Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 31/03/1978 s. 0043 - 0048

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0085

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0161

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0085

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0098

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0098RÅDETS DIREKTIV av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfall (78/319/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Olikheter i de bestämmelser om bortskaffande av giftigt och annat farligt avfall som redan tillämpas eller som utarbetas i de olika medlemsstaterna kan ge upphov till ojämlika konkurrensvillkor och därmed direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. En tillnärmning av lagstiftningen på detta område enligt artikel 100 i fördraget är därför nödvändig.

Det framstår som nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder, för att genom mer långtgående regler uppnå en av gemenskapens målsättningar i fråga om skyddet för miljön och en förbättrad livskvalitet. Särskilda bestämmelser bör därför fastställas i detta syfte. Artikel 235 i fördraget bör tillämpas, eftersom särskilda befogenheter för detta ändamål inte tillhandahålls i fördraget.

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från år 1973(3) och 1977(4) betonas behovet av gemenskapsåtgärder för kontroll av bortskaffandet av giftigt och annat farligt avfall.

Det viktigaste syftet med alla föreskrifter om bortskaffande av giftigt eller annat farligt avfall måste vara att skydda människors hälsa och miljön mot skadliga effekter orsakade av insamling, transport, behandling, lagring och deponering av giftigt och annat farligt avfall.

I syfte att bevara naturtillgångarna bör förebyggande åtgärder för att motverka uppkomsten av giftigt och annat farligt avfall främjas, liksom återvinning av produkter och material samt användning av återvunnet material.

För att säkerställa ett effektivt miljöskydd bör ett enhetligt system tillämpas för beviljande av tillstånd till företag som lagrar, behandlar eller deponerar giftigt och annat farligt avfall. Innehavare av giftigt och annat farligt avfall som inte har tillstånd bör tillse att endast företag med tillstånd förvarar och behandlar avfallet.

Den del av kostnaderna för bortskaffande av giftigt och annat farligt avfall som inte täcks av intäkter från behandlingen av avfallet måste tas ut i enlighet med principen "förorenaren betalar".

Ett system bör tillämpas för kontroll och övervakning av samtliga anläggningar, verksamheter eller företag som producerar, innehar eller bortskaffar giftigt och annat farligt avfall. Löpande anteckningar om bortskaffandet bör föras, så att giftigt och annat farligt avfall vid transporter alltid kan åtföljas av en identifikationshandling. Avfallsplaner bör upprättas med beaktande av de olika förfaranden som tillämpas för bortskaffande av avfall.

För att åtgärderna på detta område skall kunna samordnas, bör medlemsstaterna utarbeta en lägesrapport om bortskaffandet av giftigt och annat farligt avfall.

Tekniska framsteg gör det nödvändigt att snabbt anpassa förteckningen över sådant giftigt och annat farligt avfall som omfattas av detta direktiv. För att lättare kunna fatta beslut om de åtgärder som behövs i detta syfte bör ett förfarande tillämpas som innebär ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Kommittén för anpassning till tekniska framsteg, som inrättas genom detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

a) "avfall": varje ämne, föremål eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med i enlighet med bestämmelser i gällande nationell lagstiftning,

b) "giftigt och annat farligt avfall": avfall som innehåller eller är förorenat av de ämnen eller material som är upptagna i förteckningen i bilagan till detta direktiv, av sådan beskaffenhet eller i sådana mängder eller koncentrationer att risker uppkommer för människors hälsa eller för miljön,

c) "bortskaffande":

- insamling, sortering, transport och behandling av giftigt och annat farligt avfall liksom förvaring och deponering på eller under markytan,

- de bearbetningsprocesser som krävs för materialutvinning, återanvändning eller annan form av återvinning.

