Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv av 79/869/EEG den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 271 , 29/10/1979 s. 0044 - 0053

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0220

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0146

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0146

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0190

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0190RÅDETS DIREKTIV av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (79/869/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I Europeiska gemenskapernas aktionsprogram för miljön(4) föreskrivs att de mätmetoder som används skall standardiseras eller harmoniseras i syfte att göra resultaten av föroreningsmätningar som görs i gemenskapen jämförbara.

I rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om kvalitetskrav på ytvatten avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna(5), särskilt artikel 5.2 i detta, föreskrivs att det skall antas en gemenskapspolitik beträffande provtagnings- och analysfrekvens för parametrar samt mätmetoder.

Skillnader i de bestämmelser om mätmetoder och om provtagnings- och analysfrekvens för respektive parameter för att fastställa kvaliteten på ytvatten som redan tillämpas eller är under utarbetande i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och sålunda direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att närma lagarna på detta område till varandra i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det förefaller nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder för att genom mer omfattande bestämmelser uppnå ett av gemenskapens mål beträffande miljöskydd och förbättring av livskvaliteten. Vissa särskilda bestämmelser bör därför fastställas för att möjliggöra detta. Eftersom fördraget inte ger de nödvändiga befogenheterna för detta bör artikel 235 i fördraget åberopas.

För de analyser som genomförs i medlemsstaterna är det nödvändigt att fastställa gemensamma referensmätmetoder för att bestämma värdet på de parametrar som anger de fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna hos ytvatten avsett för uttag av dricksvatten.

I syfte att övervaka den nödvändiga kvaliteten är det nödvändigt att ta ett regelbundet, minsta antal prover av ytvattnet för att de parametrar som anges i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG skall kunna mätas.

Minsta provtagnings- och analysfrekvens för varje parameter bör öka i proportion till den vattenmängd som framställs och den befolkningsmängd som betjänas. Frekvensen bör öka i samma omfattning som försämringen av vattnets kvalitet ökar graden av risk.

Tekniska och vetenskapliga framsteg kan göra det nödvändigt att snabbt ändra en del av de krav som anges i bilaga 1 till detta direktiv, särskilt för att ta hänsyn till ändringar i nivåer för de parametrar som anges i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG. För att underlätta genomförandet av nödvändiga åtgärder bör ett förfaringssätt etableras för att upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en kommitté för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv gäller de referensmätmetoder och provtagnings- och analysfrekvenser som gäller för parametrarna förtecknade i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- Referensmätmetod: fastställandet av en mätprincip eller en tydlig beskrivning av ett förfarande för fastställande av värdet för de parametrar som förtecknas i bilaga 1 till detta direktiv.

- Detektionsgräns: det minsta värde av den undersökta parametern som är möjligt att upptäcka.

- Precision: det område inom vilket 95 % av mätresultaten för ett enstaka prov, som mäts med samma metod, placerar sig.

- Noggrannhet: skillnaden mellan det verkliga värdet för den undersökta parametern och det erhållna genomsnittliga mätvärdet.

Artikel 3

1. Analysen av tagna vattenprover skall omfatta de parametrar som anges i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG för vilka "I"- och/eller "G"-värden har tilldelats.

2. Medlemsstaterna skall så långt möjligt använda de referensmätmetoder som avses i bilaga 1 till det här direktivet.

3. Värdena för detektionsgränsen och precisionen samt noggrannheten hos de mätmetoder som används för att kontrollera parametrarna i bilaga 1 i det här direktivet måste efterlevas.

Artikel 4

1. I bilaga 2 till detta direktiv beskrivs den minsta tillåtna, årliga provtagnings- och analysfrekvensen för varje parameter. För att ge en representativ bild av vattnets kvalitet skall provtagningen i möjligaste mån spridas ut över året.

2. Ytvattenprover skall vara representativa för vattenkvaliteten vid provtagningspunkten så som denna anges i artikel 5.4 i direktiv 75/440/EEG.

Artikel 5

De behållare i vilka proverna förvaras, de ämnen eller metoder som används för att konservera delar av ett prov för analys av en eller flera parametrar, transporten och förvaringen av proverna samt förberedelsen av proverna för analys får inte medföra någon betydelsefull förändring av analysresultaten.

Artikel 6

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall fastställa provtagnings- och analysfrekvenserna för varje parameter vid varje provtagningspunkt.

2. Provtagnings- och analysfrekvenserna skall vara minst så täta som de minsta årliga frekvenser som anges i bilaga 2 till det här direktivet.

Artikel 7

1. Om behöriga myndigheter genomför en undersökning av ytvatten avsett för uttag av dricksvatten och de värden som erhålls för vissa parametrar är avsevärt bättre än de som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG, får den berörda medlemsstaten reducera provtagnings- och analysfrekvensen för dessa parametrar.

2. Om det inte finns någon förorening i de fall som avses i punkt 1 och om det inte finns någon risk för att vattenkvaliteten försämras samt om det berörda vattnets kvalitet är bättre än den som anges i spalt A1 i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG får de berörda myndigheterna besluta att regelbunden analys inte är nödvändig.

Artikel 8

1. Vid tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna på begäran förse kommissionen med alla relevanta uppgifter om

- använda analysmetoder och

- analysfrekvens.

2. Kommissionen skall med jämna mellanrum utarbeta en sammanfattande rapport baserad på den information som insamlats på detta sätt.

Artikel 9

För att ta hänsyn särskilt till förändringar av nivåerna för de parametrar som anges i bilaga 2 till direktiv 75/440/EEG skall de ändringar som krävs för anpassning till den tekniska utvecklingen av

- referensmätmetoder som anges i bilaga 1 till det här direktivet,

- detektionsgränser, precision och noggrannhet för dessa metoder, och

- rekommenderade material för behållare

beslutas i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 11 i det här direktivet.

Artikel 10

1. En kommitté för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed för det ändamål som anges i artikel 9. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 12

1. Direktiv 75/440/EEG ändras på följande sätt:

a) Artikel 5.2 skall utgå.

b) I artikel 5.3 skall orden "de som avses i stycke 2" ersättas med orden "parametervärdena för ifrågavarande vattenkvalitet".

2. Punkt 1 skall träda i kraft inom två år efter anmälan av detta direktiv.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 9 oktober 1979.

På rådets vägnar

D. O'MALLEY

Ordförande

(1) EGT nr C 208, 1.9.1978, s. 2.

(2) EGT nr C 67, 12.3.1979, s. 48.

(3) EGT nr C 128, 21.5.1979, s. 4.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(5) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 34.

BILAGA 1

Referensmätmetod för parametervärdena I och/eller G i rådets direktiv 75/440/EEG

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>