Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14 juli 1978 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 14/08/1978 s. 0048 - 0056

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0103

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0103

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0021

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0021KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 14 juli 1978 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (78/665/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), i dess lydelse enligt anslutningsakten, särskilt artikel 11, 12 och 13 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon(2), i dess lydelse enligt anslutningsakten, särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt de Europeiska gemenskapernas första åtgärdsprogram för miljön, som antogs den 22 november 1973, skall direktiv ändras så att de senaste tekniska framstegen beaktas. Särskilt gäller detta luftförorening genom utsläpp av gaser från förbränningsmotorer med styrd tändning.

Gränsvärden för utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten från förbränningsmotorer med styrd tändning fastslogs genom direktiv 70/220/EEG. Gränsvärdena sänktes först genom rådets direktiv 74/290/EEG av den 28 maj 1974(3), varefter gränsvärden för utsläpp av kväveoxider lades till genom kommissionens direktiv 77/102/EEG av den 30 november 1976(4).

Hälso- och miljöskyddet kräver ytterligare sänkningar av gränsvärdena på kort sikt. Tekniska framsteg vad gäller konstruktionen av motorerna gör en sådan sänkning möjlig utan att motverka gemenskapens målsättningar inom andra områden, särskilt i fråga om ett effektivt energiutnyttjande.

De åtgärder som föreskrivs enligt detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 3, 5 och 7 till direktiv 70/220/EEG, i deras lydelse enligt direktiv 74/290/EEG och direktiv 77/102/EEG, ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 april 1979 får medlemsstaterna inte av skäl som hänför sig till luftförorening genom gaser från motorer:

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller att utfärda de dokument som avses i sista strecksatsen i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG eller att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp, eller

- förbjuda att sådana fordon tas i bruk,

om utsläppen av gasformiga föroreningar från motorfordonstypen eller från fordonen är sådana att kraven i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv är uppfyllda.2. Från och med den 1 oktober 1979 gäller att medlemsstaterna

- inte längre får utfärda det dokument som anges i sista strecksatsen i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG i fråga om en motorfordonstyp som släpper ut gasformiga föroreningar i sådana mängder att kraven i direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda,

- får vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp som släpper ut gasformiga föroreningar i sådana mängder att kraven i direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda.3. Från och med den 1 oktober 1981 får medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk som släpper ut gasformiga föroreningar i sådana mängder att kraven i direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda.4. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1979 och genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 1978.

På kommissionens vägnar

Étienne DAVIGNON

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1.

(3) EGT nr L 159, 15.6.1974, s. 61.

(4) EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 32.

BILAGA

ÄNDRING I BILAGORNA TILL DIREKTIV 70/220/EEG, I DESS LYDELSE ENLIGT DIREKTIV 74/290/EEG OCH 77/102/EEG

I. Allmänna bestämmelser om måttenheter

Bestämmelserna i direktiv 70/220/EEG skall bringas i överensstämmelse med direktiv 71/354/EEG, senast ändrat genom direktiv 76/770/EEG, vad gäller måttenheter.I bilagorna till direktiv 70/220/EEG ersätts därför:- uttrycken "referensvikt" och "totalvikt" med uttrycken "referensmassa" och "totalmassa",- de tryckvärden som anges i millimeter kvicksilver eller millimeter vattenpelare, med värden angivna i millibar och omräknade enligt följande:- 1 mm Hg = 1,33322 mbar,- 1 mm H2O = 0,0980665 mbar,- Effektvärdena skall anges i kilowatt istället för hästkrafter eller chevaux vapeur, omräknade enligt följande:- 1 CV = 0,735498 kW,- 1 hk = 0,7457 kW.

II. Särskilda bestämmelser

BILAGA 1

DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH PROVBESKRIVNINGPunkt 1.2 skall lyda:"1.2 ReferensmassaReferensmassa: fordonets massa i körklart skick utom den enhetliga förarvikten på 75 kg, och med ett fast tillägg på 100 kg."En ny punkt 1.2.1 läggs till:"1.2.1 Fordonets massa i körklart skick: den massa som definieras i punkt 2.6 i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG."Tabellen i punkt 3.2.1.1.4 ersätts av följande tabell:>Plats för tabell>

