Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvattenöEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 281 , 10/11/1979 s. 0047 - 0052

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0200

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0230

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0156

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0156RÅDETS DIREKTIV av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (79/923/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I syfte att skydda och förbättra miljön krävs konkreta åtgärder för att skydda vattenområden, inklusive skaldjursvatten, mot föroreningar.

Det är nödvändigt att skydda vissa populationer av skaldjur från olika skadliga effekter av utsläpp av förorenande ämnen i havet.

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från 1973(4) och 1977(5) anger att kvalitetsmål måste utarbetas gemensamt för fastställandet av de olika krav som en viss miljö måste uppfylla, bl.a. definitionen av parametrarna för vattenområden inklusive skaldjursvatten.

Olikheter mellan redan gällande bestämmelser och bestämmelser som är under utarbetande i de olika medlemsstaterna vad avser kvalitetskraven för skaldjursvatten kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och på så sätt direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. En tillnärmning av lagstiftningen inom detta område bör därför ske i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det är nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder som syftar till att, genom mer långtgående bestämmelser, uppnå ett av gemenskapens mål inom området miljöskydd och förbättring av livskvaliteten. I detta syfte bör vissa särskilda bestämmelser fastställas. Eftersom fördraget inte anger särskilda befogenheter för att vidta de nödvändiga åtgärderna är det nödvändigt att tillämpa artikel 235 i fördraget.

För att kunna uppnå målen i direktivet måste medlemsstaten ange de vatten för vilka det skall tillämpas och fastställa gränsvärden enligt vissa parametrar. De vatten som har angetts på detta sätt måste uppfylla dessa värden inom sex år efter det att de har pekats ut.

I syfte att kontrollera att kvaliteten på skaldjursvatten uppfyller kraven bör ett minsta antal prover tas och mätningar som avser de parametrar som anges i bilagan utföras. Sådan provtagning kan utföras i mindre omfattning eller avbrytas mot bakgrund av resultatet av mätningarna.

Vissa naturliga förhållanden ligger utanför medlemsstaternas kontroll och det är därför nödvändigt att i vissa fall kunna avvika från detta direktiv.

Tekniska och vetenskapliga framsteg kan göra det nödvändigt att snabbt anpassa några av de krav som anges i bilagorna. För att underlätta beslut om de åtgärder som krävs för detta ändamål bör ett förfarande fastställas om ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Ett sådant samarbete bör äga rum inom Kommittén för anpassning till tekniska och vetenskapliga framsteg som inrättades genom artikel 13 i rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att skydda fiskbeståndet(6).

Detta direktiv kan inte i sig självt säkerställa skydd för konsumenter av skaldjursprodukter. Kommissionen bör därför så snart som möjligt lämna förslag till sådant skydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv avser kvaliteten på skaldjursvatten och är tillämpligt på de kustvatten och bräckvatten som enligt vad som anges av medlemsstaterna behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur (blötdjur som tillhör klasserna snäckor eller musslor) att leva och växa till i dessa vatten och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av människor.

Artikel 2

De parametrar som är tillämpliga på de vatten som medlemsstaterna har angett finns förtecknade i bilagan.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall för de vatten som har angetts, fastställa värden för de parametrar som finns förtecknade i bilagan, i de fall värden anges i kolumn G eller kolumn I. De skall beakta anmärkningarna i båda kolumnerna.

2. Medlemsstaterna får inte fastställa värden som är mindre stränga än de som anges i kolumn I i bilagan och skall sträva efter att nå värdena i kolumn G, med beaktande av den princip som anges i artikel 8.

3. För utsläpp av ämnen som omfattas av parametrarna "organiska halogenföreningar" och "metaller" skall de standarder för utsläpp som medlemsstaterna har fastställt enligt rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(7) tillämpas samtidigt med de kvalitetsmål och andra förpliktelser som följer av detta direktiv, särskilt sådana som avser provtagning.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall inledningsvis inom en tvåårsperiod efter anmälan av detta direktiv ange skaldjursvatten.

2. Medlemsstaterna får senare besluta att ytterligare vatten skall ingå.

3. Medlemsstaterna får se över beslutet att ange vissa vatten, särskilt för att ta hänsyn till faktorer som inte var kända när beslutet fattades, varvid den princip som anges i artikel 8 skall beaktas.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall upprätta program för att minska föroreningarna och säkerställa att angivna vatten, inom sex år efter beslutet enligt artikel 4, uppfyller kraven, både vad avser de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan.

