Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenylerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 108 , 26/04/1976 s. 0041 - 0042

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0042

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0136

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0042

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0161

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0161RÅDETS DIREKTIV av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (76/403/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Olikheter mellan de bestämmelser om bortskaffande av polyklorerade bifenyler (PCB) som redan tillämpas eller som utarbetas i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och därmed direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. En tillnärmning av lagstiftningen på detta område i enlighet med artikel 100 i fördraget är därför nödvändig.

Det framstår som nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen följs av gemenskapsåtgärder i form av mera långtgående regler om bortskaffande av PCB, för att uppnå en av gemenskapens målsättningar vad avser förbättrade levnadsvillkor, en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten i hela gemenskapen samt en fortgående och balanserad tillväxt. I detta syfte bör därför vissa särskilda bestämmelser fastställas. Eftersom fördraget inte tillhandahåller de särskilda befogenheter som krävs för detta ändamål bör artikel 235 i fördraget tillämpas.

Det är allmänt erkänt att PCB har farliga egenskaper som kan leda till hälso- och miljöskador. Det är därför nödvändigt att kontrollera dessa ämnen i alla stadier av användningen.

Enligt Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3) finns ett behov av gemenskapsåtgärder i fråga om avfall vars behandling kräver lösningar som går utanför de nationella ramarna, beroende på avfallets giftighet och svårnedbrytbarhet.

Direktiv 75/442/EEG(4) avser bortskaffande av avfall i allmänhet. För särskilt farligt avfall är det nödvändigt att fastställa speciella bestämmelser för att säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas mot skadliga effekter som härrör från sådant avfall eller som uppkommer när avfallet överges eller dumpas. Sådana bestämmelser bör antas för PCB.

För att så långt det är möjligt minska riskerna för spridning till miljön, bör medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att PCB-avfall eller PCB i föremål eller utrustning som inte längre kan användas skall lämnas för slutligt omhändertagande.

Medlemsstaterna bör dessutom upprätta eller utse sådana anläggningar, andra inrättningar eller företag som skall ansvara för det slutliga omhändertagandet av PCB. Den som innehar PCB som skall bortskaffas måste lämna det till dessa anläggningar, inrättningar eller företag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med:

a) PCB: polyklorerade bifenyler,

polyklorerade terfenyler,

blandningar som innehåller ett sådant ämne eller båda ämnena,

b) bortskaffande:

- insamling och/eller destruktion av PCB,

- de omvandlingsprocesser som krävs för återvinning av PCB.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att förbjuda okontrollerade utsläpp samt dumpning eller tippning av PCB och föremål eller utrustning som innehåller PCB.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att PCB-avfall eller PCB i föremål och utrustning som inte längre kan användas bortskaffas (slutligt omhändertas).

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att PCB bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att miljön skadas.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att främja att PCB-avfall eller PCB i föremål och utrustning som inte längre kan användas återvinns i största möjliga utsträckning.

Artikel 6

För tillämpningen av artikel 2, 3, 4 och 5 skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna upprätta eller utse de anläggningar, andra inrättningar eller företag som skall vara behöriga att bortskaffa PCB för egen eller andras räkning.

Artikel 7

Den som innehar PCB och som inte har rätt att bortskaffa det i enlighet med artikel 6 skall göra det tillgängligt för bortskaffande genom de anläggningar, andra inrättningar eller företag som avses i den nämnda artikeln.

Artikel 8

I överensstämmelse med principen "förorenaren betalar" skall kostnaderna för bortskaffande av PCB, efter avdrag för eventuella intäkter vid behandlingen av ämnet, beta las av

- den innehavare som lämnar PCB till en anläggning, en annan inrättning eller ett företag som avses i artikel 6, och/eller

- tidigare innehavare eller den som framställt PCB eller utrustning som innehåller PCB.

Artikel 9

Varje medlemsstat skall fastställa de särskilda krav som enligt detta direktiv skall gälla för innehavare av PCB samt för anläggningar, andra inrättningar och företag som avses i artikel 6.

Artikel 10

Varje medlemsstat skall vart tredje år till kommissionen inom ramen för den rapport som avses i artikel 12 i direktiv 75/442/EEG lämna en lägesrapport om bortskaffandet av PCB inom dess territorium. Därvid skall de anläggningar, andra inrättningar och företag som avses i artikel 6 tillhandahålla uppgifter om bortskaffandet av PCB till de behöriga myndigheter som avses i samma artikel. Kommissionen skall distribuera rapporten till de övriga medlemsstaterna.

Kommissionen skall vart tredje år till rådet och Europaparlamentet lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan och genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 1976.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande

(1) EGT nr C 157, 14.7.1975, s. 87.

(2) EGT nr C 263, 17.11.1975, s. 34.

(3) EGT nr L 112, 20.12.1973, s. 3.

(4) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.