Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02021D0958-20210615.pdf

02021D0958 — SV — 15.06.2021 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/958

av den 31 maj 2021

om fastställande av formatet för rapportering av uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som samlats in i medlemsstaterna och av formatet för kvalitetskontrollrapporten i enlighet med artiklarna 13.1 d och 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904

(EGT L 211 15.6.2021, s. 51)

Rättat genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 034, 16.2.2022, s.  52 (2021/958)


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/958

av den 31 maj 2021

om fastställande av formatet för rapportering av uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som samlats in i medlemsstaterna och av formatet för kvalitetskontrollrapporten i enlighet med artiklarna 13.1 d och 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904

Artikel 1

Medlemsstaterna ska rapportera de uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som avses i artikel 13.1 d i direktiv (EU) 2019/904 i det format för rapportering av uppgifter som anges i bilaga 1 till detta beslut.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska utarbeta den kvalitetskontrollrapport som avses i artikel 13.2 i direktiv (EU) 2019/904 i det format som anges i bilaga 2 till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA 1

Format för rapportering av uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som samlats in, i enlighet med artikel 13.1 d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904

A.   Format för rapportering av uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden (1)

▾C1

 

 

Nätpaneler av tjockt garn (1)

(Ø > 1 mm)

Nätpaneler av tunt garn

(Ø ≤ 1 mm)

Övriga plastbaserade redskap och delar av sådana

Delar av redskap som inte är av plast (2)

Bojar, flöten, rep

Totalt (*1) =

(i ton)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Plast totalt =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

— Polypropen (PP)

 

 

 

 

 

 

— Polyeten (PE)

 

 

 

 

 

 

— Högmolekylärt polyeten (HMPE)

 

 

 

 

 

 

— Nylon

 

 

 

 

 

 

— Övrigt (PET, PVC, HDPE, EVA osv.)

 

 

 

 

 

 

— Blandning av polymerer

 

 

 

 

 

 

Metall totalt

G = I + J

 

 

 

I

J

— Stål

 

 

 

 

 

 

— Aluminium

 

 

 

 

 

 

— Bly

 

 

 

 

 

 

— Övrig metall eller metallblandning

 

 

 

 

 

 

Gummi totalt

H = K + L

 

 

 

K

L

(*1)   

Endast de totala mängderna (i vit cell) fiskeredskap och tillhörande komponenter är obligatoriska för rapportering.Svarta celler är inte relevanta.

(1)   

Garn avser alla typer av garn, tråd, lätta rep osv., oavsett om de består av en enda tråd (monofilament) eller flera trådar som tvinnats eller flätats samman för att bilda ett flertrådigt garn.

(2)   

Detta kan omfatta metallvikter, gummirullar, flyktvägsanordningar/galler osv.

▾B

B.   Format för rapportering av uppgifter om uttjänta fiskeredskap som samlats in (2)

▾C1

 

Totalt

Nätpaneler av tjockt garn (1)

(Ø > 1 mm)

Nätpaneler av tunt garn

(Ø ≤ 1 mm)

Övriga plastbaserade redskap och delar av sådana

Delar av redskap som inte är av plast (2)

Bojar, flöten, rep

Totalt (*1) =

(i ton)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Plast totalt =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

— Polypropen (PP)

 

 

 

 

 

 

— Polyeten (PE)

 

 

 

 

 

 

— Högmolekylärt polyeten (HMPE)

 

 

 

 

 

 

— Nylon

 

 

 

 

 

 

— Övrigt (PET, PVC, HDPE, EVA osv.)

 

 

 

 

 

 

— Blandning av polymerer

 

 

 

 

 

 

Metall totalt

G = I + J

 

 

 

I

J

— Stål

 

 

 

 

 

 

— Aluminium

 

 

 

 

 

 

— Bly

 

 

 

 

 

 

— Övrig metall eller metallblandning

 

 

 

 

 

 

Gummi totalt

H = K + L

 

 

 

K

L

(*1)   

Endast de totala mängderna (i vit cell) fiskeredskap och tillhörande komponenter är obligatoriska för rapportering. Detta inbegriper alla fiskeredskap som innehåller plast samt alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades, inbegripet om det övergavs eller förlorades. Svarta celler är inte relevanta.

(1)   

Garn avser alla typer av garn, tråd, lätta rep osv., oavsett om de består av en enda tråd (monofilament) eller flera trådar som tvinnats eller flätats samman för att bilda ett flertrådigt garn.

(2)   

Detta kan omfatta metallvikter, gummirullar, flyktvägsanordningar/galler osv.

