Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvattenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 229 , 30/08/1980 s. 0011 - 0029

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0255

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0174

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0174RÅDETS DIREKTIV av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten (80/778/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till dricksvattnets betydelse för folkhälsan är det nödvändigt att fastställa kvalitetsnormer som sådant vatten måste uppfylla.

Olikheter mellan bestämmelser om kvaliteten på dricksvatten som redan gäller eller håller på att utarbetas i de olika medlemsstaterna kan skapa skillnader i konkurrensförutsättningar och som en följd därav direkt inverka på den gemensamma marknadens funktion. Lagstiftningarna på detta område bör därför närmas till varandra i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Denna tillnärmning av lagstiftningarna bör förenas med gemenskapsåtgärder med syfte att genom mera omfattande regler om dricksvatten förverkliga ett av gemenskapens mål med avseende på en förbättring av levnadsbetingelserna, en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten inom hela gemenskapen samt en fortgående och balanserad expansion. Vissa särskilda bestämmelser med denna verkan bör därför fastställas. Artikel 235 i fördraget bör anges som grund eftersom fördraget inte ger de befogenheter som behövs.

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från år 1973(3) och 1977(4) ger stöd för att sätta upp normer för toxiska kemiska substanser och för bakterier som utgör en hälsorisk och som förekommer i dricksvatten, och för att definiera fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar som svarar mot de olika sätten att använda vatten och då i synnerhet dricksvatten.

Särskilda regler har föreslagits för naturligt mineralvatten. Det är dessutom nödvändigt att från detta direktivs tillämpningsområde utesluta vatten för medicinskt bruk och visst vatten som används inom livsmedelsindustrin om användningen inte utgör någon risk för folkhälsan.

Rådet har genom direktiv 75/440/EEG(5) redan fastställt normer för ytvatten avsett för framställning av dricksvatten.

De värden som fastställs för vissa parametrar måste vara lika med eller lägre än en högsta tillåten koncentration.

Hos avhärdat dricksvatten måste de värden som har fastställs för vissa parametrar vara lika med eller högre än en nödvändig minimikoncentration.

Det är önskvärt att medlemsstaterna tillämpar de fastställda värdena som "riktvärden".

Eftersom beredningen av dricksvatten kan innefatta användning av vissa ämnen, bör regler som styr användningen av dessa utarbetas så att skadlig inverkan på folkhälsan genom för stora mängder sådana ämnen kan undvikas.

Medlemsstaterna bör under vissa förhållanden tillåtas att utfärda bestämmelser som innebär avsteg från detta direktiv, särskilt för att kunna ta hänsyn till vissa speciella situationer.

För att kontrollera värdena hos koncentrationer för de olika parametrarna är det nödvändigt att föreskriva att medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa regelbunden kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.

De referensmetoder för analys som definieras i bilagorna till detta direktiv måste snabbt anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. För att de åtgärder som krävs för detta skall bli lättare att genomföra bör det införas en ordning för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en kommitté som ansvarar för anpassningen till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv handlar om krav som skall uppfyllas för dricksvatten.

Artikel 2

I detta direktiv avses med dricksvatten allt vatten som används för detta ändamål, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, oberoende av dess ursprung,

- oavsett om det tillhandahålls för dricksvattenändamål, eller

- om

- det används i ett livsmedelsberedande företag för tillverkning, förädling, konservering eller saluförande av varor eller ämnen som är avsedda som människoföda, och

- det påverkar det färdiga livsmedlets hälsomässiga egenskaper.

Artikel 3

För sådant vatten som avses i artikel 2 andra strecksatsen, skall medlemsstaterna tillämpa de värden för toxiska och mikrobiologiska parametrar som finns uppräknade i tabellerna D och E i bilaga I och för övriga parametrar skall de värden användas som enligt behöriga nationella myndigheter skulle kunna påverka det färdiga livsmedlets hälsomässiga egenskaper.

