Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 23/02/1970 s. 0016 - 0020

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0117

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0095

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0117

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0111 - 0116

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0061

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0189

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0189RÅDETS DIREKTIV av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (70/157/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. tillåten ljudnivå och avgassystemet.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, så att EEG-typgodkännande, i överensstämmelse med rådets direktiv(3) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, kan tillämpas för alla fordonstyper.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med "fordon" varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

En medlemsstat får, av skäl som hänför sig till tillåten ljudnivå eller avgassystemet, inte vägra att bevilja EEGtypgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon om ljudnivån och avgassystemet uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ändringar, som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan med hänsyn till den tekniska utvecklingen (med undantag för krav enligt 1.1 och 1.4.1.4), skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i rådets direktiv om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1970.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 7.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 16.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

1. TILLÅTNA LJUDNIVÅER

1.1. Gränsvärden

Ljudnivån för fordon enligt artikel 1 i detta direktiv får, när den mäts enligt de villkor som beskrivs i denna bilaga, inte överstiga följande nivåer:

>Plats för tabell>

1.2. Mätinstrument

Mätning av ljudet från fordonen skall utföras med en ljudnivåmätare av den typ som beskrivs i Internationella elektrotekniska kommissionens publikation 179, första upplagan (1965).

1.3. Mätförhållanden

Mätningen skall utföras med ett olastat fordon i ett öppet område med en tillräckligt låg ljudnivå (bakgrundsljud och vindljud skall vara minst 10 dB(A) lägre än det ljud som mäts).

Som mätplats passar t.ex. en öppen yta med en radie på 50 meter, vars mittdel har en radie på minst 20 meter och praktiskt taget horisontell och belagd med betong, asfalt eller liknande material. Platsen får inte vara täckt med pudersnö, högt gräs, lös jord eller stoft.

Körbanans beläggning skall vara sådan att däcken inte ger upphov till onormalt däckbuller. Detta gäller endast vid mätning av ljud från fordon i rörelse.

Mätningarna skall utföras i goda väderleksförhållanden med svag vind. Det får inte finnas andra personer i närheten av fordonet eller mikrofonen än den som avläser mätinstrumenten, eftersom åskådare nära fordonet eller mikrofonen kan påverka mätresultatet avsevärt. Visarutslag som varierar påtagligt skall bortses från vid avläsningen om det är uppenbart att utslaget saknar samband med den generella ljudnivån.

1.4. Mätmetod

1.4.1. Mätning av ljud från fordon i rörelse (för typgodkännande)

Minst två mätningar skall utföras på varje sida av fordonet. Inledande mätningar fär utföras för inställning av utrustningen, men skall bortses ifrån.

Mikrofonen skall placeras 1,2 meter över markplanet och 7,5 meter från fordonets mittlinje CC. Avståndet skall mätas vinkelrätt efter linjen PP' mot denna mittlinje (figur 1).

Två linjer AA' och BB' skall markeras på körbanan 10 meter framför respektive bakom linjen PP' och parallellt med denna. Fordonen skall köras fram till linjen AA' med konstant hastighet enligt nedan. I detta ögonblick skall gaspedalen så snabbt som möjligt tryckas i botten, motsvarande helt öppet gasspjäll, och bibehållas där till dess fordonets bakersta del(1) passerar linjen BB'. Därefter skall gaspedalen släppas upp så snabbt som möjligt.

Den högsta ljudnivån som uppmäts skall utgöra mätresultatet.

1.4.1.1. Fordon utan växellåda

Fordonet skall köras fram till linjen AA' med konstant hastighet, motsvarande den lägsta av följande tre hastigheter:

- En hastighet som motsvarar 3/4 av det motorvarvtal där motorn avger sin högsta effekt.

- En hastighet som motsvarar 3/4 av det högsta motorvarvtal som regulatorn medger.

- 50 kilometer per timme.

1.4.1.2. Fordon med manuell växellåda

Följande växel skall användas:

1.4.1.2.1. - Den andra växeln för fordon med 2-, 3- eller 4-växlad växellåda.

1.4.1.2.2. - Den tredje växeln om växellådan har fler än 4 växlar.

1.4.1.2.3. - Om kraftöverföringen har dubbel nedväxling (överföringsväxellåda eller bakaxel med två växellägen), den utväxling som ger den högsta hastigheten.

