Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 07/08/2001 s. 0075 - 0082BILAGA

Avtal

mellan Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

SLOVAKISKA REPUBLIKEN, nedan kallad Slovakien,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Slovakiens ansökan om att få delta i Europeiska miljöbyrån redan före anslutningen,

SOM ERINRAR OM att Europeiska rådet vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 gjorde deltagandet i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan till ett sätt att påskynda föranslutningsstrategin för de central- och östeuropeiska länderna,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EEG) nr 1210/90 ändrad genom rådets förordning (EG) nr 933/1999, om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning,

SOM ÄR MEDVETNA OM att Slovakiens slutgiltiga mål är att bli medlem i Europeiska unionen, och att deltagandet i Europeiska miljöbyrån kommer att hjälpa Slovakien att nå detta mål,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Slovakien skall delta fullt ut i Europeiska miljöbyrån, nedan kallad byrån, och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, nedan kallat nätverket, inrättat genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 933/1999.

Artikel 2

Slovakien skall lämna ett ekonomiskt bidrag till den verksamhet som avses i artikel 1 (byrån och nätverket) i enlighet med följande:

- Bidraget skall ökas progressivt under en treårsperiod då verksamheten gradvis inleds av Slovakien. De ekonomiska bidragen skall uppgå till följande:

- Första året: 208000 euro

- Andra året: 263000 euro

- Tredje året: 318000 euro.

Slovakien skall från och med det fjärde året efter det att detta avtal trätt i kraft bära hela kostnaden för sitt ekonomiska bidrag, dvs. 318000 euro.

- Slovakien får under den inledande treårsperioden delvis använda gemenskapsbistånd för att betala sitt bidrag till byrån, dock högst 75 % av Phare-biståndet under första året, 60 % under andra året och 50 % under tredje året.

Slovakien skall från och med det fjärde året bära hela kostnaden för sitt ekonomiska bidrag till byrån.

Övriga villkor för Slovakien ekonomiska bidrag anges i bilaga I till avtalet, vilken utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

Slovakien skall delta fullt ut, utan rösträtt, i byråns styrelse och associeras med arbetet i byråns vetenskapliga kommitté.

Artikel 4

Slovakien skall senast tre månader efter det att avtalet trätt i kraft underrätta byrån om de huvudsakliga beståndsdelarna i dess nationella miljöinformationsnätverk enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 1210/90, ändrad genom förordning (EG) nr 933/1999.

Artikel 5

Slovakien skall bland de institutioner som avses i artikel 4 eller andra organisationer med säte inom landet särskilt utse en nationell kontaktpunkt för samordning eller överföring av sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån och till institutioner och organ som ingår i nätverket, inbegripet de ämnescentra som avses i artikel 6.

Artikel 6

Slovakien får också, inom den tidsperiod som anges i artikel 4, utse sådana institutioner eller andra organisationer med säte inom landet som uttryckligen kan få i uppgift att samarbeta med byrån i vissa frågor av särskilt intresse. En institution som utsetts på detta sätt bör kunna träffa en överenskommelse med byrån om att den skall fungera som ett ämnescentrum inom nätverket för särskilda arbetsuppgifter. Dessa ämnescentra skall samarbeta med andra institutioner som ingår i nätverket.

Artikel 7

Senast tre månader efter det att den information som avses i artiklarna 4, 5 och 6 mottagits skall byråns styrelse se över nätverkets huvuddelar med hänsyn till Slovakiens deltagande.

Artikel 8

Slovakien bör tillhandahålla uppgifter i enlighet med de förpliktelser och den praxis som fastställts i byråns arbete.

Artikel 9

Byrån får med de institutioner och organ som utsetts av Slovakien och som ingår i nätverket enligt artiklarna 4, 5 och 6 komma överens om de arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppgifter som byrån kan tilldela dessa institutioner och organ skall kunna utföras med framgång.

Artikel 10

Miljöinformation som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och skall vara tillgänglig för allmänheten, under förutsättning att konfidentiell information är skyddad i lika hög grad i Slovakien som i gemenskapen.

Artikel 11

Byrån skall vara en juridisk person i Slovakien. Den skall i landet åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt landets lagstiftning.

Artikel 12

Slovakien skall tillämpa protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier på byrån, och protokollet, som bifogas som bilaga II till detta avtal, utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 13

Genom undantag från artikel 12.2 a i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper får slovakiska medborgare som åtnjuter fullständiga medborgerliga rättigheter anställas på kontrakt av byråns verkställande direktör.

Artikel 14

Parterna skall vidta de allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. De skall se till att de mål som anges i avtalet uppnås.

Artikel 15

Detta avtal ingås för obestämd tid till dess att Slovakien blir medlem i Europeiska unionen. Endera parten kan säga upp avtalet genom underrättelse till den andra parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter den dag då underrättelsen lämnades till den andra parten.

Artikel 16

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där Fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska kol- och stålunionen tillämpas och på de villkor som fastställs i fördragen och, å andra sidan, på Slovakiens territorium.

Artikel 17

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och slovakiska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Artikel 18

Detta avtal skall godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den sista parten har lämnat anmälan till den första parten att dess förfaranden har slutförts.