Artikel 4

1. Detta direktiv skall inte gälla för

a) naturligt mineralvatten som av behöriga nationella myndigheter är erkänt eller definierat som sådant,

b) vatten för medicinskt bruk som av behöriga nationella myndigheter är erkänt som sådant.

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda eller hindra att livsmedel släpps ut på marknaden med hänvisning till det använda vattnets kvalitet, om vattnet uppfyller kraven enligt detta direktiv, såvida inte åtgärden utgör en fara för folkhälsan.

Artikel 5

Detta direktiv skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i andra gemenskapsregler.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sända kommissionen

- relevant information om de industriella sektorer där behöriga nationella myndigheter anser att den färdiga varans hälsomässiga egenskaper enligt artikel 2 inte påverkas av det använda vattnets kvalitet,

- uppgifter om nationella värden för andra parametrar än de toxiska och mikrobiologiska parametrar som avses i artikel 3.

2. Kommissionen skall granska denna information och vidta lämpliga åtgärder. Den skall regelbundet utarbeta en uttömmande rapport för medlemsstaterna.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall för de parametrar som framgår av bilaga I fastställa vilka värden som skall gälla för dricksvatten.

2. Medlemsstaterna får underlåta att i enlighet med punkt 1 fastställa värden för de parametrar för vilka bilaga 1 inte anger något värde, så länge rådet inte har fastställt dessa värden.

3. För parametrarna i tabellerna A, B, C, D och E i bilaga I

- får de värden som fastställs av medlemsstaterna inte vara högre än de värden som anges i kolumnen för "Högsta tillåtna koncentration",

- skall medlemsstaterna när värdena skall fastställas utgå från de värden som finns i kolumnen för "Riktvärde".

4. För avhärdat vatten som avses i artikel 2 första strecksatsen får de värden som medlemsstaterna fastställer för parametrarna i bilaga I tabell F inte underskrida värdena i kolumnen för "Lägsta erforderliga koncentration".

5. Vid tolkningen av värdena i bilaga I skall anmärkningarna beaktas.

6. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att dricksvattnet uppfyller åtminstone de krav som anges i bilaga I.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att halten av de ämnen som används vid beredningen av dricksvatten inte överstiger de högsta tillåtna koncentrationerna för dessa ämnen i det vatten som distribueras till konsumenten och att ämnena inte utgör någon fara för folkhälsan varken direkt eller indirekt.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna får besluta om undantag från detta direktiv för att ta hänsyn till följande:

a) Lägen som uppkommer genom marklagrens beskaffenhet och struktur inom det område som vattnet kommer från.

Om en medlemsstat beslutar om ett sådant undantag, skall den underrätta kommissionen om detta inom två månader från beslutet och ange skälen för undantaget.

b) Lägen som uppkommer genom ovanliga meteorologiska förhållanden.

Om en medlemsstat beslutar om ett sådant undantag, skall den underrätta kommissionen inom 15 dagar från beslutet och ange skälen för undantaget och dess varaktighet.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen endast rapportera sådana undantag enligt punkt 1 som avser en daglig vattenproduktion av minst 1 000 m3 eller omfattar minst 5 000 personer.

3. Undantag som görs med stöd av denna artikel får aldrig avse toxiska eller mikrobiologiska faktorer eller utgöra någon risk för folkhälsan.

Artikel 10

1. I nödlägen får behöriga nationella myndigheter för en begränsad tid och upp till ett högsta värde som de själva bestämmer, tillåta att den högsta tillåtna koncentrationen enligt bilaga I överskrids, under förutsättning att detta inte utgör en oacceptabel risk för folkhälsan och under förutsättning att distributionen av dricksvatten inte kan upprätthållas på annat sätt.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 75/440/EEG, särskilt artikel 4.3 i detta, får en medlemsstat, då den för sin dricksvattenförsörjning tvingas att använda ytvatten som inte uppfyller de koncentrationskrav som enligt artikel 2 i det direktivet krävs för vatten av kategori A3, och då den inte kan åstadkomma någon lämplig behandling för att få dricksvatten av den kvalitet som fastställs i det här direktivet, under en begränsad tidsperiod och upp till ett högsta tillåtet värde, som den själv bestämmer, godkänna att den högsta tillåtna koncentrationen enligt bilaga I överskrids, under förutsättning att detta inte utgör en oacceptabel risk för folkhälsan.

