Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978L1015.pdf

31978L1015

Rådets direktiv 78/1015/EEG av den 23 november 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 349 , 13/12/1978 s. 0021 - 0030

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0120

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0189

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0120

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0124

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0124RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (78/1015/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorcyklar måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bland annat tillåten ljudnivå och avgassystemet.

Dessa krav skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser.

Det allt större antalet och den ökade användningen av motorcyklar förvärrar de besvär som förorsakas av buller. Ljudnivån från motorcyklar bör därför begränsas med ledning av en representativ provningsmetod.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning vad avser motorcyklar förutsätter att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner de kontroller som var och en av dem utför baserat på gemensamma krav.

Införandet av gränsvärden för ljudnivån från motorcyklar skulle innebära ett steg mot en förbättrad miljö. Den tekniska utvecklingen av tystare motorcyklar bör stimuleras ytterligare. Särskilt för motorcyklar med högre motoreffekt bör man sträva efter att sänka gällande gränsvärden till omkring 80 dB(A) fram till 1985. Även för andra kategorier av motorcyklar är det absolut nödvändigt att fortsättningsvis sträva efter lägre bullernivåer. De nivåer som fastställs bör ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt vid den aktuella tidpunkten, och de bör dessutom aviseras i så god tid att tillverkarna hinner förbättra sina produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med motorcykel varje motorförsett fordon med två hjul, med eller utan sidovagn, avsett att användas på väg och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 50 km/tim.

Artikel 2

I detta direktiv avses med nationellt typgodkännande ett administrativt förfarande som kallas:

- "agréation par type" och "aanneming" i belgisk lagstiftning,

- "standardtypegodkendelse" i dansk lagstiftning,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" i tysk lagstiftning,

- "réception par type" i fransk lagstiftning,

- "type-approval" i irländsk lagstiftning,

- "omologazione" eller "approvazione del tipo" i italiensk lagstiftning,

- "agréation" i luxemburgsk lagstiftning,

- "typegoedkeuring" i nederländsk lagstiftning,

- "type-approval" i brittisk lagstiftning.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat skall på begäran från en tillverkare eller dennes representant utföra de provningar som beskrivs i bilaga 1 för att kontrollera att en typ av motorcykel överensstämmer med de harmoniserade kraven. Ansökan för en typ av motorcykel får inte inlämnas till mer än en medlemsstat.

När provningarna har utförts skall medlemsstaten utfärda ett intyg om ljudnivåmätning, nedan kallat intyget, enligt mallen i bilaga 2 och särskilt ange huruvida den aktuella typen av motorcykel uppfyller de harmoniserade kraven eller inte.

2. Den medlemsstat som har utfärdat det intyg som bekräftar att en typ av motorcykel överensstämmer med de harmoniserade kraven skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera, i den utsträckning som är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna, att serietillverkade fordon överensstämmer med den typ för vilken intyget har utfärdats. Som kontroll skall stickprov genomföras.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna översända ett exemplar av de intyg som utfärdats för varje typ av motorcykel som de har provat i enlighet med detta direktiv. Den som har lämnat in ansökan skall också erhålla ett exemplar av detta intyg. De andra medlemsstaterna skall betrakta dokumentet som bevis för att de provningar som föreskrivs i detta direktiv har utförts och därmed avhålla sig från att utföra provningarna.

Artikel 5

1. I de medlemsstater där motorcyklar eller vissa kategorier av motorcyklar är underkastade nationellt typgodkännande skall det godkännandet, om tillverkaren eller dennes representant så begär, baseras på harmoniserade, tekniska krav i stället för motsvarande nationella krav.

2. Ingen medlemsstat, där motorcyklar eller vissa kategorier av motorcyklar inte är underkastade nationellt typgodkännande, får vägra registrering eller förbjuda försäljning, ibruktagande eller användning av sådana motorcyklar av det skälet att harmoniserade, tekniska krav har uppfyllts i stället för motsvarande nationella krav.

