Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/1051/EEG av den 7 december 1981 om ändring av direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 30/12/1981 s. 0049 - 0055

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0081

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 12 s. 0081

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0204

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 3 s. 0204RÅDETS DIREKTIV av den 7 december 1981 om ändring av direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning (81/1051/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Bestämmelser som har till syfte att begränsa buller på operatörsplatsen och metoder att mäta buller skiljer sig från en medlemsstat till en annan, vilket betyder att när de tillämpas på bygg- och anläggningsutrustning utgör de ett handelshinder. Man bör därför närma sådana bestämmelser till varandra.

Direktiv 79/113/EEG(3) syftar till att harmonisera mätmetoderna för ljudnivåer för bygg- och anläggningsutrustning.

Vid rådets möte den 18 och 19 december 1978 fastslog miljöministrarna att de tekniska bestämmelserna för mätningar av buller på operatörens arbetsplats bör förekomma i bilagorna till särdirektiven för varje särskild maskin.

Alla allmänna tekniska bestämmelser som krävs för att fastställa buller från bygg- och anläggningsutrustning bör sammanföras i ett direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/113/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.3 skall ersättas med följande:

"3. Jordbruks- och skogstraktorer skall undantas från detta direktivs tillämpningsområde."

2. Artikel 2 upphör att gälla och skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Om ett särdirektiv föreskriver hur man skall bestämma bullret från den utrustning som avses i artikel 1, skall bullret bestämmas i enlighet med kraven i bilaga 1.

2. Om ett särdirektiv föreskriver hur man skall bestämma bullret på operatörsplatsen för den bygg- och anläggningsutrustning som avses i artikel 1, skall den fastställas i enlighet med kraven i bilaga 2."

3. Artikel 4.1 skall ersättas med:

"1. En kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiv om bestämning av bulleralstring från bygg- och anläggningsutrustning, nedan kallad kommittén, skall bildas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande."

4. Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken "Bilaga" skall ersättas med "Bilaga 1".

b) Avsnitten 4.2 och 6.5 skall utgå.

5. En bilaga 2 skall införas. Texten till den återfinns som bilaga till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 1981.

På rådets vägnar

CARRINGTON

Ordförande

(1) EGT nr C 147, 16.6.1980, s. 129.

(2) EGT nr C 182, 21.7. 1980, s. 7.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

BILAGA

"BILAGA 2

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA LUFTBURET BULLER VID OPERATÖRENS ARBETSPLATS FRÅN MASKINER SOM ANVÄNDS UTOMHUS

1. SYFTE

Syftet med denna metod är att fastställa det buller som avges vid operatörens arbetsplats från alla typer av maskiner, delar av maskiner eller installationer som används utomhus, nedan kallade maskiner och definierade i artikel 1 i detta direktiv.

Den är inte tillämplig för att direkt fastställa den nivå som operatören utsätts för.

De värden man erhåller med denna metod ger den information som gör det möjligt att fastställa den ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån som avges från maskiner vid operatörsplatsen eller operatörsplatserna. Om inte annat påpekas innefattar värdena alla toleranser.

Operatörsplatsen eller -platserna för olika maskiner specificeras i särdirektiv.

Denna metod tillämpas om inte särdirektiv fastställer andra eller kompletterande bestämmelser, som tar hänsyn till speciella kännetecken hos vissa maskintyper.

2. RÄCKVIDD

2.1. Typ av buller

Denna metod tillämpas på alla typer av buller som avges från maskiner på operatörsplatsen eller operatörsplatserna.

2.2. Typ av maskin

Denna metod tillämpas på alla maskiner med en eller flera operatörsplatser.

3. DEFINITIONER

3.1. Ljudtrycksnivå LpA

Se avsnitt 3.1 i bilaga 1.

