Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02020H0912-20220118.pdf

02020H0912 — SV — 18.01.2022 — 014.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/912

av den 30 juni 2020

om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner

(EGT L 208I 1.7.2020, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1052 av den 16 juli 2020

  L 230

26

17.7.2020

 M2

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1144 av den 30 juli 2020

  L 248

26

31.7.2020

 M3

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1186 av den 7 augusti 2020

  L 261

83

11.8.2020

 M4

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1551 av den 22 oktober 2020

  L 354

19

26.10.2020

 M5

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/2169 av den 17 december 2020

  L 431

75

21.12.2020

 M6

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/89 av den 28 januari 2021

  L 33

1

29.1.2021

▸M7

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/132 av den 2 februari 2021

  L 41

1

4.2.2021

 M8

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/767 av den 6 maj 2021

  L 165I

66

11.5.2021

▸M9

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/816 av den 20 maj 2021

  L 182

1

21.5.2021

 M10

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/892 av den 3 juni 2021

  L 198

1

4.6.2021

 M11

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/992 av den 18 juni 2021

  L 221

12

21.6.2021

 M12

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1085 av den 1 juli 2021

  L 235

27

2.7.2021

 M13

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1170 av den 15 juli 2021

  L 255

3

16.7.2021

 M14

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1346 av den 30 augusti 2021

  L 306

4

31.8.2021

 M15

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1459 av den 9 september 2021

  L 320

1

10.9.2021

 M16

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1712 av den 23 september 2021

  L 341

1

24.9.2021

 M17

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1782 av den 8 oktober 2021

  L 360

128

11.10.2021

 M18

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1896 av den 29 oktober 2021

  L 388

1

3.11.2021

 M19

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/1945 av den 9 november 2021

  L 397

28

10.11.2021

 M20

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/2022 av den 18 november 2021

  L 413

37

19.11.2021

 M21

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/2150 av den 2 december 2021

  L 434

8

6.12.2021

▸M22

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2022/66 av den 17 januari 2022

  L 11

52

18.1.2022


▾B

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/912

av den 30 juni 2020

om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner

▾M22

1. Från och med den 17 januari 2022 bör medlemsstaterna gradvis avskaffa de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU på ett samordnat sätt med avseende på personer som är bosatta i de tredjeländer som anges i bilaga I.

▾M7

För att fastställa för vilka tredjeländer de nuvarande restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU bör avskaffas bör hänsyn tas till den epidemiologiska situationen i respektive tredjeland och andra kriterier som anges i denna rekommendation.

▾B

2. ▸M7 När det gäller den epidemiologiska situationen bör följande kriterier tillämpas:

— 
Det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod, dvs. det totala antalet nyanmälda covid-19-fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna.
— 
Ett stabilt eller sjunkande antal nya fall under samma period jämfört med de föregående 14 dagarna.
— 
Testfrekvens, dvs. antalet covid-19-tester per 100 000 invånare som utförts de senaste sju dagarna.
— 
Andel som testar positivt för covid-19, dvs. andelen positiva testresultat i procent av alla covid-19-tester som utförts de senaste sju dagarna.

▾M9

— 
Typ av virus vars förekomst har påvisats i ett land, i synnerhet om oroande varianter av viruset har påträffats. Varianter av särskilt intresse och oroande varianter bedöms av Europeiskt centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) på grundval av viktiga egenskaper hos viruset såsom smittsamhet, allvarlighetsgrad och förmåga att undkomma immunsvaret.

