Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/51/EEG av den 20 december 1979 om begränsning av buller från underljudsluftfartygEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 24/01/1980 s. 0026 - 0028

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0237

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0206

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0206

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0121

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0121RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1979 om begränsning av buller från underljudsluftfartyg (80/51/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av det förslag till direktiv som lagts fram av kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Av Europeiska gemenskapernas handlingsprogram på miljöområdet () framgår tydligt bullerproblemets betydelse och i synnerhet behovet av att vidta åtgärder mot buller orsakat av lufttrafik.

Rådets prioriteringsprogram för undersökning av lufttransportfrågor tar upp emissioner från luftfartyg inklusive buller.

Buller från luftfartyg bör minskas med hänsyn tagen till miljöfaktorer, tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser.

Ett lämpligt sätt att minska denna olägenhet skulle vara att fastställa en gräns för bulleremissioner från källan baserad på de normer som uppställts av Internationella civila luftfartsorganisationen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat skall säkerställa att civila luftfartyg som hör till någon av de kategorier som anges i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1978) och som är registrerade inom medlemsstatens territorium inte får användas där om inte medlemsstaten har utfärdat miljövärdighetsbevis efter tillfredsställande utredning om att luftfartyget uppfyller krav som minst motsvarar tilllämpliga normer i del II, kapitel 2, 3, 5 eller 6 i ovannämnda bilaga.

Artikel 2

1. De dokument som utgör bevis om miljövärdighet enligt artiklarna 1, 3, 4 och 5 kan ha formen av separata miljövärdighetsbevis eller en lämplig förklaring i en annan handling som godkänts av registreringsstaten och som enligt denna stats bestämmelser skall medföras i luftfartyget. Dokumenten skall minst innehålla följande upplysningar:

a)

Registreringsstat och luftfartygets registreringsbeteckning.

b)

Tillverkarens serienummer.

c)

Tillverkarens typ- och modellbeteckning.

d)

Uppgift om alla ytterligare ändringar som gjorts för att uppfylla de normer som gäller för miljövärdighetsbeviset.

e)

De högsta vikter vid vilka det är visat att normerna för miljövärdighetsbeviset uppfylls.

f)

För flygplan för vilka ansökan om utfärdande av bevis har inlämnats den 6 oktober 1977 eller senare: de bullernivåer och deras 90-procentiga konfidensintervaller på de referenspunkter för vilka det har visats att normerna för miljövärdighetsbeviset uppfylls.

2. Medlemsstaterna skall erkänna giltigheten av de dokument som anges i punkt 1 och som har utfärdats av behöriga myndigheter i en registreringsstat som samtidigt är en medlemsstat.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att civila, propellerdrivna flygplan med en godkänd startvikt på högst 5 700 kg och civila jetmotordrivna underljudsflygplan, som inte tillhör någon av de kategorier som anges i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1978) och som använder flygplatser belägna i någon medlemsstat, för att bli godkända uppfyller krav som minst motsvarar tillämpliga normer i del II, kapitel 2 eller 6 i ovannämnda bilaga då de första gången registreras inom deras territorier.

2. Punkt 1 skall tillämpas från följande tidpunkter:

P Propellerdrivna flygplan: senast sex månader efter dagen för anmälan av detta direktiv.

P Jetmotordrivna underljudsflygplan: senast en månad efter dagen för anmälan av detta direktiv.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i punkt 1 kan medlemsstaterna besluta att medge registrering av sådana propellerdrivna flygplan som anges i punkt 1 från en annan medlemsstat efter det datum som anges i punkt 2 om de försäkrar sig om att sådana flygplan endast används inom deras egna territorier eller inom territorier tillhöriga stater som samtycker till det.

Artikel 4

1. Från föreskrifterna i artikel 3 undantas följande luftfartyg:

i)

Luftfartyg som inte uppfyller de gällande normerna för miljövärdighetsbevis när de kan utrustas så att de uppfyller dessa normer, förutsatt att

a) lämplig utrustning finns för ombyggnad av luftfartygstypen i fråga,

b) luftfartyg, som förses med sådan utrustning, kan uppfylla de normer som krävs för miljövärdighetsbevis,

c) sådan utrustning faktiskt finns tillgänglig, och

d) utrustningen har beställts.

Utrustningen skall anbringas inom två år från registreringsdatum.

ii)

Luftfartyg, som före den 1 juli 1979 har använts i en medlemsstat till följd av avbetalnings- eller hyresavtal som har ingåtts senast detta datum och som därför har varit registrerade i en annan stat än den i vilken de används.

2. Medlemsstaterna kan undanta luftfartyg som inte uppfyller gällande krav för miljövärdighetsbevis från bestämmelserna i artikel 3 i följande fall:

a)

Luftfartyg som ersätter ett motsvarande antal luftfartyg om dessa har förstörts genom olyckshändelse och likvärdiga luftfartyg med miljövärdighetsbevis inte finns tillgängliga på marknaden, förutsatt att ersättningsluftfartygen registreras inom ett år efter olyckan i fråga.

b)

Luftfartyg av historiskt intresse.

c)

Luftfartyg beträffande vilka ett lufttrafikföretag visar att deras fortsatta verksamhet annars skulle skadas i en orimlig omfattning, dock att luftfartygen skall avföras ur registret senast den 31 december 1984.

En medlemsstat får emellertid kräva att ett luftfartyg som avses i b eller c i denna punkt skall uppfylla bestämmelserna i artikel 3 om det använder flygplatser i denna medlemsstat. De medlemsstater som kräver att sådana luftfartyg uppfyller bestämmelserna i artikel 3 skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 5

1. Med beaktande av artikel 1 skall varje medlemsstat säkerställa att civila jetmotordrivna underljudsflygplan med en maximal godkänd startvikt på över 20 ton som är registrerade inom medlemsstatens territorium inte får användas inom denna stats territorium efter den 31 december 1986 om inte medlemsstaten har utfärdat miljövärdighetsbevis efter tillfredsställande utredning om att flygplanet uppfyller krav som minst motsvarar normerna i del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1978).

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan medge tillfälliga undantag från punkt 1 om ifrågavarande lufttrafikföretag åtar sig att ersätta de berörda flygplanen senast den 31 december 1988 med andra på marknaden tillgängliga flygplan som uppfyller krav som minst motsvarar bullernormerna i del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1978).

Artikel 6

I enskilda fall kan medlemsstater, om det finns särskilda skäl, tillåta tillfällig användning inom sina territorier av luftfartyg som inte kan sättas i trafik på grund av de övriga bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall bemöda sig om att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att luftfartyg som inte är registrerade i en medlemsstat men som använder flygplatser inom deras territorier uppfyller krav som är minst lika stränga som de krav medlemsstaternas luftfartyg skall uppfylla enligt artikel 1 P6.

Artikel 8

1. Med beaktande av artikel 3.1 skall medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1979.

På rådets vägnar

J. TUNNEY

Ordförande

()) EGT nr C 178, 2.8.1976, s. 61.

()) EGT nr C 299, 18.12.1976, s. 16.

()) EGT nr C 112, 20.11.1973, s. 1.