3.2. Ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå LAeq (t1, t2)

Den ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån erhålls genom att man tillämpar A-vägning enligt definition i IEC publikation 179, 1973, andra upplagan, till den ekvivalent kontinuerliga ljudtrycksnivån Leq (t1, t2) som definieras nedan. Denna vägning kan bl.a. erhållas genom att man använder A-vägningsfilter i mätsystemet.

Den ekvivalent kontinuerliga ljudtrycksnivån för en begränsad tidsperiod mellan intervallerna t1 och t2, Leq (t1, t2), uttryckt i decibel, av ett ljud i en given punkt definieras på följande sätt:

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

där

p(t) är det momentana värdet av ljudtrycket i denna punkt uttryckt i Pa,

p0 är referensljudtrycket som är 20µPa;

Lp(t) är ljudtrycksnivån vid en given tidpunkt i denna punkt uttryckt i dB,

t1 och t2 är de tidpunkter som anger början respektive slutet av den referensperiod som bestämmer Leq, och

t2 - t1 är mätintervallet.

4. KRITERIER SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR ATT UTTRYCKA RESULTATEN

Det akustiska kriteriet för maskiners operatörsplatser uttrycks genom den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån LAeq (t1, t2).

5. MÄTINSTRUMENT

De specifikationer som fastställts i avsnitt 5 i bilaga 1 skall användas med tillägg av det extra kravet i 5.3, att ytterdiametern på mikrofonen inte får överstiga 13 mm.

6. OPERATÖRENS NÄRVARO

I särdirektiv specificeras det om operatören bör vara närvarande eller inte under mätningarna.

6.1. Specifikation av kläder

Om operatören är närvarande under mätningarna, skall han bära vanliga arbetskläder och all utrustning (t.ex. säkerhetshjälm) som föreskrivs för den aktuella arbetsplatsen.

6.2. Specifikationer rörande höjden på operatören

6.2.1. Stående operatör

Operatörens längd (med skor) skall vara 1,75 ± 0,05 m.

6.2.2. Sittande operatör

Operatörens höjd (sittande) (h) skall vara 0,93 ± 0,05 m enligt figur 1.

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

7. PLACERING AV MIKROFONER

7.1. Allmänt

Placering av mikrofoner fastställs i särdirektiv. Allmän vägledning för deras placering ges i avsnitt 7.2 och 7.3.

7.2. Mikrofonplacering när ingen operatör är närvarande

7.2.1. Vid den operatörsplats där han vanligen befinner sig i stående ställning

Mikrofonen placeras på den plats där operatören normalt befinner sig på en höjd av 1,60 ± 0,25 m över den nivå på vilken operatören står.

7.2.2. På den operatörsplats där han vanligen befinner sig i sittande ställning

Mikrofonen placeras i punkt A enligt figur 2.

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

A = är mikrofonens placering

SIP = är sittreferenspunkten enligt definitionen i ISO 5353:1978. Denna punkt skall fastställas med stolen placerad så nära mittpunkten av dess horisontella och vertikala inställningssträckor som möjligt med upphängningen nedtryckt så att sätet når mittpunkten av den vertikalt rörliga positionen.

7.3. Mikrofonplaceringar med operatören närvarande

Mikrofonen placeras 200 ± 20 mm från huvudets vertikala mittplan och i höjd med ögonen och på den sida av huvudet där LAeq (t1, t2) är högst.

Anmärkning

För att underlätta placeringen av mikrofonen kan den lämpligen placeras på en ram som fästes vid hjälmen eller på ett axelskydd som bärs av operatören.

För mätningar när operatören befinner sig i sittande ställning skall stolen ställas in så att operatören bekvämt kan nå manöverorganen.

8. MILJÖFÖRHÅLLANDEN

8.1. Mätplats

Maskinen skall så långt möjligt installeras under förhållanden identiska med dem som beskrivs i avsnitt 6.3 i bilaga 1.

8.2. Bakgrundsbuller

Bakgrundsbullret i varje mätpunkt skall vara minst 10 dB (A) lägre än det buller som maskinen avger.