▾B

För att förtecknas i bilaga I bör tredjeländer uppfylla följande gränsvärden: det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är högst ▸M9 75 ◂ , testfrekvensen är över 300 och andelen som testar positivt för covid-19 är högst 4 %. Dessutom får de övergripande åtgärderna med anledning av covid-19 beaktas, särskilt tillgänglig information om exempelvis övervakning, kontaktspårning, begränsning av smittspridning, behandling och rapportering samt de tillgängliga uppgifternas och datakällornas tillförlitlighet och, vid behov, det sammanlagda genomsnittliga värdet för alla dimensioner i det internationella hälsoreglementet (IHR). ◂

▾M9

Uppgifter om testfrekvens, andel som testar positivt för covid-19 och oroande varianter ochvarianter av särskilt intresse bör tillhandahållas av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) på grundval av information som gjorts tillgänglig för ECDC. Sådana uppgifter skulle kunna kompletteras med information från EU-delegationerna, WHO och andra centrum för kontroll av sjukdomar när sådan finns tillgänglig, även på grundval av den checklista som bifogas meddelandet av den 11 juni 2020.

▾M9

Utöver den information som avses i punkt 2 första stycket bör ECDC offentliggöra och regelbundet uppdatera en karta som visar situationen vad gäller oroande varianter och varianter av särskilt intresse i tredjeländer.

▾B

3. När beslut fattas om huruvida de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU gäller för en tredjelandsmedborgare, bör bosättning i ett tredjeland som inte längre omfattas av restriktionerna för icke nödvändiga resor vara den avgörande faktorn (och inte medborgarskap).

4. Förteckningen över tredjeländer i bilaga I bör ses över varannan vecka och allt efter omständigheterna uppdateras av rådet efter nära samråd med kommissionen och berörda EU-byråer och EU-organ till följd av en samlad bedömning på grundval av den metod, de kriterier och de uppgifter som avses i punkt 2.

▾M7

Reserestriktioner får helt eller delvis avskaffas eller återinföras för ett visst tredjeland som redan förtecknas i bilaga I, i enlighet med ändringar av vissa av villkoren ovan och, som en följd av detta, av bedömningen av den epidemiologiska situationen.

▾M7

Om den epidemiologiska situationen snabbt förvärras och i synnerhet om en hög incidens av oroande varianter av viruset konstateras får reserestriktioner snabbt återinföras för icke nödvändiga resor för tredjeländer som redan förtecknas i bilaga I.

För att avskaffa de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU med avseende på de tredjeländer som förtecknas i bilaga I bör medlemsstaterna i varje enskilt fall ta hänsyn till den reciprocitet som beviljas EU+-området.

5. Medlemsstaterna bör starkt avråda från icke nödvändiga resor från EU+-området till andra länder än de som förtecknas i bilaga I.

▾B

▸M7 6. ◂  Om ett tredjeland fortfarande omfattas av tillfälliga reserestriktioner bör följande kategorier av personer undantas från reserestriktionerna, oberoende av syftet med resan:

a) 

Unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 20.1 i EUF-fördraget och tredjelandsmedborgare som enligt avtal mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de berörda tredjeländerna, å andra sidan, åtnjuter samma rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare samt deras respektive familjemedlemmar (1).

b) 

Tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta i enlighet med direktivet om varaktigt bosatta (2) och personer som härleder sin uppehållsrätt från andra EU-direktiv eller nationell lagstiftning eller som innehar nationella viseringar för längre vistelse samt deras respektive familjemedlemmar.

▾M9

Nödvändiga resor bör dessutom vara tillåtna för de särskilda kategorier av resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov som anges i bilaga II.

▾M7 —————

▾M7

Om den epidemiologiska situationen snabbt förvärras och i synnerhet om en hög incidens av oroande varianter av viruset konstateras får medlemsstaterna tillfälligt begränsa kategorierna av resenärer som förtecknas i bilaga II. Resor som företas av tvingande skäl bör vara fortsatt möjliga.

▾M9 —————

▾M7

Rådet kan, på kommissionens förslag, revidera den förteckning över särskilda kategorier av resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov i enlighet med bilaga II utifrån sociala och ekonomiska överväganden samt en samlad bedömning av hur den epidemiologiska situationen utvecklas, på grundval av den metod, de kriterier och de uppgifter som avses ovan.