Artikel 6

1. Den medlemsstat som har utfärdat det intyg som bekräftar att en typ av motorcykel överensstämmer med de harmoniserade kraven skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den underrättas om eventuella ändringar av en del eller en egenskap som nämns i punkt 1.1 i bilaga 1.

2. Om den berörda staten bedömer att en sådan ändring inte kräver en ändring av de uppgifter som har observerats vid intygets utfärdande, skall de behöriga myndigheterna i den staten underrätta tillverkaren eller dennes representant om detta.

3. Om den berörda staten däremot finner att en ändring av detta slag motiverar nya kontroller eller nya provningar, och att det följdaktligen är nödvändigt att ändra befintligt intyg eller utfärda ett nytt intyg, skall de behöriga myndigheterna i den staten underrätta tillverkaren eller dennes representant om detta. De skall senast en månad efter upptecknandet av de nya dokumenten överlämna dessa dokument och ramnumret för den sista motorcykel som har tillverkats i överensstämmelse med det tidgare intyget och, i tillämpliga fall, ramnumret för den första motorcykel som har tillverkats i överensstämmelse med det modifierade eller nya intyget till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1980 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Under en period av 30 månader efter anmälan av detta direktiv får medlemsstaterna emellertid inte vägra nationellt typgodkännande och/eller registrering, försäljning, ibruktagande eller användning av en typ av motorcykel vars ljudnivå uppfyller de nationella bestämmelser som tillämpas vid tidpunkten för anmälan av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Rådet skall på förslag från kommissionen före den 31 december 1984 besluta om en sänkning av de högsta tillåtna ljudnivåer som anges i bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 9

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall införas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4) senast ändrat genom direktiv 78/547/EEG(5). De högsta tillåtna ljudnivåerna får inte i något fall höjas. Detta förfarande gäller dock för punkt 2.1.1 i bilaga 1 först från och med den 1 juli 1984.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1978.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) EGT nr C 40, 20.2.1975, s. 18.

(2) EGT nr C 125, 8.6.1976, s. 48.

(3) EGT nr C 204, 30.8.1976, s. 25.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.

BILAGA 1

DEFINITIONER, TILLÅTNA LJUDNIVÅER, AVGASSYSTEM

1. DEFINITIONER

1.1 Typ av motorcykel vad avser dess ljudnivå och avgassystem

Med typ av motorcykel vad avser dess ljudnivå och avgassystem avses motorcyklar som inte väsentligen avviker med hänsyn till följande egenskaper:

1.1.1 Typ av motor (två- eller fyrtakts, fram- och återgående eller roterande kolvmotor, antal cylindrar och slagvolym, antal och typ av förgasare eller insprutningssystem, ventilarrangemang, högsta effekt och motsvarande hastighet); för tillämpningen av detta direktiv skall förbränningskammarens dubbla volym betraktas som slagvolymen hos motorer med roterande kolv.

1.1.2 Kraftöverföringssystem, särskilt antalet växlar.

1.1.3 Antal och typ av avgassystem, samt dess uppbyggnad.

1.2 Avgassystem

Med avgassystem avses en komplett sats av komponenter som är nödvändiga för att begränsa bullret som förorsakas av en motorcykelmotor och dess avgaser.

1.3 Avgassystem av olika typer

Med avgassystem av olika typer avses system som inbördes uppvisar väsentliga skillnader som kan hänföra sig till följande egenskaper:

1.3.1 System vars komponenter är försedda med olika fabriks- eller varumärken.

1.3.2 System i vilka egenskaperna hos de material som ingår i en komponent är olika eller vars komponenter har olika form eller storlek.

1.3.3 System i vilka funktionsprinciperna för minst en komponent är olika.

1.3.4 System vars komponenter förekommer i olika kombinationer.

1.4 Komponent i ett ljuddämpningssystem för avgaser eller insugningsluft

Med komponent i ett ljuddämpningssystem för avgaser eller insugningsluft avses en av de enskilda komponenter som tillsammans utgör avgassystemet (som t.ex. avgasrör och ledningar, ljuddämpare) eller insugningssystem (luftfilter).