▾B


BILAGA 2

Format för den kvalitetskontrollrapport som åtföljer de uppgifter som avses i bilaga 1, i enlighet med artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904

I.   Rapportens syfte

Syftet med kvalitetskontrollrapporten är att samla in uppgifter om metoderna för uppgiftsinsamling och om uppgifternas kvalitet. Rapporten ska göra det möjligt att jämföra uppgifter mellan medlemsstaterna och bättre förstå medlemsstaternas metoder för uppgiftsinsamling. Den åtföljer medlemsstaternas rapportering om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som samlats in.

I kvalitetskontrollrapporten ska kvaliteten på förfarandena för uppgiftsinsamling utvärderas, inbegripet omfattning och validering av administrativa uppgiftskällor och den statistiska giltigheten hos undersökningsbaserade metoder.

I kvalitetskontrollrapporten ska dessutom orsaker till betydande förändringar i de rapporterade uppgifterna tas i beaktning och tillförlitligheten till dessa uppgifter ska säkerställas.

II.   Format för kvalitetskontrollrapporten: Fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER

Medlemsstat:

 

Organisation som ansvarar för uppgiftsrapportering:

 

E-postadress:

 

Telefonnummer:

 

Referensår:

 

Leveransdag/version:

 

Länk till medlemsstatens offentliggörande av uppgifter (i förekommande fall):

 

2.   BESKRIVNING AV DE AKTÖRER INVOLVERADE I INSAMLINGEN AV UPPGIFTER

Institutionens namn

Huvudsakliga ansvarsområden

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.   BESKRIVNING AV DE METODER SOM ANVÄNTS

3.1.   Specifikation av metoder och källor

Metoder för uppgiftsinsamling/uppgiftskälla

Obligatoriska uppgifter

(metod/källa: ja/nej)

Icke-obligatoriska uppgifter (frivilligt)

(metod/källa: ja/nej)

Administrativ rapportering (målpopulation)

 

 

Undersökningar (målpopulation eller urval)

 

 

Handelsstatistik (uppgifter från t.ex. Prodcom eller Comext)

 

 

System för utökat producentansvar

 

 

Redskapsproducenter/handlare

 

 

Övrigt (specificera)

 

 

Ange referenskällans nummer inom parentes i celler som besvarats ”ja”, t.ex. ja (1).

Lägg till närmare förklaringar i tabellen nedan för celler som besvarats med ”ja”, genom att använda referensnumren. Ange hur ofta uppgifter samlats in (t.ex. månadsvis, kvartalsvis, årligen, löpande), om uppgiften finns tillgänglig.

Referensnummer

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.   Specifikation av omvandlingsfaktorer

Om omvandlingsfaktorer (3) har använts för att uppskatta icke-obligatoriska uppgifter, ange dem i tabellen nedan.

 

Fiskeredskap som innehåller plast totalt (i ton)

Nätpaneler av tjockt garn

(Ø > 1 mm)

Nätpaneler och linor av tunt garn

(Ø ≤ 1 mm)

Övriga plastbaserade redskap och delar av sådana

Delar av redskap som inte är av plast

Bojar, flöten, rep

Totalt per typ av material

Totalt  (*1) = (i ton)

Obligatorisk uppgift

 

 

 

 

 

 

Plast totalt =

 

 

 

 

 

 

 

— Polypropen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

— Polyeten (PE)

 

 

 

 

 

 

 

— Högmolekylärt polyeten (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

— Nylon

 

 

 

 

 

 

 

— Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

— Blandning

 

 

 

 

 

 

 

Metall totalt

 

 

 

 

 

 

 

— Stål

 

 

 

 

 

 

 

— Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

— Bly

 

 

 

 

 

 

 

— Övrig metall eller metallblandning

 

 

 

 

 

 

 

Gummi totalt

 

 

 

 

 

 

 

Totalt per redskapskomponent

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Svarta celler är inte relevanta.

4.   UPPGIFTERNAS EXAKTHET

4.1.   Statistiska undersökningar av mängden fiskeredskap som släppts ut på marknaden

Undersökningens omfattning

År

Statistiska enheter

Procent av populationen som undersökts

Uppgifter (t)

Konfidensnivå

Felmarginal

Justeringar från undersökningsåret till innevarande år

Övrig information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till rader för varje undersökning som genomförts.

Lägg till närmare förklaringar i tabellen nedan genom att numrera/hänvisa till ovanstående celler.