▾M9

6a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 a och b, där det anges att medlemsstaterna godtar vaccinationsbevis i syfte att frångå reserestriktioner som införts för att begränsa spridningen av covid-19, bör medlemsstaterna i princip häva de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU för resenärer från tredjeländer som har fått den sista rekommenderade dosen av något av de covid-19-vacciner som har godkänts i EU i enlighet med förordning (EG) nr 726/2004 senast 14 dagar innan de reser in i EU+-området.

Medlemsstaterna skulle också kunna häva de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU för sådana resenärer som har fått den sista rekommenderade dosen av något av de covid-19-vacciner som har genomgått WHO:s godkännandeprocess för användning i nödsituationer senast 14 dagar innan de reser in i EU+-området.

I detta syfte bör resenärer som vill företa icke nödvändiga resor till en medlemsstat inneha ett giltigt bevis på fullständig covid-19-vaccination. Medlemsstaternas skulle kunna godta vaccinationsintyg från tredjeländer innehållande åtminstone en minimiuppsättning uppgifter, såsom personens identitet, typ av vaccin och när det administrerades, i enlighet med nationell lagstiftning, med beaktande av behovet att kunna kontrollera intygets äkthet, giltighet och integritet samt huruvida det innehåller alla relevanta uppgifter.

Om medlemsstaterna beslutar att häva restriktionerna för resenärer som innehar ett giltigt bevis på fullständig covid-19-vaccination bör de i varje enskilt fall ta hänsyn till den reciprocitet som beviljas EU+-området.

▾B

▸M7 7. ◂  ▸M9 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6a  ◂ ▸M7 Medlemsstaterna bör kräva att personer som reser av nödvändiga eller icke nödvändiga skäl, i en nödvändig eller icke nödvändig funktion eller på grund av ett nödvändigt eller icke nödvändigt behov, med undantag för transportarbetare och gränsarbetare, ska ha testat negativt för covid-19 i ett polymeraskedjereaktionstest (PCR) som togs högst 72 timmar före avresan, samt på lämpligt sätt styrker detta testresultat i den form som föreskrivs av myndigheterna.

Om testning vid avresan inte är möjligt bör de personer som avses i punkt 6 a och b ha möjlighet att testa sig efter ankomsten, i enlighet med nationella förfaranden. Detta påverkar inte eventuella skyldigheter att underkasta sig andra åtgärder, inbegripet karantän, efter ankomsten.

Medlemsstaterna kan dessutom kräva självisolering, karantän och kontaktspårning under en period på upp till 14 dagar, samt vid behov ytterligare covid-19-tester under samma period, under förutsättning att de ställer samma krav för de egna medborgarna när dessa anländer från samma tredjeland. För resenärer som anländer från ett tredjeland där en oroande variant av viruset har påträffats bör medlemsstaterna införa sådana krav, i synnerhet karantän vid ankomsten och ytterligare tester vid eller efter ankomsten. ◂

▾M9

7a. Om den epidemiologiska situationen i ett tredjeland eller en region snabbt förvärras och, särskilt om en oroande variant eller en variant av särskilt intresse har upptäckts, bör medlemsstaterna i undantagsfall och brådskande införa en tillfällig begränsning av alla resor till EU för tredjelandsmedborgare som är bosatta i det tredjelandet. Denna reserestriktion bör inte gälla personer som avses i punkt 6 a och b och resenärer som förtecknas i punkterna i och iv–ix i bilaga II. Dessa resenärer bör ändå bli föremål för lämplig och regelbunden testning, även före avresan i enlighet med punkt 7, samt underkastas självisolering eller karantän, även om de har fått den sista rekommenderade dosen av de covid-19-vacciner som är godkända i EU enligt förordning (EG) nr 726/2004 eller av något av de covid-19-vacciner som har genomgått WHO:s godkännandeprocess för användning i nödsituationer senast 14 dagar innan de reser in i EU+-området.

När en medlemsstat tillämpar sådana restriktioner, bör de medlemsstater som sammanträder inom rådets strukturer i nära samarbete med kommissionen brådskande se över situationen på ett koordinerat sätt. Sådana restriktioner bör ses över minst varannan vecka, med beaktande av hur den epidemiologiska situationen utvecklas.

