Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbeståndenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 222 , 14/08/1978 s. 0001 - 0010

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0172

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0111

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0111

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0093

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0093RÅDETS DIREKTIV av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (78/659/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

För att miljön skall kunna skyddas och förbättras krävs konkreta åtgärder för skydd mot föroreningar i vatten, inklusive sådana vatten där sötvattensfisk lever.

Det är från ekologisk och ekonomisk synpunkt nödvändigt att skydda fiskpopulationer mot utsläpp av föroreningar i vatten, vilkas konsekvenser kan vara att vissa arter decimeras eller helt dör ut.

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från 1973(3) och 1977(4) slås det fast att kvalitetsmål gemensamt skall utarbetas, i vilka de miljökrav som måste uppfyllas fastställs, bland annat definitionen av parametrar för vatten, inklusive sådana vatten där sötvattensfisk lever.

Skillnader mellan de lagar som rör kvaliteten på vatten där sötvattensfisk kan leva och som redan är i kraft och de som är under utarbetning i medlemsstaterna kan ge upphov till obalanser i konkurrensvillkoren, och därmed direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. En tillnärmning av lagar på detta område bör därför ske i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det är nödvändigt att kombinera denna tillnärmning av lagar med gemenskapsåtgärder som, genom mer omfattande bestämmelser, syftar till att uppnå ett av gemenskapens mål inom miljöskydd och livskvalitet. Vissa särskilda bestämmelser bör fastställas i samband med detta. Eftersom fördraget inte ger de särskilda befogenheter som krävs för detta ändamål, är det nödvändigt att artikel 235 i detta åberopas.

För att målet med direktivet skall kunna uppnås måste medlemsstaterna välja ut de vattendrag som bör omfattas av direktivet, och fastställa gränsvärden för vissa parametrar. Från och med det att medlemsstaten valt ut de vatten som skall omfattas, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att gränsvärdena där uppfylls inom fem år.

Vatten där sötvattensfisk kan leva kommer under vissa omständigheter att anses uppfylla kraven vad gäller de relevanta parametrarna även om en viss procent av de prover som tagits inte uppfyller de gränsvärden som anges i bilagan.

För att säkerställa kontrollen av vatten där sötvattensfisk kan leva bör minst ett visst antal prover tas, och mätningar av de parametrar som anges i bilagan bör ske. En sådan provtagning får minskas i omfattning eller avbrytas om det är lämpligt på grund av vattnets kvalitet.

Eftersom vissa naturliga förhållanden ligger utanför medlemsstaternas kontroll måste möjligheten finnas att i vissa fall göra undantag från detta direktiv.

Kraven som fastställs i bilagorna till detta direktiv måste snabbt kunna anpassas till tekniska och vetenskapliga framsteg. För att de åtgärder som krävs för detta syfte lättare skall kunna vidtas, bör ett förfarande fastställas för nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en kommitté för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller kvaliteten på sötvatten. Medlemsstaterna väljer ut de vattendrag de anser behöver skyddas eller förbättras i kvalitet, och direktivet tillämpas sedan på dessa vattendrag.

2. Direktivet skall inte tillämpas på naturliga eller konstgjorda dammar som används för intensiv fiskodling.

3. Målet för detta direktiv är att skydda eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna kunde minskas eller elimineras. Detta gäller

- inhemska fiskarter med naturliga särdrag, och

- arter som är önskvärda därför att de enligt medlemsstatens behöriga myndighet har en gynnsam effekt på vattendraget.

4. I detta direktiv avses med

- laxfiskvatten: vatten där fiskar som lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), harr (Thymallus thymallus) och sik (Coregonus) lever eller skulle kunna leva,

- karpfiskvatten: vatten där karpfiskar (Cyprinidae) och fiskar som gädda (Esox lucius), abborre (Perca fluviatilis) och ål (Anguilla anguilla) lever eller skulle kunna leva.

Artikel 2

1. De fysiska och kemiska parametrar som skall tillämpas på de vattendrag som angivits av medlemsstaterna förtecknas i bilaga I.

2. Vid tillämpningen av dessa parametrar skall vattendragen indelas i laxfiskvatten och karpfiskvatten.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall fastställa värden på de parametrar som anges i bilaga I för de av medlemsstaten utvalda vattendragen, om sådana värden förtecknas i kolumn G eller I. Värdena skall då stämma överens med kraven som framgår av kommentarerna i dessa kolumner.

2. Medlemsstaterna får inte fastställa värden som är mindre stränga än de i bilaga I kolumn I. De skall i mesta möjliga mån iaktta värdena i kolumn G och därvid ta hänsyn till den princip som fastställs i artikel 8.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall göra ett första val av laxfiskvatten och karpfiskvatten inom två år efter det att detta direktiv anmälts.

2. Medlemsstaterna får därefter välja ut ytterligare vattendrag.

3. Medlemsstaterna får enligt principen i artikel 8 göra ändringar i tidigare angivelser till följd av förhållanden som inte förutsågs då ett vattendrag ursprungligen valdes ut.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall fastställa program för hur föroreningar skall bekämpas och säkerställa att de utvalda vattendragen inom fem år efter att de valts ut uppfyller både gränsvärdena som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 3 och kraven som framgår av kommentarerna i kolumnerna G och I i bilaga I.

Artikel 6

1. Vid tillämpning av artikel 5 skall de utvalda vattendragen anses uppfylla bestämmelserna i detta direktiv om prover tagits där med minst den frekvens som anges i bilaga I och på samma provtagningsplats under en tolvmånadersperiod, och om vattnen vid dessa prover uppfyller både gränsvärdena som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 3 och kraven som framgår av kommentarerna i kolumn G och I i bilaga I. Detta skall gälla

- 95 % av proverna för parametrarna pH, BOD5, ammoniak (icke-joniserat ammonium), ammonium totalt, nitriter, restklor totalt, zink totalt och upplöst koppar; när provtagning sker mer sällan än en gång per månad måste alla uppmätta värden vara i överensstämmelse med ovan nämnda gränsvärden och kommentarer,

- de procentsatser som förtecknas i bilaga I för parametrarna temperatur och upplöst syre, och

- den genomsnittskoncentration som fastställts för uppslammade fasta substanser.