Punkt 3.2.1.1.4.1 skall lyda:"3.2.1.1.4.1 Vid typgodkännande avseende utsläpp från fordon i kategori M1 utrustade med automatisk växellåda skall till den 1 oktober 1981 gränsvärdena L3 för utsläpp av kväveoxider i tabellen i punkt 3.2.1.1.4 multipliceras med en faktor 1,25.För andra fordon än fordon i kategori M1 används gränsvärdena för utsläpp av kväveoxider i 3.2.1.1.4 i direktiv 77/102/EEG, multiplicerade med en faktor 1,25."Punkt 3.2.1.2.2 skall lyda:"3.2.1.2.2 Volyminnehållet av kolmonoxid i avgaser vid tomgångskörning får inte överstiga 3,5 %. När kontroll görs i enlighet med bestämmelserna i bilaga 4 vid körbetingelser som avviker från de av tillverkaren rekommenderade (inställning av justeringsanordningar), får det uppmätta volyminnehållet inte överstiga 4,5 %."Punkt 4.2.2 "Förhållandet E" skall vara "E ≤ 8 %".Punkt 4.2.3 "Förhållandet E" skall vara "E 8 % och E ≤ 13 %".Tabellen i punkt 5.1.1.1 ersätts av följande tabell:>Plats för tabell>

Punkt 5.1.1.1.1 skall lyda:"5.1.1.1.1 För fordon i kategori M1 utrustade med automatisk växellåda som har beviljats typgodkännande avseende utsläpp före den 1 oktober 1981, skall gränsvärdena L3 för utsläpp av kväveoxider i tabellen i punkt 5.1.1.1 i detta direktiv multipliceras med en faktor 1,25.För andra fordon än fordon i kategori M1 används gränsvärdena för utsläpp av kväveoxider i 5.1.1.1 i direktiv 77/102/EEG, multiplicerade med en faktor 1,25."

BILAGA 2

VÄSENTLIGA UPPGIFTER OM MOTORN OCH INFORMATION OM PROVFÖRFARANDETLägg till följande punkter:"3.2.1.3.6 Tomgångssystem. Beskrivning av och relevanta krav för att punkt 3.2.1.2.2 i bilaga 1 skall efterlevas (inställning av justeringsanordningar).""8.1.1 Volyminnehållet av kolmonoxid i avgaserna vid tomgång . . . % (tillverkarens norm)."

BILAGA 3

TYP 1-PROVLägg till följande mening i punkt 1.3.1:"Andra, tredje och fjärde växeln får också användas när köranvisningarna rekommenderar start på andra växeln på plan mark, eller när första växeln anges som terräng-, kryp- eller bogserväxel."Lägg till följande mening i punkt 2.1.4:"Detta krav gäller också vid inställning av tomgång (motorvarvtal och kolmonoxidinnehåll i avgaserna), för automatchoke och för avgasreningssystem."Punkt 2.1.5 skall lyda:"2.1.5 Inloppssystemet hos fordonet som provas skall efter förgasarspjället vara utrustat med en anslutning som gör det möjligt att korrekt mäta undertrycket i inloppsröret."Punkt 2.1.7 tillkommer:"2.1.7 Fordon som konstruerats för att användas med katalysatorer skall provas utan dessa, även om de förekommer på fordon av den godkända typen."Punkt 3.2.4 skall lyda:"3.2.4 En kylkondensator skall placeras mellan motorns avgasrör och inloppsventilen till säcken/säckarna, så att gasens temperatur vid utloppet från kondensatorn inte understiger 5 °C. Kylsystemet skall vara konstruerat så att kondensvatten inte kan följa med de gaser som strömmar genom det och så att fuktigheten hos gaserna i provsäcken/-säckarna hålls under 90 % vid 20 °C."Sista meningen i punkt 3.2.5 skall lyda:"Volymen hos den del av provtagningsledningen som leder in i provpåsen skall understiga 0,03 m3."Punkt 4.1.2 skall lyda:"4.1.2 Bromsen ställs in på följande sätt:"Nuvarande punkter 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4 numreras om till 4.1.2.1, 4.1.2.2 och 4.1.2.3.Punkt 4.1.2.4 tillkommer:"4.1.2.4 Andra metoder för att mäta den effekt som krävs för att framdriva fordonet (t.ex. mätning av vridmoment i drivlinan, deceleration osv.) tillåts också."Punkt 4.1.2.5 tillkommer:"4.1.2.5 Bromsen kan bara ställas in på basis av vägprov om skillnaden i lufttryck och temperatur mellan vägförhållanden och lokalen med dynamometerbänken inte överstiger ± 15 mbar respektive 8 °C."Punkt 4.1.3 tillkommer:"4.1.3 Om ovanstående metod inte kan användas, ställs provbänken in så att den tar upp den effekt som utvecklas av drivhjulen vid en konstant hastighet av 50 km/tim i enlighet med föreskrifterna i tabellen i punkt 4.2. Denna effekt bestäms enligt den metod som beskrivs i bilaga 7."Punkt 4.1.3.1 tillkommer:"4.1.3.1 När det gäller andra fordon än fordon i kategori M1 med en referensmassa som överstiger 1 700 kg eller fordon med drivning på samtliga hjul, skall effektvärdena i tabellen multipliceras med faktorn 1,3."Tabellen i punkt 4.2 ersätts av följande tabell:>Plats för tabell>

