Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

80/372/EEG: Rådets beslut av den 26 mars 1980 om klorfluorkarboner i miljönEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 03/04/1980 s. 0045 - 0045

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0226

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0246

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0226

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0167

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0167RÅDETS BESLUT av den 26 mars 1980 om klorfluorkarboner i miljön (80/372/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Som konstateras i resolutionen från Europeiska gemenskapernas råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 17 maj 1977 om fullföljandet och genomförandet av Europeiska gemenskapernas politik och åtgärdsprogram på miljöområdet(4), är det nödvändigt att på gemenskapsnivå regelbundet kontrollera kemikaliers inverkan på miljön.

I rådets resolution av den 30 maj 1978 om fluorkarboner i miljön(5) konstateras att problemen med klorfluorkarboners inverkan på ozonskiktet och den ultravioletta strålningens inverkan på hälsan inte kan ignoreras.

I enlighet med resolutionen av den 30 maj 1978 antog medlemsstaterna den 6 december 1978 en gemensam ståndpunkt om klorfluorkarboner i miljön, att framföras vid den internationella konferens om klorfluorkarboner som hölls i München den 6 8 december 1978. Vid denna konferens antogs vissa rekommendationer, bl.a. rekommendation III.

I enlighet med medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt av den 6 december 1978 och i enlighet med Münchenkonferensens rekommendation III bör under de närmaste åren, som en säkerhetsåtgärd, en väsentlig minskning ske i användningen av klorfluorkarboner som orsakar utsläpp. En sådan minskning bör ske på grundval av en politik som särskilt inriktar sig på användningen av klorfluorkarboner i aerosoler.

Under första halvåret 1980 kommer de åtgärder som vidtas att ses över med utgångspunkt i tillgängliga vetenskapliga och ekonomiska uppgifter, och ytterligare åtgärder som efter denna översyn visar sig nödvändiga kommer att antas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 30 juni 1981.

Eftersom fördraget inte ger de särskilda befogenheter som krävs för antagandet av detta beslut är det nödvändigt att tillämpa artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att industrier på deras territorium inte ökar produktionskapaciteten för klorfluorkarbonerna F-11 (CCl3F) och F-12 (CCl2F2).

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att industrier på deras territorium senast den 31 december 1981 har minskat användningen av dessa klorfluorkarboner i aerosolbehållare med minst 30 % jämfört med 1976 års nivåer.

Artikel 2

Under första halvåret 1980 kommer de åtgärder som vidtas att ses över med utgångspunkt i tillgängliga vetenskapliga och ekonomiska uppgifter. I detta syfte skall medlemsstaterna, med förbehåll för hänsyn till affärshemligheter, underrätta kommissionen om resultat av undersökningar och forskning som de har tillgång till. Rådet skall, så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 30 juni 1981, på förslag från kommissionen anta ytterligare åtgärder som kan bli nödvändiga efter denna översyn.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr C 136, 31.5.1979, s. 7.

(2) EGT nr C 4, 7.1.1980, s. 68.

(3) Yttrandet avgivet den 21 november 1979. Ännu inte offentliggjort i EGT.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr C 133, 7.6.1978, s. 1.