Fordonet skall köras fram till linjen AA' med en konstant hastighet som motsvarar den lägsta av följande tre hastigheter:

- En hastighet som motsvarar 3/4 av det motorvarvtal där motorn avger sin högsta effekt.

- En hastighet som motsvarar 3/4 av det högsta motorvarvtal som regulatorn medger.

- 50 kilometer per timme.

1.4.1.3. Fordon med automatisk växellåda

Fordonet skall köras fram till linjen AA' med en konstant hastighet lika med den lägsta av följande två hastigheter:

- 50 kilometer per timme.

- Tre fjärdedelar av den högsta hastigheten.

Om växelväljaren har flera lägen, skall läge "normal" för stadskörning användas.

1.4.1.4. Tolkning av resultaten1.4.1.4.1. Med hänsyn till mätinstrumentens bristande noggrannhet skall varje avläst värde minskas med 1 dB(A).

1.4.1.4.2. Mätresultaten skall anses giltiga om skillnaden mellan två mätningar i följd, på samma sida av fordonet, inte överstiger 2 dB(A).

1.4.1.4.3. Den högsta ljudnivån som uppmäts skall utgöra provningsresultatet. Om detta värde överstiger den för fordonskategorin högsta tillåtna ljudnivån med mer än 1 dB(A), skall ytterligare två mätningar utföras. Tre av de fyra mätresultaten måste ligga inom fastställda gränsvärden.

XTB:9344SG0100 1.4.2. Mätning av ljud från stillastående fordon

1.4.2.1. Ljudnivåmätarens placering

Mätningarna skall utföras vid punkt X (se figur 2) på ett avstånd av 7 meter från fordonets närmaste yta.

Mikrofonen skall placeras 1,2 meter över markplanet.

1.4.2.2. Antal mätningar

Minst två mätningar skall utföras.

1.4.2.3. Fordonets driftstillstånd vid provning

Fordon vars motor saknar regulator skall köras på ett varvtal som motsvarar 3/4 av det varvtal där motorn, enligt tillverkarens uppgifter, avger sin högsta effekt. Motorns varvtal skall mätas med ett oberoende instrument, t.ex. en rullbänk och ett varvtalsinstrument. Motorer med regulator, som förhindrar att motorn överskrider det varvtal vid vilket motorn avger sin högsta effekt, skall köras på det av regulatorn högsta tillåtna varvtalet.

Innan mätningarna utförs skall motorn varmköras till normal arbetstemperatur.

1.4.2.4. Tolkning av resultaten

Alla registrerade ljudnivåmätningar skall anges i rapporten.

När så är möjligt skall även anges det sätt på vilket motoreffekten har beräknats. Dessutom skall anges fordonets belastningstillstånd.

Mätresultaten skall anses giltiga om skillnaden mellan två mätningar i följd på samma sida av fordonet inte överstiger 2 dB(A).

Som mätresultat gäller det högsta värdet.

XTB:9344SG0200 2. AVGASSYSTEM (LJUDDÄMPARE)

2.1. Om fordonet är försett med en anordning som reducerar avgasljudet (ljuddämpare), skall kraven i punkt 2 vara uppfyllda. Om motorns inlopp är försett med ett luftfilter som är nödvändigt för att uppfylla den tillåtna ljudnivån, betraktas filtret som en del av ljuddämpningssystemet och kraven i punkt 2 skall även tillämpas på filtret.

2.2. En ritning av avgassystemet skall bifogas typgodkännandeintyget för fordonet.

2.3. Ljuddämparen skall förses med typ- och handelsbeteckning som är lätt att läsa och outplånlig.

2.4. Absorberande fibermaterial i ljuddämpare får användas endast om följande villkor är uppfyllda:

2.4.1. Absorberande fibermaterial får inte användas i de delar av ljuddämparen som genomströmmas av gaser.

2.4.2. Det skall finnas lämpliga anordningar som fixerar det absorberande fibermaterialet på plats under hela den tid ljuddämparen används.

2.4.3. Det absorberande fibermaterialet skall vara beständigt upp till en temperatur som är minst 20 % högre än den högsta arbetstemperatur som kan förekomma i den del av ljuddämparen där dessa absorberande fibermaterial finns.

(1) För fordon med släpvagn eller påhängsvagn skall hänsyn inte tas till de senare vid passage av linjen BB'.