Om motorn är försedd med ett luftfilter och/eller ljuddämpare i insuget som är nödvändig(a) för att högsta tillåtna ljudnivåer skall iakttas, skall filtret och/eller dämparen betraktas som komponenter av samma betydelse som avgassystemet.

2. TILLÅTNA LJUDNIVÅER

2.1 Buller från motorcykeln i rörelse

2.1.1 Gränsvärden

Ljudnivån för motorcykeln när den mäts enligt de villkor som beskrivs i punkterna 2.1.2 till 2.1.5 får inte överstiga följande gränsvärden:

>Plats för tabell>

2.1.2 Mätinstrument

2.1.2.1 Akustiska mätningar

Mätning av ljudet från fordonen skall utföras med en precisionsljudnivåmätare av den typ som beskrivs i Internationella elektrotekniska kommissionens publikation 179 "Precision sound-level meters", 2:a utgåvan. Mätningen skall utföras med "snabbt" stegsvar och viktkurva "A" som också beskrivs i samma publikation.

Ljudnivåmätaren skall i början och slutet av varje mätserie kalibreras med en lämplig ljudkälla (t.ex. pistonphone) enligt tillverkarens anvisningar.

2.1.2.2 Hastighetsmätningar

Motorns varvtal och motorcykelns hastighet genom provområdet skall bestämmas inom ± 3 %.

2.1.3 Mätförhållanden

2.1.3.1 Motorcykelns skick

Motorcykeln skall under mätningarna vara i körklart skick (inklusive kylvätska, oljor, bränslen, verktyg, reservhjul och förare).

Innan mätningarna utförs skall motorcykelmotorn varmköras till normal arbetstemperatur. Om motorcykeln är försedd med fläktar som kopplas in automatiskt, får detta system inte påverkas under ljudmätningarna. För motorcyklar med mer än ett drivande hjul skall endast det drivsätt som är avsett för normal körning på väg användas. I det fall motorcykeln är försedd med sidovagn skall denna avlägsnas under provningen.

2.1.3.2 Mätplats

Mätplatsen skall bestå av en central accelerationssträcka som omges av ett plant område med avsevärd utsträckning. Accelerationssträckan måste vara plan; dess yta skall vara torr och i sådant skick att rullningsljudet blir lågt.

Variationerna i det fria ljudfältet mellan ljudkällan mitt på accelerationssträckan och mikrofonen får på mätplatsen inte variera mer än ± 1dB. Detta villkor kan anses vara uppfyllt om det inom 50 meter från accelerationssträckans mittpunkt inte finns några föremål, som t.ex. staket, klippblock, broar eller byggnader, som kan reflektera ljudet. Mätplatsens ytbeläggning måste vara av ett hårt material, som t.ex. betong, asfalt eller ett annat akustiskt likvärdigt material, inom en radie på minst 10 m från accelerationssträckans mittpunkt. Den skall dessutom vara fri från pudersnö, högt gräs, lös jord eller kolstybb.

Mikrofonen får genom sin konstruktion inte på något sätt påverka ljudfältet, och ingen person får uppehålla sig mellan mikrofonen och ljudkällan. Den person som utför mätningarna måste placera sig så att mätinstrumentets avläsningar inte påverkas.

2.1.3.3 Övrigt

Mätningarna får inte utföras under ofördelaktiga meteorologiska förhållanden och särskilt inte i byig vind.

Under mätningarna skall ljudnivån med A-viktning från andra ljudkällor än motorcykeln som är under utprovning eller vindeffekter ligga minst 10 dB(A) under den ljudnivå som erhålles från motorcykeln. Mikrofonen kan förses med ett vindskydd förutsatt att hänsyn tas till dess inverkan på mikrofonens känslighet och riktningsegenskaper.

