Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31973L0404.pdf

31973L0404

Rådets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 347 , 17/12/1973 s. 0051 - 0052

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0162

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0013

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0162

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0106

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0106RÅDETS DIREKTIV av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel (73/404/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Den nationella lagstiftningen om biologisk nedbrytbarhet hos ytaktiva ämnen är olika utformad i olika medlemsstater, vilket leder till handelshinder.

Den ökande användningen av tvätt- och rengöringsmedel är en av orsakerna till föroreningen av miljön i allmänhet och vattenföroreningen i synnerhet.

Tvätt- och rengöringsmedlen medför bland annat vattenförorening i form av en omfattande skumbildning, vilken begränsar kontakten mellan vatten och luft, försvårar syresättningen, leder till problem för sjöfarten, försvårar den fotosyntes som erfordras för vattenväxternas utveckling, påverkar ofördelaktigt de olika stegen i processerna för rening av avloppsvatten, vållar skada på vattenreningsanläggningar och innebär en indirekt mikrobiologisk risk genom en möjlig överföring av bakterier och virus.

Det är önskvärt att tvätt- och rengöringsmedlens biologiska nedbrytbarhet genomsnittligt uppgår till 90 procent. Detta är tekniskt möjligt och industriellt fullt genomförbart, men det är ändå önskvärt att få garantier mot en sådan osäkerhet i testmetoderna som skulle kunna leda till avslagsbeslut med avsevärda ekonomiska följder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med tvätt- och rengöringsmedel ett medel vars sammansättning särskilt har utvecklats i syfte att uppnå rengörande egenskaper och som består av nödvändiga beståndsdelar (ytaktiva ämnen) och i allmänhet ytterligare beståndsdelar (hjälpmedel, förstärkningsmedel, fyllnadsmedel och andra tillsatsmedel).

Artikel 2

Medlemsstaterna skall förbjuda att tvätt- och rengöringsmedel släpps ut på marknaden eller används, om medlens ytaktiva ämnen har en genomsnittlig biologisk nedbrytbarhet som understiger 90 procent för var och en av följande kategorier: anjoniska, katjoniska, icke-joniska och amfotera ämnen.

Användning av ytaktiva ämnen med en genomsnittlig biologisk nedbrytbarhet som är 90 procent eller högre får vid normal användning inte medföra hälsofara för människor eller djur.

Artikel 3

En medlemsstat får inte med åberopande av de ytaktiva ämnenas biologiska nedbrytbarhet eller toxicitet förbjuda, begränsa eller hindra att tvätt- och rengöringsmedel som uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden eller används.

Artikel 4

För kontroll av att kraven i artikel 2 är uppfyllda skall sådana testmetoder användas som anges i andra rådsdirektiv, genom vilka dels hänsyn tas till metodernas otillförlitlighet, dels lämpliga toleransgränser fastställs.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat efter tester utförda enligt de direktiv som avses i artikel 4 konstaterar att ett tvättoch rengöringsmedel inte uppfyller kraven i artikel 2, skall medlemsstaten förbjuda att tvätt- och rengöringsmedlet släpps ut på marknaden eller används inom dess territorium.

2. Om en medlemsstat beslutar att förbjuda ett tvätt- och rengöringsmedel, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat från vilken produkten kommer och kommissionen samt ange orsakerna till beslutet och lämna uppgifter om testerna enligt punkt 1.

Om den stat från vilken tvätt- och rengöringsmedlet kommer invänder mot beslutet, skall kommissionen utan dröjsmål rådgöra med de båda berörda medlemsstaterna och även med andra medlemsstater om det anses lämpligt.

Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse, skall kommissionen inom tre månader efter mottagandet av informationen enligt första stycket inhämta ett utlåtande från ett av de laboratorier som avses i artikel 6, dock inte från något av de laboratorier som anmälts enligt den nämnda artikeln av de berörda medlemsstaterna.

Utlåtandet skall baseras på de referensmetoder som fastställts genom de direktiv som avses i artikel 4.

Kommissionen skall vidarebefordra laboratoriets utlåtande till de berörda medlemsstaterna, som inom en månad kan framföra sina kommentarer till kommissionen. Kommissionen kan samtidigt ta emot eventuella kommentarer om utlåtandet från andra intresserade parter.

Efter att ha tagit del av kommentarerna skall kommissionen lämna erforderliga rekommendationer.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen anmäla de laboratorier som har bemyndigats att utföra provningar enligt de referensmetoder som anges i artikel 5.2.

Artikel 7

1. Följande uppgifter skall läsligt, synligt och outplånligt anges på den förpackning i vilken tvätt- och rengöringsmedlet saluförs till konsumenten:

a) Varans namn.

b) Det namn eller firmanamn och adress eller firmamärke som tillhör den som ansvarar för att varan släpps ut på marknaden.

Samma uppgifter skall framgå av de handlingar som medföljer tvätt- och rengöringsmedel som transporteras oförpackade.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att de uppgifter som avses i punkt 1 skall lämnas på staternas egna språk när tvätt- och rengöringsmedel släpps ut på marknaden inom deras territorier.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom arton månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 1973.

På rådets vägnar

J. KAMPMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 29.

(2) EGT nr C 89, 23.8.1972, s. 13.