Nr

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

4.2.   Viktigaste frågor som rör uppgifternas exakthet

Beskrivning av de viktigaste frågor som påverkar exaktheten i uppgifter, inklusive felaktigheter i fråga om urval, täckning, mätning, bearbetning och uteblivna svar. Beskrivning av de skattningar som använts.

Nr

Uppgifternas exakthet

Ytterligare förklaring/beskrivning

1

Urval

 

2

Täckning

 

3

Mätning

 

4

Bearbetning

 

5

Uteblivna svar

 

6

Skattningar

 

7

Övrigt (specificera)

 

Lägg till rader vid behov.

4.3.   Skillnader jämfört med föregående års uppgifter

Signifikanta metodändringar i beräkningsmetoden för det innevarande referensåret, i förekommande fall (inkludera särskilt översyner i efterhand, deras karaktär och huruvida en avbrottsflagga krävs för ett visst år).

Nr

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

4.4.   Verifiering av uppgifter

 

Dubbelkontroll

(ja/nej)

Tidsseriekontroll

(ja/nej)

Revision

(ja/nej)

Verifieringsprocess

(ja/nej)

Obligatoriska uppgifter

 

 

 

 

Icke-obligatoriska uppgifter

 

 

 

 

Ytterligare uppgifter om metoderna, inklusive den kombination av metoder som använts.

 

Detaljerad beskrivning av verifieringsmetoder

Obligatoriska uppgifter

 

Icke-obligatoriska uppgifter (frivilligt)

 

5.   KONFIDENTIALITET

5.1.   Numrera och ange de åtgärder som säkerställt konfidentialiteten (exempel: åtgärder eller förfaranden som förhindrat obehörigt utlämnande av uppgifter osv.)

Nr

Beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

5.2.   Konfidentialitetsfrågor som rör offentliggörande av uppgifter

Nr

Beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

6.   SPRIDNING: NATIONELLA WEBBPLATSER OCH PUBLIKATIONER AV BETYDELSE

De ämnen som förtecknas nedan rör spridning av uppgifter.

Nr

Förteckning över webbplatser, dokument och publikationer

 

 

7.   METAUPPGIFTER

Förteckning över dokument som rör metodik för uppgiftsinsamling, bearbetning av uppgifter och kvalitetskontroll.

Ämne

Dokument finns (ja/nej)

Hänvisning till dokumentet (titel, år, eventuell webblänk)

Uppgiftsinsamling

 

 

Bearbetning av uppgifter

 

 

Kvalitetskontroll

 

 

III.   Format för kvalitetskontrollrapporten: Uttjänta fiskeredskap som samlats in

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER

Medlemsstat:

 

Organisation som ansvarar för uppgiftsrapportering:

 

E-postadress:

 

Telefonnummer:

 

Referensår:

 

Leveransdag/version:

 

Länk till medlemsstatens offentliggörande av uppgifter (i förekommande fall):

 

2.   BESKRIVNING AV DE AKTÖRER INVOLVERADE I INSAMLINGEN AV UPPGIFTER

Institutionens namn

Huvudsakliga ansvarsområden

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.   BESKRIVNING AV DE METODER SOM ANVÄNTS

3.1.   Specifikation av metoder och källor

Metoder för uppgiftsinsamling/uppgiftskälla

Obligatoriska uppgifter

(metod/källa: ja/nej)

Icke-obligatoriska uppgifter (frivilligt)

(metod/källa: ja/nej)

Administrativ rapportering (målpopulation)

 

 

Undersökningar (målpopulation eller urval)

 

 

Hamnar

 

 

System för utökat producentansvar

 

 

Redskapsproducenter/handlare

 

 

Avfallshanteringsaktörer

 

 

Övrigt (specificera)

 

 

Ange referenskällans nummer inom parentes i celler som besvarats ”ja”, t.ex. ja (1).

Lägg till närmare förklaringar i tabellen nedan för celler som besvarats med ”ja”, genom att använda referensnumren. Ange hur ofta uppgifter samlats in (t.ex. månadsvis, kvartalsvis, årligen, löpande), om uppgiften finns tillgänglig.

Referensnummer

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.   Specifikation av omvandlingsfaktorer

Om omvandlingsfaktorer (4) har använts för att uppskatta icke-obligatoriska uppgifter, ange dem i tabellen nedan.

