Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31975L0442.pdf

31975L0442

Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 25/07/1975 s. 0039 - 0041

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0238

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0086

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0238

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0129

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0129RÅDETS DIREKTIV av den 15 juli 1975 om avfall (75/442/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Olikheter mellan de bestämmelser om bortskaffande av avfall som redan tillämpas eller som utarbetas i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och därmed direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. Det är därför nödvändigt med en tillnärmning av lagstiftningen på detta område i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det framstår som nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder i form av mera långtgående regler, för att uppnå en av gemenskapens målsättningar i fråga om miljöskyddet och förbättringen av livskvaliteten. Vissa särskilda bestämmelser bör fastställas för att möjliggöra detta. Eftersom fördraget inte tillhandahåller de särskilda befogenheter som krävs bör artikel 235 i fördraget tillämpas.

Alla bestämmelser om bortskaffande av avfall måste främst syfta till att skydda människors hälsa och miljön mot skadliga effekter som uppkommer i samband med insamling, transport, behandling, förvaring och deponering av avfall.

För att hushålla med naturresurserna bör återvinning av avfall och användning av återvunnet material främjas.

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3) betonas behovet av gemenskapsåtgärder, bland annat i form av en harmonisering av lagstiftningen.

Sådana effektiva och enhetliga regler om bortskaffande av avfall som varken hämmar handeln inom gemenskapen eller påverkar konkurrensvillkoren bör gälla för lös egendom som ägaren gör sig av med eller är förpliktad att slutligt omhänderta i enlighet med bestämmelserna i gällande nationell lagstiftning. Reglerna bör inte omfatta radioaktivt avfall, avfall från gruvdrift, jordbruksavfall, djurkadaver, avloppsvatten, gasformiga utsläpp eller avfall som omfattas av särskilda gemenskapsregler.

För att säkerställa att miljön skyddas bör ett tillståndssystem tillämpas för företag som behandlar, förvarar eller deponerar avfall för andras räkning. Vidare bör företag som själva bortskaffar sitt avfall eller insamlar andras avfall omfattas av ett system för tillsyn. En plan bör upprättas som avser de faktorer som främst bör beaktas i samband med olika förfaranden för bortskaffande av avfall.

Den del av kostnaderna som inte täcks av intäkter vid behandlingen av avfallet måste bestridas i enlighet med principen "förorenaren betalar".

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Avfall: varje ämne, substans eller föremål som innehavaren bortskaffar eller är skyldig att bortskaffa enligt gällande nationell lagstiftning.

b) Bortskaffande:

- insamling, sortering, transport, behandling, lagring och deponering av avfall på eller under markytan,

- nödvändig återanvändningför vidareutnyttjande, återvinning och återanvändning.

Artikel 2

1. Utan att det påverkar tillämpningen av detta direktiv, kan medlemsstaterna anta speciella regler för vissa kategorier av avfall. 2. Direktivet skall inte omfatta

a) radioaktivt avfall,

b) avfall från prospektering, brytning, behandling och lagring av mineralresurser samt utvinning i stenbrott,

c) djurkadaver och jordbruksavfall i form av stallgödsel samt andra ämnen som används i jordbruk,

d) avloppsvatten, med undantag för avfall i flytande form,

e) gasformiga utsläpp till luften, samt

f) avfall som omfattas av särskilda gemenskapsregler.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall besluta om lämpliga åtgärder för att främja att avfall inte uppkommer och att avfall återanvänds och behandlas så att råvaror och eventuellt energi kan utvinnas, eller att andra processer för vidareutnyttjande används.2. Medlemsstaterna skall i god tid underrätta kommissionen om alla regelförslag för detta ändamål, särskilt regelförslag som gäller

a) användningen av produkter som kan ge upphov till tekniska svårigheter, problem med bortskaffandet eller orimliga kostnader i samband med detta,

b) åtgärder för att uppmuntra

- minskad kvantitet av vissa typer av avfall,

- behandling av avfall för återvinning och vidareutnyttjande,

- återvinning av råvaror eller produktion av energi från vissa typer av avfall, och

c) användningen av vissa naturresurser, inklusive energiråvaror, där de skulle kunna ersättas av återvunna material.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att avfall bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att processer eller metoder används som kan skada miljön, och särskilt

- utan risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

- utan att medföra olägenheter genom buller eller lukt,

- utan att negativt påverka landskapet och områden av särskilt intresse.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall inrätta eller utse en eller flera behöriga myndigheter som skall ansvara för planering, organisation, bemyndigande och övervakning av bortskaffandet av avfall inom ett visst område.

Artikel 6

De behöriga myndigheter som avses i artikel 5 skall vara skyldiga att så snart som möjligt upprätta en eller flera planer som i första hand skall omfatta

- typ och kvantitet beträffande det avfall som skall återvinnas eller bortskaffas,

- allmänna tekniska krav,

- lämpliga områden för bortskaffande, och

- speciella åtgärder i fråga om vissa typer av avfall.

I planerna kan exempelvis anges

- de fysiska eller juridiska personer som får sköta bortskaffandet av avfall,

- beräknade kostnader för bortskaffande,

- lämpliga åtgärder för att främja en rationalisering av insamling, sortering och behandling av avfall.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att varje innehavare av avfall

- antingen överlåter det till en privat eller offentlig insamlare eller till ett företag som ombesörjer bortskaffandet, eller

- själv bortskaffar avfallet enligt bestämmelserna i artikel 4 i detta direktiv.

Artikel 8

För genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 4 måste varje inrättning eller företag som behandlar, lagrar eller deponerar avfallet för tredje mans räkning erhålla ett tillstånd från den behöriga myndighet som avses i artikel 5, som särskilt gäller

- mängd och slag av avfall

- allmänna tekniska krav,

- de säkerhetsåtgärder som skall vidtas, och

- den information som skall göras tillgänglig på begäran av den behöriga myndigheten vad gäller ursprung, bestämmelseort och behandling av avfallet, samt typ av avfall och kvantitet.

Artikel 9

De inrättningar och företag som avses i artikel 8 skall inspekteras regelbundet av den behöriga myndighet som avses i artikel 5 för att säkerställa att särskilt de villkor som tillståndet omfattar uppfylls.

Artikel 10

Företag som transporterar, insamlar, lagrar, deponerar eller behandlar sitt eget avfall skall, liksom de som insamlar eller transporterar avfall för tredje mans räkning, vara föremål för övervakning från den behöriga myndighet som avses i artikel 5.

Artikel 11

I enlighet med principen "förorenaren betalar" skall kostnaden för bortskaffande av avfall belasta

- den innehavare som låter en insamlare eller ett företag som avses i artikel 8 hantera avfallet, och/eller

- de tidigare innehavarna eller tillverkaren av den produkt från vilken avfallet härrör.

Artikel 12

Vart tredje år skall medlemsstaterna färdigställa en lägesrapport om avfallshanteringen inom respektive land och lämna över den till kommissionen. För detta ändamål måste de inrättningar och företag som avses i artiklarna 8 och 10 lämna uppgifter om sitt bortskaffande av avfall till den behöriga myndighet som avses i artikel 5. Kommissionen skall sända exemplar av denna rapport till övriga medlemsstater.

Kommissionen skall vart tredje år överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till rådet och Europaparlamentet.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 1975.

På rådets vägnar

M. RUMOR

Ordförande

(1) EGT nr C 32, 11.2.1975, s. 36.

(2) EGT nr C 16, 23.1.1975, s. 12.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.