BILAGA I

SLOVAKIENS EKONOMISKA BIDRAG TILL EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

1. Det ekonomiska bidrag som Slovakien skall betala till Europeiska unionens budget för sitt deltagande i Europeiska miljöbyrån skall uppgå till följande:

- Första året: 208000 euro

- Andra året: 263000 euro

- Tredje året: 318000 euro

Slovakien skall från och med det fjärde året bära hela kostnaden för sitt ekonomiska bidrag, dvs. 318000 euro.

2. Slovakien får under den inledande treårsperioden delvis använda gemenskapsbistånd för att betala sitt bidrag till Europeiska miljöbyrån, dock högst 75 % av Phare-biståndet under första året, 60 % under andra året och 50 % under tredje året. Begärd Phare-finansiering kommer att överföras till Slovakien genom en separat finansieringsöverenskommelse i enlighet med ett separat programplaneringsförfarande.

Resten av bidraget skall bäras av Slovakien. Slovakien skall från och med det fjärde året bära hela kostnaden för sitt ekonomiska bidrag till byrån.

3. Slovakiens bidrag skall förvaltas i enlighet med den förordning som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.

Kostnader för resa och uppehälle för slovakiska företrädares och experters deltagande i Europeiska miljöbyråns verksamhet eller möten som hör ihop med genomförandet av byråns arbetsprogram skall ersättas av Europeiska miljöbyrån på samma grunder och enligt samma förfaranden som nu gäller för Europeiska unionens medlemsstater.

4. När detta avtal trätt i kraft och därefter i början av varje år skall kommissionen sända en uppmaning till Slovakien om att betala det bidrag till Europeiska miljöbyrån som landet enligt detta avtal är skyldigt att erlägga. Under det första kalenderåret av dess deltagande skall Slovakien betala ett proportionellt bidrag beräknat från dagen då deltagandet inleddes till årets utgång. Därefter skall bidraget erläggas i enlighet med avtalet.

5. Bidraget skall anges i euro och betalas in på ett av Europeiska gemenskapernas kommissions eurokonton.

6. Slovakien skall betala bidraget enligt betalningsinfordran

- av egna medel senast den 1 maj om kommissionen skickat betalningsinfordran före den 1 april, annars senast 30 dagar efter det att betalningsinfordran skickats,

- av Phare-medel senast den 1 maj om motsvarande belopp skickats till Slovakien före detta datum, annars senast 30 dagar efter det att anslagen skickats till landet.

7. Vid betalningsförseningar debiteras Slovakien dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Dröjsmålsräntan är den ränta som Europeiska centralbanken den dagen tillämpar för sina transaktioner i euro, med ett tillägg på 1,5 procentenheter.

BILAGA II

PROTOKOLL OM EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel 28 i Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, skall dessa gemenskaper och Europeiska investeringsbanken åtnjuta sådan immunitet och sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de skall kunna utföra sina uppgifter,

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till detta fördrag.

KAPITEL I

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER

Artikel 1

Gemenskapernas lokaler och byggnader skall vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Gemenskapernas egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från domstolen bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2

Gemenskapernas arkiv skall vara okränkbara.

Artikel 3

Gemenskaperna, deras tillgångar, inkomster och övrig egendom skall vara befriade från alla direkta skatter.

Medlemsstaternas regeringar skall i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom när gemenskaperna för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen inom gemenskaperna snedvrids.

Ingen befrielse skall beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4

Gemenskaperna skall vara befriade från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av varor som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en stat får inte avyttras - vare sig detta sker mot betalning eller inte - inom denna stats territorium, om det inte sker på villkor som godkänts av den statens regering.

Gemenskaperna skall också vara befriade från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av gemenskapernas publikationer.

Artikel 5

Europeiska kol- och stålgemenskapen får inneha valutor av alla slag och får ha konton i vilken valuta som helst.

KAPITEL II

MEDDELANDEN OCH IDENTITETSHANDLINGAR

Artikel 6

Vad avser gemenskapernas officiella meddelanden och översändandet av alla deras dokument skall gemenskapernas institutioner inom varje medlemsstats territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga ger diplomatiska beskickningar.

Officiell korrespondens och andra former av officiella meddelanden som gemenskapernas institutioner skickar får inte censureras.

Artikel 7

1. Identitetshandling i den form som rådet skall fastställa kan av ordförandena för gemenskapernas institutioner utställas till ledamöter, medlemmar och anställda i gemenskapernas institutioner och skall godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter. Dessa identitetshandlingar skall utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna.

Kommissionen får sluta avtal om att dessa identitetshandlingar skall gälla som giltiga resehandlingar inom tredje lands territorium.

2. Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om Europeiska kol- och stålgemenskapens immunitet och privilegier skall dock även fortsättningsvis vara tillämpliga på de av institutionernas ledamöter, medlemmar och anställda som den dag då detta fördrag träder i kraft besitter en sådan identitetshandling som föreskrivs i den artikeln, till dess att bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel är tillämpliga.

