Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvattenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 05/02/1976 s. 0001 - 0007

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0108

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0133

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0133

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (76/160/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

För att skydda miljön och människors hälsa är det nödvändigt att minska föroreningen av badvatten och att skydda sådant vatten mot ytterligare försämring.

Kontroll av badvatten är nödvändig för att inom ramen för den gemensamma marknaden uppnå gemenskapens mål vad avser en förbättring av levnadsvillkoren, en harmonisk utveckling av ekonomiska verksamheter inom gemenskapen som helhet och en fortgående och balanserad tillväxt.

Inom detta område finns det vissa lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt påverkar den gemensammamarknadens funktion. Fördraget ger dock inte alla de befogenheter som är nödvändiga för att vidta åtgärder.

Enligt Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3) skall gemensamma kvalitetsmål uppställas med avseende på miljökvaliteten, bl.a. angivande av parametervärden för vatten, inklusive badvatten.

För att uppnå dessa kvalitetsmål måste medlemsstaterna fastställa gränsvärden enligt vissa parametrar. Badvatten måste överensstämma med dessa värden inom tio år efter anmälan av detta direktiv.

Det bör föreskrivas att badvatten under vissa förhållanden skall anses uppfylla de relevanta parametervärdena, även om en viss procent av proven som tagits under badsäsongen inte överensstämmer med de gränsvärden som anges i bilagan.

För att uppnå ett visst mått av flexibilitet vid tillämpningen av detta direktiv måste medlemsstaterna ha befogenhet att föreskriva undantag. Sådana undantag får emellertid inte bortse från krav som är väsentliga för skyddet av människors hälsa.

Den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt med en snabb anpassning av de tekniska krav som fastställs i bilagan. För att underlätta beslut om de åtgärder som krävs för detta ändamål, bör ett förfarande fastställas genom vilket ett nära samarbete upprättas mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen.

Allmänhetens intresse för miljön och en förbättrad miljökvalitet ökar. Allmänheten bör därför få objektiv information om kvaliteten på badvatten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller kvaliteten på badvatten, med undantag för vatten avsett för terapeutiska ändamål och vatten som används i simbassänger.2. I detta direktiv avses med

a) "badvatten": allt rinnande eller stillastående sötvatten och havsvatten, i vilket

- badning är uttryckligen tillåten av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat, eller

- badning inte är förbjuden och traditionellt utövas av ett stort antal badare,

b) "badplats": varje plats där badvatten finns,

c) "badsäsong": den period under vilken ett stort antal badare kan förutses med hänsyn till lokalt bruk, inbegripet eventuella lokala regler för badning och väderleksförhållanden.

Artikel 2

Fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar som gäller för badvatten anges i bilagan, som utgör en integrerad del av detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall för alla badplatser eller för varje enskild badplats fastställa de värden som skall gälla för badvatten i fråga om de parametrar som anges i bilagan.

Beträffande de parametrar för vilka inget värde anges i bilagan får medlemsstaterna avstå från att fastställa de värden som avses i första stycket i avvaktan på att förstnämnda värden fastställs.2. De värden som fastställs i enlighet med punkt 1 får inte vara mindre stränga än de som anges i kolumn I i bilagan.3. Medlemsstaterna skall, om inte annat följer av artikel 7, sträva efter att tillämpa de värden som anges i kolumn G i bilagan som riktlinjer, även om det finns ett motsvarande värde i kolumn I i bilagan.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att kvaliteten på badvatten inom tio år efter anmälan av detta direktiv överensstämmer med de gränsvärden som fastställts i enlighet med artikel 3.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de "I-värden" som fastställs i bilagan iakttas från den tidpunkt, när badning först tillåts på de badplatser som är särskilt utrustade för badning och som iordningställs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna efter anmälan av detta direktiv. För badplatser som iordningställts inom två år efter anmälan av detta direktiv behöver emellertid dessa värden inte iakttas förrän vid slutet av den perioden.3. Under särskilda omständigheter får medlemsstaterna bevilja undantag vad avser den tioårsgräns som fastställs i punkt 1. Skälen för sådana undantag, som grundar sig på planer för vattenvården inom det berörda området, måste meddelas kommissionen så snart som möjligt och inte senare än sex år efter anmälan av detta direktiv. Kommissionen skall undersöka dessa skäl i detalj och i förekommande fall lämna lämpliga förslag angående dem till rådet.4. Vad beträffar havsvatten i närheten av gränser och gränsöverskridande vatten som påverkar kvaliteten på badvatten i en annan medlemstat skall konsekvenserna för de gemensamma kvalitetsmålen för de badplatser som berörs bestämmas av de berörda strandmedlemsstaterna tillsammans.

