som ange i tabell 2 [l/kWh]

CF

är konverteringsfaktorn som anges tabell 3

▾M1

Tabell 2

Förbrukning för verksam effekt

Typ av motor

Förbrukning av verksam effekt (Vpe) [l/kWh]

Bensin/E85

0,264

Bensin/E85, med turbo

0,280

Diesel

0,220

LPG

0,342

LPG, med turbo

0,363

 

Förbrukning av verksam effekt (Vpe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20), med turbo

0,275

Tabell 3

Bränsleomräkningsfaktor (CF)

Typ av bränsle

Omräkningsfaktor (CF) [gCO2/l]

Bensin/E85

2 330

Diesel

2 640

LPG

1 629

 

Omräkningsfaktor (CF) [gCO2/m3]

CNG (G20)

1 795

▾B

3.3   Beräkningen av osäkerheten i fråga om koldioxidminskningen

Den osäkerhet i den koldioxidminskning som beräknas enligt punkt 3.2 ska kvantifieras.

För detta krävs följande beräkningar.

För det första ska standardavvikelsen för verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn vid varje driftspunkt i [%] beräknas i enlighet med formel 9.

Formel 9

där

är det antal mätningar j som gjorts vid varje driftspunkt i för verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn, som avses i punkt 2.1,

är verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn beräknad för en enskild mätning j vid driftspunkt i som avses i punkt 2.1 [%],

är den genomsnittliga verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn beräknad för en driftspunkt i, så som den fastställts i punkt 2.1 [%],

Därefter ska standardavvikelsen för verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn vid varje driftspunkt i [%] beräknas i enlighet med formel 10.

Formel 10

där

bestäms enligt formel 9 [%]

hi

är frekvensen för driftspunkt i enligt tabell 1.

Därefter ska standardavvikelsen för verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren [%] beräknas i enlighet med formel 11.

Formel 11

där

L

är antalet mätningar l som genomförts i fråga om 48V/12V likströmsomvandlaren, som avses i punkt 2.2,

är verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren beräknad för en enskild mätning l så som avses i punkt 2.2 [%],

är verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd enligt punkt 2.2 [%]

Slutligen ska osäkerheten i koldioxidminskningengenom användning av 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren beräknas i enlighet med formel 12 och får inte vara högre än 30 % av koldioxidminskningen.

Formel 12

där

är effektbehovet under ”verkliga” förhållanden, som är 750 W.

är effektbehovet under typgodkännandeförhållanden, som är 350 W.

är den totala verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren så som den fastställs enligt punkt 2.3 [%]

är förbrukning för verksam effekt som anges i tabell 2 [l/kWh]

är bränsleomvandlingfaktorn enligt tabell 3

är genomsnittshastighet för WLTP, som är 46,6 km/tim

är standardavvikelsen för verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn, fastställd i enlighet med formel 10 [%]

är verkningsgraden för 48 volts motorgeneratorn, fastställd enligt punkt 2.1 [%]

är standardavvikelsen för verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd i enlighet med formel 11 [%]

är verkningsgraden för 48V/12V likströmsomvandlaren, fastställd enligt punkt 2.2 [%]

3.4   Avrundning

Koldioxidminskningenberäknad i enlighet med punkt 3.2 och osäkerheten i koldioxidminskningenberäknad i enlighet med punkt 3.3 ska avrundas till högst två decimaler.

Varje värde som används vid beräkningen av koldioxidminskningarna får användas utan avrundning eller ska avrundas med ett minsta antal decimaler som gör att den högsta totala effekten (dvs. den kombinerade effekten av alla avrundade värden) på minskningarna blir lägre än 0,25 gram koldioxid/km.

3.5   Kontroll mot minimitröskeln för koldioxidminskningen

Typgodkännandemyndigheten ska för varje fordonsversion som är utrustad med en 48 volts motorgenerator tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren säkerställa att det lägsta tröskelkriteriet enligt artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och genomförandeförordning (EU) nr 427/2014 uppnås.

När typgodkännandemyndigheten kontrollerar om minimitröskelvärdet är uppfyllt ska den, i enlighet med formel 13, beakta den koldioxidminskning som fastställs i punkt 3.2, den osäkerhet som fastställs i punkt 3.3 och, i tillämpliga fall, en koldioxidkorrigering, när det gäller en positiv viktskillnad (Δ m) mellan 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren och referensgeneratorn.

När det gäller korrigeringen av den positiva viktskillnaden, ska referensgeneratorns vikt sättas till 7 kg.

Tillverkaren ska förse typgodkännandemyndigheten med uppgifter om 48 volts motorgeneratorns vikt tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren enligt information från leverantören.

Formel 13

där

MT

är 0,5 g koldioxid/km som anges i artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och genomförandeförordning (EU) nr 427/2014

är de koldioxidminskningar som fastställs i punkt 3.2

är osäkerheten i den totala koldioxidminskningen fastställd enligt punkt 3.3

Koldioxidkorrigering, när det gäller en positiv skillnad i vikt (Δ m) [kg] mellan 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren och referensgeneratorn, beräknad i enlighet med tabell 4

▾M1

Tabell 4

Koldioxidkorrigering på grund av extra vikt

Bensin/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km]

0,0277•Δm

Diesel (ΔCO2mD) [g CO2/km]

0,0383•Δm

LPG (ΔCO2mLPG) [g CO2/km]

0,0251•Δm

CNG (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km]

0,0209•Δm

▾B

4.   Certifiering av koldioxidminskning

Den koldioxidminskning som ska godkännas av typgodkännandemyndigheten i enlighet med artikel 11 i genomförandeförordningarna (EU) nr 725/2011 eller (EU) nr 427/2014 [g koldioxid/km] är de som beräknas i enlighet med formel 14. Koldioxidminskningen ska registreras i typgodkännandeintyget för varje fordonsversion som är utrustad med en 48 volts motorgenerator tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren.

Formel 14

där

är koldioxidminskningen fastställd i enlighet med formel 8 i punkt 3.2

är osäkerheten i koldioxidminskningen för 48 volts motorgeneratorn tillsammans med 48V/12V likströmsomvandlaren beräknad i enlighet med formel 12 i punkt 3.3