Lägg till följande mening i punkt 4.4:"För fordon med en referensmassa som överstiger 1 700 kg och med en motor som är utrustad med en anordning för utspädning av avgaser (t.ex. en luftpump), är ett mottryck som inte överstiger 10 mbar tillåtet."

BILAGA 5

TYP 3-PROVTabellen i punkt 2.2 ersätts av följande tabell:>Plats för tabell>

Punkt 2.3 utgår.Punkt 2.4 betecknas 2.3.En ny bilaga 7 läggs till:

BILAGA 7

METOD FÖR KALIBRERING AV DYNAMOMETER1. Denna bilaga beskriver den metod som skall användas för att bestämma förhållandet mellan den effekt som visas på dynamometern och den verkliga effekt som tas upp av dynamometern.Den verkliga effekt som tas upp av dynamometern (Pa) är den effekt som tas upp av bromsen, med tillägg för den effekt som tas upp på grund av friktion i dynamometern men med undantag för den effektförlust som orsakas av friktionen mellan däck och rulle.2. Denna metod beaktar inte variationer i rullens/rullarnas inre friktion, vilka orsakas av belastningen från fordonet.3. Enligt denna metod bestäms den upptagna effekten på basis av decelerationstiden hos rullen/rullarna. Skillnaden i deceleration mellan den drivna rullen och den frilöpande rullen kan lämnas obeaktad i de fall då två-rullarsdynanometer används, d.v.s. den tid som avses är den för den drivna rullen.4. Följande tillvägagångssätt skall användas:4.1 Använd ett svänghjul eller annan anordning för att simulera fordonets tröghetsmassa. Välj för detta ändamål den tröghetsmassa som dynamometern oftast används med.4.2 Kör upp dynamometern i hastighet antingen med hjälp av ett fordon som placeras på rullarna, eller på annat sätt.4.3 För mätning av drivrullens/-rullarnas hastighet kan ett mäthjul, en varvräknare eller annan lämplig anordning användas.4.4 Kör rullen/rullarna med en hastighet av 50 km/tim och ställ in bromseffekten hos dynamometern enligt tabellen i punkt 4.2 i bilaga 3.4.5 Notera den visade effekten (Pi).4.6 Öka rullens/rullarnas hastighet till minst 60 km/tim.4.7 Koppla ur den anordning som användes för att köra upp dynamometern i hastighet (det får inte finnas något fordon på rullen/rullarna).4.8 Notera tiden för rullen/rullarna att minska i hastighet från 55 km/tim till 45 km/tim.4.9 Effekten Pa beräknas med hjälp av följande formel:Pa = M1 7 (V12 V21) 2 000 7 t = 0,03857 7 M1 tdär:Pa= upptagen effekt i kW,M1 = ekvivalent tröghetsmoment hos den drivna rullen i kg,V1 = begynnelsehastighet i m/s (55 km/tim = 15,28 m/s),V2 = sluthastighet i m/s (45 km/tim = 12,50 m/s),t = tiden det tar för rullen/rullarna att sakta ner från 55 km/tim till 45 km/tim.4.10 Gör om momenten 4.4 4.9 tillräckligt många gånger för att få med samtliga effektområden som anges i bilaga 3 och 5.4.11 Resultaten redovisas i ett diagram med den visade effekten (Pi) som funktion av den upptagna effekten (Pa) vid 50 km/tim.>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Nuvarande bilaga 7 betecknas bilaga 8.

BILAGA 8

Överskriften skall lyda:"FÖREBILDBilaga till certifikat för EEG-typgodkännande avseende luftförorening genom gaser från förbränningsmotorer med styrd tändning(Artikel 4.2 och artikel 10 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon)Med beaktande av ändringar enligt direktiv 78/665/EEG"Punkt 5 skall lyda:"5. Fordonets referensmassa . "Punkt 5.1 utgår.Punkt 7.3 skall lyda:"7.3 Utväxlingsförhållanden: .- första växeln .- andra växeln .- tredje växeln .Totalutväxling .Däck:- dimensioner .- dynamisk rullningsomkrets . "