2.1.4 Mätmetod

2.1.4.1 Mätningarnas utförande och antal

Den högsta ljudnivån uttryckt i decibel (dB) med A-viktning skall mätas när motorcykeln körs mellan linjerna AA' och BB' (figur 1). Mätningen skall ogiltigförklaras om en onormal avvikelse mellan toppvärdet och den allmänna ljudnivån registreras.

Minst två mätningar på båda sidor av motorcykeln skall utföras.

2.1.4.2 Mikrofonens placering

Mikrofonen skall placeras 7,5 m från körbanans referenslinje CC' (figur 1), och 1,2 m över körbanan.

2.1.4.3 Genomförande

Motorcykeln skall köras fram till linjen AA' med en inledande konstant hastighet som beskrivs i 2.1.4.3.1 och 2.1.4.3.2. När motorcykelns främre punkt når linjen AA' skall gasspjället så snabbt som är praktiskt möjligt öppnas till helt öppet läge. Detta läge skall bibehållas tills motorcykelns bakre punkt når linjern BB'; gasspjället skall sedan så snabbt som möjligt stängas till tomgångsläge.

Motorcykeln skall under alla mätningar köras längs en rät linje över acccelerationssträckan och på så sätt att motorcykelns längsgående symmetriplan ligger så nära linjen CC' som möjligt.

2.1.4.3.1 Användning av växellåda, om sådan finns

Om motorcykeln är försedd med manuell växellåda med högst fyra växlar skall den andra växeln användas.

Om motorcykeln är försedd med manuell växellåda med mer än fyra växlar skall

- den tredje växeln användas på motorcyklar med en slagvolym på högst 350 cm3,

- den andra växeln användas på motorcyklar med en slagvolym som överstiger 350 cm3.

Om motorcykeln är försedd med automatisk växellåda med växelväljare skall väljaren vara i läget omedelbart under det läge som ger högst hastighet med motorcykeln.

2.1.4.3.2 Ingångshastighet

Motorcykeln skall köras fram till linjen AA' med en konstant hastighet på

- 50 km/tim, varvid motorns varvtal skall ligga mellan 50 och 75 % av det varvtal som anges i 2.4 i bilaga 2, eller

- mindre än 50 km/tim, varvid motorns varvtal skall vara lika med 75 % av det varvtal som anges i 2.4 i bilaga 2, eller

- mer än 50 km/tim, varvid motorns varvtal skall vara lika med 50 % av det varvtal som anges i 2.4 i bilaga 2.

2.1.5 Resultat (provningsrapport)

2.1.5.1 I den provningsrapport som enligt bilaga 2 tagits fram för intygets utfärdande skall anges de förhållanden och mekanismer som påverkar mätresultaten.

2.1.5.2 Ljudnivåvärden, avrundade till närmaste decibel, skall avläsas på mätinstrumentet.

Endast sådana mätningar som under två på varandra följande provningar på samma sida av motorcykeln avviker högst 2 dB(A) får användas som underlag för utfärdandet av det intyg som anges i bilaga 2.

2.1.5.3 För att ta hänsyn till onoggrannheter i mätningen beräknas resultatet av varje mätning genom att det avlästa värdet minskas med 1 dB(A).

2.1.5.4 Om de fyra resultaten från mätningarna är mindre än eller lika med den högsta tillåtna ljudnivån för den kategori som den aktuella motorcykeln tillhör skall det gränsvärde som fastställs i 2.1.1 anses vara uppfyllt.

Om ett av de fyra resultaten överstiger den högsta tillåtna nivån med mer än 1 dB(A) skall en andra serie med fyra mätningar utföras. I detta fall anses den i 2.1.1 fastställda nivån vara uppfylld endast om de fyra nya resultaten är mindre än eller lika den högsta tillåtna nivån.

I alla andra fall skall den i 2.1.1 fastställda nivån inte anses vara uppfylld.

2.2 Buller från stillastående motorcykel

2.2.1 Ljudtrycksnivå i motorcykelns direkta närhet

För att underlätta senare bullerkontroller av motorcykeln när den används skall ljudtrycksnivån mätas i direkt anslutning till avgassystemets utlopp (ljuddämpare) i enlighet med följande krav. Resultatet av mätningen förs in i den provningsrapport som upprättas i syfte att utfärda det i bilaga 2 nämnda intyget.