Artikel 6

1. Vid tillämpningen av artikel 5 skall de angivna vattnen anses uppfylla bestämmelserna i detta direktiv om prover från sådana vatten, tagna med minst den frekvens som fastställs i bilagan vid samma provtagningsplats och under en period av 12 månader, visar att de uppfyller kraven både vad gäller de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan enligt följande:

- 100 % av proverna för parametrarna "organiska halogenföreningar" och "metaller",

- 95 % av proverna för parametrarna "salthalt" och "löst syre",

- 75 % av proverna för övriga parametrar i bilagan.

Om provtagningsfrekvensen i enlighet med artikel 7.2 för alla parametrarna i bilagan utom för "organiska halogenföreningar" och "metaller" är lägre än den som anges i bilagan, skall de ovannämnda kraven beträffande värdena och anmärkningarna vara uppfyllda för alla prover.

2. Avvikelser från de av medlemsstaterna enligt artikel 3 fastställda värdena eller från anmärkningarna i kolumn G eller I i bilagan skall inte beaktas vid beräkningen avseende de procenttal som anges i punkt 1, om de är följden av en katastrof.

Artikel 7

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall utföra provtagningar åtminstone så ofta som anges i bilagan.

2. Om den behöriga myndigheten konstaterar att kvaliteten på de vatten som har angetts är väsentligt högre än den som följer av en tillämpning av de värden som har fastställts enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan, kan provtagningsfrekvensen minskas. Om vattnet inte är förorenat och om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, kan den behöriga myndigheten i fråga besluta att ingen provtagning behövs.

3. Om provtagning visar att kraven inte följs vad avser ett värde som har fastställts i enlighet med artikel 3 eller i fråga om anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan, skall den behöriga myndigheten fastställa om detta beror på en tillfällighet, har en naturlig orsak eller beror på förorening, och därefter vidta lämpliga åtgärder.

4. Den exakta provtagningspunkten, avståndet från denna till den närmaste punkt där utsläpp av föroreningar sker och det djup på vilket proverna skall tas skall fastställas av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat med särskilt beaktande av lokala miljöförhållanden.

5. De referensmetoder för analys som skall användas vid beräkningen av värdet avseende parametrarna i fråga anges i bilagan. Laboratorier som använder andra metoder skall säkerställa att de uppnådda resultaten är likvärdiga eller jämförbara med dem som anges i bilagan.

Artikel 8

Genomförandet av åtgärder som vidtas på grundval av detta direktiv får inte i något fall direkt eller indirekt leda till ökad förorening av kustvatten och bräckvatten.

Artikel 9

Medlemsstaterna får när som helst fastställa strängare värden för vattnen i fråga än de som har fastställts i detta direktiv. De får också fastställa bestämmelser vad avser andra parametrar än dem som regleras i detta direktiv.

Artikel 10

Om en medlemsstat överväger att ange skaldjursvatten i omedelbar närhet till en annan medlemsstats gräns, skall dessa stater samråda för att bestämma för vilka vattenområden detta direktiv kan komma att tillämpas och konsekvenserna av de gemensamma kvalitetsmålen. Dessa konsekvenser skall efter samråd i frågan bestämmas av varje berörd stat. Kommissionen kan delta i dessa överläggningar.

Artikel 11

Medlemsstaterna får besluta om avvikelser från detta direktiv i händelse av väderförhållanden eller geografiska förhållanden av exceptionellt slag.

Artikel 12

Sådana ändringar som är nödvändiga för att anpassa G-värdena för de parametrar och analysmetoder som anges i bilagan till tekniska och vetenskapliga framsteg skall antas av den kommitté som har inrättats genom artikel 13 i direktiv 78/659/EEG enligt det förfarande som har fastställts i artikel 14 i detta direktiv.

Artikel 13

Vid tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna förse kommissionen med information om

- de vatten som har angetts enligt artikel 4.1 och 4.2, i form av en sammanfattning,

- en översyn av angivna vattenområden enligt artikel 4.3,

- de bestämmelser som har fastställts för att införa nya parametrar enligt artikel 9.

Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 11, skall den omedelbart underrätta kommissionen om detta, och ange sina skäl och förväntad varaktighet.

Allmänt sett skall medlemsstaterna med anledning av en välgrundad begäran från kommissionen förse den senare med all information som behövs för tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall sex år efter det att det första urvalet har gjorts enligt artikel 4.1 och med jämna mellanrum därefter, lämna en detaljerad rapport till kommissionen om angivna vatten och grundläggande fakta om dem.

2. Kommissionen skall offentliggöra den information den har fått efter det att medlemsstaten har samtyckt till detta.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 oktober 1979.

På rådets vägnar

M. O'KENNEDY

Ordförande

(1) EGT nr C 283, 30.11.1976, s. 3.

(2) EGT nr C 133, 6.6.1977, s. 48.

(3) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 29.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

(6) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

BILAGA

KVALITET PÅ SKALDJURSVATTEN

>Plats för tabell>