 

Fiske-redskap som innehåller plast totalt (i ton)

Nätpaneler av tjockt garn

(Ø > 1 mm)

Nätpaneler och linor av tunt garn

(Ø ≤ 1 mm)

Övriga plastbaserade redskap och delar av sådana

Delar av redskap som inte är av plast

Bojar, flöten, rep

Totalt per typ av material

Totalt  (*1) = (i ton)

Obligatorisk uppgift

 

 

 

 

 

 

Plast totalt =

 

 

 

 

 

 

 

— Polypropen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

— Polyeten (PE)

 

 

 

 

 

 

 

— Högmolekylärt polyeten (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

— Nylon

 

 

 

 

 

 

 

— Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

— Blandning

 

 

 

 

 

 

 

Metall totalt

 

 

 

 

 

 

 

— Stål

 

 

 

 

 

 

 

— Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

— Bly

 

 

 

 

 

 

 

— Övrig metall eller metallblandning

 

 

 

 

 

 

 

Gummi totalt

 

 

 

 

 

 

 

Totalt per redskapskomponent

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Svarta celler är inte relevanta.

4.   UPPGIFTERNAS EXAKTHET

4.1.   Statistiska undersökningar av mängden uttjänta fiskeredskap som samlats in

Undersökningens omfattning

År

Statistiska enheter

Procent av populationen som undersökts

Uppgifter (t)

Konfidensnivå

Felmarginal

Justeringar från undersökningsåret till innevarande år

Övrig information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till rader för varje undersökning som genomförts.

Lägg till närmare förklaringar i tabellen nedan genom att numrera/hänvisa till ovanstående celler.

Nr

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

4.2.   Viktigaste frågor som rör uppgifternas exakthet

Beskrivning av de viktigaste frågor som påverkar exaktheten i uppgifter, inklusive felaktigheter i fråga om urval, täckning, mätning, bearbetning och uteblivna svar. Beskrivning av de skattningar som använts

Nr

Uppgifternas exakthet

Ytterligare förklaring/beskrivning

1

Urval

 

2

Täckning

 

3

Mätning

 

4

Bearbetning

 

5

Uteblivna svar

 

6

Skattningar

 

7

Övrigt (specificera)

 

Lägg till rader vid behov.

4.3.   Skillnader jämfört med föregående års uppgifter

Signifikanta metodändringar i beräkningsmetoden för det innevarande referensåret, i förekommande fall (inkludera särskilt översyner i efterhand, deras karaktär och huruvida en avbrottsflagga krävs för ett visst år).

Nr

Ytterligare förklaring/beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

4.4.   Verifiering av uppgifter

 

Dubbelkontroll

(ja/nej)

Tidsseriekontroll

(ja/nej)

Revision

(ja/nej)

Verifieringsprocess

(ja/nej)

Obligatoriska uppgifter

 

 

 

 

Icke-obligatoriska uppgifter

 

 

 

 

Ytterligare uppgifter om metoderna, inklusive den kombination av metoder som använts.

 

Detaljerad beskrivning av verifieringsmetoder

Obligatoriska uppgifter

 

Icke-obligatoriska uppgifter (frivilligt)

 

5.   KONFIDENTIALITET

5.1.   Numrera och ange de åtgärder som säkerställt konfidentialiteten (exempel: åtgärder eller förfaranden som förhindrat obehörigt utlämnande av uppgifter osv.)

Nr

Beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

5.2.   Konfidentialitetsfrågor som rör offentliggörande av uppgifter

Nr

Beskrivning

 

 

Lägg till rader vid behov.

6.   SPRIDNING: NATIONELLA WEBBPLATSER OCH PUBLIKATIONER AV BETYDELSE

De ämnen som förtecknas nedan rör spridning av uppgifter.

Nr

Förteckning över webbplatser, dokument och publikationer

 

 

7.   METAUPPGIFTER

Förteckning över dokument som rör metodik för uppgiftsinsamling, bearbetning av uppgifter och kvalitetskontroll.

Ämne

Dokument finns (ja/nej)

Hänvisning till dokumentet (titel, år, eventuell webblänk)

Uppgiftsinsamling

 

 

Bearbetning av uppgifter

 

 

Kvalitetskontroll

 

 


(1) Uppgifterna ska anges i vikt (ton) – i kvalitetskontrollrapporten ska det anges om omvandlingsfaktorer har använts (t.ex. från volym till massa).

(2) Uppgifterna ska anges i vikt (ton) – i kvalitetskontrollrapporten ska det anges om omvandlingsfaktorer har använts (t.ex. från volym till massa).

(3) En omvandlingsfaktor är en aritmetisk multiplikator för att omvandla en kvantitet uttryckt i en uppsättning enheter till en motsvarighet uttryckt i en annan

(4) En omvandlingsfaktor är en aritmetisk multiplikator för att omvandla en kvantitet uttryckt i en uppsättning enheter till en motsvarighet uttryckt i en annan.