Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/855/EEG av den 19 oktober 1981 om ändring med anledning av Greklands anslutning av direktiv 79/869/EEG om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 319 , 07/11/1981 s. 0016 - 0016

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0075

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0075

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0160

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0160RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1981 om ändring med anledning av Greklands anslutning av direktiv 79/869/EEG om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (81/855/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Artikel 11.2 i rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna(2) bör ändras av hänsyn till Greklands anslutning till Europeiska gemenskaperna.

I enlighet med artikel 198 första stycket i fördraget har rådet samrått med Ekonomiska och sociala kommittén om kommissionens förslag. Kommittén hade inte möjlighet att avge sitt yttrande inom den tidsgräns som rådet hade fastställt. Enligt artikel 198 andra stycket i fördraget skall avsaknaden av ett yttrande inte hindra rådet från att vidta åtgärder.

Eftersom det är önskvärt att de nödvändiga ändringarna antas snabbt finner rådet det angeläget att utnyttja denna möjlighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11.2 i direktiv 79/869/EEG skall "41" ersättas med "45".

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1981.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

(1) EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 36.

(2) EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44.