3. Medlemsstater som utnyttjar de undantag som avses i denna artikel skall omedelbart underrätta kommissionen om detta samt ange skälen för och den beräknade varaktigheten av dessa undantag.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla nödvändiga åtgärder som vidtas för att tillämpa de bestämmelser som utfärdas i enlighet med detta direktiv inte i något fall, direkt eller indirekt, leder till vare sig någon försämring av den önuvarande kvaliteten på dricksvatten eller någon ökning av föroreningarna i vatten som är avsett för framställning av dricksvatten.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa en regelbunden kontroll av dricksvattnets kvalitet.

2. Allt dricksvatten skall kontrolleras på det stadium när det når konsumenten för att se efter om det uppfyller de krav som fastställs i bilaga I.

3. Provtagningsplatserna skall bestämmas av de behöriga nationella myndigheterna.

4. Vid sådan kontroll skall medlemsstaterna följa bilaga II.

5. Medlemsstaterna skall så långt detta är möjligt använda de referensmetoder för analys som anges i bilaga III.

Laboratorier som använder andra metoder skall försäkra sig om att de erhållna resultaten är likvärdiga eller jämförbara med de resultat som uppnås med de metoder som anges i bilaga 3.

Artikel 13

Sådana ändringar som är nödvändiga för att de referensmetoder för analys som anges i bilaga 3 skall kunna anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg, skall antas i enlighet med artikel 15.

Artikel 14

a) En kommitté för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i fortsättningen benämnd "kommittén", inrättas härmed; den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

b) Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 15

När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillölämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 16

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 får medlemsstaterna fastställa strängare bestämmelser för dricksvatten än dem som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 17

Medlemsstaterna får besluta om särskilda bestämmelser i fråga om information - såväl på förpackning eller etiketter som i reklam - om dricksvattnets lämplighet för spädbarn. Sådana bestämmelser kan också röra de egenskaper hos vattnet som bestämmer användningen av denna information.

Medlemsstater som tänker vidta sådana åtgärder skall i förväg underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med bilagor inom två år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att kvaliteten på dricksvattnet följer detta direktiv inom fem år från anmälan.

Artikel 20

I undantagsfall och för geografiskt avgränsade befolkningsgrupper, får medlemsstaterna till kommissionen överlämna en särskild ansökan om en längre ikraftträdandetid för att nå överensstämmelse med bilaga I.

Denna ansökan, som måste vara motiverad, skall innehålla en redogörelse för de svårigheter som uppstått samt ett förslag till handlingsprogram med en lämplig tidsplan för att förbättra dricksvattnets kvalitet.

Kommissionen skall granska dessa program liksom tidsplanerna. Vid oenighet med den berörda medlemsstaten skall kommissionen överlämna lämpliga förslag till rådet.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr C 28, 9.2.1976, s. 27.,

(2) EGT nr C 131, 12.6.1976, s. 13.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(4) EGT nr C 69, 11.6.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 34.

BILAGA I

LISTA ÖVER PARAMETRAR>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>

Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

OMFATTNING OCH FREKVENS FÖR RUTINANALYSER

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA III

REFERENSMETODER FÖR ANALYS

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) Standardsubstanser som bör beaktas: fluoranthen, 3,4-bensofluoranten, 11,12-bensofluoranten, 1,12benspyren, perylen och inden (1,2,3-cd)pyren.

(2) Kommentarer: Inkuberingstiden är vanligen 24 eller 48 timmar utom för totalantalet bakterier, då den är 48 eller 72 timmar.