2. Mätningar där gränsvärdena som fastställts av medlemsstaterna enligt artikel 3 eller kraven i kommentarerna i bilaga I kolumnerna G och I inte uppfylls behöver inte tas med i beräkningen av procentsatserna i punkt 1 om de uppmätts vid översvämningar eller andra naturkatastrofer.

Artikel 7

1. Provtagningarna skall genomföras av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat. Lägsta godkända provtagningsfrekvens anges i bilaga I.

2. I fall där den behöriga myndigheten noterar att kvaliteten på ett vattendrag som utvalts är avsevärt bättre än om man tillämpat de värden som fastställs enligt artikel 3 och kommentarerna i kolumnerna G och I, får provtagningsfrekvensen sänkas. Där föroreningar eller risk för försämring av vattenkvaliteten inte finns, får den behöriga myndigheten i medlemsstaten besluta att provtagning inte är nödvändig.

3. Om provtagningen resulterar i att ett värde som fastställts av en medlemsstat enligt artikel 3 eller något av kraven i kommentarerna i bilaga 1 kolumnerna G och I inte uppnås, skall medlemsstaten avgöra om detta orsakats av en tillfällighet, av ett naturfenomen eller av föroreningar och därefter vidta lämpliga åtgärder.

4. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall, särskilt på grundval av lokala förhållanden, välja den exakta platsen för provtagningen, avståndet till närmaste föroreningskälla och det vattendjup på vilket provtagningen bör ske.

5. Referensmetoder för analysen av parametrarna i fråga anges i bilaga 1. Laboratorier som använder andra metoder skall försäkra att resultaten av dessa är likvärdiga eller jämförbara med de som anges i bilaga I.

Artikel 8

Åtgärder som vidtas till följd av detta direktiv får inte under några förutsättningar leda till ökade föroreningar av sötvatten, vare sig detta sker direkt eller indirekt.

Artikel 9

Medlemsstaterna har alltid rätt att fastställa gränsvärden som är strängare än de som anges i detta direktiv. De kan också införa bestämmelser som gäller andra parametrar än de som omfattas av direktivet.

Artikel 10

När vattendrag med sötvatten korsar eller bildar gränser mellan medlemsstater och en av dessa stater vill välja ut vattendraget i fråga, skall dessa medlemsstater gemensamt rådgöra om avgränsningen av det vattenområde som skall omfattas av direktivet och om vilka slutsatser som skall dras av de gemensamma kvalitetsmålen. Dessa slutsatser skall bestämmas efter det att varje berörd stat formellt rådfrågats. Kommissionen får delta i dessa överläggningar.

Artikel 11

Medlemsstaterna får göra undantag från detta direktiv

a) i fall av exceptionell väderlek eller särskilda geografiska förhållanden, vad gäller de parametrar som betecknas med (0) i bilaga I, och

b) då angivna vattendrag på naturlig väg berikas med vissa ämnen på så sätt att värdena som anges i bilaga I inte uppnås.

Med "på naturlig väg berikas" menas att en vattenmängd tillförs vissa ämnen från jorden utan mänsklig inblandning.

Artikel 12

Ändringar som krävs för att anpassa

- G-värdena, och

- analysmetoderna

som finns i bilaga I till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen skall utföras i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Artikel 13

1. En kommitté för anpassning av detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (nedan kallad "kommittén") inrättas härmed för det ändamål som fastställs i artikel 12. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 14

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet på 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 15

Vid tillämpning av detta direktiv skall medlemsstaterna förse kommissionen med upplysningar om

- de vattendrag som valts ut i enlighet med artikel 4.1 och 4.2, vilket skall ske genom en översikt,

- vilka ändringar som gjorts vad beträffar utvalda vattendrag i enlighet med artikel 4.3,

- bestämmelser som fastställts i syfte att införa nya parametrar i enlighet med artikel 9, och

- eventuellt utnyttjande av möjligheten till undantag från värdena i bilaga I kolumn I.

Medlemsstaterna skall även i allmänhet, på en välgrundad begäran från kommissionen, förse kommissionen med de upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna skall upplysa kommissionen om det allmänna tillståndet i de utvalda vattendragen under de fem år som följer efter det att de ursprungligen valts ut i enlighet med artikel 4.1, och därefter med jämna mellanrum.

2. Efter det att den berörda medlemsstaten gett sitt samtycke skall kommissionen offentliggöra de uppgifter som samlats in.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1978.

På rådets vägnar

M. LAHNSTEIN

Ordförande

(1) EGT nr C 30, 7.2.1977, s. 37.

(2) EGT nr C 77, 30.3.1977, s. 2.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PARAMETRAR

>Plats för tabell>

BILAGA II

DETALJER SOM RÖR DEN TOTALA MÄNGDEN ZINK SAMT UPPLÖST KOPPAR

Zink, totalt

(se bilaga I, punkt 13, kolumnen för anmärkningar)

Zinkkoncentrationer (mg/l Zn) för några värden för vattenhårdhet mellan 10 och 500 mg/l CaCO3:

>Plats för tabell>

Upplöst koppar

(se bilaga I, punkt 14, kolumn för anmärkningar)

Koncentrationer av upplöst koppar (mg/l Cu) för några värden för vattenhårdhet mellan 10 och 300 mg/l CaCO3:

>Plats för tabell>