2.2.2 Mätinstrument

En precisionsljudnivåmätare enligt definitionen i 2.1.2.1 skall användas.

2.2.3 Mätförhållanden

2.2.3.1 Motorcykelns skick

Innan mätningarna utförs skall motorcykelmotorn varmköras till normal arbetstemperatur. Om motorcykeln är försedd med fläktar som kopplas in automatiskt, får detta system inte påverkas under ljudmätningarna.

Växellådan skall under mätningarna stå i neutralläge. Om det är omöjligt att koppla ur kraftöverföringen måste drivhjulet ges möjlighet att rotera fritt, t.ex. genom att motorcykeln ställs upp på sitt mittstöd.

2.2.3.2 Mätplats (figur 2)

Varje område som är fritt från betydande akustiska störningar kan användas som mätplats. Plana ytor som är täckta med betong, asfalt eller något annat hårt, högreflekterande material är särskilt lämpliga. Underlag som består av stampad jord får inte användas. Mätplatsen skall ha formen av en rektangel, vars sidor befinner sig minst 3 m från motorcykelns yttre punkt (styrhandtag ej inräknade). Denna rektangel skall vara fri från framträdande föremål, andra personer än föraren och operatören får inte befinna sig inom denna rektangel. Motorcykeln skall placeras inom nämnda rektangel så att den mikrofon som används för mätningen befinner sig minst 1 m från eventuella kantstenar.

2.2.3.3 Övrigt

Ljudnivån som avläses på mätinstrumentet från bakgrundsljudet och vindeffekter skall ligga minst 10 dB(A) lägre än den ljudnivå som skall mätas. Mikrofonen kan förses med ett lämpligt vindskydd förutsatt att hänsyn tas till dess inverkan på mikrofonens känslighet.

2.2.4 Mätmetod

2.2.4.1 Mätningarnas utförande och antal

Den högsta ljudnivån uttryckt i decibel med A-viktning (dB(A)) skall mätas under den period som fastställs i 2.2.4.3.

Minst tre mätningar skall utföras för varje mätpunkt.

2.2.4.2 Mikrofonens placering (figur 2)

Mikrofonen skall placeras i nivå med avgasutloppet eller 0,2 m över körbanans yta, beroende på vilket som är högst. Mikrofonens membran måste riktas mot avgasutloppet och placeras på ett avstånd av 0,5 m från detta. Mikrofonens axel med högsta känslighet måste vara parallell med körbanans yta i en vinkel på 45 ± 10° mot vertikalplanet för avgasernas utströmningsriktning.

Mikrofonen skall i förhållande till detta vertikalplan placeras på den sida som ger största tillåtna avstånd mellan mikrofonen och motorcykelns yttre konturer (styrhandtagen ej inräknade).

Om avgassystemet har mer än ett utlopp med ett mittpunktsavstånd som är mindre än eller lika med 0,3 m, skall mikrofonen riktas mot det utlopp som befinner sig närmast motorcykeln (styrhandtag ej inräknade) eller mot det utlopp som är högre över körbanans yta. Om utloppens mittpunkter är åtskilda mer än 0,3 m skall separata mätningar utföras för var och en av dem, varvid det högsta värdet skall användas som mätresultat.

2.2.4.3 Driftsförhållanden

Motorns varvtal skall hållas konstant på ett av följande värden:

- S/2 om S överstiger 5 000 varv/min,

- 3S/4 om S inte överstiger 5 000 varv/min,

där S är det varvtal som nämns i 2.4 i bilaga 2.

När konstant varvtal har uppnåtts skall gasspjället snabbt dras tillbaka till tomgångsläge. Ljudnivån skall mätas under hela den period då motorn under kort tid hålls på konstant varvtal och sedan varvas ner, varvid nålens högsta utslag används som mätresultat.

