Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981L0854.pdf

31981L0854

Rådets direktiv 81/854/EEG av den 19 oktober 1981 om anpassning till följd av Greklands anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 319 , 07/11/1981 s. 0003 - 0015

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0062

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0062

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0147RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1981 om anpassning till följd av Greklands anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (81/854/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Bilagorna till direktiv 79/409/EEG(2) bör anpassas för att ta hänsyn till Greklands anslutning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I-III till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagorna I-III till detta direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

>Hänvisning till film>

(1) EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 37.

(2) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.