7b. När det gäller resor som företas i samband med en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov enligt bilaga II:

— 
Medlemsstaterna kan på ett samordnat sätt besluta att avstå från kraven på några av eller alla ovanstående åtgärder i fall där de skulle utgöra hinder för själva syftet med resan.
— 
När det gäller transportpersonal, sjöfolk och gränsarbetare bör medlemsstaterna inte kräva mer än ett negativt antigentest vid inresa till EU+-området. I det särskilda fall då transportpersonal kommer från ett land där en hög incidens av oroande varianter av viruset konstateras får medlemsstaterna kräva ett negativt antigentest före avresan.
— 
Flygbesättningar bör undantas från tester om de vistas i ett tredjeland i högst 12 timmar, såvida de inte anländer från ett tredjeland där en oroande variant har påträffats, i vilket fall de bör testas i proportionell utsträckning.

Detta påverkar inte allmänna folkhälsokrav som kan införas av medlemsstater såsom fysisk distansering och krav på munskydd.

▾M7

8. Medlemsstaterna bör ta fram ett formulär för lokalisering av passagerare och kräva att personer vid inresa till EU lämnar in detta formulär i enlighet med gällande dataskyddskrav Ett gemensamt europeiskt formulär för lokalisering av passagerare som kan användas av medlemsstaterna håller på att tas fram. För att underlätta behandlingen av passagerarlokaliseringsuppgifter och påskynda kontaktspårning bör dessa uppgifter i möjligaste mån lämnas elektroniskt, samtidigt som det måste säkerställas att alla tredjelandsmedborgare har lika tillgång.

▾B

▸M7 9. ◂  En medlemsstat bör inte besluta om avskaffande av restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU för ett visst tredjeland innan avskaffandet av restriktionerna har samordnats i enlighet med denna rekommendation.

▸M7 10. ◂  Personer bosatta i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten bör vid tillämpning av denna rekommendation betraktas som personer bosatta i EU.

▸M7 11. ◂  Denna rekommendation bör genomföras av alla medlemsstater vid alla yttre gränser.

▾M22


BILAGA I

Tredjeländer, särskilda administrativa regioner samt andra enheter och territoriella myndigheter vars invånare inte bör påverkas av tillfälliga restriktioner vid de yttre gränserna för icke nödvändiga resor till EU:

I.   STATER

1. 

BAHRAIN

2. 

CHILE

3. 

COLOMBIA

4. 

INDONESIEN

5. 

KUWAIT

6. 

NYA ZEELAND

7. 

PERU

8. 

QATAR

9. 

RWANDA

10. 

SAUDIARABIEN

11. 

SYDKOREA

12. 

FÖRENADE ARABEMIRATEN

13. 

URUGUAY

14. 

KINA (3)

II.   FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGIONER

Hongkong SAR

Macao SAR

III.   ENHETER OCH TERRITORIELLA MYNDIGHETER SOM INTE ERKÄNNS SOM STATER AV MINST EN MEDLEMSSTAT

Taiwan

▾B


BILAGA II

Särskilda kategorier av resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov:

i. 

Hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen.

ii. 

Gränsarbetare.

iii. 

Säsongsarbetare inom jordbruket.

iv. 

Transportpersonal.

v. 

Diplomater, personal vid internationella organisationer och personer som bjudits in av internationella organisationer och vars fysiska närvaro krävs för att dessa organisationer ska fungera väl, militär personal och biståndsarbetare och civilskyddspersonal när de utför sina uppgifter.

vi. 

Transitpassagerare.

vii. 

Passagerare som reser av tvingande familjeskäl.

viii. 

Sjöfolk.

ix. 

Personer i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

x. 

Tredjelandsmedborgare som reser för studier.

xi. 

Högkvalificerade arbetstagare från tredjeland om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras utomlands.


(1) Enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).

(2) Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44).

(3) Med förbehåll för bekräftelse om ömsesidighet.