Artikel 2

Om medlemsstater som är parter i en eller flera internationella konventioner om transport av farligt gods tillämpar dessa konventioner, skall kraven i detta direktiv såvitt avser transporter anses vara uppfyllda, om de åtgärder som har vidtagits för genomförandet av konventionerna är minst lika stränga som de åtgärder som krävs för genomförandet av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv omfattar inte

a) radioaktivt avfall,

b) djurkadaver och jordbruksavfall i form av stallgödsel,

c) sprängämnen,

d) sjukhusavfall,

e) utsläpp till avloppsledningar och vattendrag,

f) utsläpp till luften,

g) hushållsavfall,

h) gruvavfall,

i) annat giftigt och farligt avfall som omfattas av särskilda gemenskapsregler.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att främja, som en prioriterad angelägenhet, att giftigt och annat farligt avfall inte uppkommer eller begränsas, att det bearbetas och återvinns, att råvaror och om möjligt energi utvinns ur avfallet samt att andra förfaranden för återanvändning tillämpas.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att giftigt och annat farligt avfall bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och särskilt

- utan risker för vatten, luft, jord, växter och djur,

- utan att medföra olägenheter genom buller eller lukt,

- utan att negativt påverka landskapet eller områden av särskilt intresse.

2. I synnerhet skall medlemsstaterna säkerställa att förbud gäller mot att överge giftigt och annat farligt avfall samt mot att släppa ut, deponera eller transportera det utan kontroll eller att skicka det till andra anläggningar, verksamheter eller företag än sådana som avses i artikel 9.1.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall utse eller inrätta den eller de behöriga myndigheter som inom ett bestämt område skall ansvara för planering, organisation, tillståndsgivning och övervakning av sådan verksamhet som avser bortskaffande av giftigt och annat farligt avfall.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

- giftigt och annat farligt avfall vid behov hålls avskilt från andra material och restprodukter i samband med insamling, transport, lagring eller deponering,

- förpackningar med giftigt och annat farligt avfall är försedda med lämplig märkning, av vilken särskilt framgår avfallets typ, sammansättning och mängd,

- sådant giftigt och annat farligt avfall löpande förtecknas och identifieras med avseende på varje plats där avfallet deponeras eller har deponerats.

Artikel 8

Medlemsstaterna får när som helst vidta strängare åtgärder i fråga om giftigt och annat farligt avfall än de som föreskrivs genom detta direktiv.

Artikel 9

1. Anläggningar, verksamheter eller företag som lagrar, behandlar eller deponerar giftigt och annat farligt avfall måste erhålla tillstånd från behöriga myndigheter. Sådant avfall får lagras, behandlas eller deponeras endast genom anläggningar, verksamheter eller företag som innehar sådana tillstånd. Företag som transporterar giftigt och annat farligt avfall skall kontrolleras av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2. I ett sådant tillstånd som avses i 1 skall särskilt anges

- avfallets typ och mängd,

- tekniska krav,

- de försiktighetsmått som skall vidtas,

- platsen eller platserna för bortskaffande,

- metoderna för bortskaffande.

I tillståndet får även föreskrivas vilka särskilda uppgifter som skall lämnas på begäran av de behöriga myndigheterna.

3. Tillstånden får innehålla villkor och skyldigheter. De får beviljas för en bestämd tid och får förnyas.

Artikel 10

Den som producerar eller innehar giftigt och annat farligt avfall utan sådant tillstånd som avses i artikel 9.1 skall snarast möjligt låta avfallet lagras, behandlas eller deponeras genom en anläggning, en verksamhet eller ett företag med tillstånd till detta i enlighet med den nämnda artikeln.

Artikel 11

1. I enlighet med principen "förorenaren betalar" skall kostnaden för bortskaffande av giftigt och annat farligt avfall, efter avdrag för eventuella intäkter från avfallsbehandling, belasta

- den innehavare som låter en insamlare eller en anläggning, en verksamhet eller ett företag som avses i artikel 9.1 hantera avfallet, och/eller

- de tidigare innehavarna eller tillverkaren av den produkt som avfallet härrör från.

2. Om medlemsstaterna beskattar de medel som används för att täcka de kostnader som avses i punkt 1, får intäkterna från detta också användas för följande ändamål:

- Finansiering av kontrollåtgärder avseende giftigt och annat farligt avfall.

- Finansiering av forskning beträffande eliminering av giftigt och annat farligt avfall.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheterna skall upprätta planer för bortskaffande av giftigt och annat farligt avfall och hålla dem aktuella. Planerna skall särskilt omfatta

- typ och mängd av avfall som skall bortskaffas,

- metoderna för bortskaffande,

- vid behov specialiserade behandlingsanläggningar,

- lämpliga platser för bortskaffande.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter får ta med andra punkter, särskilt den beräknade kostnaden för bortskaffandet.