Kommissionen får delta i dessa överläggningar.

Artikel 5

1. Vid tillämpningen av artikel 4 skall badvatten anses uppfylla kraven i fråga om de relevanta parametrarna, om prover av detta vatten som har tagits på samma plats och med den frekvens som anges i bilagan visar att kraven i fråga om parametervärdena för ifrågavarande vattenkvalitet är uppfyllda

- i 95 % av proverna för parametrar som motsvarar dem som anges i kolumn I i bilagan,

- i 90 % av proverna i alla andra fall med undantag av parametrarna för "kolibakterier, totalt" och "fekala kolibakterier" där procentsatsen får vara 80 %,

och om, i fråga om de 5, 10 eller 20 % av proven som inte överensstämmer med värdena

- vattnet inte avviker från de relevanta parametervärdena med mer än 50 % utom för mikrobiologiska parametrar, pH och löst syre,

- efterföljande vattenprover tagna med statistiskt lämpliga intervaller inte avviker från de relevanta parametervärdena.2. Avvikelser från de värden som avses i artikel 3 får inte beaktas vid beräkningen av de procentsatser som anges i punkt 1 när de orsakas av översvämningar, andra naturkatastrofer eller onormala väderleksförhållanden.

Artikel 6

1. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall utföra provtagningar med minst den frekvens som fastställs i bilagan.2. Proven bör tas där det dagliga genomsnittliga antalet badare är som störst. Proven bör företrädesvis tas 30 cm under vattenytan utom för mineraloljeprov, som skall tas vid ytnivån. Provtagningen bör inledas två veckor före badsäsongens början.3. Lokal undersökning av de förhållanden som råder uppströms vad gäller rinnande sötvatten och av förhållanden i omgivningen i fråga om stillastående sötvatten och havsvatten bör utföras noggrant och upprepas regelbundet i syfte att få fram geografiska och topografiska data och bestämma volymen och karaktären på alla förorenande och potentiellt förorenande utsläpp och deras verkningar beroende på avstånd till badplatsen.4. Om kontroll av en behörig myndighet eller provtagningar avslöjar att det finns utsläpp eller ett troligt utsläpp av ämnen, som sannolikt försämrar kvaliteten på badvattnet, skall ytterligare provtagningar utföras. Sådana ytterligare provtagningar skall också utföras om det finns andra skäl att misstänka en försämring av vattenkvaliteten.5. Referensmetoder för analys av de berörda parametrarna finns angivna i bilagan. Laboratorier som använder andra metoder skall säkerställa att de erhållna resultaten motsvarar eller är jämförbara med dem som specificeras i bilagan.

Artikel 7

1. Genomförandet av de åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv får inte i något fall direkt eller indirekt leda till försämring av den nuvarande kvaliteten på badvatten.2. Medlemsstaterna får när som helst fastställa strängare värden för kvaliteten på badvatten än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 8

Bestämmelserna i detta direktiv får åsidosättas

a) i fråga om vissa parametrar märkta (0) i bilagan vid exceptionella meteorologiska eller geografiska förhållanden,

b) om badvatten berikas på naturlig väg med vissa ämnen och detta orsakar avvikelse från de värden som föreskrivs i bilagan.

Naturlig berikning avser den process genom vilken en viss vattenmassa, utan mänsklig påverkan, tillförs vissa ämnen ur marken.

De undantag som föreskrivs i denna artikel får inte i något fall medföra att krav som är väsentliga för att skydda människors hälsa åsidosätts.

Om en medlemsstat åsidosätter bestämmelserna i detta direktiv skall den omedelbart meddela kommissionen detta med uppgift om skälen och den förväntade tidsperioden.

Artikel 9

Sådana ändringar som är nödvändiga för att anpassa detta direktiv till den tekniska utvecklingen skall avse

- analysmetoderna,

- de G- och I-parametervärden som anges i bilagan.

De skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 11.

Artikel 10

1. En kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen (nedan kallad "kommittén") inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med 41 rösters majoritet, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall fyra år efter anmälan av detta direktiv och därefter regelbundet till kommissionen överlämna en utförlig rapport om sitt badvatten och dess mest betydelsefulla egenskaper.

Kommissionen kan offentliggöra den erhållna informationen efter det att den berörda medlemsstaten har gett sitt tillstånd.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 1975.

På rådets vägnar

M. PEDINI

Ordförande

(1) EGT nr C 128. 9.6.1975, s. 13.

(2) EGT nr C 286, 15.12.1975, s. 5.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

BILAGA

KVALITETSKRAV FÖR BADVATTEN

>Plats för tabell>