Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/858/EEG av den 19 oktober 1981 om ändring, med anledning av Greklands anslutning, av direktiv 80/778/EEG om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvattenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 319 , 07/11/1981 s. 0019 - 0019

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0163

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0078

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0163

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0078RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1981 om ändring, med anledning av Greklands anslutning, av direktiv 80/778/EEG om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten (81/858/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Artikel 15.2 i rådets direktiv 80/778/EEC(2) av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten bör ändras med hänsyn till Greklands inträde i Europeiska gemenskaperna.

Enligt artikel 198 första stycket i fördraget har rådet på kommissionens förslag samrått med Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén har inte kunnat avge sitt yttrande inom den av rådet fastställda tiden. Enligt artikel 198 andra stycket skall det förhållandet att något yttrande inte föreligger inte hindra rådet från att fortsätta handläggningen. Med hänsyn till att det är önskvärt att den begärda ändringen antas snabbt, anser rådet det nödvändigt att använda denna möjlighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 15.2 i direktiv 80/778/EEG skall uttrycket "41 röster" ersättas med "45 röster".

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1981.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

(1) EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 37.

(2) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.