2. De behöriga myndigheterna skall offentliggöra de avfallsplaner som avses i 1. Medlemsstaterna skall sända planerna till kommissionen.

3. Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaterna göra systematiska jämförelser av planerna, för att säkerställa att genomförandet av detta direktiv blir tillräckligt samordnat.

Artikel 13

I nödsituationer eller vid allvarlig fara skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder, som kan innefatta tillfälliga undantag från detta direktiv om så krävs, för att säkerställa att giftigt och annat farligt avfall hanteras på ett sådant sätt att det inte utgör ett hot mot befolkningen eller miljön. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana undantag.

Artikel 14

1. Varje installation, anläggning eller företag som producerar, innehar eller bortskaffar giftigt och annat farligt avfall skall

- föra anteckningar om avfallets mängd, typ, fysikaliska och kemiska egenskaper samt ursprung, liksom om de metoder och platser som använts vid bortskaffande av avfallet, inklusive tidpunkter för mottagande och öbortskaffande, och

- efter anmodan lämna dessa uppgifter till de behöriga myndigheterna.

2. När giftigt och annat farligt avfall transporteras i samband med bortskaffandet, skall det åtföljas av en identifikationshandling som åtminstone innehåller uppgifter om

- typ,

- sammansättning,

- avfallets volym eller mängd,

- producentens eller föregående innehavares namn och adress,

- namn och adress för nästa innehavare eller för den som bortskaffar avfallet,

- platsen för bortskaffande, om den är känd.

3. Dokumentation som visar att bortskaffande har skett skall bevaras så länge medlemsstaterna anser det nödvändigt.

Dokumentationen skall vid behov sändas till behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 15

1. Varje anläggning, verksamhet eller företag som producerar, innehar eller bortskaffar giftigt och annat farligt avfall skall vara föremål för inspektion och tillsyn från behöriga myndigheter, så att dessa kan säkerställa att de bestämmelser som antagits för genomförandet av detta direktiv och villkoren för varje tillstånd efterlevs.

2. I detta syfte skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att berörda anläggningar, verksamheter eller företag till de behöriga myndigheternas företrädare lämnar det bistånd som behövs för att dessa skall kunna genomföra kontroller, inspektioner eller undersökningar av avfallet, samt kunna ta prov och samla in sådana uppgifter som krävs för att de skall kunna fullgöra sina tjänsteåligganden.

Artikel 16

1. Vart tredje år med början tre år efter det att detta direktiv har anmälts skall medlemsstaterna upprätta en lägesrapport om bortskaffandet av giftigt och farligt avfall i respektive land och sända rapporten till kommissionen. Kommissionen skall vidarebefordra rapporten till de övriga medlemsstaterna.

2. Kommissionen skall vart tredje år lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av detta direktiv.

Artikel 17

1. Nödvändiga ändringar för att anpassa detta direktiv till vetenskapliga och tekniska framsteg skall anses vara

- att ange namn på och sammansättning för de giftiga och andra farliga ämnen och material som anges i bilagan,

- att komplettera bilagan med giftiga och andra farliga ämnen och material som var okända när detta direktiv anmäldes.

Beslut skall fattas enligt förfarandet i artikel 19.

2. När bilagan anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg skall hänsyn tas till de faror för människan och miljön som uppkommer på kort eller lång sikt på grund av avfallets toxicitet, beständighet, bioackumulerbarhet, fysikaliska och kemiska struktur samt kvantitet.

Artikel 18

1. En kommitté för anpassning av detta direktiv till tekniska framsteg, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen genast föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 20

Medlemsstaterna skall förbjuda alla handlingar genom vilka bestämmelserna i detta direktiv avsiktligt eller oavsiktligt kringgås.

Artikel 21

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 22

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 1978.

På rådets vägnar

K. HEINESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 30, 17.2.1977, s. 27.

(2) EGT nr C 77, 30.3.1977, s. 5.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

BILAGA

Förteckning över giftiga eller andra farliga ämnen och material

Nedanstående förteckning innehåller vissa giftiga eller andra farliga ämnen och material som i första hand behöver beaktas

>Plats för tabell>