KAPITEL III

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

Europaparlamentets ledamöter skall, vad avser tull- och valutakontroll,

a) av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utomlands i offentligt uppdrag,

b) av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 9

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 10

Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta,

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

KAPITEL IV

FÖRETRÄDARE FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I ARBETET I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER

Artikel 11

Företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i gemenskapernas institutioner, deras rådgivare och tekniska experter skall i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Denna artikel skall även vara tillämplig på ledamöter av gemenskapernas rådgivande organ.

KAPITEL V

TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA I EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel 12

Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av statstillhörighet skall tjänstemän och övriga anställda i gemenskaperna

a) åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, om inte annat följer av bestämmelserna i de fördrag som dels behandlar reglerna för tjänstemännens och de anställdas ansvar gentemot gemenskaperna, dels domstolens behörighet att döma i tvister mellan gemenskaperna och deras tjänstemän och övriga anställda; de skall åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört,

b) tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda familjemedlemmar vara undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

c) beviljas samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsbestämmelser som normalt beviljas tjänstemän i internationella organisationer,

d) då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga,

e) ha rätt att tullfritt införa ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där de är medborgare, samt ha rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 13

Gemenskapens tjänstemän och övriga anställda skall vara skyldiga att betala skatt till gemenskaperna på de löner och arvoden de får av gemenskaperna enligt de villkor och det förfarande som rådet på förslag från kommissionen har fastställt.

De skall vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av gemenskaperna.

Artikel 14

Gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i gemenskaperna bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjänstetillträde vid gemenskaperna var skatterättsligt bosatta, skall - vad avser inkomst- och förmögenhetsbeskattning samt arvsskatt och tillämpningen av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts mellan gemenskapernas medlemsstater - i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna befinner sig inom en av gemenskapernas medlemsstater. Detta gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet, och för barn som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

Lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig, skall vara befriad från arvsskatt i den staten. Vid fastställande av sådan skatt skall den lösa egendomen anses finnas i den stat där personerna skatterättsligt är bosatta, om inte annat följer av tredje lands rätt och eventuell tillämpning av bestämmelser i internationella avtal om dubbelbeskattning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel skall inte hänsyn tas till en bostadsort som enbart beror på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.

Artikel 15

Rådet skall enhälligt och på förslag från kommissionen fastställa ordningen för sociala förmåner för gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda.

Artikel 16

Rådet skall på förslag från kommissionen och efter att ha samrått med övriga berörda institutioner, besluta vilka grupper av gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket och artikel 14 helt eller delvis skall tillämpas på.

Medlemsstaternas regeringar skall regelbundet underrättas om namn, ställning och adress på de tjänstemän och övriga anställda som ingår i dessa grupper.

KAPITEL VI

IMMUNITET OCH PRIVILEGIER FÖR TREDJE LANDS BESKICKNINGAR ACKREDITERADE HOS EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel 17

Den medlemsstat på vars territorium gemenskaperna har sitt säte skall bevilja tredje lands beskickning som är ackrediterad hos gemenskaperna immunitet och privilegier enligt diplomatisk sedvänja.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Privilegier, immunitet och lättnader skall endast beviljas gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda om det ligger i gemenskapernas intresse.

Var och en av gemenskapernas institutioner skall upphäva den immunitet som har beviljats en tjänsteman eller en annan anställd, om institutionen anser att upphävandet av immuniteten inte strider mot gemenskapernas intresse.

Artikel 19

Gemenskapernas institutioner skall vid tillämpningen av detta protokoll samarbeta med de berörda medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

Artikel 20

Artiklarna 12-15 och 18 skall vara tillämpliga på kommissionens ledamöter.

Artikel 21

Artiklarna 12-15 och 18 skall vara tillämpliga på domstolens domare, generaladvokater, justitiesekreterare och biträdande referenter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 i protokollen om stadgan för domstolen vad avser immunitet mot rättsliga förfaranden för domare och generaladvokater.

Artikel 22

Detta protokoll skall även vara tillämpligt på Europeiska investeringsbanken, på ledamöterna av dess organ, dess personal och de företrädare för medlemsstaterna som deltar i bankens arbete, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om bankens stadga.

Europeiska investeringsbanken skall dessutom vara befriad från alla skatter eller liknande avgifter vid de tillfällen då dess kapital utökas och från de olika formaliteter som kan vara förknippade därmed i den stat där banken har sitt säte. På samma sätt skall bankens upplösning eller likvidation inte medföra några skatter eller avgifter. Slutligen skall den verksamhet som banken och dess organ bedriver i enlighet med dess stadga inte vara föremål för någon omsättningsskatt.

Artikel 23

Detta protokoll skall också tillämpas på Europeiska centralbanken, medlemmarna av dess beslutande organ och dess personal, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken skall dessutom vara befriad från alla skatter och liknande avgifter på grund av en ökning av dess kapital och från olika formaliteter som kan vara förenade därmed i den stat där banken har sitt säte. Bankens och dess beslutande organs verksamhet enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken skall inte påföras någon omsättningsskatt.

Ovannämnda bestämmelser skall också tillämpas på Europeiska monetära institutet. Dess upplösning eller likvidation skall inte medföra någon beskattning.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Bryssel den åttonde april nittonhundrasextiofem.