Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978D0618.pdf

31978D0618

78/618/EEG: Kommissionens beslut av den 28 juni 1978 om inrättande av en rådgivande vetenskaplig kommitté för att undersöka kemiska föreningars toxicitet och ekotoxicitetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 22/07/1978 s. 0017 - 0018

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 3 s. 0010

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0109

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0109

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0091

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0091KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 juni 1978 om inrättande av en rådgivande vetenskaplig kommitté för att undersöka kemiska föreningars toxicitet och ekotoxicitet (78/618/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(1) betonas vikten av att bedöma kemiska föreningars negativa effekter på människan och miljön. Särskild uppmärksamhet måste ägnas de föreningar vilkas användning kan vara skadlig för människors hälsa och för de olika delarna av miljön.

I resolutionen från Europeiska gemenskapernas råd och företrädarna från medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 17 maj 1977 om fullföljandet och genomförandet av Europeiska gemenskapernas politik och åtgärdsprogram på miljöområdet(2) anges att kommissionen med hjälp av en expertkommitté fortlöpande på gemenskapsnivå skall studera kemiska föreningars effekter på miljön.

Det är viktigt att kommissionen kan inhämta yttranden från högt kvalificerade personer inom en kommitté bestående av vetenskapliga experter, så att kommissionen kan utföra dessa fortlöpande studier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

CORPUS>

Artikel 1

En rådgivande vetenskaplig kommitté som skall undersöka kemiska föreningars toxicitet och ekotoxicitet (nedan kallad "kommittén") skall knytas till kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén, eller där detta är lämpligt de enheter inom den som avses i artikel 8, skall ha till uppgift att på kommissionens anmodan avge yttranden i alla frågor som rör undersökning av toxicitet och ekotoxicitet hos kemiska föreningar vilkas användning kan vara skadlig för människors hälsa och för de olika delarna av miljön, varvid hänsyn skall tas till

- den vetenskapliga kunskap som nåtts beträffande toxicitet och ekotoxicitet hos kemiska föreningar,

- de kemiska föreningarnas användningsområden och mängder,

- bedömningen av exponeringsnivåer för målen.

Kommitténs yttranden skall särskilt avse

- undersökning av kemiska föreningars toxiska effekt på människan,

- undersökning av kemiska föreningars överföringsvägar och av koncentrationsprocesser i miljön som medför eller kan medföra påverkan på människan,

- undersökning av toxiska effekter och olägenheter för de olika delarna av miljön som beror på kemiska föreningar.

2. Kommittén skall inte avge yttranden om radioaktiva ämnen och frågor rörande undersökning av toxicitet och ekotoxicitet hos kemiska föreningar för vilka andra rådgivande kommittéer under kommissionen ansvarar.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av 22 medlemmar, av vilka

- 18 skall vara högt kvalificerade experter från medlemsstaterna, två från varje medlemsstat,

- fyra skall vara företrädare för kommissionen.

Artikel 4

Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen.

För de platser som skall besättas av experter från medlemsstaterna skall kommissionen efter samråd med de berörda medlemsstaterna utse nio experter i toxikologi och nio experter i ekotoxikologi.

Artikel 5

Mandattiden för kommitténs medlemmar skall vara tre år. Deras mandat kan förnyas. Efter utgången av treårsperioden skall kommitténs medlemmar kvarstå till dess att de ersätts eller deras mandat förnyas.

En medlems mandattid kan upphöra före utgången av treårsperioden om medlemmen begär sitt entledigande eller avlider eller om den medlemsstat som konsulterades vid utnämningen av medlemmen begär att han skall bytas ut.

För att ersätta en sådan medlem under den återstående mandattiden skall en person utnämnas på det sätt som föreskrivs i artikel 4.

Medlemmarna skall inte få någon ersättning för sina tjänster.

Artikel 6

Kommissionen skall upplysningsvis offentliggöra en förteckning över medlemmarna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

1. Kommittén skall bland de nationella experterna välja en ordförande och två vice ordförande för en period av tre år. Dessa skall väljas med två tredjedelars majoritet av de medlemmar som är närvarande.

2. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster för kommittén, dess enheter och arbetsgrupper som avses i artikel 8 och skall även organisera deras arbete.

Artikel 8

Kommittén skall bestå av en toxikologisk enhet och en ekotoxikologisk enhet. Kommittén skall fastställa arbetsordningen för dessa enheter.

Kommittén kan dessutom inrätta arbetsgrupper.

Artikel 9

1. Kommittén, dess enheter och dess arbetsgrupper skall sammanträda där kommissionen har sitt säte efter att ha sammankallats av kommissionen.

2. Företrädare för berörda enheter inom kommissionen skall delta vid sammanträden med kommittén, dess enheter och dess arbetsgrupper.

Artikel 10

Ordföranden eller kommissionen kan inbjuda personer med särskilda kvalifikationer i fråga om någon punkt på dagordningen att som experter delta i arbetet i kommittén, dess enheter eller arbetsgrupper enligt artikel 8.

Experter skall endast delta i diskussioner som gäller de frågor med anledning av vilka de bjudits in.

Artikel 11

Ingen omröstning skall äga rum efter diskussionerna i kommittén, dess enheter och dess arbetsgrupper.

Kommissionen kan, när den begär yttranden från kommittén, och i vissa fall dess enheter, fastställa en tidsfrist inom vilken dessa yttranden skall avges.

Artikel 12

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget är kommitténs medlemmar skyldiga att inte lämna ut uppgifter de har fått genom arbetet i kommittén, dess enheter eller arbetsgrupper, när kommitténs ordförande eller kommissionen underrättar dem om att det yttrande som begärs eller den fråga som skall behandlas är av konfidentiell natur.

I sådana fall får endast kommitténs medlemmar och företrädare för berörda enheter inom kommissionen delta vid sammanträdena.

Artikel 13

Detta beslut träder i kraft den 28 juni 1978.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 1978.

På kommissionens vägnar

Lorenzo NATALI

Vice ordförande

(1) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 28.

(2) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.