Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

81/462/EEG: Rådets beslut av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 171 , 27/06/1981 s. 0011 - 0024

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0127

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0039

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0127

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0039RÅDETS BESLUT av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (81/462/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Miljöpolitiken inom gemenskapen är fastlagd i förklaringen från Europeiska gemenskapernas råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar vid mötet hos rådet den 22 november 1973 om ett åtgärdsprogram för Europeiska gemenskaperna på miljöområdet(3), kompletterad genom resolutionen från Europeiska gemenskapernas råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar vid mötet hos rådet den 17 maj 1977, om ett fortsatt arbete med och genomförande av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram på miljöområdet(4), vilket har som mål att förbättra livskvaliteten, livsmiljön samt omgivningar och levnadsvillkor för gemenskapens folk. Miljöpolitiken syftar särskilt till att förhindra, minska eller i möjligaste mån eliminera förorening och störningar, och att sträva mot gemensamma lösningar på miljöområdet i samarbete med stater utanför gemenskapen, särskilt inom internationella organisationer.

En av principerna bakom denna miljöpolitik är att det bör säkerställas att aktiviteter i ett land inte ger upphov till försämringar av miljön i ett annat, i enlighet med Förenta nationernas förklaring vid miljökonferensen i Stockholm 1972.

Gemenskapen deltog i förhandlingarna om en konvention och resolution om långväga gränsöverskridande luftföroreningar inom ramen för arbetet inom den ekonomiska kommissionen för Europa.

Gemenskapen undertecknade den 14 november 1979 konventionen och godtog resolutionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, i vilken konventionens signatärer enades om att inleda ett preliminärt genomförande av konventionen inom ramen för arbetet inom den ekonomiska kommissionen för Europa på interimsbasis, och åtog sig att i största möjliga utsträckning genomföra konventionens krav i väntan på dess ikraftträdande.

För att ett att av gemenskapens mål skall kunna uppnås är det nödvändigt att gemenskapen deltar i genomförandet av denna konvention. De befogenheter som krävs ges inte genom andra bestämmelser i fördraget än de i artikel 235.

Gemenskapen kommer att delta i genomförandet av konventionen genom att utöva de befogenheter som ges genom tidigare fastställda gemensamma regler, liksom de befogenheter som skapas genom framtida rättsakter som antas av rådet, samt genom att utnyttja resultaten av gemenskapens övriga åtgärder på området (forskning, utbyte av information).

Det är således nödvändigt att gemenskapen sluter den ovan nämnda konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Texterna till konventionen och resolutionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar är bifogade till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera dokumentet såsom avses i artikel 15 i konventionen.

Utfärdat i Luxemburg den 11 juni 1981.

På rådets vägnar

L. GINJAAR

Ordförande

>Hänvisning till film>

(1) EGT nr C 59, 10.3.1980, s. 71.

(2) EGT nr C 72, 24.3.1980, s. 25.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.