Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

82/72/EEG: Rådets beslut av den 3 december 1981 om ingående av Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 10/02/1982 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0087

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0084

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0087

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0084



RÅDETS BESLUT av den 3 december 1981 om ingående av Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (82/72/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Ett åtgärdsprogram för Europeiska gemenskaperna avseende miljön antogs genom deklarationen av den 22 november 1973(3) och kompletterades med resolutionen av den 17 maj 1977(4). Målet för miljöpolitiken i gemenskapen, såsom den definieras i dessa akter, är att förbättra livsmiljö och livskvalitet samt omgivning och levnadsvillkor för gemenskapens folk. Av detta skäl är det i synnerhet nödvändigt att säkerställa en sund förvaltning av resurser och av den naturliga miljön och undvika varje utnyttjande av dem som orsakar väsentlig skada på den ekologiska balansen. Vidare bör gemensamma lösningar sökas på miljöproblem som man har gemensamt med stater utanför gemenskapen, detta i synnerhet inom internationella organisationer.

Som en del av gemenskapsprogrammet för åtgärder för miljön antog rådet direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar(5), vilket omfattar skydd, skötsel och kontroll av dessa arter och fastställer regler för exploatering av dem.

Gemenskapen har deltagit i förhandlingar med Europarådet om en konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö. Denna konvention undertecknades den 19 september 1979.

Gemenskapens deltagande i tillämpningen av denna konvention är nödvändigt för att uppnå ett av gemenskapens mål. De nödvändiga befogenheterna för ändamålet lämnas inte i fördraget, annat än i dess artikel 235.

Gemenskapen kommer att delta i tillämpningen genom att utöva de befogenheter som härrör från gällande allmänna regler och sådana som den kan erhålla genom framtida rättsakter som antas av rådet samt genom att göra bruk av resultaten av gemenskapens åtgärder (forskning - utbyte av information) som vidtagits på de berörda områdena.

Det är nödvändigt att kommissionen godkänner den nämnda konventionen.

Levnadssvillkoren för vild flora och fauna på Grönland skiljer sig på ett fundamentalt sätt från dem som råder för vild flora och fauna i övriga delar av gemenskapen på grund av de allmänna omständigheterna och i synnerhet klimatet, den låga befolkningstätheten och öns exceptionella storlek och geografiska läge. På grund av detta har rådet redan varit tvunget att utesluta Grönland från räckvidden av direktivet om bevarande av vilda fåglar. Grönland bör därför också uteslutas från räckvidden av konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Konventionens text är fogad till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera den godkännandehandling som föreskrivs i konventionens artikel 19(6) för de territorier inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas under de villkor som fastläggs i detta fördrag, med undantag för Grönland.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 1981.

På rådets vägnar

T. KING

Ordförande

(1) EGT nr C 175, 14.7.1980, s 17.

(2) EGT nr C 53, 3.3.1980, s 50.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s 1.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s 1.

(5) EGT nr L 103, 25.4.1979, s 1.

(6) Dagen för konventionens ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i EGT.