9. INSTALLATIONS- OCH DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

9.1. Allmänt

De exakta förhållanden som krävs för att installera och använda maskinerna är fastställda i bilagorna till motsvarande särdirektiv.

Dessa förhållanden skall så långt möjligt vara de samma som de som fastlagts i bilagorna till särdirektiven om fastställande av maskinens ljudeffektnivå.

9.2. Driften av maskiner med justerbara detaljer (t.ex. fönster som kan öppnas)

9.2.1. Om maskinen har några justerbara detaljer som, fastän de inte har direkt samband med driften, kan påverka värdet på LAeq (t1, t2) skall separata ljudtester utföras och finnas med i den rapport som avses i punkt 12.

Detaljer rörande de justerbara detaljer som skall beaktas ges i bilagorna till särdirektiven.

9.2.2. När det gäller maskiner med en förarhytt bör följande regler i princip iakttas:

a) Om hytten är försedd med luftkonditionerings- eller ventilationsanordning skall mätningarna utföras med dörrar och fönster stängda. Luftkonditionerings- och ventilationsanordningarna skall arbeta med maximal effekt.

b) Om hytten är utformad så att den även kan användas med dörrar och fönster öppna och den inte har något luftkonditionerings- eller ventilationssystem, skall mätningarna utföras först med dörrar och fönster stängda, därefter öppna. Det högsta värdet man erhåller skall användas.

10. MÄTNINGAR OCH BERÄKNING AV RESULTATEN

10.1. Mätintervall T (= t2 - t1)

Mätintervallet T i varje mätpunkt skall specificeras i särdirektiv. Det skall i princip vara minst 15 s. När det gäller arbetscykler skall det vara lika med längden av ett antal fullständiga arbetscykler.

10.2. Bestämning av den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån (LAeq (t1, t2))

Denna nivå erhålls antingen direkt genom att integrera p2(t) eller genom stickprovstagning och sampling av ljudtrycksnivån LpA.

10.2.1. Genom integrering av p(t)2

LAeq (t1, t2) kan erhållas direkt genom att integrera kvadraten på det A-vägda ljudtrycket under en period som är lika med t2 - t1 i enlighet med den formel som ges i avsnitt 3.2.

Digital eller analog integrering kan användas, t.ex. med en integrerande ljudnivåmätare.

10.2.2. Genom att använda A-vägda ljudtrycksnivåer LpA

Ljudtrycksnivån LpA mäts med hjälp av ett instrument som definieras i avsnitt 5.2 i bilaga 1.

Antalet mätningar och mätintervaller kommer att bestämmas för varje maskintyp i särdirektiven.

10.3. Mätning av störningar

Kraven finns fastställda i avsnitt 7.1.3 i bilaga 1.

10.4. Korrektioner som skall göras av mätningarna

10.4.1. Påverkan från omgivningsförhållanden (temperatur, fuktighet, höjd över havet etc.)

Kraven finns fastställda i avsnitt 8.6.3 i bilaga 1.

10.4.2. Bakgrundsbuller

Ingen korrektion skall göras för bakgrundsbullret.

11. IMPULSLJUD

(Punkt 11 håller på att revideras för att ta hänsyn till de tekniska framstegen. Den slutgiltiga texten skall införas av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen).

12. UPPGIFTER SOM SKALL REGISTRERAS

Rapporten skall innehålla alla nödvändiga uppgifter om bullermätningarna på operatörsplatsen i enlighet med avsnitt 10 i bilaga 1.

Ytterligare uppgifter skall ges om hur operatörsplatsen är utformad under mätningarna.

Rapporten skall även bekräfta att de ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivåerna LAeq (t1, t2) har erhållits strikt enligt denna mätmetod och enligt särdirektiven.

Anmärkning:

Om mätningarna på operatörsplatsen utförs när maskinens ljudtrycksnivå fastställs, skall uppgifter lämnas i en fristående rapport."