2.2.5 Resultat (provningsrapport)

2.2.5.1 Den provningsrapport som upprättas i syfte att utfärda det i bilaga 2 nämnda intyget skall innehålla alla tillämpliga uppgifter och särskilt de som används vid mätning av ljudet från stillastående motorcykel.

2.2.5.2 Som mätvärden, avrundade till närmaste decibel, skall användas de som erhålles på mätinstrumentet.

Endast sådana mätningar som inte avviker mer än 2 dB(A) under tre på varandra följande provningar skall användas.

2.2.5.3 Det högsta värdet av de tre mätningarna skall användas som mätresultat.

3. AVGASSYSTEM (LJUDDÄMPARE)

3.1 Om motorcykeln är försedd med en anordning vars syfte är att sänka avgasljudet (ljuddämpare), skall kraven i avsnitt 3 gälla. Om motorns insug är försett med ett luftfilter och/eller ljuddämpare i inloppet vilken(vilka) är nödvändig(a) för att säkerställa överensstämmelse med den tillåtna ljudnivån, skall filtret och/eller dämparen betraktas som en del av ljuddämparen. Kraven i avsnitt 3 skall gälla även för dessa.

3.2 En ritning över avgassystemet skall bifogas till det i bilaga 2 nämnda intyget.

3.3 Ljuddämparen skall märkas med läsbara och outplånliga uppgifter om fabrikat och typ.

3.4 Användningen av absorberade fibermaterial är tillåtet i ljuddämparnas uppbyggnad endast om följande villkor är uppfyllda:

3.4.1 Det absorberande fibermaterialet får inte placeras i de delar av ljuddämparen som genomströmmas av gaser.

3.4.2 Lämpliga anordningar måste säkerställa att det absorberande fibermaterialet hålls på plats under hela den tid som ljuddämparen används.

3.4.3 Det absorberande fibermaterialet måste tåla en temperatur som ligger minst 20 % över den arbetstemperatur som kan uppstå i den del av ljuddämparen där det absorberande fibermaterialet är placerat.

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA 2

>Start Grafik>

MALL

Myndighetens namn INTYG FÖR LJUDNIVÅMÄTNING - MOTORCYKEL

(i enlighet med rådets direktiv 78/1015/EEG av den 23 november 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar)

Upprättad med ledning av:

Rapport nr . . . . . . från teknisk tjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum .

1. Motorcykel:

1.1 Tillverkare:

1.1.1 Representant:

1.2 Typ:

1.3 Modell:

1.3.1 Version:

1.4 Ram nr:

2. Motor:

2.1 Tillverkare:

2.2 Typ:

2.3 Modell:

2.4 Högsta uteffekt (ange förekommande standard: . . . (kW) vid . . . varv/min

2.5 Högsta konstruktiv hastighet:

3. Växellåda: manuell växellåda/automatisk växellåda(1)

4. Försedd med:

4.1 Avgasljuddämpare: Tillverkare eller representant:

Modell:

Typ: Enligt ritning nr.

4.2 Insugningsljuddämpare: Tillverkare:

Modell:

Typ: Enligt ritning nr.

4.3 Däcksdimension:

5. Mätningar:

5.1 Ljudnivå för motorcykel i rörelse:

Mätresultat vänster dB(A)(2) höger dB(A)(2) Växelspakens inställning Första mätning Andra mätning Tredje mätning Fjärde mätning Mätresultat: dB(A)/E(3) 5.2 Ljudnivå för stillastående motorcykel:

dB(A) Motorvarvtal varv/min Provningsförhållanden(2) Första mätning Andra mätning Tredje mätning Mätresultat: dB(A)/E(3) n = S 2 n = 3 S 4 6. Motorcykeltypen överensstämmer/överensstämmer inte(2) med kraven i rådets direktiv 78/1015/EEG.

7. Ort:

8. Datum:

9. Underskrift:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Angivna värden är uppmätta värden minus 1 dB(A).

(3) "E" anger att mätningen har utförts i enlighet med direktiv 78/1015/EEG.

>Slut Grafik>